Quyết định Số: 698/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 698/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 698/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GẠO HỖ TRỢ CỨU ĐÓI THỜI KỲ GIÁP HẠT NĂM 2010 CHO TỈNH QUẢNG BÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 698/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 698/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GẠO HỖ TRỢ CỨU ĐÓI THỜI KỲ GIÁP HẠT NĂM 2010 CHO TỈNH QUẢNG BÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại các văn bản số 560/UBND ngày 22 tháng 3 năm 2010, số 952/UBND ngày 5 tháng 5 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4361/BTC-NSNN ngày 9 tháng 4 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bộ Tài chính xuất bổ sung 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành. Sau khi thực hiện xong báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Nguyễn Sinh Hùng 1
  2. các Vụ: KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH(3). 2
Đồng bộ tài khoản