Quyết định số 701/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
9
download

Quyết định số 701/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 701/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý quá trình thực hiện đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh - Giai đoạn I do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 701/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 701/2000/Q -BGTVT Hà N i , ngày 27 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ QUÁ TRÌNH TH C HI N U TƯ D ÁN XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH - GIAI O N I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 789/TTg ngày 24/9/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th xa l B c Nam (nay là ư ng H Chí Minh); Căn c Thông báo s 271-TB/TW ngày 23/12/1999 c a Ban ch p hành trung ương ng c ng s n Vi t Nam v ch trương xây d ng ư ng H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 18/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n I); Nh m b o m vi c qu n lý u tư xây d ng ư ng H Chí Minh theo úng qui nh c a pháp lu t, úng ti n , b o m ch t lư ng công trình, b o m an toàn v con ngư i, tài s n, thi t b , ti t ki m v t tư ti n c a; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và T ng giám c Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh; QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý quá trình th c hi n u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh - Giai o n I. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng các v ch c năng thu c B , Chánh thanh tra B , C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành thu c B , T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, T ng giám c Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
  2. Lê Ng c Hoàn QUI CH QU N LÝ QUÁ TRÌNH TH C HI N U TƯ D ÁN XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 701/2000/Q -BGTVT ngày 27/3/2000) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này qui nh vi c qu n lý quá trình th c hi n u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n 1) nh m b o m vi c qu n lý u tư xây d ng ư ng H Chí Minh theo úng qui nh c a pháp lu t, b o m an toàn v con ngư i, thi t b , tài s n, b o m ch t lư ng công trình, ti n xây d ng, ti t ki m v t tư ti n c a c a Nhà nư c. i u 2: Quy ch này ư c áp d ng i v i t t c các t ch c, cá nhân có liên quan n d án xây d ng ư ng H Chí Minh k t khi b t u th c hi n u tư cho n khi k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng. i u 3: Vi c th c hi n d án xây d ng ư ng H Chí Minh ph i tuân th : 3.1- Quy t nh s 789/TTg ngày 24/9/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th xa l B c Nam (nay là ư ng H Chí Minh); 3.2- Thông báo s 271-TB/TW ngày 23/12/1999 c a Ban ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t nam ý ki n c a B Chính tr v d án xây d ng m t s o n trên tuy n ư ng H Chí Minh khu v c Mi m Trung; 3.3- Quy t nh s 18/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n 1); 3.4- Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph (Sau ây vi t t t là Qui ch qu n lý u tư và xây d ng 52/N -CP); 3.5- Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; 3.6- Các văn b n qui ph m pháp lu t hi n hành liên quan n qu n lý u tư và xây d ng nói chung và các văn b n qui nh riêng cho d án xây d ng ư ng H Chí Minh c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. i u 4: Quá trình th c hi n d án ph i m b o 4 m c tiêu cơ b n sau ây:
  3. 4.1- Tuân th úng thi t k và ch d n k thu t c a án; Ch t lư ng b o m; 4.2- t ho c vư t ti n thi công xây l p theo yêu c u; 4.3- Ti t ki m, giá thành h p lý; 4.4- An toàn v con ngư i, phương ti n thi t b , các công trình an ninh qu c phòng, các công trình lân c n, các di tích l ch s và c nh quan môi trư ng. Duy trì m b o giao thông bình thư ng trên nh ng o n ư ng ang khai thác. Gi gìn tr t t an toàn xã h i. Chương 2 T CH C QU N LÝ VÀ XÂY D NG i u 5: Ban ch o xây d ng ư ng H Chí Minh Thành l p Ban ch o xây d ng ư ng H Chí Minh do B trư ng làm trư ng ban và m t Th trư ng làm phó trư ng ban thư ng tr c gi i quy t m i quan h v i các B , ngành, các a phương có liên quan n d án, ch o i u hành, ki m tra và x lý k p th i nh ng tình hu ng t xu t hi n trư ng. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c và qui ch ho t ng c a Ban ch o xây d ng ư ng H Chí Minh do B trư ng quy t nh. i u 6: Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh và các Ban qu n lý khu v c 6.1- Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh (sau ây vi t t t là Ban QLDA HCM) là i di n ch u tư có trách nhi m, nhi m v và quy n h n theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng 52/N -CP và Quy t nh s 1999/1999/Q -BGTVT ngày 11/8/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c thành l p Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh. 6.2- Do c thù d án tr i dài t Hà Tây n thành ph H Chí Minh, trên cơ s ngh c a Ban QLDA HCM, B s quy t nh giao nhi m v cho m t s Ban qu n lý d án hi n có thu c B GTVT, C c ư ng b Vi t nam và các S Giao thông v n t i thu c a phương có tuy n ư ng i qua gi i quy t m t s công vi c do Ban QLDA HCM y nhi m trên cơ s h p ng y thác. Các Ban này g i t t là Ban qu n lý khu v c (sau ây vi t t t là Ban QLKV). i u 7: Các ơn v thi công xây l p 7..1- Các ơn v thi công xây l p là nh ng ơn v chuyên nghi p xây d ng công trình giao thông thu c B Giao thông v n t i, B Qu c phòng, B Xây d ng, Trung Ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và liên danh các ơn v thi công xây l p công trình giao thông thu c S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính c a a phương có tuy n ư ng i qua và Công ty liên doanh VIC (sau ây g i chung là ơn v thi công xây l p). B trư ng B GTVT quy t nh giao nhi m v thi công c th cho t ng ơn v thi công xây l p trên cơ s b n danh sách ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 7.2- Các ơn v thi công xây l p ph i b o m y các i u ki n sau ây:
  4. a- Có b máy ch huy th ng nh t, n nh trên o n tuy n ư c giao nhi m v và c T ng giám c (ho c Giám c) i u hành (sau ây g i chung là Giám c i u hành) có nhi m v , quy n h n rõ ràng. Giám c i u hành ư c quy n i u hòa, i u ph i chung và ch u trách nhi m v m i m t qui nh trong Quy ch , c bi t v ch t lư ng và ti n thi công c a công trình ư c giao. Các ơn v tham gia liên danh thu c B GTVT do B trư ng B GTVT quy t nh ch p thu n. Các ơn v tham gia liên danh thu c các a phương ph i ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung Ương ch p thu n. Các ơn v liên danh ph i có h p ng liên danh c th qui nh rõ ơn v ng u, quy n h n, trách nhi m, phân chia công vi c, quy n l i c a t ng thành viên; Các T ng công ty xây d ng, các ơn v liên danh ph i ban hành qui ch rõ ràng v nhi m v , quy n h n, trách nhi m, phân ph i l i ích, m i quan h gi a T ng công ty (ho c Công ty) v i liên danh, gi a T ng giám c T ng công ty (ho c Giám c Công ty) v i Giám c i u hành ơn v thi công xây l p v m i m t. b- Có y máy móc, trang thi t b thi công và l c lư ng lao ng k thu t phù h p v i công ngh thi công tương ng v i công vi c ư c giao; c- ơn v thi công xây l p ư c B trư ng giao tr c ti p t i quy t nh ph i có phòng thí nghi m h p chuNn áp ng v i công vi c ư c giao. Có y cán b có kinh nghi m làm công tác thí nghi m và ph i ăng ký tên và ch ký; d- Có t ch c h th ng ki m tra năng l c t ki m tra, nghi m thu n i b . 7.3- ơn v thi công xây l p ư c giao nhi m v ph i t mình t ch c thi công. Trư ng h p s d ng th u ph (n u c n thi t) ph i ư c B trư ng B GTVT cho phép. Nghiêm c m vi c như ng l i m t ph n ho c toàn b công vi c cho các ơn v khác. Trong quá trình thi công, n u không m b o ch t lư ng, ti n ho c vi ph m Qui ch này, B trư ng B GTVT s i u chuy n b t ph n vi c ho c rút nhi m v ã giao. 7.4- ơn v thi công xây l p có trách nhi m l p h sơ thi t k b n v thi công, thi t k t ch c thi công c bi t chú ý n ti n thi công t ng th và ti n thi công chi ti t. i u 8: Các V , C c ch c năng thu c B Giao thông v n t i Các V , C c ch c năng thu c B Giao thông v n t i th c hi n theo ch c năng, nhi m v ư c qui nh trong "Qui trình th c hi n trình t u tư và xây d ng trong ngành giao thông v n t i" ư c ban hành theo Quy t nh s 1781/CG ngày 17/7/1997 và Quy t nh s 337/1998/Q -BGTVT ngày 04/3/1998 v s a i kho n 16.3 i u 16 qui trình nêu trên c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 9: Yêu c u v ch t lư ng kh o sát thi t k 9.1- Các t ch c tư v n thi t k ư c B giao nhi m v thông qua h p ng kinh t ký k t v i Ban QLDA HCM có trách nhi m kh o sát, l p h sơ thi t k k thu t b o m yêu c u k thu t và ch t lư ng cùng v i d toán b o m tính chính xác n p cho
  5. Ban QLDA HCM. Ban QLDA HCM ki m tra, nghi m thu h sơ và cùng v i k t qu thNm nh trình B duy t. H sơ thi t k k thu t ph i b o m chính xác cao v các s li u i u tra, c bi t i v i các s li u v a ch t, th y văn. Khi thi t k các công trình c n i chi u v i nh lũ năm 1999, m b o giao thông thông su t quanh năm và m b o b n v ng. H th ng các công trình phòng h , công trình ph tr và công trình an toàn giao thông m b o theo yêu c u khai thác c a tuy n ư ng. 9.2- Do công trình tr i dài, có nhi u ơn v thi công, chia d án thành nhi u o n ư ng và t ng c u l n. M i o n ư ng, m i c u l n ư c qui nh là m t công trình. Các chi phí ư c tính theo công trình. Cho phép duy t thi t k k thu t và d toán t ng ph n m b o ti n . 9.3- H sơ thi t k k thu t ph i ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh và phê duy t. H sơ thi t k b n v thi công ph i ư c tư v n giám sát xem xét k có ý ki n b ng văn b n và ư c Ban QLKV ch p thu n trong khuôn kh thi t k k thu t ư c duy t. 9.4- Vi c thNm nh thi t k k thu t và d toán trên cơ s : a- B o m quy ho ch t ng th ư ng xa l B c - Nam theo Quy t nh s 789/TTg ngày 24/9/1997 c a Th tư ng Chính ph v hư ng tuy n và ch gi i xây d ng theo giai o n 1 và ch gi i qui ho ch cho giai o n ti p theo; b- Tuân th văn b n quy t nh u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh t i Quy t nh s 18/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph ; c- Theo i u 37 c a Qui ch qu n lý u tư và xây d ng 52/N -CP; d- Các văn b n hư ng d n c a các B , ngành liên quan. 9.5- áp ng ti n , ch t lư ng c a h sơ và m b o th t c trình duy t qui nh như sau: a- T ch c thNm nh thi t k k thu t: Giao cho C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông (sau ây vi t t t là C c Giám nh QLCLCTGT) t ch c và ch trì thNm nh. Công vi c tư v n thNm nh th c hi n thông qua t chuyên gia thNm nh thi t k ư c thành l p theo Quy t nh s 2629/Q -BGTVT ngày 01/10/1999 c a B trư ng B GTVT. Trong trư ng h p do yêu c u c n thi t sau khi ã cân i, B trư ng s quy t nh cho phép s d ng m t s t ch c tư v n thNm nh có tư cách pháp nhân và áp ng năng l c m nh n trên cơ s ngh c a C c trư ng C c Giám nh & QLCLCTGT. y quy n C c trư ng C c Giám nh & QLCLCTGT quy t nh trong trư ng h p các ý ki n c a các t ch c tư v n thi t k , tư v n thNm nh, c a t chuyên gia thNm nh và các cơ quan ư c m i tham gia còn có s chưa th ng nh t. Trư ng h p c bi t, C c trư ng C c Giám nh & QLCLCTGT báo cáo lãnh o B quy t nh. Sau khi ã có k t lu n theo thNm quy n, trong ph m vi 3 ngày t ch c tư v n thi t k ph i khNn trương s a ngay h sơ ph c v cho vi c phê duy t. b- Vi c thNm nh d toán:
  6. Ban QLDA HCM ki m tra tính pháp lý và tính chính xác c a d toán do các tư v n thi t k l p và làm th t c trình B duy t. C c Giám nh & QLCLCTGT là cơ quan thNm nh và d th o văn b n trình B trư ng phê duy t d toán. H sơ d toán v nguyên t c ph i ư c giao n p ng th i v i h sơ thi t k k thu t. Sau khi thi t k k thu t ã ư c phê duy t, trong ph m vi không quá 3 ngày tư v n thi t k ph i khNn trương ch nh s a b sung xong d toán. H sơ d toán ph i b o m tính chính xác. D toán ph i ư c phê duy t trong ph m vi không quá 10 ngày k t ngày thi t k k thu t ư c phê duy t. 9.6- V b n v thi công và d toán bư c b n v thi công: a- Trên cơ s thi t k k thu t ư c duy t, ơn v ư c giao nhi m v thi công tri n khai b n v thi công. Vi c xem xét và ch p thu n b n v thi công ư c qui nh t i kho n 9.3 Qui ch này. Riêng i v i công trình c n b sung ho c thay i qui mô, k t c u khác v i thi t k k thu t ư c duy t làm kinh phí có kh năng thay i: Ban QLDA HCM trình B GTVT duy t. b- T ch c tư v n giám sát xem xét ch p thu n không quá 7 ngày sau khi nh n ư c h sơ c a ơn v thi công xây l p chuy n t i. Trư ng h p yêu c u ơn v thi công xây l p ph i s a b n v thi công, yêu c u không gi i quy t quá 3 l n, th i h n c a các l n sau ít hơn 2 ngày so v i l n trư c. Các Ban QLKV ph i nghiên c u, xem xét và ch p thu n b n v thi công không ư c ch m quá 5 ngày k t khi nh n ư c h sơ trình c a t ch c tư v n giám sát. Văn b n ch p thu n c a Ban QLKV ph i g i v C c Giám nh & QLCLCTGT và Ban QLDA HCM theo dõi. c- Trong b t kỳ trư ng h p nào, Giám c i u hành ơn v ư c giao nhi m v thi công ph i ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v ch t lư ng c a h sơ thi t k b n v thi công. d - Trên cơ s b n v thi công u c duy t, ơn v thi công xây l p tri n khai thi công và qu n lý ch t ch ch t lư ng và kh i lư ng công trình. i u 10: Qu n lý ch t lư ng xây l p và nghi m thu bàn giao công trình 10.1- Vi c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ph i tuân theo Qui nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ư c ban hành theo Quy t nh s 35/1999/Q -BXD ngày 12/11/1999 c a B trư ng B Xây d ng và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B GTVT. 10.2- Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a t ch c tư v n giám sát và k sư tư v n giám sát xây d ng ư ng H Chí Minh tuân theo Qui ch tư v n giám sát xây d ng công trình trong ngành GTVT ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1562/1999/ Q -BGTVT ngày 29/6/1999 c a B trư ng B GTVT. 10.3- Ban QLDA HCM ch u trách nhi m ch trì nghi m thu t ng th t ng h p ng, toàn d án và bàn giao công trình. Ban QLKV ch u trách nhi m ch trì nghi m thu thanh toán theo h ng m c, theo giai o n có s ch o c a Ban QLDA HCM.
  7. i u 11: Yêu c u v ti n th c hi n 11.1- Toàn b d án ph i m b o t ho c vư t ti n Th tư ng Chính ph qui nh t i Quy t nh s 18/2000/Q -TTg là kh i công u năm 2000 và hoàn thành năm 2003. 11.2- Các ơn v thi công ph i l p ti n thi công cho t ng công vi c, t ng h ng m c công trình và toàn b ph n công trình ư c giao, th ng nh t v i tư v n giám sát và ch u tư. Các ơn v ư c giao nhi m v ph i thư ng xuyên i chi u ti n th c hi n so v i ti n d ki n k p th i có bi n pháp x lý. 11.3- Khi xNy ra s c k thu t, ơn v thi công ph i báo cáo ngay cho tư v n giám sát, Ban QLKV, Ban QLDA HCM, C c Giám nh & QLCLCTGT và trong ph m vi không quá 3 ngày ơn v thi công và tư v n giám sát ph i ra ư c gi i pháp x lý. 11.4- Ngoài vi c ch p hành ch báo cáo theo Pháp l nh v th ng kê k toán, các ơn v thi công xây l p ph i th c hi n ch báo cáo thi công nh kỳ qui nh vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng. N i dung báo cáo giao cho Ban QLDA HCM qui nh th ng nh t, trong ó ph i có lý trình và kh i lư ng th c hi n gi a hai kỳ báo cáo; lý trình và kh i lư ng lũy ti n; nh ng khó khăn, vư ng m c; nh ng ki n ngh xu t... Ngoài ra, các ơn v thi công xây l p, các Ban QLKV, Ban QLDA HCM có trách nhi m báo cáo t xu t k p th i theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c. i u 12: m b o an toàn Trong toàn b quá trình th c hi n d án t khâu thi t k n khâu thi công, các t ch c và cá nhân ph i quan tâm nghiên c u và có y các bi n pháp b o m: An toàn lao ng, an toàn cho con ngư i; ph i có y các trang thi t b , d ng c b o h lao ng; An toàn cho các phương ti n, thi t b thi công; An toàn cho các công trình khác, các danh lam th ng c nh xung quanh ph m vi công trư ng; B o m giao thông và an toàn giao thông trên nh ng o n tuy n v a thi công v a khai thác; B o m v sinh môi trư ng. Công tác phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng cháy n và phòng ch ng c h i; B o m tr t t an toàn xã h i. m b o hoàn tr m t b ng ngay sau khi k t thúc thi công. i u 13: V qu n lý v n và giá thành 13.1- Trong toàn b quá trình th c hi n d án t khâu kh o sát thi t k , rà phá bom mìn, gi i phóng m t b ng, thi công xây l p cho n nghi m thu bàn giao ph n u ti t ki m chi phí h p lý không vư t t ng m c u tư ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 18/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000, tr trư ng h p c bi t ư c c p có thNm quy n xem xét quy t nh. 13.2- V giá giao nhi m v :
  8. a- Giá giao nhi m v d a trên cơ s thi t k k thu t và d toán xây l p ư c duy t sau khi ã gi m 5%. b- Giá tr thanh toán: v ơn giá, căn c vào ơn giá d toán ư c duy t sau khi ã gi m 5%. V kh i lư ng, căn c vào kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu trong khuôn kh thi t k k thu t ư c duy t. c- Nh ng trư ng h p sau ây ư c xem xét i u ch nh d toán: Trư ng h p do nh ng nguyên nhân khách quan b t kh kháng như thiên tai, lũ bão, ch h a; Do Nhà nư c thay i ch chính sách v ti n lương và ph c p; Do i u ki n a ch t, th y văn làm thay i v kh i lư ng và ơn giá mà khi kh o sát thi t k chưa lư ng ư c h t ư c. Nh ng trư ng h p i u ch nh ph i ư c B trư ng quy t nh. d- Khuy n khích các ơn v thi công xây l p phát huy ti t ki m, áp d ng ti n b khoa h c k thu t ti t ki m giá thành. 13.3- Chi phí thNm nh th c hi n theo Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 02/12/1999 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng, Quy t nh s 141/1999/Q -BTC ngày 16/11/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu l phí thNm nh d án u tư, thi t k k thu t và t ng d toán u tư xây d ng và các qui nh c a B trư ng B GTVT v vi c thu, n p và qu n lý s d ng l phí thNm nh các d án u tư trong ngành GTVT. 13.4- Vi c t m ng, t m thanh toán, thanh toán và quy t toán có văn b n riêng. Chương 3 V GI I PHÓNG M T B NG i u 14: V n bù thi t h i khi gi i phóng m t b ng 14.1- Vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích xây d ng ư ng H Chí Minh ư c th c hi n theo quy nh riêng. 14.2- Ch th c hi n gi i phóng m t b ng và rà phá bom mìn trong ph m vi tương ng v i giai o n 1 c a d án (Có th d phòng thêm m i bên 1mét nh ng ch tr ng i m ánh phá trư c ây và nh ng ch c n thi t). Chương 4 KI M TRA VÀ THANH TRA i u 15: Các cơ quan ch c năng c a B Giao thông v n t i căn c ch c năng, nhi m v c a mình thư ng xuyên t ch c vi c ki m tra, thanh tra nh kỳ và t xu t vi c ch p hành Qui ch này và các qui nh pháp lu t liên quan.
  9. i u 16: Ban QLDA HCM, các Ban QLKV, các t ch c tư v n u tư và xây d ng, các ơn v thi công xây l p ch u s ki m tra, thanh tra nh kỳ và t xu t c a các cơ quan ch c năng c a B GTVT và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Chương 5 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 17: Khen thư ng 17.1- B Giao thông v n t i ph i h p v i Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam và Công oàn ngành Giao thông v n t i phát ng phong trào thi ua v i 4 m c tiêu ư c qui nh t i i u 4 Qui ch này. 17.2- Vi c t ch c xét khen thư ng th c hi n sáu tháng m t l n. ơn v nào t 4 nh t s ư c gi c thư ng luân lưu c a Th tư ng Chính ph và v t ch t kèm theo. ơn v nào t nh t c a m t trong 4 tiêu chuNn nêu trên s ư c t ng c c a B trư ng B Giao thông v n t i và hi n v t kèm theo. Tiêu chuNn thi ua c th ư c qui nh riêng. i u 18: X lý vi ph m 18.1- ơn v thi công xây l p không m b o ch t lư ng tùy theo m c s b rút nhi m v ã giao, có trách nhi m n bù thi t h i ng th i s không ư c tham gia xây d ng các công trình giao thông trong th i gian t 1 n 2 năm. 18.2- Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy ch này và các qui nh có liên quan, tuỳ theo m c vi ph m, s b x lý theo các qui nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 19: Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 20: Trong quá trình th c hi n có v n vư ng m c phát sinh c n báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i b ng văn b n nghiên c u s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản