Quyết định số 703/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 703/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 703/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình Khánh, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 703/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 703/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG BÌNH KHÁNH, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 159/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 511/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng Bình Khánh, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. N i dung phương án quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích 215,20 100,00 215,20 100,00 t t nhiên 1 t nông nghi p NNP 60,64 28,18 0,41 0,19 1.1 t s n xu t SXN 58,64 96,70 0,41 - nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 54,73 93,33 - -
  2. hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 54,73 100,00 - - 1.1.1.1.1 t chuyên tr ng LUC - - - - lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng lúa LUK 54,73 100,00 - - nư c còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 3,91 6,67 0,41 - năm 1.3 t nuôi tr ng NTS 2,00 3,30 - - th y s n 2 t phi nông PNN 154,56 71,82 214,79 99,81 nghi p 2.1 t OTC 68,81 44,52 16,98 7,91 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 68,81 100,00 16,98 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 35,64 23,06 119,37 55,58 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,14 0,39 0,14 0,12 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c phòng, CQA - - 0,86 0,72 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 9,67 27,13 19,12 16,02 kinh doanh 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 9,67 100,00 19,12 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 25,83 72,47 99,25 83,14 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 24,47 94,73 78,36 78,95 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - - 2.2.4.3 t chuy n DNT 0,32 1,24 0,32 0,32 d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s văn DVH - - 12,49 12,58 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT - - 0,02 0,02
  3. 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 0,50 1,94 7,00 7,05 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - - - - – th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,54 2,09 1,06 1,07 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,37 0,89 1,37 0,64 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD - - - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 48,74 31,53 47,07 21,91 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - 30,00 13,97 nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi NNP/PNN 60,23 nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 58,23 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 54,73 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC/PNN - 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 3,50 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 2,00 2 t phi nông nghi p không ph i t PKT(a)/OTC - chuy n sang t 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC - 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình s CTS/OTC - nghi p 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK/OTC - nghi p 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC -
  4. 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th LO I T PH I THU H I Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p NNP 60,23 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 58,23 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 54,73 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 3,50 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 2,00 2 t phi nông nghi p NKN 58,66 2.1 t OTC 56,99 2.1.1 t t i ô th ODT 56,99 2.2 t chuyên dùng CDG - 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD - 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 1,67 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - C ng 118,89 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình Khánh, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình Khánh, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm
  5. 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n tích tt 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 nhiên 1 t nông NNP 60,64 60,62 38,67 7,92 0,41 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 58,64 58,62 36,67 7,92 0,41 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 54,73 54,71 32,76 5,51 - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 54,73 54,71 32,76 5,51 - lúa 1.1.1.1.1 t chuyên LUC - - - - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng LUK 54,73 54,71 32,76 5,51 - lúa nư c còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 3,91 3,91 3,91 2,41 0,41 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 2,00 2,00 2,00 - - tr ng th y s n 2 t phi PNN 154,56 154,58 176,53 207,28 214,79 nông nghi p 2.1 t OTC 68,81 68,75 61,83 39,47 16,98 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 68,81 68,75 61,83 39,47 16,98 th 2.2 t chuyên CDG 35,64 35,72 64,59 119,37 119,37 dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 cơ quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA - - 0,86 0,86 0,86 phòng, an
  6. ninh 2.2.3 ts n CSK 9,67 9,67 19,12 19,12 19,12 xu t, kinh doanh 2.2.3.1 t khu SKK - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 9,67 9,67 19,12 19,12 19,12 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 25,83 25,91 44,47 99,25 99,25 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 24,47 24,47 36,13 78,36 78,36 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - - - 2.2.4.3 t DNT 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s DVH - 0,06 0,99 12,49 12,49 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT - 0,02 0,02 0,02 0,02 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 0,50 0,50 5,95 7,00 7,00 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - - - - th d c – th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,54 0,54 1,06 1,06 1,06 2.3 t tôn TTN 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD - - - - - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 48,74 48,74 48,74 47,07 47,07 su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - - - 30,00 nông nghi p
  7. khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH Mã Di n Phân theo t ng năm t TIÊU tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2008 2009 m c ích s d ng t trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 60,23 0,02 21,95 30,75 7,51 nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 58,23 - 0,02 21,95 28,75 7,51 xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN/PNN 54,73 - 0,02 21,95 27,25 5,51 cây hàng năm 1.1.2 t tr ng CLN/PNN 3,50 - - - 1,50 2,00 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 2,00 - - - 2,00 - tr ng th y s n 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th LO I T Mã Di n Phân theo t ng năm t PH I THU tích c n Năm Năm Năm Năm Năm H I thu h i 2006 2007 2008 2008 2009 trong kỳ
  8. k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP 60,23 - 0,02 21,95 30,75 7,51 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 58,23 - 0,02 21,95 28,75 7,51 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 54,73 - 0,02 21,95 27,25 5,51 hàng năm 1.1.2 t tr ng cây CLN 3,50 - - - 1,50 2,00 lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 2,00 - - - 2,00 - tr ng th y s n 2 t phi nông PNN 58,66 - 0,06 6,92 26,03 25,65 nghi p 2.1 t OTC 56,99 - 0,06 6,92 24,36 25,65 2.1.1 t t i nông ONT - - - - - - thôn 2.1.2 t t i ô ODT 56,99 - 0,06 6,92 24,36 25,65 th 2.2 t chuyên CDG - - - - - - dùng 2.3 t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD - - - - - - trang, nghĩa a 2.5 t sông su i SMN 1,67 - - 1,67 - và m t nư c CD 2.6 t phi nông - - - - - - nghi p khác C ng 118,89 - 0,08 28,87 56,78 33,16 i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  9. 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Bình Khánh, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản