Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
151
lượt xem
19
download

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 71/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V THÀNH L P, CHO PHÉP THÀNH L P, CHIA, TÁCH, SÁP NH P, GI I TH TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ TRUNG TÂM D Y NGH B TRƯ NG B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh s 05/2006/Q -BL TBXH ngày 10/7/2006 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành Quy nh v th t c thành l p và ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , Quy t nh s 06/2006/Q -BL TBXH ngày 02/8/2006 s a i, b sung m t s i u trong Quy nh v th t c thành l p và ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2006/Q - BL TBXH ngày 10/7/2006 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Quy t nh s 17/2007/Q -BL TBXH ngày 29/5/2007 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh v i u ki n, th t c, thNm quy n thành l p, cho phép thành l p trung tâm d y ngh . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ngư i ng u cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i có trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh ; Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c D y ngh ; Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Hi u trư ng các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , Giám c trung tâm d y ngh và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; àm H u c - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCDN (20 b n). QUY NNH V THÀNH L P, CHO PHÉP THÀNH L P, CHIA, TÁCH, SÁP NH P, GI I TH TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ TRUNG TÂM D Y NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 71/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Văn b n này quy nh v i u ki n, thNm quy n, trình t , th t c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh (sau ây g i chung là cơ s d y ngh ) công l p và tư th c. Văn b n này không áp d ng i v i các cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài. i u 2. Nguyên t c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p 1. Vi c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p cơ s d y ngh ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i cơ s d y ngh và nhu c u phát tri n nhân l c k thu t tr c ti p s n xu t, d ch v c a th trư ng lao ng. 2. T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t , hình th c s h u có i u ki n theo quy nh t i Quy nh này u có quy n ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n ư c quy nh t i i u 4, i u 8 và i u 12 c a Quy nh này thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p cơ s d y ngh .
 3. Chương II I U KI N, TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C THÀNH L P, CHO PHÉP THÀNH L P CƠ S D Y NGH M c I. I U KI N, TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C THÀNH L P, CHO PHÉP THÀNH L P TRƯ NG CAO NG NGH i u 3. i u ki n thành l p, cho phép thành l p trư ng cao ng ngh Trư ng cao ng ngh ư c thành l p khi m b o các i u ki n ch y u sau ây: 1. Phù h p v i quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh và quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i trư ng cao ng ngh c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ), T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh). 2. Quy mô ào t o t i thi u 200 h c sinh, sinh viên i v i trư ng cao ng ngh tư th c và 700 h c sinh, sinh viên i v i trư ng cao ng ngh công l p. 3. S ngh ào t o trình cao ng t i thi u là 3 ngh . 4. i ngũ giáo viên, cán b qu n lý v s lư ng, ng b v cơ c u, t tiêu chuNn v phNm ch t và t trình chuNn theo quy nh t i kho n 3, i u 58 c a Lu t D y ngh , trong ó: a) T l h c sinh, sinh viên quy i trên giáo viên quy i t i a là 20 h c sinh, sinh viên trên 01 giáo viên; b) Có ít nh t 15% giáo viên d y trình cao ng ngh có trình sau i h c tr lên; c) T l giáo viên cơ h u ít nh t là 70% i v i trư ng cao ng ngh công l p, 50% i v i trư ng cao ng ngh tư th c và m b o có giáo viên cơ h u cho t ng ngh ào t o. 5. Cơ s v t ch t và thi t b d y ngh a) Cơ s v t ch t phù h p v i quy mô, trình ào t o c a t ng ngh và ư c thi t k xây d ng theo Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCXD VN 60: 2003 “Trư ng d y ngh - Tiêu chuNn thi t k ” ư c ban hành theo Quy t nh s 21/2003/Q -BXD ngày 28/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng. C th : - Di n tích t s d ng t i thi u là 20.000 m2 i v i khu v c ô th và 40.000 m2 i v i khu v c ngoài ô th ; - Phòng h c lý thuy t, th c hành áp ng ư c quy mô ào t o theo quy nh. Di n tích phòng h c lý thuy t t i thi u 1,5 m2/ch h c, di n tích phòng h c th c hành t i thi u t 4 - 6 m2/ch th c hành;
 4. - Xư ng th c hành tiêu chuNn áp ng ư c yêu c u th c hành theo chương trình d y ngh trình cao ng; - Phòng thí nghi m/th c nghi m và phòng h c chuyên môn áp ng yêu c u gi ng d y, h c t p và nghiên c u theo chương trình d y ngh trình cao ng; - Thư vi n có ch ng i áp ng yêu c u nghiên c u c a cán b giáo viên và h c t p c a h c sinh, sinh viên; - Có di n tích ph c v cho h c sinh, sinh viên và giáo viên rèn luy n th ch t theo tiêu chuNn thi t k ; - Có phòng y t v i trang thi t b áp ng t i thi u i u ki n chăm sóc s c kh e cho cán b , giáo viên và h c sinh, sinh viên trong trư ng. b) Thi t b d y và h c ngh : Có thi t b d y lý thuy t và th c hành phù h p v i quy mô, trình c a t ng ngh ào t o theo quy nh. 6. V kh năng tài chính: Có kh năng tài chính m b o cho vi c u tư và ho t ng c a trư ng cao ng ngh . V n pháp nh thành l p trư ng cao ng ngh là 20 t ng Vi t Nam. 7. Chương trình, giáo trình d y ngh : a) Có chương trình d y ngh ư c xây d ng trên cơ s c a chương trình khung do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành; b) Có giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p cho các chương trình d y ngh c a trư ng. i u 4. Th m quy n thành l p, cho phép thành l p trư ng cao ng ngh B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p trư ng cao ng ngh công l p, cho phép thành l p trư ng cao ng ngh tư th c. i u 5. H sơ thành l p trư ng cao ng ngh H sơ thành l p trư ng cao ng ngh g m: 1. Văn b n ngh thành l p trư ng c a B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh i v i trư ng cao ng ngh công l p (theo m u s 1a ban hành kèm theo Quy t nh này); ơn ngh c a t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân i v i trư ng cao ng ngh tư th c (theo m u s 1b ban hành kèm theo Quy t nh này). 2. án thành l p trư ng cao ng ngh (theo m u s 2 ban hành kèm theo Quy t nh này).
 5. a) i v i trư ng cao ng ngh ư c thành l p, cho phép thành l p trên cơ s nâng c p t trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác thì án c n kèm theo danh sách giáo viên cơ h u và th nh gi ng; b) i v i trư ng cao ng ngh ư c thành l p, cho phép thành l p m i, thì án kèm theo b n d ki n s lư ng giáo viên m b o áp ng quy mô, trình trư ng d ki n ào t o. 3. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm hi u trư ng, v n d ng theo m u 2C- BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2008/Q -BNV ngày 06/10/2008 c a B N i v v vi c ban hành m u bi u qu n lý cán b , công ch c. 4. D th o i u l c a trư ng. 5. Văn b n xác nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà ho c văn b n th a thu n c a cơ quan có thNm quy n v c p, cho thuê ho c quy n s d ng t xây d ng trư ng ho c h p ng thuê nhà, xư ng, t ai (t i thi u là 5 năm). 6. i v i trư ng cao ng ngh tư th c, h sơ c n b sung: 6.1 Văn b n ng ý ch trương thành l p trư ng c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, nơi trư ng t tr s chính; 6.2 Văn b n xác nh n c a ngân hàng ho c t ch c tín d ng v kh năng tài chính c a t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng cao ng ngh m b o u tư và ho t ng c a trư ng; 6.3 i v i trư ng cao ng ngh tư th c có t 2 thành viên góp v n tr lên, h sơ còn c n ph i b sung: a) Biên b n c ngư i i di n ng tên thành l p trư ng; b) Danh sách các c ông cam k t góp v n thành l p trư ng; c) Danh sách các thành viên Ban sáng l p thành l p trư ng; d) D ki n Ch t ch H i ng qu n tr c a nhà trư ng. i u 6. Trình t , th t c thành l p, cho phép thành l p trư ng cao ng ngh 1. Ti p nh n h sơ thành l p, cho phép thành l p trư ng: a) Cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p, cho phép thành l p trư ng l p h sơ theo quy nh t i i u 5 c a Quy nh này và g i t i T ng c c D y ngh , B Lao ng - Thương binh và Xã h i; b) Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , T ng c c D y ngh g i h sơ t i H i ng thNm nh t ch c thNm nh. 2. ThNm nh thành l p trư ng:
 6. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c thNm nh h sơ thành l p trư ng cao ng ngh : a) B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p H i ng thNm nh h sơ thành l p trư ng (sau ây g i chung là H i ng thNm nh) và ban hành Quy ch t ch c, ho t ng c a H i ng thNm nh; b) Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , H i ng thNm nh t ch c thNm nh h sơ thành l p trư ng cao ng ngh theo nguyên t c như sau: - i v i trư ng cao ng ngh ư c thành l p, cho phép thành l p trên cơ s nâng c p t trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác, thì t ch c thNm nh khi ã m b o có y các i u ki n thành l p trư ng theo quy nh t i i u 3 c a Quy nh này; - i v i trư ng cao ng ngh ư c thành l p, cho phép thành l p m i, thì t ch c thNm nh kh năng th c hi n các i u ki n thành l p trư ng theo quy nh t i i u 3 c a Quy nh này. Riêng i u ki n v kh năng tài chính quy nh t i kho n 6 i u 3 c a Quy nh này ph i có văn b n ch ng minh. c) Căn c vào k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh, cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng hoàn ch nh h sơ thành l p trư ng g i H i ng thNm nh xem xét báo cáo T ng c c trư ng T ng c c D y ngh trình B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh. 3. Quy t nh thành l p và cho phép thành l p trư ng: Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ngh thành l p trư ng c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh thành l p trư ng cao ng ngh công l p ho c cho phép thành l p trư ng cao ng ngh tư th c. Trư ng h p không i u ki n thành l p, cho phép thành l p, ph i tr l i cho cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng b ng văn b n và nêu rõ lý do. 4. Vi c thành l p, cho phép thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trư ng: a) i u ki n: - Vi c thành l p, cho phép thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trư ng ph i m b o áp ng các i u ki n v cơ s v t ch t và thi t b d y ngh , i ngũ giáo viên và cán b qu n lý d y ngh và các i u ki n m b o khác gi ng d y các ngh theo quy mô d ki n ào t o t i phân hi u/cơ s ào t o ó; - N u thành l p phân hi u/cơ s ào t o trên a bàn các t nh khác còn ph i có văn b n ng ý v ch trương thành l p phân hi u/cơ s ào t o c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, nơi trư ng d ki n thành l p phân hi u/cơ s ào t o. b) ThNm quy n:
 7. C p nào ra quy t nh thành l p, cho phép thành l p trư ng thì c p ó quy t nh thành l p, cho phép thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trư ng. M c II. I U KI N, TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C THÀNH L P, CHO PHÉP THÀNH L P TRƯ NG TRUNG C P NGH i u 7. i u ki n thành l p, cho phép thành l p trư ng trung c p ngh Trư ng trung c p ngh ư c thành l p khi mb o các i u ki n ch y u sau ây: 1. Phù h p v i quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh và quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i trư ng trung c p ngh c a B , T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh. 2. Quy mô ào t o t i thi u 100 h c sinh i v i trư ng trung c p ngh tư th c và 500 h c sinh i v i trư ng trung c p ngh công l p. 3. S ngh ào t o trình trung c p t i thi u là 3 ngh . 4. i ngũ giáo viên, cán b qu n lý v s lư ng, ng b v cơ c u, t tiêu chuNn v phNm ch t và t trình chuNn theo quy nh t i kho n 3, i u 58 c a Lu t D y ngh , trong ó: a) T l h c sinh quy i trên giáo viên quy i t i a là 20 h c sinh trên 01 giáo viên; b) T l giáo viên cơ h u ít nh t là 70% i v i trư ng trung c p ngh công l p, 50% i v i trư ng trung c p ngh tư th c và m b o có giáo viên cơ h u cho t ng ngh ào t o. 5. Cơ s v t ch t và thi t b d y ngh a) Cơ s v t ch t phù h p v i quy mô, trình ào t o c a t ng ngh và ư c thi t k xây d ng theo Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCXD VN 60: 2003 “Trư ng d y ngh - Tiêu chuNn thi t k ” ư c ban hành theo Quy t nh s 21/2003/Q -BXD ngày 28/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng. C th : - Di n tích t s d ng t i thi u là 10.000 m2 i v i khu v c ô th và 30.000 m2 i v i khu v c ngoài ô th ; - Phòng h c lý thuy t, th c hành áp ng ư c quy mô ào t o theo quy nh. Di n tích phòng h c lý thuy t t i thi u 1,5 m2/ch h c, di n tích phòng h c th c hành t i thi u t 4 - 6 m2/ch th c hành; - Xư ng th c hành tiêu chuNn áp ng ư c yêu c u th c hành theo chương trình d y ngh trình trung c p; - Phòng h c chuyên môn áp ng yêu c u gi ng d y và h c t p theo chương trình d y ngh trình trung c p;
 8. - Thư vi n có ch ng i áp ng yêu c u nghiên c u c a cán b giáo viên và h c t p c a h c sinh; - Có di n tích ph c v cho h c sinh và giáo viên rèn luy n th ch t theo tiêu chuNn thi t k ; - Có phòng y t v i trang thi t b áp ng t i thi u i u ki n chăm sóc s c kh e cho cán b , giáo viên và h c sinh trong trư ng. b) Thi t b d y và h c ngh : Thi t b d y lý thuy t và th c hành phù h p v i quy mô, trình c a t ng ngh ào t o theo quy nh. 6. V kh năng tài chính: Có kh năng tài chính m b o cho vi c u tư và ho t ng c a trư ng trung c p ngh . V n pháp nh thành l p trư ng trung c p ngh là 10 t ng Vi t Nam. 7. Chương trình, giáo trình d y ngh : a) Có chương trình d y ngh ư c xây d ng trên cơ s c a chương trình khung do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành; b) Có giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p cho các chương trình d y ngh c a trư ng. i u 8. Th m quy n thành l p, cho phép thành l p trư ng trung c p ngh 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B trư ng), Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i quy t nh thành l p trư ng trung c p ngh công l p tr c thu c. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p trư ng trung c p ngh công l p thu c t nh, cho phép thành l p trư ng trung c p ngh tư th c trên a bàn. i u 9. H sơ thành l p trư ng trung c p ngh H sơ thành l p trư ng trung c p ngh g m: 1. Văn b n ngh thành l p trư ng c a ơn v thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh i v i trư ng trung c p ngh công l p (theo m u s 3a ban hành kèm theo Quy t nh này); ơn ngh c a t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân i v i trư ng trung c p ngh tư th c (theo m u s 3b ban hành kèm theo Quy t nh này). 2. án thành l p trư ng trung c p ngh (theo m u s 4 ban hành kèm theo Quy t nh này).
 9. a) i v i trư ng trung c p ngh ư c thành l p, cho phép thành l p trên cơ s nâng c p t trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác thì án c n kèm theo danh sách giáo viên cơ h u và th nh gi ng; b) i v i trư ng trung c p ngh ư c thành l p, cho phép thành l p m i, thì án kèm theo b n d ki n s lư ng giáo viên m b o áp ng quy mô, trình trư ng d ki n ào t o. 3. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm hi u trư ng, v n d ng theo m u 2C- BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2008/Q -BNV ngày 06/10/2008 c a B N i v v vi c ban hành m u bi u qu n lý cán b , công ch c. 4. D th o i u l c a trư ng. 5. Văn b n xác nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà ho c văn b n th a thu n c a cơ quan có thNm quy n v c p, cho thuê ho c quy n s d ng t xây d ng trư ng ho c h p ng thuê nhà, xư ng, t ai (t i thi u là 5 năm). 6. i v i trư ng trung c p ngh tư th c, h sơ c n b sung: 6.1 Văn b n xác nh n c a ngân hàng ho c t ch c tín d ng v kh năng tài chính c a t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng trung c p ngh m b o u tư và ho t ng c a trư ng; 6.2 i v i trư ng trung c p ngh tư th c có t 2 thành viên góp v n tr lên, h sơ còn c n ph i b sung: a) Biên b n c ngư i i di n ng tên thành l p trư ng; b) Danh sách các c ông cam k t góp v n thành l p trư ng; c) Danh sách các thành viên Ban sáng l p thành l p trư ng; d) D ki n Ch t ch H i ng qu n tr c a nhà trư ng. i u 10. Trình t , th t c thành l p, cho phép thành l p trư ng trung c p ngh 1. i v i các trư ng trung c p ngh thu c B , T ch c chính tr - xã h i: a) Cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i ti p nh n và thNm tra sơ b h sơ thành l p trư ng trung c p ngh tr c thu c trư c khi trình H i ng thNm nh c p B ; b) B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i quy t nh thành l p và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh c p B ; c) Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , H i ng thNm nh c p B t ch c thNm nh h sơ thành l p trư ng trung c p ngh theo nguyên t c như sau:
 10. - i v i trư ng trung c p ngh ư c thành l p trên cơ s nâng c p t trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác thì t ch c thNm nh khi ã m b o có y các i u ki n thành l p trư ng theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này; - i v i trư ng trung c p ngh ư c thành l p m i, thì t ch c thNm nh kh năng th c hi n các i u ki n thành l p trư ng theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. Riêng i u ki n v kh năng tài chính quy nh t i kho n 6 i u 7 c a Quy nh này ph i có văn b n ch ng minh. d) Căn c vào k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh, cơ quan, t ch c ngh thành l p trư ng hoàn ch nh h sơ thành l p trư ng g i H i ng thNm nh c p B xem xét báo cáo Ngư i ng u cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i trình B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i quy t nh; ) Quy t nh thành l p trư ng: Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh thành l p trư ng c a Ngư i ng u cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i ra quy t thành l p trư ng trung c p ngh tr c thu c. Trư ng h p không i u ki n thành l p, ph i tr l i cho cơ quan, t ch c ngh thành l p trư ng b ng văn b n và nêu rõ lý do. 2. i v i trư ng trung c p ngh công l p thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương và trư ng trung c p ngh tư th c trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương: S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c thNm nh h sơ thành l p trư ng trung c p ngh : a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n và thNm tra sơ b h sơ thành l p trư ng trung c p ngh công l p thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương và trư ng trung c p ngh tư th c trên a bàn trư c khi trình H i ng thNm nh c p t nh; b) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh c p t nh; c) Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , H i ng thNm nh c p t nh t ch c thNm nh h sơ thành l p trư ng trung c p ngh , theo nguyên t c như sau: - i v i trư ng trung c p ngh ư c thành l p, cho phép thành l p trên cơ s nâng c p t trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác, thì t ch c thNm nh khi ã m b o có y các i u ki n thành l p trư ng theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này; - i v i trư ng trung c p ngh ư c thành l p, cho phép thành l p m i, thì t ch c thNm nh kh năng th c hi n các i u ki n thành l p trư ng theo quy nh t i i u 7
 11. c a Quy nh này. Riêng i u ki n v kh năng tài chính quy nh t i kho n 6 i u 7 c a Quy nh này ph i có văn b n ch ng minh. d) Căn c vào k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh, cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng hoàn ch nh h sơ thành l p trư ng g i H i ng thNm nh c p t nh xem xét báo cáo Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh; ) Quy t nh thành l p và cho phép thành l p trư ng: Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh thành l p trư ng c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t thành l p trư ng trung c p ngh công l p thu c t nh ho c cho phép thành l p trư ng trung c p ngh tư th c trên a bàn. Trư ng h p không i u ki n thành l p, cho phép thành l p, ph i tr l i cho cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày ký quy t nh thành l p, cho phép thành l p trư ng, ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 8 c a Quy nh này có trách nhi m g i quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng v T ng c c D y ngh , B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, qu n lý. 4. Vi c thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trư ng trung c p ngh ư c th c hi n như i v i thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trư ng cao ng ngh quy nh t i kho n 4 i u 6 c a Quy nh này. M c III. I U KI N, TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C THÀNH L P, CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM D Y NGH i u 11. i u ki n thành l p, cho phép thành l p trung tâm d y ngh Trung tâm d y ngh ư c thành l p khi m b o các i u ki n ch y u sau ây: 1. Phù h p v i quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh và quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i trung tâm d y ngh c a B , T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh. 2. Quy mô ào t o t i thi u 50 h c sinh i v i trung tâm d y ngh tư th c và 150 h c sinh i v i trung tâm d y ngh công l p. 3. i ngũ giáo viên, cán b qu n lý v s lư ng, ng b v cơ c u, t tiêu chuNn v phNm ch t và t trình chuNn theo quy nh t i kho n 3, i u 58 c a Lu t D y ngh , trong ó: a) T l h c sinh quy i trên giáo viên quy i t i a là 20 h c sinh trên 01 giáo viên; b) Ph i có giáo viên cơ h u cho t ng ngh t ch c ào t o.
 12. 4. V cơ s v t ch t và thi t b d y ngh : a) Cơ s v t ch t phù h p v i quy mô, trình ào t o c a t ng ngh và ư c thi t k xây d ng theo Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCXD VN 60: 2003 “Trư ng d y ngh - Tiêu chuNn thi t k ” ư c ban hành theo Quy t nh s 21/2003/Q -BXD ngày 28/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng. C th : - Di n tích t s d ng t i thi u là 1.000 m2 i v i khu v c ô th và 2.000 m2 i v i khu v c ngoài ô th ; - Phòng h c lý thuy t áp ng ư c quy mô ào t o theo quy nh. Di n tích phòng h c lý thuy t t i thi u 1,3 m2/01 h c sinh quy i; - Xư ng th c hành áp ng ư c yêu c u th c hành theo chương trình d y ngh trình sơ c p. Di n tích phòng h c th c hành t i thi u t 2,5 m2/01 h c sinh quy i. b) Thi t b d y và h c ngh : Có thi t b d y lý thuy t và th c hành phù h p v i quy mô, trình c a t ng ngh ào t o theo quy nh. 5. V kh năng tài chính: Có kh năng tài chính m b o cho vi c u tư và ho t ng c a trung tâm d y ngh . V n pháp nh thành l p trung tâm d y ngh là 01 (m t) t ng Vi t Nam. 6. Có chương trình, giáo trình d y ngh theo quy nh. i u 12. Th m quy n thành l p, cho phép thành l p trung tâm d y ngh 1. B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i quy t nh thành l p trung tâm d y ngh công l p tr c thu c. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p trung tâm d y ngh công l p thu c t nh, cho phép thành l p trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn. i u 13. H sơ thành l p trung tâm d y ngh H sơ thành l p trung tâm d y ngh g m: 1. Văn b n ngh thành l p trung tâm c a ơn v thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh ho c c a U ban nhân dân qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh i v i trung tâm d y ngh công l p (theo m u s 5a ban hành kèm theo Quy t nh này); ơn ngh c a t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân i v i trung tâm d y ngh tư th c (theo m u s 5b ban hành kèm theo Quy t nh này). 2. án thành l p trung tâm d y ngh (theo m u s 6 ban hành kèm theo Quy t nh này).
 13. 3. D ki n s lư ng giáo viên m b o áp ng quy mô, trình ào t o c a trung tâm. 4. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm giám c, v n d ng theo m u 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2008/Q -BNV ngày 06/10/2008 c a B N i v v vi c ban hành m u bi u qu n lý cán b , công ch c. 5. D th o Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm. 6. Văn b n xác nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà ho c văn b n th a thu n c a cơ quan có thNm quy n v c p, cho thuê ho c quy n s d ng t xây d ng trung tâm ho c h p ng thuê nhà, xư ng, t ai (t i thi u là 5 năm). 7. i v i trung tâm d y ngh tư th c, h sơ c n b sung: 7.1 Văn b n xác nh n c a ngân hàng ho c t ch c tín d ng v kh năng tài chính c a t ch c, cá nhân ngh thành l p trung tâm d y ngh m b o u tư và ho t ng c a trung tâm; 7.2 i v i trung tâm d y ngh tư th c có t 2 thành viên góp v n tr lên, h sơ còn ph i b sung: a) Biên b n c ngư i i di n ng tên thành l p trung tâm; b) Danh sách các c ông cam k t góp v n thành l p trung tâm; c) Danh sách các thành viên Ban sáng l p thành l p trung tâm. i u 14. Trình t , th t c thành l p, cho phép thành l p trung tâm d y ngh 1. i v i các trung tâm d y ngh tr c thu c B , T ch c chính tr - xã h i: a) Cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i ti p nh n và thNm tra sơ b h sơ thành l p trung tâm d y ngh tr c thu c trư c khi trình H i ng thNm nh c p B ; b) Vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh c p B ư c th c hi n theo quy nh t i i m b, kho n 1, i u 10 c a Quy nh này; c) Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , H i ng thNm nh c p B t ch c thNm nh kh năng th c hi n các i u ki n thành l p trung tâm quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. Riêng i u ki n v kh năng tài chính quy nh t i kho n 5 i u 11 c a Quy nh này ph i có văn b n ch ng minh. d) Căn c vào k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh, cơ quan, t ch c ngh thành l p trung tâm hoàn ch nh h sơ thành l p trung tâm g i H i ng thNm nh c p B xem xét báo cáo Ngư i ng u cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i trình B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i quy t nh;
 14. ) Quy t nh thành l p trung tâm: Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh thành l p trung tâm c a Ngư i ng u cơ quan qu n lý d y ngh thu c B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i ra quy t thành l p trung tâm d y ngh tr c thu c. Trư ng h p không i u ki n thành l p, ph i tr l i cho cơ quan, t ch c ngh thành l p trung tâm b ng văn b n và nêu rõ lý do. 2. i v i trung tâm d y ngh công l p thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương và trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương: S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c thNm nh h sơ thành l p trung tâm d y ngh : a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n và thNm tra sơ b h sơ thành l p trung tâm d y ngh công l p thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương và trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn trư c khi trình H i ng thNm nh c p t nh; b) Vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh c p t nh ư c th c hi n theo quy nh t i i m b, kho n 2, i u 10 c a Quy nh này; c) Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , H i ng thNm nh c p t nh t ch c thNm nh kh năng th c hi n các i u ki n thành l p trung tâm d y ngh quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. Riêng i u ki n v kh năng tài chính quy nh t i kho n 5 i u 11 c a Quy nh này ph i có văn b n ch ng minh. d) Căn c vào k t qu thNm nh c a H i ng thNm nh, cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trung tâm hoàn ch nh h sơ thành l p trung tâm g i H i ng thNm nh c p t nh xem xét báo cáo Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh; ) Quy t nh thành l p và cho phép thành l p trung tâm: Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh thành l p trung tâm c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t thành l p trung tâm d y ngh công l p thu c t nh ho c cho phép thành l p trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn. Trư ng h p không i u ki n thành l p, cho phép thành l p, ph i tr l i cho cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trung tâm b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày ký quy t nh thành l p, cho phép thành l p trung tâm, ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 12 c a Quy nh này có trách nhi m g i quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trung tâm v T ng c c D y ngh , B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, qu n lý.
