Quyết định số 7071/QĐ-UB-TH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 7071/QĐ-UB-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7071/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư ngân sách tập trung năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7071/QĐ-UB-TH

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 7071/Q -UB-TH TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U HÒA V N U TƯ NGU N NGÂN SÁCH T P TRUNG NĂM 1998 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t nh s 1186/1997/Q -TTg ngày 31/12/1997, Quy t nh s 107/1998/Q -TTg ngày 11/6/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Ngh quy t s 08/1998/NQ-CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph v các gi i pháp i u hành k ho ch trong 6 tháng cu i năm 1998 và Quy t nh s 125/1997/Q -BKH ngày 31/12/1997 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1998 ; - Căn c Ngh quy t s 01 và 02/NQ-H ngày 16/01/1998 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 12 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách c a thành ph năm 1998; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i công văn s 3003/TT-KH T-TH ngày 22/12/1998 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các Qu n-Huy n ch tiêu k ho ch i u hòa v n ngân sách t p trung năm 1998 kèm theo quy t nh này ; ng th i ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n c a các S -Ngành và y ban nhân dân Qu n-Huy n ph i gi i quy t. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch i u hòa v n năm 1998, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các Qu n-Huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao theo quy t nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao thì th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Quy t nh này b sung cho Quy t nh s 2816/Q -UB-KT ngày 28/5/1998, Quy t nh s 6320/Q -UB-KT ngày 21/11/1998 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch chính th c v n u tư năm 1998 và k ho ch i u ch nh v n u tư năm 1998.
  2. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 4 - TT/TU, TT H ND, TTUB - VP Thành y - VPUB : CPVP - Các T , T TH (4b) - Lưu. Võ Vi t Thanh
  3. K HO CH I U HÒA V N NĂM 1998 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG (Ban hành kèm theo Q s 7071/Q -UB-TH ngày 28/12/1998 c a UBND TP) ơn v : Tri u ng K ho ch i u hòa STT Tên công trình, d án Ch u tư giao năm l i 1998 CÂN I TĂNG GI M (SO T NG V N SAU KHI I U HÒA V N) A- Công trình, d án i u hòa tăng v n : 1 C u Hi p Phư c GTCC 20000 27754 2 C u D n Xây GTCC 5000 10000 3 C u Th Nghè GTCC 500 1000 4 C u An L c GTCC 500 1300 5 Hương l 33 Q9 7000 12000 6 ư ng Bình Chi u T 5000 6012 7 ư ng khu làng ih c T 4000 5986 8 ư ng An Phú Tây Hưng Long BC 7000 12000 9 ư ng C u Xáng Bình L i BC 7000 10000 10 Kè Th Thiêm SGTCC 3000 7000 11 ư ng s l qu n 8 Q8 30 45 12 C u kinh ngang s 2 qu n 8 Q8 5000 7000 13 Công viên ài li t s qu n 8 Q8 2700 2899 14 C u Trư ng Phư c qu n 9 Q9 5000 6800 15 L s 4 qu n 7 Q7 4300 4400 16 Nút giao thông Ông Ích Khiêm- L c Long Quân Q11 5700 6674 17 ư ng Thái Phiên qu n 11 Q11 1120 1110 18 ư ng Lê Th B ch Cát Q11 560 645 19 ư ng s 20 TB 0 5 20 Thi t b o lư ng ch t lư ng hàng hóa SKHCN 472 500 21 Tr s UBND qu n 2 Q2 1000 1200 22 H th ng thoát nư c TT y t qu n 2 Q2 300 317
  4. 23 Phòng Công ch ng NN s 1 PCCNN 1263 1720 24 Doanh tr i các ch t c u CATP 1462 1500 25 ư ng Phan ăng Lưu - HV Th PN 9000 10128 26 Công ty SADACO TCTy NN 40 100 27 Kh o sát lu ng tuy n ư ng sông SGTCC 700 816 28 Hương l 11 GV 1000 2000 29 ư ng Phan Văn Tr GV 5000 7000 30 S a ch a ư ng phân c p huy n C Chi CC 5000 7000 31 Sân v n ng C Chi CC 100 250 32 Trư ng THCS Tân Th i Hi p Q12 1000 1413 33 Ti p nh n l p t h th ng phát thanh FM Q1+Q9 20 65 B- Công trình, d án i u hòa gi m v n : 1 Vư n ươm ông Th nh SGTCC 11000 7000 2 ư ng song hành xa l Hà N i Cty DVPT T 20000 7000 3 ư ng Nhà Bè C n Gi SGTCC 10000 3983 4 S a ch a C u Móng SGTCC 2000 100 5 ư ng n i LT l 15-34-39 SGTCC 7000 6234 6 X lý rác ông Th nh SGTCC 14000 8750 7 Trang b thùng rác nh a SGTCC 5000 2100 8 H th ng tr ch ng va chân c u SGTCC 8170 7000 9 Chi phí ki m nh c u SGTCC 2500 1700 10 C i t o kinh Tân Hóa Lò G m SGTCC 2000 1200 11 Trư ng THCS Chánh Hưng qu n 8 Q8 202 116 12 S a ch a ình Bình Hòa SVHTT 480 468 13 Câu l c b Võ thu t TP STDTT 3200 3119 14 Trư ng MG Măng Non Qu n 8 Q8 98 75 15 Trư ng TH Bông Sao qu n 8 Q8 6220 6087 16 Trư ng TH Tri u Th Trinh qu n 10 Q10 1385 1140 17 Trư ng TH H Th K Q10 5047 4873 18 Th y l i p 1 Hi p Bình Phư c T 1100 1000 19 Trư ng TH Nguy n Thái Bình Q1 1009 800 20 V a hè ư ng Trương nh SGTCC 1160 1089 21 V a hè ư ng Hai Bà Trưng SGTCC 2900 2809
  5. 22 V a hè ư ng Nguy n Văn Tr i SGTCC 559 533 23 V a hè ư ng NKK Nghĩa SGTCC 520 493 24 V a hè ư ng Lý Thái T SGTCC 770 740 25 Trung tâm d y ngh qu n 5 Q5 3400 2300 26 Văn phòng oàn i bi u qu c h i TP oàn BQH 20 0 27 L p DA CT 4 tuy n ư ng qu n 5 Q5 45 0 28 Quy ho ch chi ti t qu n 5 Q5 50 0 29 Trư ng oàn Lý T Tr ng T. oàn 20 0 30 Trư ng TH Hùng Vương qu n 5 Q5 20 0 31 Trung tâm y t qu n 11 Q11 110 47 32 Trung tâm d y ngh qu n 11 Q11 122 96 33 Trư ng TH Phú Th qu n 11 Q11 1024 956 34 Trư ng TH 1/6 qu n 11 Q11 26 0 35 Trư ng H u Giang qu n 11 Q11 21 4 36 Trư ng b i dư ng giáo viên qu n 11 Q11 217 189 37 Trư ng TH Phùng Hưng qu n 11 Q11 100 4 38 Trư ng An Phú ông qu n 12 Q12 900 700 39 Tr s UBND P. Th i An qu n 12 Q12 614 576 40 QH chi ti t 5 khu dân cư qu n 12 Q12 388 270 41 QH chi ti t 4 khu dân cư Q12 Q12 800 200 42 C u ư ng Th nh L c Q12 1600 300 43 B nh vi n y h c dân t c SYT 30 1 44 Tr m y t P7 qu n 8 SYT 61 1 45 B nh vi n Ph m Ng c Th ch SYT 5 0 46 Tr m y t xã An Phú SYT 50 10 47 Tr i phong B n S n SYT 800 400 48 X lý nư c th i BV Th c SYT 50 15 49 Trung tâm ào t o y t SYT 4700 4500 50 B nh vi n ph s n SYT 450 435 51 X lý nư c th i TT Ung bư u SYT 1430 1200 52 X lý nư c th i BV Da li u SYT 1046 1000 53 X lý nư c th i BV y h c DT SYT 1042 549 54 X lý nư c th i BV H c Môn SYT 1180 1140
  6. 55 Gi i quy t rác y t SGTCC 1000 520 56 Phòng khám KV 5 Tân Bình TB 30 360 57 Trư ng PTTH Nguy n Thư ng Hi n TB 20 0 58 Trư ng PTTH Nguy n Tr n Phú TB 20 0 59 Trư ng Tr n Văn ang TB 10 0 60 Trư ng MG Tân Hưng Q7 20 0 61 Trư ng PTTH Thanh a BT 20 0 62 Trư ng TH Bình Qu i Tây BT 20 0 63 X lý rác th i tr m lao TB 10 0 64 Công tác quy ho ch BT 150 0 65 12 phòng h c P. Gi ng Ông T Q2 1190 1090 66 Trư ng TH C Loa PN 20 10 67 Tr s qu n y qu n Tân Bình TB 760 665 68 Trung tâm văn hóa Phú Nhu n PN 2000 1000 69 ư ng khu dân cư Tân M SGTCC 2000 1000 70 Hương l 12 Q7 2700 1400 71 C u Bà Chim NB 1000 100 72 Trư ng THCS An Phú ông Q12 900 600 73 Trư ng MG Bông H ng Q12 2000 1887 C- Công trình xin thay i cơ c u v n : 1 i m i TTB k thu t ài PThanh Q1+Q9 13000 13000 Trong ó : XL 2200 2500 TB 10600 10000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản