Quyết định số 70-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 70-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70-HĐBT về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 70 - H BT NGÀY 15-9-1981 V VI C CHIA M T S XÃ THÀNH L P CÁC XÃ M I THU C T NH H U GIANG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh H u Giang, QUY T NNH i u 1: Chia m t s xã thành l p các xã m i các huy n Th t N t, Châu Thành, Vĩnh Châu, Long M thu c t nh H u Giang như sau: 1. Huy n Th t N t: Chia xã Th nh An thành hai xã l y tên là xã Th ch An và xã Th ch Th ng (1). 2. Huy n Châu Thành: a. Chia xã Phú H u thành ba xã l y tên là xã Phú H u, xã Phú Hoà và xã Phú Tân (1). b. Chia xã ông Phư c thành ba xã l y tên là xã ông Phư c, xã ông Sơn và xã ông An (1). c. Chia xã Nhơn Nghĩa thành hai xã l y tên là xã Nhơn Nghĩa và xã Nhơn Hoà (1). d. Chia xã Trư ng Long Tây thành ba xã l y tên là xã Trư ng L c, xã Trư ng Hưng và xã Trư ng Bình (1). e. Chia xã Tân Hoà thành hai xã l y tên là xã Tân Hoà và xã Tân Thu n (1). 3. Huy n Vĩnh Châu: a. Chia xã Lai Hoà thành b n xã l y tên là xã Lai Hoà, xã Hoà H i, xã Hoà Phư c và xã Hoà i n (1).
  2. b. Chia xã Vĩnh Phư c thành b y xã l y tên là xã Vĩnh Phư c, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ti n, Vĩnh Bình, Vĩnh Hi p và xã Vĩnh T nh (1). c. Chia xã Khánh Hoà thành b n xã l y tên là xã Khánh Hoà, Châu Khánh, Hoà Kh i và xã Hoà ông (1). d. Chia xã L c Hoà thành hai xã lây tên là xã L c Hoà và xã Hoà Thanh (1). e. Chia xã Vĩnh Châu thành b n xã l y tên là xã Vĩnh Châu, Vĩnh Khánh, Vĩnh H i và xã Vĩnh Hoà (1). 4. Huy n Long M : a. Chia xã V Thu thành ba xã l y tên là xã V Thu , xã V Th ng và xã V L i (1). b. Chia xã Vĩnh Tư ng thành ba xã l y tên là xã Vĩnh Tư ng, Vĩnh Trúng và xã Vĩnh Hi u (1). c. Chia xã V Thanh thành ba xã l y tên là xã V Thanh, xã V Xuân và xã V Bình (1). d. Chia xã Long Tr thành hai xã l y tên là xã Long Tr và xã Long Tân (1). e. Chia xã Xà Phiên thành hai xã l y tên là xã Xà Phiên và xã Tân Thành (1). g. Chia xã Lương Tâm thành hai xã l y tên là xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa (1). i u 2: ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh H u Giang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản