Quyết định số 701/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 701/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 701/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình An, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 701/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 701/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG BÌNH AN, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 160/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 509/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng Bình An, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Nôi dung phương an quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích 187,02 100,00 187,02 100,00 t t nhiên 1 t nông nghi p NNP 4,64 2,48 - - 1.1 t s n xu t SXN 4,24 91,38 - - nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 3,56 83,96 - -
  2. hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 3,56 100,00 - - 1.1.1.1.2 t tr ng lúa LUK 3,56 100,00 - - nư c còn l i 1.1.1.2 t tr ng cây HNC - - - - hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây CLN 0,68 16,04 - - lâu năm 1.2 t nuôi tr ng NTS 0,40 8,62 - - th y s n 2 t phi nông PNN 182,38 97,52 187,02 100,00 nghi p 2.1 t OTC 105,40 57,79 101,10 54,06 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 105,40 100,00 101,10 100,00 2.2 t chuyên CDG 43,64 23,93 52,58 28,11 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 1,58 3,62 1,72 3,27 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c phòng, CQA 3,46 7,93 3,49 6,64 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 13,42 30,75 15,16 28,83 kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 13,42 100,00 15,16 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 25,18 57,70 32,21 61,26 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 22,19 88,13 24,96 77,49 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,02 0,08 0,02 0,06 2.2.4.3 t chuy n DNT - - - - d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 0,19 0,75 3,04 9,44 hóa
  3. 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,08 0,32 0,08 0,25 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 2,70 10,72 4,11 12,76 d c - ào t o 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,20 0,66 1,20 0,64 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,33 0,18 - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 31,81 17,44 31,81 17,01 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - 0,33 0,18 nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích chuy n t m c ích s d ng t trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi NNP/PNN 4,64 nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 4,24 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 3,56 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 0,68 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 0,40 c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p NNP 4,64 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 4,24 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 3,56 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC -
  4. 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 0,68 1.2 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,40 2 t phi nông nghi p PNN 6,56 2.1 t OTC 6,23 2.1.1 t t i ô th ODT 6,23 2.2 t chuyên dùng CDG - 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,33 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - T ng 11,20 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình An, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 20 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình An, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 187,02 187,02 187,02 187,02 187,02 tích t t nhiên 1 t nông NNP 4,09 3,84 2,51 0,36 - nghi p 1.1 t s n xu t SXN 3,69 3,44 2,51 0,36 - nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 3,01 2,76 2,33 0,30 - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 3,01 2,76 2,33 0,30 -
  5. lúa 1.1.1.1.1 t chuyên LUC - - - - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng LUK 3,01 2,76 2,33 0,30 - lúa nư c còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 0,68 0,68 0,18 0,06 - cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 0,40 0,40 - - - tr ng th y s n 2 t phi nông PNN 182,93 183,18 184,51 186,66 187,02 nghi p 2.1 t OTC 105,91 104,70 103,22 102,93 101,10 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 105,91 104,70 103,22 102,93 101,10 th 2.2 t chuyên CDG 43,68 45,14 47,95 50,39 52,58 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 1,58 1,58 1,72 1,72 1,72 quan, CTSN 2.2.2 t qu c CQA 3,46 3,46 3,46 3,49 3,49 phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 13,46 13,46 13,46 15,16 15,16 kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 13,46 13,46 13,46 15,16 15,16 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 25,18 26,64 29,31 30,02 32,21 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 22,19 22,95 24,96 24,96 24,96 thông
  6. 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.3 t DNT - - - - 0,60 chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s DVH 0,19 0,19 0,85 0,85 3,04 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 2,70 3,40 3,40 4,11 4,11 giáo d c - ào t o 2.3 t tôn giáo, TTN 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,33 0,33 0,33 0,33 - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 31,81 31,81 31,81 31,81 31,81 su i và MNCD 2.6 t phi nông PNK - - - - 0,33 nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 m c ích s d ng t trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 4,64 0,55 0,25 1,33 2,15 0,36 nghi p chuy n sang PNN 1.1 t s n xu t SXN/PNN 4,24 0,55 0,25 0,93 2,15 0,36 nông nghi p
  7. 1.1.1 t tr ng cây CHN/PNN 3,56 0,55 0,25 0,43 2,03 0,30 hàng năm 1.1.2 t tr ng cây CLN/PNN 0,68 - - 0,50 0,12 0,06 lâu năm 1.3 t nuôi tr ng NTS/PNN 0,40 - - 0,40 - - th y s n 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu Mã Di n Phân theo t ng năm t h i tích Năm Năm Năm Năm Năm c n thu 2006 2007 2008 2009 2010 h i trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP 4,64 0,55 0,25 1,33 2,15 0,36 1.1 t s n xu t nông SXN 4,24 0,55 0,25 0,93 2,15 0,36 nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng CHN 3,56 0,55 0,25 0,43 2,03 0,30 năm 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 0,68 - - 0,50 0,12 0,06 năm 1.2 t nuôi tr ng th y NTS 0,40 - - 0,40 - - s n 2 t phi nông PNN 6,56 0,04 1,21 2,21 0,94 2,16 nghi p 2.1 t OTC 6,23 0,04 1,21 2,21 0,94 1,83 2.1.1 t t i ô th ODT 6,23 0,04 1,21 2,21 0,94 1,83 2.2 t chuyên dùng CDG - - - - - - 2.3 t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,33 - - - - 0,33 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác
  8. T ng 11,20 0,59 1,46 3,54 3,09 2,52 i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trach nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Bình An, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản