Quyết định số 704/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 704/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 704/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Tiên Du số 2 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 704/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 704/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 2. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03.12.2004 của Chính Phủ; quyết dinh số 225/2004/QĐ-UB ngày 28.12.2004 và số 226/2004/QĐ-UB ngày 31.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị số 69/TTr-STC ngày 19.5.2006 của sở Tài Chính về kết quả thẩm định phương án bồi thường khi thu hồi dất dể xây dựng Trường THPT Tiên Du số 2; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Tiên Du số 2 nhu sau: 1. Cơ cấu diện tích đất thu hồi, bồi thường. a. Diện tích thu hồi: 26.455,1 m2 trong đó: - Đất nông nghiệp 25.483,9 m2. - Đất chuyên dùng 971,2 m2. b. Diện tích bồi thường: 26.824,8 m2 đất hạng 1 giao lâu dài( tăng 1.340,9 m2 do hỗ trợ diện tích sổ bộ thuế lớn hơn diện tích bản đồ). 2. Kinh phí bồi thường: 1.944.414.000 (một tỷ chín trăm bốn bốn triệu bốn trăm mười bốn ngàn đồng) gồm: a. Bồi thường, hỗ trợ đất: 1.099.816.800 đồng. b. Bồi thường hoa mầu: 241.423.200 đồng trong đó: c. Hỗ trợ chuyển đổi nghề: 394.324.600 đồng.
  2. d. Hỗ trợ ổn định đời sống: 142.171.400 đồng. e. Kinh phí đào mương, đường nội đồng: 28.946.400 đồng. g. Dự toán kinh phí phục vụ bồi thường GPMB: 37.732.000 đồng. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh,các sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án công trình dựng sở Giáo dục căn cứ quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản