intTypePromotion=1

Quyết định số 70/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định số 70/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 70/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I H U NGHN VI T NAM – TÂY BAN NHA B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph , quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ch t ch H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha và ý ki n c a V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha ã ư c i h i toàn qu c l n th I ngày 27 tháng 8 năm 2004 thông qua. i u 2. H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha ch u s qu n lý nhà nư c c a B Ngo i giao và ho t ng theo i u l H i ư c B N i v phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha, V trư ng V T ch c phi ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I H U NGHN VI T NAM – TÂY BAN NHA
  2. Chương 1 TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha (sau ây g i t t là H i) là m t t ch c xã h i, là thành viên c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, ho t ng theo i u l H i, i u l Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và tuân th lu t pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. H i ho t ng trên ph m vi c nư c, có tr s t i Hà N i, có tài s n, tài kho n riêng, có tư cách pháp nhân và con d u riêng. i u 2. M c ích c a H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha là góp ph n vào vi c tăng cư ng và m r ng quan h oàn k t h u ngh , s hi u bi t l n nhau gi a nhân dân hai nư c Vi t Nam và Tây Ban Nha; làm c u n i phát tri n các quan h h p tác kinh t , thương m i, khoa h c, k thu t, giáo d c, văn hóa xã h i gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân Tây Ban Nha. Chương 2 NHI M V C A H I i u 3. H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha có nhi m v : 1. Góp ph n tuyên truy n, gi i thi u v i nhân dân Tây Ban Nha v Vi t Nam, ư ng l i, chính sách i n i, i ngo i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. T ch c và ph i h p v i các cơ quan nhà nư c, các t ch c nhân dân trong nư c ti n hành các ho t ng nh m phát tri n quan h h u ngh gi a nhân dân hai nư c Vi t Nam và Tây Ban Nha phù h p v i ư ng l i i ngo i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Góp ph n gi i thi u cho nhân dân Vi t Nam hi u bi t v tình hình t nư c và con ngư i Tây Ban Nha. 4. Xây d ng và góp ph n phát tri n quan h h u ngh và h p tác v i các t ch c h u ngh và các t ch c xã h i khác c a Tây Ban Nha thông qua các ho t ng trao i oàn; trao i sách báo, phim nh và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t hai nư c. 5. H tr và thúc Ny các quan h h p tác kinh t , thương m i, khoa h c, công ngh , giáo d c ào t o, văn hóa, th thao, du l ch… gi a các t ch c c a Vi t Nam v i các i tác c a Tây Ban Nha. 6. Xu t b n các n phNm ph c v cho ho t ng c a H i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 H I VIÊN i u 4. T t c các t ch c, công dân Vi t Nam tán thành i u l c a H i, t nguy n xin gia nh p H i và ư c Ban Thư ng v Trung ương H i ng ý, s ư c gia nh p
  3. H i, các t ch c s tr thành các t ch c thành viên và cá nhân s tr thành h i viên c a H i (Sau ây g i chung là H i viên). i u 5. H i viên có nhi m v : 1. Ch p hành i u l và th c hi n các ngh quy t c a H i; tích c c tham gia các ho t ng c a H i nh m gi gìn và phát tri n tình h u ngh gi a nhân dân Vi t Nam v i nhân dân Tây Ban Nha. 2. Tuyên truy n r ng rãi v H i trong nhân dân Vi t Nam thu hút h i viên và m r ng ph m vi ho t ng c a H i. 3. óng H i phí theo quy nh. i u 6. H i viên có quy n: 1. ng c , c và b u c vào các ch c v lãnh o c a H i, th o lu n, góp ý ki n và bi u quy t các v n trong các h i ngh v công tác c a H i. 2. ư c tham gia các ho t ng do H i t ch c, ư c H i thăm h i, giúp khi g p khó khăn. 3. ư c xin ra kh i H i. i u 7. Xóa tên và khai tr h i viên: 1. H i viên mu n ra kh i H i ph i có thông báo v i c p có thNm quy n c a H i xóa tên trong danh sách h i viên. 2. H i viên ho t ng trái v i i u l và ngh quy t c a H i s b xóa tên trong danh sách h i viên. Chương 4 NGUYÊN T C T CH C C A H I i u 8. H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha t ch c theo nguyên t c dân ch và hi p thương th ng nh t. Ban ch p hành Trung ương H i ư c b u ra thông qua hi p thương dân ch . Trư ng h p c bi t không b u ư c Ban ch p hành Trung ương lâm th i c a H i s ư c ch nh, nhưng không qúa th i h n m t nhi m kỳ. i u 9. Cơ c u t ch c H i g m H i Trung ương, các H i a phương tham gia làm H i thành viên c a H i Trung ương, các Câu l c b , Trung tâm và các Chi h i tr c thu c Trung ương H i. a phương tuỳ theo yêu c u và i u ki n c th , n u có nhu c u l p H i s do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và quy t nh. H i Trung ương có trách nhi m hư ng d n H i a phương xây d ng i u l t ch c và ho t ng H i, m b o tính th ng nh t trong vi c th c hi n ư ng l i i ngo i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
  4. i u 10. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là i h i i bi u ho c i h i toàn th . i h i i bi u ho c i h i toàn th h p 5 năm m t l n, có nhi m v th o lu n báo cáo c a Ban ch p hành Trung ương H i, thông qua các ngh quy t, xem xét s a i i u l , b u Ban ch p hành Trung ương H i. 1. Ban ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh o m i ho t ng c a H i gi a hai kỳ i h i. 1.1. Ban ch p hành Trung ương H i bao g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký, các y viên Thư ng v và các y viên Ban ch p hành. 1.2. Ban ch p hành Trung ương H i quy t nh các ch trương, bi n pháp thi hành nh ng ngh quy t c a i h i toàn th ra; ch o các t ch c H i thành viên ho t ng, tham gia các ho t ng c a Liên bang Nga hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. Ban ch p hành Trung ương H i h p m t năm m t l n. 2. Ban Thư ng v do Ban ch p hành Trung ương H i c , bao g m Ch t ch, các Phó Ch t ch, Ban Thư ký (có th có T ng thư ký ho c Thư ký) và các y viên Ban Thư ng v . Ban thư ng v h p 6 tháng 1 l n và có trách nhi m: 2.1. Ch o Ban Thư ký chuNn b n i dung các kỳ h p Ban ch p hành và t ch c th c hi n các Ngh quy t c a i h i, các Ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương H i. Cùng v i Ch t ch H i i u hành các kỳ h p c a Ban ch p hành. 2.2. Hư ng d n các H i viên th c hi n các Ngh quy t c a Trung ương H i. 2.3. Gi i quy t các khi u n i, t cáo, b o v quy n l i chính áng c a H i viên khi b xâm ph m, gi i quy t nh ng v n khó khăn c a các cá nhân hay t ch c thành viên trong vi c th c hi n i u l này. 3. Ban Thư ký do Ban Thư ng v c , bao g m T ng thư ký và thư ký, có trách nhi m: 3.1. Giúp Ban thư ng v chuNn b n i dung các kỳ h p và tri u t p các kỳ h p. 3.2. Giúp Ban Thư ng v và Ban ch p hành theo dõi, giúp các t ch c thành viên th c hi n các ngh quy t c a H i ngh Trung ương H i. 3.3. Qu n lý tài s n, cơ s v t ch t, tài li u và tài chính c a H i. 4. Ch t ch H i có trách nhi m. 4.1. Lãnh o, qu n lý ho t ng c a H i; cùng v i Ban Thư ng v i u hành các kỳ h p c a Ban ch p hành. 4.2. Thay m t Ban ch p hành ph i h p v i các cơ quan qu n lý ngành th c hi n các ho t ng trong quan h i n i, i ngo i c a H i. Tham gia vào các ho t ng c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam.
  5. Các Phó Ch t ch H i có trách nhi m thay m t Ch t ch H i có trách nhi m thay m t Ch t ch H i ch o t ng kh i công vi c c a H i và thay m t Ch t ch H i khi Ch t ch v ng. 5. Ban ch p hành H i các t nh, thành ph và các t ch c thành viên căn c vào nh ng i u kho n quy nh trong i u l này, căn c vào các ngh quy t c a các cơ quan lãnh o c a Trung ương H i làm cơ s n i dung ho t ng c a t ch c mình. i u 11. S lư ng y viên Ban ch p hành Trung ương H i và các H i thành viên do i h i các c p tương ng quy t nh, trong ó bao g m c các Ban Thư ng v . S ngư i trong Ban Thư ng v không ư c quá 1/3 s y viên Ban ch p hành. Nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương H i là 5 năm. Nhi m kỳ Ban ch p hành các H i thành viên do H i thành viên quy t nh. i u 12. Ch ph i h p công tác n i b H i: 1. Trung ương H i ph i h p, hư ng d n, h tr các H i thành viên các a phương ho t ng. 2. Các H i thành viên a phương ch ng trong các ho t ng theo úng i u l H i, không trái v i Ngh quy t c a Trung ương H i, hàng quý báo cáo công tác cho Trung ương H i. Các H i thành viên các a phương ph i ph i h p và ch u s ch o c a Liên Hi p các t ch c h u ngh c a a phương mình (n u có). Chương 5 TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH i u 13. Tài chính c a H i ư c hình thành t các ngu n: 1. H tr c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. 2. H i phí do các t ch c thành viên, h i viên óng góp (s do Ban ch p hành Trung ương quy nh hàng năm) . 3. Các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các kho n thu h p pháp khác. i u 14. Tài chính c a H i do Ban Thư ký c a H i ch u trách nhi m qu n lý theo nguyên t c t p trung th ng nh t và chi ho t ng c a H i theo quy ch c a Ban ch p hành quy nh. i u 15. Vi c s d ng tài s n, l p d toán chi tiêu, ch báo cáo tài chính c a H i ư c th c hi n theo úng quy nh c a B Tài chính. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T
  6. i u 16. Các t ch c H i, t ch c thành viên, h i viên có nhi u thành tích óng góp trong các ho t ng c a H i s ư c khen thư ng. Các t ch c H i, t ch c thành viên, h i viên ho t ng trái v i i u l và Ngh quy t c a H i s b xóa tên trong danh sách c a H i. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH. i u 17. Các t ch c H i, t ch c thành viên và h i viên ph i tuân th i u l này trong m i ho t ng. i u 18. i u l này có 7 Chương, 18 i u ư c i h i i bi u toàn qu c c a H i H u ngh Vi t Nam – Tây Ban Nha thông qua ngày 27/8/2004 và ch có i h i toàn th , ho c i h i i bi u c a H i m i có quy n s a i i u l này. i u l này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2