Quyết định số 72/QĐ-HĐTVTTHC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 72/QĐ-HĐTVTTHC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/QĐ-HĐTVTTHC về việc phân công thành viên Hội đồng chủ trì việc rà soát thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực do Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/QĐ-HĐTVTTHC

  1. H I NG TƯ V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C I CÁCH TH T C HÀNH NAM CHÍNH c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------------- S : 72/Q -H TVTTHC Hà N i, ngày 15 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN H I NG CH TRÌ VI C RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH, LĨNH V C CH TNCH H I NG TƯ V N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 846/Q -VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph v vi c thành l p H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính; Căn c Quy t nh s 1645/Q -VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph v Quy ch làm vi c c a H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính; Xét ngh c a T trư ng T Thư ký H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính, QUY T NNH: i u 1. Phân công các thành viên H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính ch trì vi c rà soát các th t c hành chính c a H i ng trong m t ho c m t s ngành, lĩnh v c (ph l c kèm theo). Vi c phân công ư c th c hi n theo nguyên t c: M i thành viên thay m t H i ng ch trì vi c rà soát th t c hành chính trong m t ho c m t s ngành, lĩnh v c; ph i h p th c hi n rà soát th t c hành chính trong các ngành, lĩnh v c khác. Thành viên H i ng c n l p nhóm công tác riêng và tr c ti p ch o nhóm công tác th c hi n t t nhi m v ư c phân công. i u 2. Thành viên H i ng và nhóm công tác ch trì có nhi m v : 1. L a ch n nhóm th t c hành chính c th s ti n hành rà soát trong ngành, lĩnh v c ư c phân công trên cơ s trao i, th ng nh t v i T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ; 2. Nghiên c u, rà soát t ng th t c hành chính c th trong nhóm th t c hành chính ã l a ch n, i n vào bi u m u rà soát (bi u m u 3, 3a, 3b) theo hư ng d n c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph .
  2. 3. Ngoài vi c th c hi n nhi m v trên, tùy theo kh năng, thành viên H i ng và nhóm công tác có th t ch c th c hi n vi c nghiên c u, rà soát nhóm th t c hành chính theo hư ng liên thông. i u 3. T Thư ký có trách nhi m giúp Ch t ch H i ng t ch c ph i h p ho t ng gi a các thành viên H i ng, các nhóm công tác, T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph và các bên có liên quan khác giúp cho ho t ng c a các thành viên, các nhóm công tác không b trùng l p, hoàn thành t t nhi m v theo úng k ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Các thành viên H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính, T Thư ký, các nhóm công tác và các cá nhân, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Thành viên H i ng Tư v n c i cách TTHC; - T công tác CCCC TTHC c a TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, TV, C c Qu n tr , C c Hành chính – Qu n tr II, C ng TT TCP; Nguy n Xuân Phúc - Lưu: VT, TCCV (10b) PH L C V PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN H I NG CH TRÌ VI C RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH, LĨNH V C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/Q -H TVTTHC ngày 15 tháng 5 năm 2009 c a Ch t ch H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính) STT Thành viên H i Ngành, lĩnh v c ch trì rà Ngành, lĩnh v c ph i ng soát h p rà soát 1 Nguy n Xuân Theo ch c năng, nhi m v quy Các ngành, lĩnh v c do Phúc nh cho T công tác chuyên thành viên H i ng Ch t ch trách c i cách TTHC c a tham gia rà soát TTgCP 2 Nguy n Minh Theo ch c năng, nhi m v quy Các ngành, lĩnh v c do M n nh cho T công tác chuyên thành viên H i ng Phó Ch t ch trách c i cách TTHC c a tham gia rà soát TTgCP 3 inh Văn Ân 1. u tư 1. Gia nh p th trư ng y viên 2. M t s gi y phép kinh doanh
  3. 4 Võ Qu c Th ng 1. Xây d ng 1. u tư y viên 2. Giáo d c 2. Xu t nh p khNu 3. H i quan 5 Sin Foong Wong 1. Gia nh p th trư ng 1. H i quan y viên 2. Thu 2. Ngân hàng 3. t ai 3. u tư 4. M t s gi y phép kinh doanh 6 Nguy n H u Dũng 1. Lu ng xanh cho xu t nh p 1. Thu y viên khNu hàng th y s n 2. H i quan 3. u tư 7 Dương Thu 1. Ngân hàng 1. u tư Hương y viên 2. C m c , th ch p, phát m i 2. Xu t nh p khNu tài s n 3. H i quan 3. Công ch ng 8 Lê Qu c Ân 1. Lu ng xanh cho xu t nh p 1. H i quan y viên khNu hàng d t may 2. Thu 9 Nguy n c 1. Lu ng xanh cho xu t nh p 1. Quan h lao ng Thu n khNu hàng da gi y y viên 2. Thu 2. ào t o ngh 3. H i quan 4. Xu t, nh p khNu 10 Kin Won Ho 1. u tư nư c ngoài 1. H i quan y viên 2. Thu 3. Xu t, nh p khNu 11 Ph m Gia Túc 1. Quan h lao ng 1. u tư y viên 2. H i quan 2. Xu t nh p khNu 3. Thu 3. Gia nh p th trư ng 4. M t s gi y phép kinh doanh
  4. 12 Alain Cany 1. Dư c phNm 1. Ngân hàng y viên 2. Phân ph i bán l 2. u tư 13 Frederick Burke 1. u tư cơ s h t ng 1. u tư y viên 2. Chu i hàng hóa 2. t ai 14 Tr n Du L ch 1. Xây d ng cơ b n 1. u tư y viên 2. Phát tri n th trư ng b t 2. t ai ng s n 15 Lương Văn T 1. Xu t nh p khNu y viên 2. H i quan
Đồng bộ tài khoản