Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg

  1. 71/2005/QD-TTg,Quy t nh 71,Th tư ng Chính ph ,Qu Qu c gia v vi c làm 2005,Cơ ch qu n lý, i u hành v n cho vay,Lao ng- Ti n lương,Tài chính nhà nư c,Quyet dinh 71,Thu tuong Chinh phu,Quy Quoc gia ve viec lam 2005,Co che quan ly,Dieu hanh von cho vay,Lao dong- Tien luong,Tai chinh nha nuoc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản