Quyết định số 70/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 70/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2002/QĐ-BNN về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Giám định và khử trùng FCC do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 70/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V/V PHÊ DUY T VÀ BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY GIÁM NNH VÀ KH TRÙNG FCC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20/4/1995; Căn c Ngh nh 50/CP ngày 28/8/1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28/4/1997 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP; Xét ngh c a Giám c công ty Giám nh và Kh trùng FCC và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t và ban hành kèm theo quy t nh này b n “ i u l t ch c và ho t ng c a Công ty Giám nh và Kh trùng FCC” g m 10 chương 41 i u. i u 2. Giám c Công ty Giám nh và Kh trùng FCC ch u trách nhi m th c hi n b n i u l này và c th hoá thành các quy ch qu n lý t ng lĩnh v c th c hi n trong Công ty. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c v t ch c và ho t ng c a Công ty Giám nh và Kh trùng FCC trái v i b n i u l này u bãi b . i u 4. Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các cơ quan liên quan thu c B và Giám c Công ty Giám nh và Kh trùng FCC ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
 2. Cao c Phát I UL T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY GIÁM NNH VÀ KH TRÙNG FCC ( Ban hành kèm theo quy t nh s : 70/2002/Q /BNN/TCCB ngày 05 tháng 08 năm 2002 c a B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Công ty Giám nh và kh trùng FCC (sau ây g i t t là Công ty) là doanh nghi p nhà nư c. Ti n thân v i tên g i là “ Trung tâm ki m tra ch t lư ng nông s n II “ theo quy t nh s 12/Q -UB ngày 11 tháng 01 năm 1990 c a B NN & CNTP và thành l p l i doanh nghi p Nhà nư c theo Thông báo s 147/TB ngày 8 tháng 5 năm 1993 c a Văn phòng Chính ph và Quy t nh s 348/NN-TCCB/Q ngày 12/5/1993 c a B NN& CNTP v i tên g i là “ Trung tâm giám nh nông s n và hàng hoá xu t khNu”, theo Quy t nh s 65/1999/Q /BNN-TCCB ngày 12 tháng 4 năm 1999 Trung tâm ư c i tên là “Trung tâm giám nh hàng hoá xu t nh p khNu”, ngày 4/2/2002 Trung tâm ư c i tên m i là “ Công ty giám nh và kh trùng FCC” theo quy t nh s 390 Q -BNN/TCCB c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Công ty là m t doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, kinh doanh trong lĩnh v c giám nh và kh trùng. i u 2: Công ty giám nh và kh trùng FCC có : 1/ Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t nam 2/ Tên giao d ch qu c t : FCC Control and Fumigation Company 3/ Tên vi t t t : FCC 4/ Tr s chính : 45 inh Tiên Hoàng, Qu n I, Tp H Chí Minh Tel : (84-8) 8223 183 - 8297 857 Fax : (84-8) 8290 202 - 9103 070 Email : fcccompany@hcm.vnn.vn Website : http://www.fcc.com.vn
 3. 5/ i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 6/ V n và tài s n, ch u trách nhi m v các kho n n trong ph m vi s v n do Công ty qu n lý. 7/ Con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng chuyên doanh theo quy nh. 8/ B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. i u 3 : Công ty qu n lý và i u hành b i Giám c Công ty. i u 4 : Công ty ch u s qu n lý nhà nư c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i tư cách là cơ quan qu n lý nhà nư c, ng th i ch u s qu n lý c a các cơ quan này v i tư cách là cơ quan th c hi n quy n ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Lu t doanh nghi p nhà nư c và các quy nh c a pháp lu t. i u 5: T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà XHCN Vi t nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t nam. T ch c công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t. i u 6 : Giám c và Ban lãnh o Công ty tôn tr ng s lãnh o c a các c p u ng, các t ch c công oàn, oàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân và các t ch c qu n chúng khác theo quy nh ư c pháp lu t th a nh n . T ch c ng, công oàn và các t ch c qu n chúng khác tham gia qu n lý các ho t ng c a Công ty nhưng không tr c ti p quy t nh các công vi c thu c quy n h n c a Giám c, i h i công nhân viên ch c, Ban lãnh o Công ty. i u 7 : Giám c công ty có trách nhi m nh kỳ hàng quý báo cáo v i c p u , Ban ch p hành công oàn v các ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. C p u và các t ch c oàn th có quy n ki n ngh bi n pháp c n thi t trong công tác i u hành v i Giám c. N u có nh ng ý ki n không th ng nh t thì Giám c quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG TY I. QUY N C A CÔNG TY i u8:
 4. 1/ Công ty có quy n qu n lý, s d ng v n , t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n nhi m v , m c tiêu, k ho ch ư c giao. 2/ Công ty có quy n giao l i v n cho các ơn v thành viên h ch toán ph thu c trong Công ty qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c mà Công ty ã nh n c a Nhà nư c. 3/ Công ty có quy n chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c , các tài s n thu c quy n qu n lý c a Công ty (tr t ai, nhà xư ng và các thi t b quan tr ng theo quy nh c a Nhà nư c ph i ư c các cơ quan có thNm quy n cho phép). i u9: Công ty có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1/ T ch c b máy qu n lý , t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu nhi m v B giao. 2/ i m i công ngh , u tư thi t b , nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào các ho t ng c a Công ty. 3/ t chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t. 4/ Kinh doanh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu nhi m v ã ư c Nhà nư c giao, m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Công ty và nhu c u c a th trư ng, kinh doanh các lĩnh v c khác khi ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. 5/ Phân công th trư ng gi a các ơn v kinh t ph thu c. 6/ Quy t nh giá d ch v tr nh ng trư ng h p c th mà Nhà nư c ã quy nh khung giá t i a, t i thi u. 7/ ư c u tư liên doanh, liên k t góp v n c ph n theo quy nh c a pháp lu t khi ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn cho phép. 8/ Xây d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn gia ti n lương trên ơn v s n phNm trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a nhà nư c. 9/ Tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng, và các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t. Quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương ư c duy t và hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 10/ ư c m i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài n làm vi c Công ty theo quy nh c a pháp lu t, c cán b , công nhân c a Công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát ho c làm i di n trong các t ch c liên doanh c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t;
 5. i u 10 : Công ty có các quy n v tài chính như sau: 1/ ư c quy n s d ng v n và các qu c a Công ty ph c v k p th i cho các m c ích kinh doanh h p pháp c a công ty trên cơ s b o toàn và s d ng v n có hi u qu . 2/ ư c quy n vay v n, th ch p tài s n thu c quy n qu n lý c a Công ty t i các Ngân hàng trong nư c kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 3/ ư c quy n l p và qu n lý s d ng các lo i qu t p trung, qu kh u hao cơ b n, t l trích các qu này theo quy nh c a B Tài chính. 4/ ư c s d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi ã làm nghĩa v v i Nhà nư c l p qu u tư phát tri n và các qu khác theo quy nh, ư c chia ph n l i nhu n còn l i cho ngư i lao ng theo c ng hi n c a m i ngư i vào k t qu kinh doanh trong năm. i u 11 : Công ty có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. II. NGHĨA V C A CÔNG TY : i u 12 : 1/ Công ty có nghĩa v nh n và s d ng có hi u qu , b o t n phát tri n v n do Nhà nư c giao, bao g m c v n u tư vào doanh nghi p khác (n u có) ph c v cho m c ích kinh doanh c a công ty trên cơ s nhi m v do Nhà nư c giao. 2/ Công ty có nghĩa v th c hi n các kho n n ph i thu ph i tr trong b n cân i tài s n c a Công ty và các kho n vay n do Công ty vay. i u 13 : Công ty có nghĩa v qu n lý các ho t ng kinh doanh như sau: 1/ ăng ký kinh doanh, kinh doanh úng các ngành ngh ã ăng ký, ch u trách nhi m trư c Nhà nư c k t qu kinh doanh c a công ty, ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm, d ch v do Công ty th c hi n. 2/ Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch hàng năm và 5 năm c a Công ty phù h p v i nhu c u th trư ng. 3/ Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t v i các i tác . 4/ i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý. 5/ Th c hi n nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý Công ty. 6/ Th c hi n các quy nh c a nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia.
 6. 7/ Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ c a nhà nư c, ch u trách nhi m v tính chính xác c a các báo cáo ó. 8/ Tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 14 : 1/ Công ty có nghĩa v th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh, ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a Công ty. 2/ Công ty công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a Công ty theo quy nh c a Chính ph . i u 15 : 1/ Công ty ch u trách nhi m ch t lư ng d ch v do mình ã ký h p ng. Khi có khi u n i ho c tranh ch p Công ty cùng các bên mua bán và các cơ quan ch c năng xem xét c th nguyên nhân gây ra, n u nguyên nhân Công ty gây ra Công ty s ch u trách nhi m b i thư ng theo úng lu t nh. 2/ M i tranh ch p v quy n l i gi a Công ty và các ơn v khác n u không thương lư ng ư c thì gi i quy t theo pháp lu t (thông qua toà án kinh t ho c tr ng tài kinh t nhà nư c ). Chương 3: GIÁM C CÔNG TY VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 16 : Giám c công ty do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m,mi n nhi m, khen thư ng, k lu t. Giám c Công ty là i di n pháp nhân c a Công ty, ch u trách nhi m trư c B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và trư c pháp lu t v i u hành và ho t ng c a công ty. Giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Công ty. Giám c ph i có tiêu chuNn và i u ki n như quy nh t i i u 32 Lu t Doanh nghi p nhà nư c . Giám c có t 2-3 Phó giám c giúp vi c, Giám c có quy n l a ch n và ngh B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn b nhi m, mi n nhi m Phó giám c, K toán trư ng. Giám c là ngư i i di n cho Công ty ký h p ng kinh t và ch ng thư. Giám c có th u quy n cho ngư i khác ký các gi y t thông qua gi y u quy n. Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t.
 7. i u 17 : Giám c Công ty có nhi m v , quy n h n sau ây: 1/ Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác c a công ty do Nhà nư c giao t ch c qu n lý , s d ng theo m c tiêu nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2/ xây d ng k ho ch dài h n và hàng năm c a Công ty v s n xu t kinh doanh và ào t o i ngũ cán b k c n c a Công ty. Xây d ng phương án liên doanh liên k t u tư c a Công ty trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3/ Th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v giá mua, giá bán các s n phNm d ch v do nhà nư c nh giá, quy t nh giá mua, giá bán các s n phNm d ch v khác phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 4/ T ch c th c hi n các quy trìng, quy ph m, nh m c kinh t k thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. Ban hành n i quy, quy ch khen thư ng, k lu t áp d ng trong Công ty phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 5/ T ch c i u hành ho t ng c a Công ty, ch u trách nhi m v k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, trư c pháp lu t v th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i ho t ng c a Công ty. 6/ Trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó giám c, K toán trư ng Công ty sau khi tham kh o ý ki n c a c p u , Ban ch p hành Công oàn. 7/ Trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phương án t ch c và t ch c l i Công ty. 8/ Ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên h ch toán ph thu c Công ty. 9/ Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng phó phòng ban nghi p v , ơn v thành viên và các ch c danh khác thu c b máy t ch c c a Công ty. 10/ Ch u s ki m tra giám sát c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v ch c năng nhi m v c a mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 18 : Phó giám c công ty giúp Giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Công ty theo s phân công ho c u quy n c a giám c, ch u trách nhi m trư c giám c và pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c u quy n. i u 19 : K toán trư ng Công ty giúp giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Công ty, có các quy n h n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t.
 8. i u 20 : Các phòng, ban chuyên môn nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c cho giám c trên t ng lĩnh v c. Căn c vào tình hình c th trong t ng giai o n các ơn v xây d ng k ho ch kinh doanh g i v Ban giám c giúp Giám c i u ch nh t ng h p phê duy t cân i k ho ch c a toàn Công ty trên cơ s k ho ch ã ư c i h i CNVC thông qua trong kỳ i h i. Hàng tháng báo cáo tình hình kinh doanh do các ơn v th c hi n, ư c t ng h p và phân tích trong kỳ h p giao ban. i u 21 : T ch c b máy qu n lý c a Công ty Các phòng ch c năng: 1/ Phòng T ch c ào t o, Tư v n 2/ Phòng Ch ng thư 3/ Phòng Tài chính K toán 4/ Phòng Hành chính Qu n tr , Lưu tr Các phòng ch c năng có nhi m v giúp vi c cho giám c qu n lý i u hành các công vi c n i b hành chính tr s , qu n lý nhân s , tài chính, c p phát ch ng thư, thu h i công n , qu n lý tài s n . Các phòng nghi p v : 1/ Phòng Giám nh Nông s n 2/ Phòng Giám nh S n phNm Công nghi p và Hoá d u 3/ Phòng Giám nh Hàng h i và t n th t 4/ Phòng Kh trùng 5/ Phòng phân tích Hoá sinh 6/ Phòng Phân tích Cơ lý Các phòng nghi p v có ch c năng giúp giám c i u hành t ch c qu n lý các công vi c v nghi p v giám nh và kh trùng, maketing tìm ki m khách hàng và th trư ng. Các ơn v kinh t h ch toán ph thu c Công ty 1/ Chi nhánh công ty FCC t i Hà n i 2/ Văn phòng i di n FCC t i à n ng, cL c 3/ Các tr m giám nh t i m t s t nh và thành ph
 9. Tuỳ theo t ng giai o n phát tri n c a công ty mà các phòng ban , các ơn v tr c thu c s ư c hình thành và cơ c u l i cho phù h p. Chương 4: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG CÔNG TY i u 22 : i h i công nhân viên ch c là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý doanh nghi p. i h i công nhân viên có các quy n sau : 1/ Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i Giám c. 2/ Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng. 3/ Th o lu n và góp ý v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng , c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i lao ng. 4/ Gi i thi u ngư i có năng l c và phù h p tham gia Ban thanh tra nhân dân. i u 23 : i h i công nhân viên ch c ư c t ch c và h ot ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t nam và công oàn ngành. 1/ i h i công nhân viên ch c hàng năm b u ra Ban thanh tra nhân dân v i thành ph n t 3-4 ngư i có uy tín, năng l c và là ngư i tr c ti p ho t ng trong các lĩnh v c quan trong c a cơ quan. Ban thanh tra nhân dân ph i có kh năng ho t ng c l p th c hi n quy n ki m tra c a t p th v các m t s n xu t kinh doanh, phân ph i thu nh p, th c hi n các ch trương chính sách c a nhà nư c, các n i quy quy nh c a cơ quan. Ki m tra v nghĩa v và quy n l i c a ngư i lao ng trong Công ty.Ban thanh tra nhân dân ho t ng theo yêu c u c a Ban lãnh o, Ban ch p hành công oàn và theo ngh quy t c a i h i công nhân viên ch c. M i quý Ban thanh tra nhân dân có báo cáo v ho t ng c a mình g i ban lãnh o, BCH công oàn. i h i công nhân viên ch c kỳ sau công b toàn b báo cáo ho t ng và k t qu ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân. 2/ Ban thanh tra nhân dân có nhi m v l p h p thư góp ý c a CNVC t t i cơ quan, t ng h p và báo cáo Giám c hàng tháng v các thư góp ý cho các m t ho t ng qu n lý i n i, i ngo i c a cơ quan, c a các phòng ban và các ý ki n khác c a CNV trong công ty. Chương 5: CÁC ƠN VN KINH T PH THU C C A CÔNG TY i u 24 : Các ơn v thành viên là nh ng ơn v h ch toán ph thu c do Giám c Công ty trình B quy t nh.
 10. Các ơn v thành viên h ch toán ph thu c ư c m tài kho n t i ngân hàng phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. Các ơn v thành viên h ch toán ph thu c có Quy ch v t ch c ho t ng do Giám c Công ty ban hành phù h p v i i u l t ch c và ho t ng c a Công ty và các quy nh c a pháp lu t. T t c các Chi nhánh, Văn phòng i di n ch u s qu n lý toàn di n c a Công ty, báo cáo nh kỳ và b t thư ng khi Giám c yêu c u. Chương 6: QU N LÝ PH N V N GÓP C A CÔNG TY ƠN VN KHÁC i u 25 : i v i ph n v n góp c a Công ty vào các doanh nghi p khác, Giám c Công ty có quy n và nghĩa v như sau: 1/ Xây d ng phương án góp v n trình B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. 2/ C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a Công ty doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. 3/ Giám sát, ki m tra vi c s d ng v nc a Công ty góp vào các doanh nghi p khác. i u 26 : Quy n và nghĩa v c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a Công ty góp vào doanh nghi p khác: 1/ Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành các doanh nghi p có v n góp c a Công ty theo i u l c a doanh nghi p này. 2/ Theo dõi, giám sát tình hình ho t ng c a doanh nghi p có v n góp c a công ty. 3/ Th c hi n ch báo cáo và ch u trách nghi m trư c Giám c Công ty v hi u qu s d ng v n góp c a Công ty. i u 27 : Các liên doanh mà công ty tham gia ư c qu n lý, i u hành và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, Lu t Doanh nghi p và các Lu t khác có liên quan c a Vi t nam. Công ty th c hi n m i quy n, nghĩa v và trách nhi m i v i các liên doanh này v ho t ng tài chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t nam. M i m i quan h liên doanh, liên k t gi a Công ty và các ơn v khác u th hi n b ng các h p ng kinh t theo lu t nh. Chương 7: TÀI CHÍNH C A CÔNG TY i u 28 : Công ty th c hi n ch h ch toán t p trung k t h p phân c p m c c n thi t cho ơn v thành viên.
 11. Công ty t ch v tài chính trong kinh doanh phù h p v i lu t doanh nghi p nhà nư c, các quy nh khác c a pháp lu t và i u l c a công ty. Công ty có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n. i u 29 : 1/ V n i u l c a Công ty bao g m: - V n ư c Nhà nư c giao t i th i i m thành l p. - V n ư c Nhà nư c giao b sung. - L i nhu n sau thu ư c trích b sung theo quy nh hi n hành. - Các ngu n v n khác (n u có). 2/ Khi có s tăng gi m v n i u l , Công ty ph i i u ch nh k p th i trong b ng t ng k t tài s n và công b công khai v n i u l c a Công ty ã ư c i u ch nh theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 30 : 1/ Công ty ư c thành l p và s d ng các qu t p trung theo quy nh c a Nhà nư c m b o quá trình phát tri n c a công ty t hi u qu cao. 2/ Vi c thành l p, qu n lý, s d ng các qu t p trung theo hư ng d n c a B Tài chính. 3/ Qu nghiên c u khoa h c và ào t o t p trung ư c chi cho vi c nghiên c u khoa h c cũng như vi c ào t o, ào t o l i cán b Công ty. 4/ Qu d tr tài chính, qu khen thư ng, qu phúc l i ư c trích l p theo quy nh c a B Tài chính. i u 31 : T ch tài chính c a công ty 1/ Công ty ho t ng trên nguyên t c t ch v tài chính, ph i xây d ng và th c hi n k ho ch tài chính t p trung th ng nh t. 2/ Công ty có trách nhi m thanh toán các kho n n ghi trong b ng cân i tài s n c a Công ty và các cam k t tài chính khác (n u có). 3/ Công ty t ki m tra, giám sát các ho t ng tài chính trong toàn Công ty. 4/ M i quan h tín d ng ph i tuân theo các quy nh c a B Tài chính. 5/ Công ty có trách nhi m xây d ng, trình, ăng ký k ho ch tài chính, báo cáo tài chính, b ng cân i tài s n, báo cáo quy t toán c a Công ty báo cáo v i các cơ
 12. quan có thNm quy n và t ng quy t toán hàng năm v i B Tài chính. B Tài Chính ki m tra và phê duy t quy t toán hàng năm c a Công ty. 6/ Công ty có trách nhi m n p các kho n thu và các kho n n p khác theo pháp lu t. Công ty ư c s d ng ph n lãi sau khi hoàn thành nghĩa v thu i v i Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 7/ Công ty ph i th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp l nh k toán th ng kê, ch k toán và báo cáo tài chính hi n hành i v i doanh nghi p nhà nư c. 8/ Công ty ch u s ki m tra, giám sát v tài chính và các ho t ng kinh doanh c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: M I QUAN H GI A CÔNG TY V I CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG i u 32 : i v i Chính ph 1/ Ch p hành pháp lu t, th c hi n nghiêm ch ng các quy nh c a Chính ph có liên quan n Công ty. 2/ Ch p hành các quy nh v thành l p, tách, nh p, gi i th , các chính sách v t ch c, cán b , ch tài chính, tín d ng, thu , thu l i nhu n, các ch trương chính sách, ch v k toán, th ng kê và các quy nh khác có liên quan n ho t ng c a Công ty. 3/ Ch u s ki m tra, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t, ch trương chính sách qu n lý c a Nhà nư c i v i Công ty. 4/ ư c xu t , ki n ngh các gi i pháp, cơ ch , chính sách qu n lý c a Nhà nư c i v i Công ty. i u 33 : i v i B Tài chính: 1/ Công ty ch u s chi ph ic a Nhà nư c c a B Tài chính v các vi c : - Tuân th các ch tài chính, k toán, thu , t ch c b máy h ch toán, k toán. - Ki m toán tài chính và ki m toán n i b Công ty. 2/ B Tài chính là cơ quan ư c Chính ph giao th c hi n m t s ch c năng ch s h u, chi ph i Công ty v vi c : - Xác nh v n và các ngu n l c khác mà Nhà nư c giao cho Công ty qu n lý, s d ng.
 13. - Ki m tra vi c s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c khác ư c giao trong quá trình ho t ng, ư c th hi n thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a Công ty. - Ban hành quy ch tài chính áp d ng cho Công ty. 3/ Công ty ch u s ki m tra, thanh tra tài chính và các v n khác thu c thNm quy n c a B Tài chính. 4/ Công ty ư c xu t v i B Tài chính các gi i pháp, cơ ch , chinh1 sách tài chính,tín d ng và các n i dung khác có liên quan. i u 34 : i v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 1/ Thành l p, tách, nh p, gi i th và t ch c l i Công ty. 2/ Phê chuNn i u l và các n i dung b sung, s a i i u l c a Công ty. 3/ B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c, Phó giám c, K toán trư ng Công ty. 4/ Tham gia giao v n và các ngu n l c khác cho Công ty, ki m tra ho t ng c a Công ty. 5/ Công ty có trách nhi m báo cáo theo quy nh c a Nhà nư c và các báo cáo khác theo yêu c u c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. i u 35 : Các B , cơ quan ngang B khác, các cơ quan thu c Chính ph v i tư cách là cơ quan qu n lý nhà nư c, chi ph i Công ty v : 1/ Th c hi n các nh m c kinh t - k thu t tiêu chuNn s n phNm, ch t lư ng s n phNm phù h p v i tiêu chuNn c p ngành và c p qu c gia liên quan. 2/ Th c hi n các quy nh v b o v tài nguyên, môi trư ng. 3/ Tham gia thNm nh các d án u tư theo chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành và theo vùng kinh t . 4/ Th c hi n các quan h i ngo i, xu t nh p khNu. 5/ B o m th c hi n các quy n l i nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 6/ Công ty ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan này v nh ng lĩnh v c thu c ch c năng ã ư c pháp lu t quy nh. i u 36 : i v i chính quy n a phương, v i tư cách là cơ quan qu n lý nhà nư c trên a bàn lãnh th , Công ty ch u s qu n lý nhà nư c và ch p hành các quy nh hành chính, các nghĩa v i v i H i ng nhân dân, UBND các c p theo quy nhc a pháp lu t.
 14. Chương 9: T CH C L I, GI I TH , PHÁ S N CÔNG TY i u 37 : Vi c t ch c l i gi i th , phá s n Công ty do Giám c trình B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xem xét quy t nh. i u 38 : Công ty b gi i th trong trư ng h p B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th y không c n thi t duy trì công ty này. Khi gi i th công ty: B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành l p h i ng gi i th . S tài s n c a Công ty b gi i th sau khi thanh toán các kho n theo quy nh c a pháp lu t thu c quy n s h u c a Nhà nư c. i u 39 : Công ty n u m t kh năng thanh toán n n h n thì x lý theo quy nh t i lu t phá s n doanh nghi p. Chương 10: I U KHO N THI HÀNH i u 40 : i u l này áp d ng cho Công ty Giám nh và Kh trùng FCC. T t c các cá nhân, ơn v trong Công ty ch u trách nhi m thi hành i u l này. Các quy nh trư c ây v v t ch c và ho t ng c a Công ty trái v i i u l này u bãi b . i u 41 : 1/ Căn c vào b n i u l này, Giám c Công ty Giám nh và Kh trùng FCC quy t nh s p x p b máy qu n lý và ơn v thành viên h ch toán ph thu c Công ty, quy nh c th nhi m v , quy n h n c a các ơn v này th c hi n hi m v Nhà nư c giao cho doanh nghi p. 2/ M i s thay i, b sung, s a i i u kho n c a b n i u l này ph i ư c thông qua i h i CNVC c a Công ty và ph i ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch p thu n. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản