Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 71/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH AN GIANG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh An Giang t i t trình s 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006, công văn s 3298/UBND-TH ngày 17 tháng 10 năm 2006 và ki n ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 9091/BKH-T &GS T ngày 07 tháng 12 năm 2006 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh An Giang n năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh An Giang n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t m t cách b n v ng, xây d ng An Giang thành a bàn kinh t m , u m i thông thương gi a các t nh khu v c ng b ng sông C u Long v i Campuchia và các nư c ASEAN khác. Tăng cư ng, ch ng h i nh p và tích c c khai thác ti m năng, l i th thúc Ny tăng trư ng. Phát tri n kinh t g n v i b o v tài nguyên, môi trư ng, b o m phát tri n b n v ng. K t h p t t gi a công nghi p hoá nông nghi p - hi n i hoá nông thôn v i m r ng và xây d ng m i các khu ô th và các vùng kinh t tr ng i m, có công nghi p và d ch v phát tri n năng ng. Tăng trư ng kinh t i ôi v i phát tri n văn hoá xã h i, b o m cho m i ngư i dân có cơ h i tham gia và th hư ng thành qu c a s phát tri n. Hoàn thi n cơ ch s d ng nhân tài i ôi v i nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, c bi t là i ngũ cán b qu n lý, cán b khoa h c - k thu t và i ngũ doanh nhân. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng, c bi t là an ninh biên gi i. C ng c h th ng chính tr và n n hành chính nhà nư c. II. M C TIÊU PHÁT TRI N
 2. 1. M c tiêu t ng quát Chuy n i căn b n, toàn di n các ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v và qu n lý kinh t - xã h i t s d ng lao ng th công là chính sang s d ng lao ng v i công ngh tiên ti n, hi n i, d a trên phát tri n công nghi p và ti n b khoa h c - công ngh , t o năng su t lao ng xã h i cao. u tư phát tri n các chương trình, án, d án có tr ng tâm, tr ng i m và tích c c th c hi n h i nh p kinh t qu c t . 2. M c tiêu c th T c tăng GDP bình quân hàng năm giai o n 2006 - 2010 t 12%, giai o n 2011 - 2020 t 11%. GDP bình quân u ngư i t 927 USD vào năm 2010 và 2.467 USD vào năm 2020. T o bư c t phá v i m i cơ c u kinh t c a T nh, năm 2010: nông - lâm - thu s n chi m 24,8% GDP, công nghi p - xây d ng t 15,5%, d ch v 59,7%; vào năm 2020: nông - lâm - thu s n 11,2%, công nghi p - xây d ng 20,2%, d ch v 68,6%. Giá tr kim ng ch xu t khNu năm 2010 t 700 tri u USD và năm 2020 t 4,3 t USD, t c tăng giá tr xu t khNu t 16,3%/năm th i kỳ 2006 - 2010, 20%/năm th i kỳ 2011 - 2020. Gi m t c phát tri n dân s giai o n t nay n 2010 xu ng 1,1% và giai o n 2011 - 2020 là 1%. Ph n u gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng 19% vào năm 2010 và dư i 10% vào năm 2020. n cu i năm 2007 hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s và ph c p giáo d c ti u h c úng tu i, năm 2015 hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c. n năm 2010 ph n l n các trư ng h c t chuNn qu c gia. T l lao ng qua ào t o tăng lên 25% - 30% vào năm 2010 và trên 50% vào năm 2020. T l th t nghi p thành th n năm 2010 gi m c 4,8% và n năm 2020 gi m c th t nghi p t nhiên (dư i 5%); tăng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn lên 80% - 85% vào năm 2010 và trên 90% vào năm 2020. C i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, t l dân ô th ư c dùng nư c s ch n năm 2010 t 96% và n năm 2020 t 100%; t l dân nông thôn ư c dùng nư c s ch vào năm 2010 trên 80% và n năm 2020 trên 90%; gi m t l h nghèo xu ng dư i 5% vào năm 2010 và dư i 3% vào năm 2020; n năm 2010 ph sóng phát thanh, truy n hình r ng kh p trong T nh; t l h dân ư c dùng i n là trên 95% vào năm 2010 và t 100% vào năm 2020. K t h p hài hòa gi a phát tri n kinh t v i b o v tài nguyên, môi trư ng. Nâng che ph c a r ng và cây công nghi p lâu năm, cây ăn qu lên 20,5% vào năm 2010 và 30% vào năm 2020. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH VÀ LĨNH V C 1. Nông nghi p, lâm nghi p, thu s n
 3. B o m an ninh lương th c i ôi v i Ny m nh xu t khNu các m t hàng nông, lâm s n có ch t lư ng cao. Gi m t tr ng giá tr s n phNm tr ng tr t t 80,7% năm 2005 xu ng 78,8% năm 2010, tăng t tr ng giá tr s n phNm chăn nuôi t 6,5% lên 7,2% năm 2010, d ch v nông nghi p t 12,8% lên 14% năm 2010. Tăng giá tr s n xu t bình quân trên 1 ha canh tác t 37,27 tri u ng hi n nay lên 53,34 tri u ng vào năm 2010. Phát tri n s n xu t th y s n trên quan i m k t h p h p lý gi a khai thác, nuôi tr ng và ch bi n, t o ra kh i lư ng hàng hóa l n; ưa ngành th y s n thành ngành mũi nh n c a T nh. T ng di n tích t nuôi tr ng th y s n t trên 6.400 ha vào năm 2010 và trên 11.800 ha vào năm 2020. Di n tích m t nư c nuôi th y s n ch y u là nuôi cá l ng bè, trong ó chú tr ng nâng cao ch t lư ng nuôi k t h p v i phát tri n h p lý s lư ng l ng bè. Các khu v c nuôi ch y u: ngã ba sông Châu c, o n sông H u thu c xã M Hòa Hưng, o n sông Ti n khu v c thu c xã Vĩnh Xương huy n Tân Châu, o n sông Cái V ng thu c huy n Phú Tân, o n sông Ti n thu c xã M Hi p. Chú tr ng b o v ngu n nư c, ki m soát ch t th i. u tư nghiên c u, phát tri n các lo i gi ng cây tr ng và v t nuôi cho năng su t, ch t lư ng cao, ch u b nh t t và phù h p v i i u ki n sinh thái c a T nh. 2. Công nghi p và ti u th công nghi p n năm 2010, xây d ng hoàn ch nh các khu công nghi p t p trung: Bình Long (Châu Phú) di n tích 66,55 ha; Bình Hòa (Châu Thành) di n tích 145,7 ha; tri n khai u tư cơ s h t ng khu công nghi p Vàm C ng (Long Xuyên) di n tích 500 ha. Ti p t c nghiên c u u tư và xây d ng m t s khu công nghi p m i sau năm 2010. Công nghi p ch bi n th y s n, công nghi p ch bi n lương th c, th c phNm: u tư h th ng kho d tr , h th ng s y lúa, si lô t n tr nông s n; ch bi n các lo i nông, th y s n thành các s n phNm hàng hóa tiêu th n i a và xu t khNu. Ph n u n năm 2010 ph n l n các s n phNm khu v c nông nghi p, thu s n khi ra th trư ng u qua ch bi n. Công nghi p ch t o, s a ch a cơ khí: ti p t c nghiên c u, cơ gi i hóa các khâu gieo s , g t, tu t, c i ti n các thi t b s y áp ng yêu c u v ch t lư ng hàng hóa; nâng cao năng l c ch t o máy nông nghi p. Công nghi p khai khoáng và s n xu t v t li u xây d ng: khai thác tài nguyên khoáng s n g n ch t v i vi c b o v môi trư ng sinh thái và c nh quan du l ch. Nâng cao ch t lư ng các s n phNm v t li u xây d ng c a T nh, tăng s c c nh tranh trên th trư ng n i a và xu t khNu. Phát tri n ngành công nghi p may, da giày, l p ráp i n t , công ngh thông tin ph c v cho th trư ng n i a và xu t khNu. Các ngành ti u th công truy n th ng: phát tri n các s n phNm th công m ngh ph c v du l ch và nâng c p các m t hàng c s n truy n th ng c a An Giang. Công nghi p ch bi n g và lâm s n: nâng cao giá tr thương m i c a lâm s n, nh t là các s n phNm t r ng tr ng, áp ng nhu c u tiêu dùng và xu t khNu.
 4. 3. Thương m i - d ch v - Thương m i: xây d ng cơ s v t ch t và t ch c ho t ng thương m i văn minh, hi n i. Hư ng m nh vào ph c v xu t khNu, khai thác và m r ng th trư ng n i a. Khuy n khích nhi u thành ph n kinh t cùng tham gia thương m i, quan tâm khai thác th trư ng nông thôn, mi n núi, biên gi i. Phát tri n khu v c thành ph Long Xuyên và th xã Châu c thành nh ng trung tâm thương m i l n, năng ng c a T nh; khu v c Tân Châu - Vĩnh Xương và tr c T nh Biên - Tri Tôn - Núi S p là nh ng " u tàu" kinh t c a T nh lôi kéo các vùng khác phát tri n. Ph n u n năm 2010 toàn T nh có 9 ch lo i I (xây m i 5 ch ), nâng c p 15 ch lo i II (t ng s 48 ch lo i II), bình quân m i xã có 1 ch . n năm 2020, ti p t c tăng thêm 5% s ch , ch y u là phát tri n siêu th , toàn T nh có kho ng 300 ch . Phát tri n m r ng các ch trung tâm và ti p t c hình thành các ch m i các huy n. Khu v c c a khNu T nh Biên: t ng bư c xây d ng k t c u h t ng ng b g n v i phân b dân cư và phát tri n các d ch v kinh doanh xu t nh p khNu. i v i 2 khu kinh t c a khNu Vĩnh Xương và Khánh Bình: t p trung vào các lĩnh v c thương m i, du l ch và công nghi p ch bi n ph c v xu t khNu. Ti p t c u tư ng b k t c u h t ng, kho ngo i quan c a khu kinh t c a khNu. Hình thành m t s ngành d ch v liên quan n ho t ng kinh t c a khNu. Phát tri n các lo i hình d ch v tài chính, ngân hàng, b o hi m, tư v n u tư, chuy n giao công ngh , s h u trí tu , tư v n qu n lý và tư v n pháp lu t, thương m i i n t , vi n thông, áp ng yêu c u s n xu t, i s ng và phù h p v i xu hư ng phát tri n c a kinh t th trư ng hi n i, góp ph n chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t , cơ c u lao ng c a T nh. - Du l ch: phát huy t ng h p các ngu n l c xây d ng và phát tri n du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n c a T nh; a d ng hóa s n phNm du l ch, Ny m nh liên doanh, liên k t v i các ơn v làm du l ch trong nư c và qu c t . n năm 2010 thu hút 5 tri u lư t khách và tăng g p 1,3 l n vào năm 2020. Phát tri n các khu du l ch tr ng i m: Núi Sam, Núi C m, Núi Cô Tô, Núi Giài, khu lưu ni m Bác Tôn và khu vui chơi gi i trí M Khánh. Phát tri n các tuy n du l ch n i t nh: Long Xuyên - Ch M i - Châu Thành - Tho i Sơn, Châu c - Châu Phú - An Phú, Phú Tân - Tân Châu và Tri Tôn - T nh Biên; phát tri n các tuy n du l ch ngo i t nh và nư c ngoài. Phát tri n các s n phNm du l ch như du l ch tham quan, du l ch ngh dư ng, du l ch sinh thái, du l ch th thao, vui chơi gi i trí, du l ch văn hóa, du l ch mua s m s n phNm lưu ni m th công m ngh và Nm th c. 4. Các lĩnh v c xã h i - Giáo d c và ào t o: Phát tri n m ng lư i trư ng m m non và ph thông r ng kh p, Ny m nh xã h i hóa giáo d c. Ph n u 80% giáo viên ti u h c có trình cao ng, 90% giáo viên trung h c có trình i h c và 20% giáo viên trung h c ph thông có trình sau i h c. T ng bư c hoàn thi n h th ng cơ s v t ch t nh m áp ng các m c tiêu phát tri n giáo d c, ph n u 100% s phòng h c ư c kiên c vào năm 2010. a d ng hóa lo i hình ào t o, chú tr ng công tác ào t o l i, b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ lao ng hi n có.
 5. u tư phát tri n trư ng i h c An Giang thành trung tâm cung c p ngu n nhân l c ch t lư ng cao cho T nh; thành l p Trư ng Trung h c Văn hóa ngh thu t vào năm 2010 và n năm 2020 nâng lên thành Trư ng Cao ng; n năm 2010: nâng c p Trư ng D y ngh và Trư ng Trung h c Kinh t - k thu t thành Trư ng Cao ng d y ngh khu v c Long Xuyên; thành l p Trư ng Trung c p d y ngh khu v c Châu c; xây d ng thêm 07 trung tâm d y ngh các huy n; chuy n Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên T nh thành Trư ng Cao ng c ng ng. n năm 2020 ti p t c thành l p trư ng Trung c p D y ngh khu v c Tân Châu. - Th c hi n ng b , có hi u qu các chương trình, d án xoá ói gi m nghèo, t o i u ki n cho ngư i nghèo ti p c n các d ch v xã h i cơ b n, ph n u ưa 11 xã c bi t khó khăn thoát nghèo, hoàn thành cơ b n m c tiêu c a Chương trình 135. - Y t và chăm sóc s c kh e c ng ng: th c hi n t t các chương trình y t qu c gia, quan tâm chăm lo s c kh e cho toàn dân. Ch ng phòng, ch ng d ch b nh, duy trì k t qu thanh toán b i li t, lo i tr u n ván sơ sinh, mù lòa do thi u Vitamin A. Ph n u năm 2008 t tiêu chuNn lo i tr b nh phong, năm 2010 thanh toán cơ b n b nh s t rét, b nh s i, b nh bư u c . Th c hi n ng b các chương trình m c tiêu y t . Phát tri n và m r ng i tư ng và lo i hình b o hi m y t , t ng bư c ti n t i b o hi m y t toàn dân vào năm 2010. B o m 100% xã, phư ng, th tr n có tr m y t , m i tr m y t có 10 giư ng; 100% xã có bác sĩ, n h sinh; 100% p có nhân viên y t ; ph n u năm 2010 có 5 bác sĩ/1 v n dân và 0,8 dư c sĩ i h c/1 v n dân, năm 2020 có 8 bác sĩ/1 v n dân và trên 1,2 dư c sĩ i h c/1 v n dân. T nay năm n 2010: thành l p Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i và HIV/AIDS; xây d ng m i Trung tâm Ki m nghi m Dư c phNm; xây d ng Trư ng Cao ng Y t trên cơ s trư ng Trung h c Y t quy mô 800 - 900 sinh viên. Thành l p B nh vi n S n - Nhi 500 giư ng; xây d ng m i B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang 600 giư ng, B nh vi n a khoa Châu c 500 giư ng; xây d ng B nh vi n Lao và b nh ph i, B nh vi n Tâm th n 100 giư ng, B nh vi n Y h c c truy n 50 giư ng. Ti p t c u tư phát tri n các B nh vi n Tim m ch, M t, Tai - Mũi - H ng, Răng - Hàm - M t thành nh ng b nh vi n chuyên khoa k thu t cao. - Văn hóa - thông tin - th d c, th thao: Ph n u n năm 2010 không còn vùng tr ng v hư ng th 6 lo i hình văn hóa - ngh thu t: sân kh u, i n nh, thư vi n, b o tàng di tích, tri n lãm và thông tin lưu ng. Ti p t c u tư cho các di tích Ba Chúc, i T c D p và xây d ng khu di tích Óc Eo; xây d ng m i Trung tâm văn hóa thông tin và trư ng Trung c p Văn hóa ngh thu t t nh. Phát tri n l c lư ng v n ng viên tài năng có trình cao, ti p c n trình c a khu v c. Phát tri n m nh các phong trào th d c, th thao qu n chúng tăng cư ng s c kho cho nhân dân. 5. Qu c phòng, an ninh Phát huy truy n th ng oàn k t dân t c, s c m nh c a h th ng chính tr , nêu cao ý th c t l c, t cư ng, khai thác m i ngu n l c, Ny m nh th c hi n 2 nhi m v chi n lư c xây d ng n n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân v ng ch c. T p trung xây d ng l c lư ng vũ trang v ng m nh toàn di n, nâng cao s c m nh t ng h p, s c m nh chi n u và trình s n sàng chi n u, áp ng yêu c u trong m i tình hu ng.
 6. Gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. u tranh có hi u qu các ho t ng phá ho i c a các th l c thù ch. Hoàn thi n h th ng công trình qu c phòng, công trình chi n u c a b i biên phòng tuy n biên gi i, b o m an ninh biên gi i và xây d ng tuy n biên gi i hòa bình, h u ngh v i Vương qu c Campuchia. 6. Phát tri n k t c u h t ng a) Giao thông: - Qu c l 91: + Giai o n t nay n 2010 xây d ng m i thay th các c u: Nguy n Trung Tr c, Ch c Cà ao, Kinh Xáng Cây Dương, Th y Phó, H u Ngh (T nh Biên); xây m i thay th các c u còn l i t c u Cái S n n ngã ba B n Th y t tiêu chuNn t i tr ng thi t k H30; nâng c p o n Châu c - T nh Biên; + Giai o n 2011 - 2015: nâng c p m r ng tuy n qu c l 91 t c u Nguy n Trung Tr c n Châu c t tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. Hoàn thành xây d ng tuy n ư ng cao t c Long Xuyên - Châu c - Khánh Bình trư c năm 2020. - Tuy n N1: + Giai o n t nay n 2010: hoàn thành nâng c p tuy n ư ng t T nh Biên - Hà Tiên ( o n thu c a ph n An Giang) t tiêu chuNn ư ng c p IV ng b ng, xây m i 20 c u trên tuy n theo tiêu chuNn thi t k t i tr ng H30; hoàn thành xây d ng o n tuy n Tân Châu - Châu c, t tiêu chuNn ư ng c p IV ng b ng; + Giai o n 2011 - 2020: năm 2011 xây d ng c u Châu c b c qua sông H u, năm 2015 xây d ng c u Tân Châu b c qua sông Ti n, nâng c p o n tuy n N1 thu c a ph n An Giang t tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. - Tuy n N2 ( ư ng H Chí Minh): + Giai o n t nay n 2010: xây d ng c u Vàm C ng b c qua sông H u; xây d ng các ư ng và c u trên tuy n tránh thành ph Long Xuyên; nâng c p tuy n ư ng Long Xuyên - Núi S p t tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng; + Giai o n 2011 - 2020: nâng c p o n Tho i Giang - R ch Giá (ph n thu c a ph n An Giang) t tiêu chuNn c p IV ng b ng vào năm 2015; nâng c p toàn b tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng vào năm 2020. - Xây d ng c u Long Bình b c qua sông Bình Di n i li n giao thông b biên gi i Vi t Nam - Campuchia trong giai o n 2006 - 2010; - Xây d ng c u An Hòa b c qua sông H u trong giai o n 2011 - 2020; - Nâng c p tuy n t nh l 956 tr thành qu c l , t tiêu chuNn c p III ng b ng; nâng c p t nh l 944 t tiêu chuNn c p III ng b ng và các tuy n t nh l 943, 957 t tiêu
 7. chuNn c p IV ng b ng trong giai o n t nay n 2010; nâng c p các tuy n t nh l 942, 952, 954 thành qu c l theo tiêu chuNn c p III ng b ng trong giai o n 2011 - 2015; - N o vét tuy n sông H u t c a nh An n c a khNu Vĩnh Xương (thu c a ph n An Giang) b o m cho tàu có tr ng t i 5.000 DWT lưu thông. M r ng nâng c p c ng Bình Long t công su t 300.000 t n/năm; m r ng và nâng c p c ng M Th i t công su t 1 tri u t n/năm, ón tàu 10.000 t n c p c ng; xây d ng c ng Tân Châu trong giai o n t nay n năm 2010, ón tàu 10.000 t n c p c ng. Xây d ng m i 2 b n phà Châu Giang và Tân Châu trong giai o n t nay n năm 2010. b) i n, bưu chính vi n thông: Xây d ng ư ng dây truy n t i i n R ch Giá - Tri Tôn - Châu c; xây d ng các tr m bi n áp các khu v c Long Xuyên, Ch M i, Tân Châu, Tri Tôn, T nh Biên, Châu Thành và nâng công su t cho các tr m bi n áp hi n có khác. n năm 2010, h t ng vi n thông và Internet ph toàn T nh v i dung lư ng l n, t c , ch t lư ng cao, giá h p lý áp ng yêu c u trao i thông tin; m t i n tho i 22 máy/100 dân, m t thuê bao Internet 3,8 thuê bao/100 dân. n năm 2020 An Giang t m c trung bình khá c a c nư c v trình phát tri n công ngh thông tin và truy n thông. c) C p thoát nư c: Nâng c p và xây d ng m i các nhà máy nư c các th tr n, th xã và thành ph , b o m ph c v cho các ho t ng d ch v và khu công nghi p. Nâng công su t c p nư c s ch n năm 2010 t 50 tri u m3/năm. Trong giai o n t nay n 2010 xây d ng m t s nhà máy m i v i t ng công su t 50.000 m3/ngày, nâng t ng công su t các nhà máy c p nư c ô th lên 165.000 m3/ngày. Nâng c p và xây d ng m i các h th ng thoát nư c và x lý nư c th i. n năm 2010 hoàn thi n và nâng c p các h th ng thoát nư c và x lý nư c th i c a thành ph Long Xuyên, th xã Châu c, các khu công nghi p c a T nh; n năm 2020 u tư m i và nâng c p các h th ng thoát nư c và x lý nư c th i c a các huy n, th khác và các c m công nghi p c a các huy n. Duy tu, n o vét m r ng 18 công trình kênh c p I, 228 công trình kênh c p II và c p III n i ng v i t ng chi u dài 4.156 km. T ng kh i lư ng ào p ê bao g n 20.000 m3 v i năng l c ph c v kho ng 210.000 ha. 7. B o v môi trư ng sinh thái K t h p hài hoà gi a phát tri n kinh t v i b o v tài nguyên, môi trư ng, mb o phát tri n b n v ng. B o v , gi gìn ch t lư ng các ngu n nư c, b o t n h sinh thái t nhiên và c nh quan khu di s n thiên nhiên Th t Sơn. T ch c h p lý h th ng bãi rác, x lý ch t th i, nh t là các khu ô th , th tr n, th t .
 8. Xây d ng kh năng cư ng ch thi hành qu n lý môi trư ng trên cơ s tăng cư ng năng l c cho các cơ quan qu n lý môi trư ng và th ch th c thi quy ho ch. Ph n u n năm 2010 có 90% ch t th i r n ư c thu gom, x lý ư c trên 60% ch t th i và 100% ch t th i b nh vi n; n năm 2020 v cơ b n t t c ch t th i r n ư c thu gom và x lý trên 90% ch t th i. ng d ng ti n b k thu t vào x lý v sinh nh m b o m môi trư ng s ch nông thôn. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH 1. Quy ho ch ch ng lũ: Ti p t c u tư khai thông h th ng kênh tr c thoát lũ ra bi n Tây. B trí s n xu t theo vùng, ti u vùng theo m c nh hư ng c a lũ. B trí mùa v d a trên chu kỳ lũ và nh lũ hàng năm. Quy ho ch xây d ng ô th ư c th c hi n theo phương châm ch ng lũ tri t , trên m c nh lũ năm 2000 t 30cm - 40 cm; u tư hoàn thi n và phát huy hi u qu các khu dân cư, c m tuy n dân cư hi n có; xây d ng m i m t s c m, tuy n dân cư d c theo h th ng kênh c p I, II. Có gi i pháp ch ng s t l h th ng b sông Ti n, sông H u, ch nh tr dòng sông, quy ho ch di d i, b trí l i dân cư vùng s t l nghiêm tr ng. 2. T ch c hành lang và h th ng ô th - Hình thành các hành lang trên m t s tuy n giao thông chính: + Tuy n qu c l 91: Long Xuyên - Châu Thành - Châu Phú - Châu c - T nh Biên mà trung tâm là khu công nghi p Vàm C ng (Long Xuyên), Bình Hoà (Châu Thành), Bình Long (Châu Phú) và Châu c là i m nút quan tr ng c a hành lang phát tri n d n n Khu kinh t c a khNu qu c t ư ng b Xuân Tô (T nh Biên); + Tuy n t nh l 943: Phú Hoà - Núi S p - Ba Thê (Tho i Sơn) - Cô Tô; n i ti p t nh l 948: th tr n Tri Tôn - Núi C m - Chi Lăng - Nhà Bàng (T nh Biên); + Tuy n t nh l 956: c u C n Tiên (Châu c) - c a khNu qu c gia Khánh Bình (An Phú); + Tuy n t nh l 953: Tân Châu - Châu c; + Tuy n t nh l 941: L T - Tri Tôn; + Tuy n t nh l 944: An Hoà - ngã ba C u H i;
 9. + Tuy n ven sông Ti n: t nh l 942 (H i An - M Luông - th tr n Ch M i); t nh l 954 và 952 (th tr n Phú M - th tr n Ch Vàm - th tr n Tân Châu - c a khNu qu c t ư ng sông Vĩnh Xương). - Trên các tuy n hành lang giao thông s t p trung u tư xây d ng và phát tri n m ng lư i ô th bao g m: + Thành ph Long Xuyên: tr thành ô th lo i II vào năm 2010. Hư ng phát tri n không gian theo d ng tuy n kéo dài theo sông H u và d c tuy n qu c l 91. Quy mô dân s n năm 2010 kho ng 288.000 dân; + Th xã Châu c: d ki n là trung tâm kinh t - xã h i - an ninh qu c phòng khu v c phía Tây B c c a T nh. Hư ng phát tri n không gian d c theo sông H u, qu c l 91 và m t ph n v phía Núi Sam. Quy mô dân s n năm 2010 kho ng 123.000 dân; + 17 th tr n bao g m: Tân Châu, Phú M , Ch M i, M Luông, Núi S p, Ba Thê, Tri Tôn, Nhà Bàng, An Phú, An Châu, Cái D u, T nh Biên, Long Bình, Vĩnh Xương, C n Tiên, Bình Hoà, Vĩnh Bình; i m du l ch Núi Sam, Chi Lăng, Ba Chúc, Ch Vàm và Phú Hoà. Giai o n t nay n 2010 s nâng c p th tr n Tân Châu lên th xã và thành ô th lo i IV; giai o n 2011 - 2020 nâng c p th tr n Cái D u, T nh Biên lên th xã; + 133 i m trung tâm th t v i m i i m có t 1.500 dân - 4.000 dân; + Kèm theo h th ng ô th có 3 khu công nghi p và 11 c m công nghi p, ti u th công nghi p; 3. Phát tri n nông thôn, mi n núi và biên gi i: - Tăng cư ng chuy n i cơ c u kinh t nông thôn; - Phát tri n th trư ng nông thôn và kích c u h p lý; - Xây d ng cơ s h t ng khu v c nông thôn nh m th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; - Phát tri n nông thôn theo các ti u vùng: + Ti u vùng 1: g m 4 huy n cù lao, 2/3 th xã Châu c, 1/2 huy n Châu Phú, 1/2 huy n Châu Thành, thành ph Long Xuyên và 2/5 di n tích huy n Tho i Sơn; + Ti u vùng 2: g m 1/3 th xã Châu c, 1/2 huy n Châu Phú, 1/2 huy n Châu Thành, 3/5 huy n Tho i Sơn, 2/5 huy n Tri Tôn và 1/3 huy n T nh Biên; + Ti u vùng 3: ph n còn l i c a 2 huy n Tri Tôn và T nh Biên, g m ph n l n t ng b ng và ru ng chân núi. V. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch
 10. T ch c hi u qu vi c qu n lý quy ho ch làm công c các c p chính quy n t nh, huy n, th , thành ph thu c t nh, ch o vi c th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. y ban nhân dân t nh tăng cư ng công tác ch o, xây d ng qu n lý quy ho ch. Xây d ng quy ch qu n lý v i s phân công, phân c p, cao trách nhi m c a các c p th c hi n và qu n lý quy ho ch. ưa quy ho ch vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm. 2. Huy ng v n u tư Huy ng t ng l c các ngu n v n trong nư c, ngoài nư c phát tri n kinh t - xã h i. Huy ng v n t khai thác qu t; khi c n thi t có th ban hành trái phi u công trình. Tăng cư ng các bi n pháp huy ng v n vay ODA ph c v phát tri n k t c u h t ng. Xây d ng các danh m c d án do a phương qu n lý t p trung u tư h t ng k thu t theo t ng giai o n. M r ng huy ng v n và xã h i hoá u tư g n v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Th c hành tri t ti t ki m s d ng có hi u qu và tăng t l tích lu u tư t ngân sách t nh. L ng ghép các chương trình m c tiêu và chương trình qu c gia trên a bàn T nh s d ng có hi u qu , tránh lãng phí và th t thoát v n. 3. Nâng cao dân trí, phát tri n ngu n nhân l c và khoa h c công ngh Tăng cư ng tuyên truy n, v n ng i ôi v i giáo d c pháp lu t, tr giúp pháp lý cho nhân dân, nh t là ngư i nghèo, ng bào dân t c, h tránh các r i ro pháp lý không áng có do thi u hi u bi t pháp lu t; ng th i, góp ph n phòng, ch ng t n n xã h i trên a bàn. Nâng cao ch t lư ng ngu n lao ng ng th i khuy n khích a d ng hoá các hình th c giáo d c và ào t o ngh t các thành ph n kinh t . ào t o ngh cho lao ng nông thôn, nông dân. Chú tr ng ào t o, b i dư ng i ngũ doanh nhân năng ng, sáng t o, có b n lĩnh, o c kinh doanh áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. Chú tr ng chuy n giao, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t vào s n xu t, nh t là trong lĩnh v c nông nghi p, công nghi p ch bi n s n xu t s ch, công ngh sinh h c và công ngh thông tin. u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i ng th i ban hành các ch , chính sách ưu ãi thu hút nhân tài và lao ng k thu t.
 11. 4. Nâng cao năng l c qu n lý hành chính Ti p t c Ny m nh th c hi n chương trình c i cách hành chính trên cơ s rà soát ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các S , Ban, ngành c a T nh và các qu n, huy n; t o cơ ch ph i h p, nâng cao trách nhi m gi a các cơ quan có liên quan trong công tác qu n lý nhà nư c, trư c h t là quy trình gi i quy t th t c hành chính. ào t o chuyên môn, nghi p v qu n lý cho cán b , công ch c, viên ch c; chuNn hoá i ngũ cán b phù h p v i t ng giai o n phát tri n và i u ki n c th c a T nh. Th c hi n Quy ch dân ch cơ s , ch công khai thông tin cho dân v ch trương, chính sách c a Nhà nư c, c a chính quy n a phương nh m b o m vi c th c thi pháp lu t nghiêm minh c a cơ quan nhà nư c, c a cán b , công ch c. 5. Ny m nh cu c u tranh phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và t n n xã h i Phát huy s c m nh c a c h th ng chính tr , tuyên truy n, v n ng và t ch c cho m i t ng l p nhân dân tham gia vào cu c u tranh này, nh m ngăn ch n có hi u qu các hi n tư ng tham nhũng, tiêu c c và t n n xã h i; nh t là t n n xã h i a bàn biên gi i như buôn bán ph n và tr em, m i dâm, buôn bán và s d ng ma tuý. 6. Tăng cư ng ph i h p v i các t nh trong vùng ng b ng sông C u Long, vùng ông Nam B và c nư c: Tăng cư ng h p tác, liên k t và ph i h p phát tri n v i các t nh khác trên cơ s phát huy th m nh c thù c a m i bên cùng phát tri n. Kêu g i các nhà u tư, các doanh nghi p c a các t nh tham gia u tư, kinh doanh; h p tác và kêu g i u tư vào các khu du l ch, khu công nghi p và khu kinh t c a khNu. H p tác phát tri n v i thành ph C n Thơ, thành ph H Chí Minh, Kiên Giang và các t nh khác trên các lĩnh v c nông nghi p, thu s n, công nghi p và du l ch. Tăng cư ng h p tác v i nư c b n Campuchia, g n nh t là 2 t nh giáp biên gi i thúc Ny phát tri n thương m i - d ch v các khu kinh t c a khNu và khai thác phát tri n kinh t vùng biên gi i. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn T nh theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân t nh An Giang căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy t nh này, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p và trình duy t các án, d án và tri n khai th c hi n theo quy nh: - Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c. - Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã, thành ph thu c t nh; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c, b o m s phát tri n t ng th , ng b .
 12. - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a nhà nư c trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. - L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c t ng bư c b trí ưu tiên h p lý. - Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch k p th i, phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c nư c trong t ng giai o n Quy ho ch. i u 4. Các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m h tr t nh An Giang nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. H tr T nh tìm và b trí các ngu n v n u tư trong nư c th c hi n Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b)
 13. Ph l c: DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) A. GIAI O N T NAY N 2010 I. CÔNG NGHI P - XÂY D NG 1. Nhà máy nư c khoáng (Tri Tôn); 2. Dây chuy n s n xu t máy g t p liên h p (Long Xuyên); 3. Các nhà máy ch bi n rau qu ông l nh xu t khNu (Ch M i, Châu Phú); 4. Nhà máy ch bi n d u cá (KCN Bình Long); 5. Hai nhà máy ch bi n b t cá (các KCN); 6. Nhà máy s n xu t tinh b t, b t dinh dư ng (KCN Bình Hoà); 7. Nhà máy s n xu t dư c phNm (C m CN Phú Hoà); 8. Khu công nghi p Bình Hoà (Châu Thành); 9. Khu công nghi p Bình Long (Châu Phú); 10. H t ng khu công nghi p Vàm C ng (Long Xuyên); 11. H t ng c m công nghi p Hoà An (Ch M i); 12. H t ng c m công nghi p M Phú, Khánh Hoà (Châu Phú); 13. H t ng c m công nghi p Khánh Bình (An Phú); 14. H t ng c m công nghi p Xuân Tô (T nh Biên); 15. H t ng c m công nghi p Tân Châu (Tân Châu); 16. Mư i nhà máy ch bi n thu s n (các KCN); 17. Ba nhà máy hàng giá tr gia tăng t thu s n (các KCN);
 14. 18. C m ti u th công nghi p Vĩnh Xương (Tân Châu); 19. Nâng c p nhà máy ông l nh rau qu M An (Ch M i); 20. Hai nhà máy ch bi n nông s n xu t khNu (An Phú); 21. Sáu nhà máy ch bi n th c ăn thu s n (các KCN); 22. Nhà máy s n xu t t m tư ng v t li u nh (KCN Bình Hoà); 23. Kho si lô b o qu n nông s n (toàn T nh); 24. Dây chuy n nghi n Ciment 5, 6 (Long Xuyên); 25. Nhà máy g ch tunel Tho i Sơn (Tho i Sơn); 26. Dây chuy n s n xu t g ch nung Ceramic th 2 (Long Xuyên); 27. Năm mươi dây chuy n lò nung g ch Tunel (toàn T nh); 28. D án u tư 8 phân xư ng may giày xu t khNu (toàn T nh); 29. D án u tư 12 phân xư ng may xu t khNu (toàn T nh); 30. i m i thi t b cơ khí (toàn T nh); 31. Nhà máy s n xu t ván ép Okai (T nh Biên); 32. Nhà máy ch bi n thu c thú y thu s n (KCN Bình Hoà); 33. Nhà máy ch bi n phân h u cơ t rác (Long Xuyên, KCN Bình Hoà); 34. H t ng c m công nghi p Tây Hu (Long Xuyên); 35. C m s n xu t g ch ngói Hoà Bình Th nh (Châu Thành); 36. C m s n xu t g ch ngói Nhơn M (Ch M i); 37. C m s n xu t g ch ngói Bình M (Châu Phú); 38. C m s n xu t g ch ngói Bình Thu (Châu Phú); 39. Nhà máy s n xu t g ghép (Tri Tôn); 40. H t ng c m công nghi p Tân Trung (Phú Tân); 41. H t ng c m công nghi p Tây Hu (Long Xuyên); 42. H t ng c m công nghi p Phú Hoà (Tho i Sơn);
 15. 43. u tư nhà máy s n xu t g m ngh (Ch M i); 44. u tư nhà máy ch bi n phân vi sinh (Tri Tôn); 45. H t ng c m công nghi p Núi S p (Tho i Sơn); 46. Nhà máy s n xu t bê tông ng su t trư c (KCN Bình Hoà). II. C P NƯ C 47. H th ng c p nư c Châu c; 48. Nhà máy c p nư c Xuân Tô; 49. Nhà máy c p nư c KCN Bình Long (Châu Phú); 50. Nhà máy c p nư c KCN Bình Hoà (Châu Thành); 51. 145 h th ng c p nư c c m, tuy n dân cư (toàn T nh). III. NÔNG NGHI P - THU L I 52. D án ki m soát lũ B c Vàm Nao (Tân Châu - Phú Tân); 53. D án kênh 7 xã giai o n II (An Phú - Tân Châu); 54. Kè sông Ti n b o v khu kinh t c a khNu Vĩnh Xương (Tân Châu); 55. Kè sông Bình Di b o v th tr n Long Bình (An Phú); 56. Khai thác t ng h p cù lao Vĩnh Tư ng (An Phú); 57. Khu b o v c nh quan r ng tràm Trà Sư (T nh Biên); 58. D án thu l i ph c v nuôi tr ng thu s n vùng t giác Long Xuyên; 59. D án thu l i ph c v nuôi tr ng thu s n vùng gi a sông Ti n - sông H u; 60. ê bao b o v th xã Châu c; 61. ê bao b o v thành ph Long Xuyên; 62. Sáu h ch a nư c vùng B ng Núi (T nh Biên, Tri Tôn); 63. Kênh Trà Sư - Tri Tôn (T nh Biên, Tri Tôn); 64. Kênh mư i Châu Phú (Châu Phú, Châu Thành); 65. Kênh Núi Chóc - Năng Gù (Châu Phú, Châu Thành);
 16. 66. Kè sông Ti n b o v th tr n Tân Châu giai o n II (Tân Châu); 67. H p ph n c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; 68. Tr ng cây ch n sóng b o v h t ng nông thôn; 69. D án n nh và s p x p dân cư; 70. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; 71. N o vét kênh t o ngu n; 72. Xây d ng c ng dư i ê bao; 73. p ê bao; 74. Xây d ng h th ng tr m bơm i n; 75. Tăng cư ng năng l c phòng cháy ch a cháy r ng; 76. Thí i m thu l i k t h p giao thông nông thôn 11/150 xã; 77. Tr m bơm Văn Giáo (T nh Biên); 78. Tr m bơm Vĩnh Trung (T nh Biên); 79. Xây d ng Trung tâm b o t n ngu n gen thu s n quý hi m; 80. Khu b o t n thu s n B c Vàm Nao (Phú Tân); 81. ê bao ki m soát lũ ư ng 957 (An Phú); 82. Kè sông Ti n o n Phú Tân - Ch M i; 83. Khôi ph c h sinh thái r ng tràm và b o t n a d ng sinh h c (T nh Biên, Tri Tôn). IV. GIAO THÔNG V N T I 84. ư ng t nh 952 (Tân Châu); 85. Nâng c p m r ng ư ng t nh 956; 86. C u giao thông nông thôn còn l i c a D án giao thông nông thôn (WB2) (Ch M i, Tho i Sơn); 87. ư ng giao thông nông thôn n trung tâm xã; 88. C u Tân An (Tân Châu);
 17. 89. C u Ninh Phư c (Tri Tôn); 90. C u L p Vò (Ch M i); 91. C u C ng Vong (Tho i Sơn); 92. Xây d ng 02 c u ư ng t nh 948 (T nh Biên); 93. C u Long Bình (An Phú); 94. Nâng c p ư ng t nh 953 (Tân Châu); 95. Xây d ng c u Nguy n Thái H c (Long Xuyên); 96. Thay th 06 c u trên ư ng t nh 954 (Phú Tân); 97. C ng Tân Châu; 98. Nâng c p ư ng t nh 943 (Tho i Sơn); 99. Xây m i, thay th các c u trên qu c l 91; 100. Giao thông nông thôn; 101. C u Vàm C ng (Long Xuyên); 102. Tuy n N1; 103. ư ng Nam Cây Dương (Châu Phú); 104. Nâng c p ư ng t nh 944 (Ch M i); 105. Qu c l 91; 106. ư ng c p kênh Th n Nông (Phú Tân); 107. Xây d ng 02 c u trên ư ng t nh 955B (Tri Tôn); 108. ư ng H Chí Minh; 109. C u trên tuy n ra biên gi i; 110. C ng M Th i (Long Xuyên); 111. Giao thông 3 khu kinh t c a khNu; 112. Nâng c p ư ng t nh 941 (Châu Thành, Tri Tôn); 113. Nâng c p ư ng t nh 957 (An Phú);
 18. 114. Nâng c p c i t o ư ng kênh m i (Tri Tôn). V. THƯƠNG M I - DU LNCH - H T NG CÔNG CHÍNH 115. Trung tâm thương m i Ch Vàm (Phú Tân); 116. Ch ình Bình Thu (Châu Phú); 117. Khu du l ch Núi S p - Óc Eo (Tho i Sơn); 118. Khu vui chơi gi i trí c a khNu T nh Biên; 119. Ch C u ch S (Châu Phú); 120. Trung tâm thương m i Nhơn Hưng (T nh Biên); 121. Trung tâm thương m i Phú M (Phú Tân); 122. Trung tâm thương m i An Phú; 123. Khu b o thu c a khNu T nh Biên; 124. Siêu th Châu c; 125. Siêu th Tân Châu; 126. H th ng cáp treo Núi Sam (Châu c); 127. Ch nông s n Tân Trung (Phú Tân); 128. Ch trung tâm th tr n Ch M i; 129. Ch trung tâm th tr n M Luông (Ch M i); 130. Trung tâm thương m i Bình Thu (Châu Phú); 131. Trung tâm thương m i H i An (Ch M i); 132. Khu du l ch Núi C m (T nh Biên); 133. Khu bãi xe lâm viên Núi C m (T nh Biên); 134. Khu qu n lý và thương m i - d ch v c a khNu Vĩnh Xương (Tân Châu); 135. Trung tâm thương m i và dân cư Vĩnh M (Châu c); 136. Khu dân cư và Trung tâm thương m i Xuân Tô (T nh Biên); 137. Khu dân cư ch x p Bà Lý (Châu Thành);
 19. 138. Siêu th Long Xuyên; 139. H th ng cáp treo Núi C m (T nh Biên); 140. Khu b o thu và qu n lý c a khNu Khánh Bình (An Phú); 141. Ch g o Châu Thành; 142. Ch n i Long Xuyên; 143. Ch rau qu M An (Ch M i); 144. Ch thu s n Châu Phú; 145. Xây d ng 25 ch xã; 146. H th ng c a hàng chuyên doanh; 147. Trung tâm h i ch tri n lãm Long Bình (An Phú); 148. Khu vui chơi gi i trí th xã Châu c; 149. Khu du l ch văn hoá Kỳ Lân Sơn (T nh Biên); 150. Khu du l ch Soài So (Tri Tôn); 151. Khu du l ch núi Trà Sư (T nh Biên); 152. Khu du l ch sinh thái Búng Bình Thiên (An Phú); 153. Khu vui chơi gi i trí M Khánh (Long Xuyên); 154. Khu du l ch sinh thái M Hoà Hưng, c n Phó Qu (Long Xuyên); 155. M r ng khu dân cư Bình Khánh 5 (Long Xuyên); 156. Khu dân cư và Trung tâm xã M Khánh (Long Xuyên); 157. Khu dân cư cho ngư i có thu nh p th p (Long Xuyên); 158. Khu dân cư cho ngư i có thu nh p th p (Châu c); 159. Khu ô th Bình Hoà (Châu Thành); 160. Khu dân cư ô th m i th tr n Cái D u (Châu Phú); 161. Khu ô th m i th tr n Tân Châu; 162. Khu dân cư và Trung tâm thương m i th tr n Óc Eo;
 20. 163. Khu dân cư và Trung tâm thương m i th tr n An Phú; 164. Khu dân cư và ư ng t nh qua th tr n Óc Eo; 165. Khu ô th m i Long Bình (An Phú); 166. Khu trung tâm m i c a th tr n Phú M (Phú Tân); 167. Khu dân cư, Trung tâm thương m i, hành chính m i th tr n M Luông (Ch M i); 168. Ch Trung Sơn (Phú Tân); 169. Ch c a khNu Khánh Bình (An Phú); 170. Ch nông s n Châu c; 171. Ch lúa g o Châu Thành; 172. Ch trung tâm th tr n Óc Eo (Tho i Sơn). VI. MÔI TRƯ NG 173. Nhà máy x lý rác th i Long Xuyên; 174. Nhà máy x lý rác th i Châu c; 175. H th ng thoát nư c và x lý nư c th i Châu c; 176. H th ng thoát nư c và x lý nư c th i Long Xuyên; 177. H th ng thoát nư c và x lý nư c th i Tân Châu; 178. H th ng thoát nư c và x lý nư c th i Xuân Tô (T nh Biên); 179. H th ng x lý nư c th i Bình Hoà (Châu Thành); 180. Nhà máy x lý rác th i Châu Phú. VII. Bưu chính, vi n thông 181. D án ng d ng công ngh thông tin t i thành ph Long Xuyên; 182. D án ph c p trung h c, nâng cao nh n th c và hi u bi t vai trò công ngh thông tin, kinh t tri th c và xã h i; 183. D án k t n i băng r ng cho s , ngành, huy n, th , thành và cơ s ; 184. u tư trang thi t b tin h c ngành giáo d c và ào t o;
Đồng bộ tài khoản