Quyết định Số: 708/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 708/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 708/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG TRẦN ĐỨC LAI, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 708/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 708/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG TRẦN ĐỨC LAI, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 189/BCSĐ, ngày 09 tháng 4 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1349/TTr-BNV, ngày 11 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trần Đức Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trần Đức Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Nguyễn Tấn Dũng phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản