Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC về việc uỷ quyền và phân cấp cho Tổng cục Thuế giải quyết một số vấn đề liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 70/1999/QĐ/BTC NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C U QUY N VÀ PHÂN C P CHO T NG C C THU GI I QUY T M T S V N Đ LIÊN QUAN Đ N THU XU T KH U, THU NH P KH U, THU TIÊU TH Đ C BI T, PH THU Đ I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 281/HĐBT ngày 7/8/1990 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p h th ng thu thu Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đã đư c Qu c h i thông qua ngày 26/12/1991 và Lu t s a đ i b sung m t s Đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h i thông qua ngày 05/7/1993; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh đ nh 54/CP ngày 28/8/1993; Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, nh p kh u. Căn c Lu t thu tiêu th đ c bi t và các Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t và Ngh đ nh s 97/CP ngày 27/12/1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t; Lu t thu tiêu th đ c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu Tiêu th đ c bi t. Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu , V trư ng V T ch c cán b và đào t o. QUY T Đ NH Đi u 1: U quy n cho T ng c c trư ng T ng c c thu ký các văn b n gi i quy t m t s v n đ liên quan đ n thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t như sau: 1. Gi i quy t các khi u n i v thu xu t kh u, thu nh p kh u và thu TTĐB hàng nh p kh u mà T ng c c H i quan đã gi i quy t nhưng ngư i khi u n i v n ti p t c g i khi u n i đ n B Tài chính.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Báo cáo B v n i dung s a đ i, b sung Bi u thu và B ng giá t i thi u tính thu hàng nh p kh u và t ch c l y ý ki n tham gia c a các B , Ngành v vi c s a đ i, b sung Bi u thu xu t kh u, thu nh p kh u và B ng giá t i thi u tính thu hàng nh p kh u thu c di n Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u. 3. Ký quy t đ nh mi n, hoàn thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu TTĐB, ph thu đ i v i: nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u; hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u đ i v i các trư ng h p có t khai h i quan hàng hoá xu t kh u trư c ngày 1/1/1999; Hàng nh p kh u đ bán t i các c a hàng bán mi n thu đ i v i các trư ng h p: Hàng nh p kh u có t khai H i quan hàng hoá nh p kh u trư c ngày 1/1/1999 chưa có quy t đ nh mi n thu , hàng nh p kh u đã có quy t đ nh t m mi n thu c a B Tài chính đư c cơ quan H i quan quy t toán bán hàng mi n thu trư c ngày 1/1/1999. Đi u 2: Phân c p cho T ng c c thu gi i quy t m t s v n đ liên quan đ n thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t như sau: 1. Quy t đ nh gi i quy t mi n, gi m, hoàn thu xu t kh u, thu nh p kh u; Hoàn thu TTĐB đ i v i h sơ xin mi n, gi m, hoàn thu có t ng s các lo i thu đư c mi n, gi m, hoàn trên m i t khai h i quan dư i 300.000.000đ (ba trăm tri u đ ng Vi t Nam). 2. Gi i thích và tr l i chính sách ch đ v thu xu t kh u, thu nh p kh u và thu Tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u. 3. Tr l i vi c xác đ nh mã s hàng hoá xu t kh u, nh p kh u trên cơ s đã có ý ki n tham gia c a các B , Ngành có liên quan. Trư ng h p các ý ki n tham gia không th ng nh t, ph i báo cáo xin ý ki n B trư c khi tr l i. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t đ nh s 89 TC/QĐ/TCCB ngày 17/01/1997 và Quy t đ nh s 06/1999/QĐ-BTC ngày 20/01/1999 c a B trư ng B Tài chính. T ng c c trư ng T ng c c thu , V trư ng V T ch c cán b và đào t o, Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đ nh kỳ hàng quý, T ng c c thu báo cáo B vi c th c hi n u quy n và phân c p theo Quy t đ nh này. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản