Quyết định số 70-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 70-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70-KHKT/QĐ về việc ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70-KHKT/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K VI T NAM DÂN CH C NG HÒA THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 70-KHKT/Q Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 1975 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 70- KHKT/Q NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1975 BAN HÀNH 9 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph v vi c xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành 9 (chín) tiêu chuNn Nhà nư c v Gi y than; D ng c o dung tích b ng thu tinh; th nghi m nóng Nm không i và bi n i chu kỳ (danh m c kèm theo). i u 2.- Tuỳ theo hình th c ban hành, ph m vi áp d ng và ngày có hi u l c, các tiêu chuNn trên ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong các ngành, các a phương có liên quan. S hi u Tên g i tiêu chuNn Hình Ngày có Ph m vi áp tiêu th c ban hi u l c d ng chuNn hành TCVN Gi y than Chính 1-1-1976 T t c các 1604- 75 th c áp ngành, các a d ng phương có liên quan TCVN D ng c o d ng tích b ng 1605-75 thu tinh, bình nh m c. Hình dáng, kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - nt - - nt - - nt - TCVT D ng c o dung tích b ng 1606-75 thu tinh. Pipet nh m c ki u ra. Hình dáng, kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - nt - - nt - - nt - TCNV D ng c o dung tích b ng
  2. 1607-75 thu tinh. Pipet ong chia . Hình dáng, kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - nt - - nt - - nt - TCVN D ng c o dung tích b ng 1608-75 thu tinh. Pipet chia . Hình dáng, kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - nt - - nt - - nt - TCVN D ng c o dung tích b ng 1609-75 thu tinh. Buret. Hình dáng, kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - nt - - nt - - nt - TCVN D ng c o dung tích b ng 1610-75 thu tinh. ng ong chia . Hình dáng, kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - nt - - nt - - nt - TCVN Các th nghi m nh hư ng c a 1611-75 y u t khí h u. Th nghi m nóng Nm không i. - nt - - nt - - nt - TCVN Các th nghi m nh hư ng c a 1612-75 y u t khí h u. Th nghi m nóng Nm bi n i chu kỳ. - nt - - nt - - nt - Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản