Quyết định số 71/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 71/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 06 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHUY N B NH VI N CÔNG TY KHOÁNG S N I, T NG CÔNG TY KHOÁNG S N VI T NAM V U BAN NHÂN DÂN T NH CAO B NG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Thông báo s 160/TB-VP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân t nh Cao B ng thông báo ý ki n c a lãnh o U ban nhân dân t nh Cao B ng ng ý ti p nh n B nh vi n Công ty Khoáng s n I; Xét ngh c a T ng công ty Khoáng s n Vi t Nam t i công văn s 356/CV- TCL ngày 23 tháng 4 năm 2003; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n B nh vi n Công ty Khoáng s n I thu c T ng công ty Khoáng s n Vi t Nam v U ban nhân dân t nh Cao B ng qu n lý. i u 2. T ng Công ty Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m ch o bàn giao nguyên tr ng cơ s v t ch t k thu t, tài s n, t ch c b máy và các v n liên quan khác c a B nh vi n chương trình Khoáng s n I cho u ban Nhân dân t nh Cao B ng qu n lý theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T ng Công ty Khoáng s n Vi t Nam, Giám c Công ty Khoáng s n I ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3, - VP Chính ph , - B tài chính, - B L TB&XH, -B Yt , -B N iv , - Ngân hàng Nhà nư c, - Kho b c Nhà nư c TW, Châu Hu C m - UBND t nh Cao B ng,
  2. - S Y t t nh Cao B ng, - Công oàn CNVN, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản