Quyết định số 697/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 697/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 697/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 697/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 697/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG AN PHÚ, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 157/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 505/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng An Phú, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Nôi dung phương an quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích 1.021,24 100,00 1.021,24 100,00 t t nhiên 1 t nông nghi p NNP 426,97 41,81 2,12 0,21 1.1 t s n xu t SXN 415,35 97,28 - - nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 385,72 92,87 - -
 2. hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 385,72 100,00 - - 1.1.1.1.1 t chuyên tr ng LUC - - - - lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng lúa LUK 385,72 100,00 - - nư c còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 29,63 7,13 - - năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 11,62 2,72 2,12 100,00 th y s n 2 t phi nông PNN 594,27 58,19 1.019,12 99,79 nghi p 2.1 t OTC 283,32 47,68 168,32 16,52 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 283,32 100,00 168,32 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 188,81 31,77 725,92 71,23 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,55 0,29 8,29 1,14 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 2,17 1,15 2,22 0,31 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 12,16 6,44 50,84 7,00 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 12,16 100,00 50,84 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 173,93 92,12 664,57 91,55 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 165,11 94,93 291,27 43,83 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,62 0,36 0,62 0,09 2.2.4.3 t chuy n DNT - - 0,60 0,09 d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s văn DVH - - 47,86 7,20 hóa
 3. 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,24 0,14 2,07 0,31 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 2,42 1,39 27,25 4,10 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT 5,34 3,07 293,90 44,22 - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - 0,75 0,11 2.2.4.9 t có di tích, LDT 0,20 0,11 0,20 0,03 danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x RAC - - 0,05 0,01 lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 4,45 0,75 4,45 0,44 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,11 0,02 - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 117,58 19,79 120,43 11,82 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 424,85 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 415,35 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 385,72 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC/PNN - nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 29,63 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 9,50 2 t phi nông nghi p không PKT/OTC(a) 2,27 ph i t chuy n sang t 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 2,16 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC -
 4. s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC 2,16 nông nghi p 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,11 2.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th LO I T PH I THU H I Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p NNP 424,85 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 415,35 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 385,72 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC - nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 29,63 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 9,50 2 t phi nông nghi p PNN 204,33 2.1 t OTC 195,78 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 195,78 2.2 t chuyên dùng CDG 2,72 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s CTS - nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 2,41 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,31 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN -
 5. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,11 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 5,72 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - C ng 629,18 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng An Phú, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng An Phú, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG 1.021,24 1.021,24 1.021,24 1.021,24 1.021,24 DI N TÍCH TT NHIÊN 1 T NNP 425,31 423,09 185,62 32,77 2,12 NÔNG NGHI P 1.1 ts n SXN 413,69 411,47 176,10 26,29 - xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 384,06 384,06 154,68 23,14 - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 384,06 384,06 154,68 23,14 - lúa 1.1.1.1.1 t LUC - - - - - chuyên tr ng lúa nư c
 6. 1.1.1.1.2 t tr ng LUK 384,06 384,06 154,68 23,14 - lúa nư c còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 29,63 27,41 21,42 3,15 - cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 11,62 11,62 9,52 6,48 2,12 tr ng th y s n 2 T PHI PNN 595,93 598,15 835,62 988,47 1.019,12 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 281,48 285,86 209,46 182,17 168,32 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ODT 281,48 285,86 209,46 182,17 168,32 ô th 2.2 t CDG 192,42 190,26 500,90 681,36 725,92 chuyên dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,55 0,55 0,55 8,29 8,29 cơ quan, CTSN 2.2.2 t qu c CQA 2,17 2,17 2,22 2,22 2,22 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 11,91 9,75 34,71 40,47 50,84 xu t, kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 11,91 9,75 34,71 40,47 50,84 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có CCC 177,79 177,79 463,42 630,38 664,57 m c ích công c ng
 7. 2.2.4.1 t giao DGT 165,11 165,11 228,64 270,34 291,27 thông 2.2.4.2 t th y DTL 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 l i 2.2.4.3 t DNT - - - - 0,60 chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s DVH 2,05 2,05 30,49 47,56 47,86 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s DYT 0,24 0,24 1,25 2,07 2,07 yt 2.2.4.6 t cơ s DGD 4,18 4,18 9,44 15,37 27,25 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT 5,34 5,34 192,46 293,90 293,90 th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - 0,27 0,27 0,75 2.2.4.9 t có di LDT 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi RAC 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD - - - - - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 117,58 117,58 120,81 120,49 120,43 su i và MNCD 2.6 t phi PNK - - - - - nông nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha
 8. Th CH TIÊU Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 M SD t trong kỳ KH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 T NNP/PNN 424,85 1,66 2,22 237,47 152,85 30,65 NÔNG NGHI P CHUY N SANG PNN 1.1 ts n SXN/PNN 415,35 1,66 2,22 235,37 149,81 26,29 xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN/PNN 385,72 1,66 - 229,38 131,54 23,14 cây hàng năm Trong ó: LUC/PNN - - - - - - t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng CLN/PNN 29,63 2,22 5,99 18,27 3,15 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 9,50 - - 2,10 3,04 4,36 tr ng th y s n 2 T PHI PKT(a)/OTC 2,27 0,11 2,16 - - - NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên CDG/OTC 2,16 - 2,16 - - - dùng 2.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - -
 9. cơ quan, công trình SN 2.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh 2.1.3 ts n CSK/OTC 2,16 - 2,16 - - - xu t, kinh doanh phi NN 2.1.4 t có m c CCC/OTC - - - - - - ích công c ng 2.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 2.3 t nghĩa NTD/OTC 0,11 0,11 - - - - trang, nghĩa a 2.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th LO I T Mã Di n Phân theo t ng năm t PH I THU tích c n Năm Năm Năm Năm Năm H I thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 T NÔNG NNP 424,85 1,66 2,22 237,47 152,85 30,65 NGHI P 1.1 t s n xu t SXN 415,35 1,66 2,22 235,37 149,81 26,29 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 385,72 1,66 - 229,38 131,54 23,14 hàng năm 1.1.2 t tr ng cây CLN 29,63 - 2,22 5,99 18,27 3,15 lâu năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 9,50 - - 2,10 3,04 4,36
 10. th y s n 2 T PHI PNN 204,33 2,31 2,16 101,48 53,82 44,56 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 195,78 1,95 - 96,14 53,19 44,50 2.2 t chuyên CDG 2,72 0,25 2,16 - 0,31 - dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS - - - - - - quan, CTSN 2.2.2 t qu c CQA - - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 2,41 0,25 2,16 - - - kinh doanh PNN 2.2.4 t có m c CCC 0,31 - - - 0,31 - ích công c ng 2.3 t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,11 0,11 - - - - trang, nghĩa a 2.5 t sông su i SMN 5,72 - - 5,34 0,32 0,06 và MNCD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác C ng 629,18 3,97 4,38 338,95 206,67 75,21 i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trach nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng An Phú, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 11. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản