Quyết định số 70/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 70/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2002/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và môi trường trực thuộc Sở Khoa học công nghệ và môi trường Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 70/2002/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH "V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM NGHIÊN C U CHUY N GIAO CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG TR C THU C S KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 10/2002/CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; Căn c Thông tư s 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/3/2002 c a B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng và Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n ch c năng nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng a phương; Căn c án s 250/DA-KHCNMT ngày 12/3/2002 c a S Khoa h c công ngh và môi trư ng Hà N i v t ch c Trung tâm Nghiên c u chuy n giao công ngh và môi trư ng. Xét ngh c a Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph . QUY T NNH i u1: I - Thành l p Trung tâm Nghiên c u chuy n giao công ngh và Môi trư ng trên cơ s h p nh t Trung tâm Th c nghi m và chuy n giao công ngh Hà N i v i Ban qu n lý d án u tư xây d ng trung tâm quan tr c và phân tích môi trư ng thu c S Khoa h c công ngh và môi trư ng Hà N i, theo nguyên t c nguyên hi n tr ng, bao g m : 1. Di n tích t ai, cơ s v t ch t như : Nhà làm vi c, kho tàng, tài s n, trang thi t b phương ti n làm vi c c a 2 ơn v nói trên hi n ang s d ng và qu n lý. 2. Toàn b tài li u h sơ, cán b , công ch c và h p ng lao ng có ch tiêu c a Trung tâm th c nghi m và chuy n giao công ngh Hà N i và Ban qu n lý d án u tư xây d ng trung tâm quan tr c và phân tích môi trư ng. 3. Các v n v tài chính hi n t i và nh ng v n phát sinh khác c a 2 ơn v trên. II - Tr s chính c a Trung tâm t t i : Tòa nhà 7 t ng c a Trung tâm quan tr c và phân tích môi trư ng thu c thôn Văn Hoàng, xã C Nhu , huy n T Liêm, Thành ph Hà N i.
  2. - i n tho i giao d ch : 04.7542 413. i u 2 : Trung tâm Nghiên c u chuy n giao công ngh và môi trư ng là ơn v s nghi p có thu b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên; Có tư cách pháp nhân y , ư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng thương m i theo qui nh hi n hành. - Trung tâm ho t ng theo qui ch ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t. i u 3 : Trung tâm Nghiên c u chuy n giao công ngh và môi trư ng có ch c năng, nhi m v và t ch c b máy như sau : 1. Ch c năng : - T ch c các ho t ng nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c v công ngh và môi trư ng ph c v công tác qu n lý nhà nư c trên a bàn; - Cung c p các d ch v thông tin cho các t ch c và cá nhân có nhu c u v chuy n giao công ngh , k thu t và môi trư ng. 2. Nhi m v : 2.1. T ch c qu n lý các m ng lư i quan tr c c nh, các tr m lưu ng o lư ng, phân tích, ánh giá thông s môi trư ng, thu th p thông tin v ch t lư ng môi trư ng. 2.2. Ti n hành các ho t ng phân tích môi trư ng qu n lý, cung c p thông tin v ch t lư ng môi trư ng cho các cơ quan Trung ương và Thành ph . 2.3. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, các d án theo chương trình phát tri n kinh t - xã h i; 2.4. Tư v n, thi t k và xây d ng các h th ng x lý ô nhi m môi trư ng; 2.5. ư c ký các h p ng chuy n giao công ngh , nghiên c u khoa h c, xây d ng d án ho c liên k t s n xu t t ch c s n xu t th nghi m, tri n khai các ti n b k thu t, các công ngh m i, các s n phNm m i c a cơ quan khoa h c Nhà nư c và các thành ph n kinh t khác ng d ng vào s n xu t và i s ng theo các chương trình phát tri n kinh t xã h i; 2.6. ư c ti p nh n và chuy n giao công ngh theo các chương trình u tư vi n tr c a nư c ngoài khi Thành ph và S giao; 2.7. T ch c thông tin, tư v n, ào t o, b i dư ng và nâng cao nghi p v v khoa h c công ngh , môi trư ng cho cán b , công ch c c a Trung tâm và các thành ph n kinh t - xã h i khác có nhu c u. 3. T ch c b máy và biên ch c a Trung tâm :
  3. a. Giám c Trung tâm, do U ban nhân dân Thành ph b nhi m theo qui nh hi n hành và 01 phó Giám c do Giám c Trung tâm ngh , Giám c S Khoa h c công ngh và môi trư ng b nhi m. b. Các phòng chuyên môn nghi p v : g m 3 phòng. - Phòng T ch c - Hành chính - K ho ch. - Phòng Chuy n giao công ngh - Thông tin h p tác qu c t . - Phòng Quan tr c và nghiên c u phân tích môi trư ng. Các trư ng, phó phòng chuyên môn nghi p v do Giám c Trung tâm b nhi m theo cơ c u cán b , công ch c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. c. Biên ch và h p ng lao ng : Biên ch cán b , công ch c, nhân viên c a Trung tâm do U ban nhân dân Thành ph phân b hàng năm theo ngh c a Giám c S Khoa h c công ngh và môi trư ng, c th : - V biên ch : Trư c m t giao 14 (mư i b n) ngư i, bao g m : Nh ng cán b , công ch c trong biên ch c a Trung tâm th c nghi m và chuy n giao công ngh Hà N i, Ban qu n lý d án u tư xây d ng Trung tâm quan tr c và phân tích môi trư ng và m t s cán b , công ch c, nhân viên do Giám c trung tâm tuy n ch n báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh ti p nh n. - V h p ng lao ng dài h n : Căn c yêu c u nhi m v và th c t ho t ng, theo ngh c a Giám c S Khoa h c công ngh và môi trư ng, Thành ph s xem xét h tr quĩ ti n lương giúp Trung tâm hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Ngoài s biên ch và h p ng lao ng ư c hư ng các ch , chính sách hi n hành c a cán b , công ch c, Trung tâm ư c phép s d ng m t s h p ng lao ng th i v hư ng quĩ ti n công l y t ngu n thu c a ơn v . Ch ti n lương, ti n công l y t ngu n thu c a ơn v . Ch ti n lương, ti n công và các chính sách khác (BHXH,...) c a các h p ng lao ng ư c th c hi n theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 4 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Khoa h c công ngh và Môi trư ng Hà N i, Giám c Trung tâm Nghiên c u chuy n giao công ngh và môi trư ng, Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  4. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản