Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
7
download

Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỰ TOÁN CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1043/TTr-SXD ngày 15/11/2006, Báo cáo số 129/BC-STP ngày 07/11/2006 của Sở Tư pháp về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản; lập dự toán xây dựng công trình và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan hướng dẫn việc áp dụng Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công và tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Huế FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  2. Bang gia du toan
Đồng bộ tài khoản