Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
530
lượt xem
67
download

Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 698/2007/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CÁC BI U M U S D NG TRONG ĂNG KÝ, QU N LÝ CƯ TRÚ B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c vào Lu t Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14-11-2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, QUY T NNH: i u 1. Ban hành 15 bi u m u s d ng trong ăng ký, qu n lý cư trú, g m: 1. B n khai nhân khNu (ký hi u HK01). 2. Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu (ký hi u HK02). 3. Phi u xác minh h khNu, nhân khNu (ký hi u HK03). 4. Phi u thông tin thay i v h khNu, nhân khNu (ký hi u HK04). 5. Phi u khai báo t m v ng (ký hi u HK05). 6. Phi u theo dõi h sơ h khNu (ký hi u HK06). 7. Gi y chuy n h khNu (ký hi u HK07). 8. S h khNu (ký hi u HK08). 9. S t m trú (ký hi u HK09). 10. S theo dõi gi i quy t h khNu (ký hi u HK10). 11. S ăng ký thư ng trú (ký hi u HK11). 12. S ăng ký t m trú (ký hi u HK12). 13. S ti p nh n lưu trú (ký hi u HK13). 14. Túi h sơ h khNu (ký hi u HK14). 15. Th ng kê h khNu, nhân khNu (ký hi u HK15). i u 2. N i dung, hình th c, quy cách các bi u m u th c hi n th ng nh t theo m u do H i ng chuNn hoá T ng c c C nh sát ngh phê duy t (có ph l c kèm). i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 20-7-2007, thay th kho n 2 i u 1 v bi u m u ăng ký, qu n lý h khNu trong Quy t nh s 998/2001/Q -BCA(C11) ngày 10-10-2001 c a B trư ng B Công an v vi c ban hành các lo i bi u m u s d ng trong công tác qu n lý hành chính v tr t t xã h i. Các bi u m u hi n còn t n nay v n ti p t c s d ng, khi s d ng h t s th ng nh t s d ng các bi u m u theo Quy t nh này. i u 4. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch u trách nhi m hư ng d n s d ng, l p k ho ch in, ki m tra, ôn vi c th c hi n, m b o vi c th c hi n th ng nh t trên toàn qu c. i u 5. Các T ng c c trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Tr n i Quang M U HK01
  2. (Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- B N KHAI NHÂN KH U (Dùng cho ngư i t 14 tu i tr lên) 1. H và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Gi i tính:………….. 3. H và tên g i khác (n u có): .................................................................................................... 4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: ....................................................................... 6. Quê quán: (2) ............................................................................................................................. 7. Dân t c: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ H chi u s : ....................................... 10. Nơi thư ng trú: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 11. Ch hi n nay: ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 12. Trình h c v n: (3)13. Trình chuyên môn: (4) ................................................................... 14. Bi t ti ng dân t c ít ngư i: ……………….. 15. Bi t ngo i ng : ............................................. 16. Ngh nghi p, ch c v , nơi làm vi c hi n nay: ....................................................................... 17. T 14 tu i tr lên n nay âu, làm gì:.......................................................................... CH T THÁNG, (Ghi rõ s nhà, ư ng ph ; xóm, p, b n, xã/ phư ng/ th tr n; NGH NGHI P, NƠI NĂM N qu n/ huy n; t nh/ thành ph . N u nư c ngoài thì ghi tên LÀM VI C THÁNG, NĂM nư c) 18. Ti n án: BN B T NGÀY T I DANH, ÁN PH T
  3. 19. Quan h gia ình: (B , m ; anh, ch , em ru t; v / ch ng, con) (5) SINH NĂM TT H VÀ TÊN Quan h Ngh nghi p CH HI N NAY (6) Nam N ................, ngày ....... tháng ....... năm ........... NGƯ I KHAI HO C VI T H (Cam oan; ký, ghi rõ h tên) M U HK02 (Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- PHI U BÁO THAY IH KH U, NHÂN KH U Kính g i: ……………………………………………………….. ………………………………………………………… H và tên ngư i báo: (*).................................................................................................. Ch hi n nay: .............................................................................................................. ……………………………………………………….. i n tho i: ........................................ Quan h v i ch h : (*)..................................................................................................... H và tên ch h : ………………………………….. S h khNu s : ................................. Ch hi n nay: ............................................................................................................... …………………………………………………………. i n tho i: ...................................... N I DUNG THAY I: ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
  4. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..........., ngày ...... tháng ..... năm .......... ..........., ngày ...... tháng ..... năm .......... Ý KI N C A CH H NGƯ I VI T BÁO CÁO (Ghi rõ n i dung, ký và ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) M U HK05 (Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- PHI U KHAI BÁO T M V NG (Ph n lưu t i Công an xã/ phư ng/ th tr n) S : ......./TV (Liên 1) 1. H và tên: (1)..................................................................... 2. Gi i tính: ……………………. 3. Sinh ngày …... / …... / …...... 4. CMND/ H chi u s : ………………. 5. i n tho i............... 6. Nơi cư trú: (2) ................................................................................................................. 7. T m v ng t ngày ......………./ ......………/ …........... n ngày ......……./ ....………. / ....... (3) 8. Lý do t m v ng và nơi n: .......................................................................................... ......................................................................................................................................... …............, ngày ....… tháng ….... năm …...... …............, ngày ....… tháng ….... năm …...... TRƯ NG CÔNG AN: (4) NGƯ I KHAI BÁO (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Vi t ch in hoa d u. (2) Thư ng trú/ t m trú. (3) Ghi rõ s nhà, ư ng ph ; t , xóm, p, b n, xã/ phư ng/ th tr n; qu n, huy n; t nh/ thành ph . (4) Xã/ phư ng/ th tr n. M U HK05 (Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- PHI U KHAI BÁO T M V NG (Ph n c p cho ngư i t m v ng)
  5. S : ......./TV (Liên 2) 1. H và tên: (1)..................................................................... 2. Gi i tính: ……………………. 3. Sinh ngày …... / …... / …...... 4. CMND/ H chi u s : ………………. 5. i n tho i............... 6. Nơi cư trú: (2) ................................................................................................................. 7. T m v ng t ngày ......………./ ......………/ …........... n ngày ......……./ ....………. / ....... (3) 8. Lý do t m v ng và nơi n: .......................................................................................... ......................................................................................................................................... …............, ngày ....… tháng ….... năm …...... …............, ngày ....… tháng ….... năm …...... TRƯ NG CÔNG AN: (4) NGƯ I KHAI BÁO (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Vi t ch in hoa d u. (2) Thư ng trú/ t m trú. (3) Ghi rõ s nhà, ư ng ph ; t , xóm, p, b n, xã/ phư ng/ th tr n; qu n, huy n; t nh/ thành ph . (4) Xã/ phư ng/ th tr n. M U HK07 (Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- GI Y CHUY N H KH U S :...../GCHK 1. H và tên: .................................................................................. 2. Gi i tính: ……………. 3. H và tên g i khác (n u có): ............................................................................................ 4. Sinh ngày …...... / …...... / …........... 5. Nơi sinh: ............................................................ 6. Quê quán: ..................................................................................................................... 7. Dân t c: ………….. 8. Tôn giáo: ……………. 9. CMND/ H chi u s : ................................. 10. Nơi thư ng trú: ............................................................................................................ ......................................................................................................................................... 11. Nơi chuy n n: ........................................................................................................... ......................................................................................................................................... 12. Lý do chuy n: .............................................................................................................. 13. H và tên ch h : …………………………… 14. S h khNu s : ........................................ 15. Quan h v i ch h : ..................................................................................................... 16. Nh ng ngư i trong h cùng chuy n h khNu: ([4]) SINH NĂM DÂN TÔN QUAN H VÀ TÊN QUÊ QUÁN CMND S Nam N T C GIÁO H ([5])
  6. ([1]) Vi t ch in hoa d u. (2) Ghi theo gi y khai sinh ho c quê g c.(3) Ghi trình h c v n cao nh t: Ti n sĩ, Th c sĩ, i h c, Cao ng, Trung c p, Trình ph thông (12/12, 7/10,... (4) Ghi trình chuyên môn cao nh t: Ti n sĩ Y h c, Th c sĩ qu n lý giáo d c, C nhân lu t .... (5) Ghi c cha, m ; con nuôi; ngư i nuôi dư ng; ngư i giám h theo quy nh c a pháp lu t (n u có). (6) S nhà, ư ng ph , t , xóm, thôn, p, b n xã/ phư ng/ th tr n, qu n/ huy n, t nh/ thành ph . N u nư c ngoài ghi rõ tên nư c. ( ) * Vi t ch in hoa d u. ([4] ) N u chuy n c h thì nơi c p gi y ghi rõ chuy n c h công dân n p l i s h kh u t i nơi thư ng trú m i. ([5] ) Ghi m i quan h v i ngư i chuy n h kh u t i M c 1. Ghi chú: L p 2 b n, m t b n c p cho công dân n p t i nơi ăng ký thư ng trú, m t b n lưu l i nơi c p gi y.
Đồng bộ tài khoản