 15. 4. Vi c thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trung tâm ư c th c hi n như i v i thành l p phân hi u/cơ s ào t o khác thu c trư ng cao ng ngh quy nh t i kho n 4 i u 6 c a Quy nh này. Chương III CHIA, TÁCH, SÁP NH P, GI I TH TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ TRUNG TÂM D Y NGH i u 15. Chia, tách, sáp nh p trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh 1. Vi c chia, tách, sáp nh p trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh ph i b o m các yêu c u sau ây: a) Phù h p v i quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh và quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh c a B , T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh; b) B o m quy n l i c a giáo viên và ngư i h c ngh ; c) Góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu d y ngh . 2. ThNm quy n chia, tách, sáp nh p trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh : a) Vi c chia, tách trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh (sau ây g i chung là trư ng), trung tâm d y ngh thành l p trư ng, trung tâm d y ngh m i thu c thNm quy n c a cơ quan, t ch c ra quy t nh thành l p, cho phép thành l p trư ng, trung tâm d y ngh ; b) Trư ng h p sáp nh p các trư ng, trung tâm d y ngh do cùng m t cơ quan, t ch c ra quy t nh thành l p, cho phép thành l p, thì do cơ quan, t ch c có thNm quy n thành l p, cho phép thành l p quy t nh; c) Trư ng h p sáp nh p các trư ng, trung tâm d y ngh không do cùng m t cơ quan, t ch c ra quy t nh thành l p, cho phép thành l p, thì vi c sáp nh p s do cơ quan, t ch c có thNm quy n thành l p, cho phép thành l p th a thu n quy t nh. 3. Trình t , th t c chia, tách, sáp nh p trư ng, trung tâm d y ngh : Trình t , th t c chia, tách, sáp nh p trư ng, trung tâm d y ngh thành l p trư ng, trung tâm d y ngh m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 10, i u 14 c a Quy nh này. i u 16. Gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh 1. Trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh b gi i th khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây:
 16. a) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v qu n lý, t ch c, ho t ng c a trư ng, trung tâm d y ngh gây h u qu c bi t nghiêm tr ng; b) Khi trư ng, trung tâm d y ngh h t th i h n ho t ng ư c ghi trong quy ch , i u l (n u có); c) M c tiêu, nhi m v và n i dung ho t ng trong quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng, trung tâm d y ngh không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; d) Theo ngh c a t ch c, cá nhân thành l p trư ng, trung tâm d y ngh . 2. Trình t , th t c gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh th c hi n như sau: a) Thanh tra d y ngh t ch c thanh tra tình tr ng th c t c a trư ng, trung tâm d y ngh ho c theo ngh c a cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng, trung tâm d y ngh , g i văn b n báo cáo k t qu thanh tra và phương án x lý v : - B Lao ng - Thương binh và Xã h i i v i trư ng cao ng ngh ; - B trư ng, Ngư i ng u cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh . b) Căn c k t qu thanh tra ho c theo ngh c a cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng, trung tâm d y ngh , cơ quan, t ch c quy t nh thành l p, cho phép thành l p trư ng, trung tâm d y ngh ra quy t nh gi i th , cho phép gi i th trư ng, trung tâm d y ngh . Trong quy t nh gi i th trư ng, trung tâm d y ngh ph i ghi rõ lý do gi i th và ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. c) Trư ng, trung tâm d y ngh b gi i th ph i xây d ng phương án gi i quy t quy n l i c a cán b , giáo viên, nhân viên, ngư i lao ng, ngư i h c ngh và th c hi n nghĩa v v tài chính theo quy nh c a pháp lu t, trình ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng, trung tâm d y ngh xem xét, quy t nh. Chương IV T CH C TH C HI N i u 17. Trách nhi m c a T ng c c D y ngh 1. Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th cơ s d y ngh . 2. Thanh tra, ki m tra vi c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th cơ s d y ngh .
 17. 3. Ti p nh n h sơ, thNm nh h sơ thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng cao ng ngh theo quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 6; kho n 2 i u 15; kho n 2 i u 16 c a Quy nh này. i u 18. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh trên a bàn. 2. Ti p nh n h sơ, thNm nh h sơ thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p thu c t nh và trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 10; kho n 2, kho n 3 i u 14; kho n 2 i u 15; kho n 2 i u 16 c a Quy nh này. 3. nh kỳ 6 tháng, hàng năm t ng h p, báo cáo T ng c c D y ngh v tình hình chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh trên a bàn. i u 19. Trách nhi m c a các B , ngành Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i có cơ s d y có trách nhi m: 1. Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh tr c thu c. 2. Ti p nh n h sơ, thNm nh h sơ thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p tr c thu c theo quy nh t i kho n 1, kho n 3 i u 10; kho n 1, kho n 3 i u 14; kho n 2 i u 15; kho n 2 i u 16 c a Quy nh này. 3. nh kỳ 6 tháng, hàng năm t ng h p, báo cáo T ng c c D y ngh v tình hình chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh tr c thu c. i u 20. Trách nhi m c a trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh 1. Sau th i h n 03 năm ( 36 tháng), k t ngày có quy t nh thành l p, cho phép thành l p i v i trư ng cao ng ngh và sau th i h n 02 năm ( 24 tháng) i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh , n u trư ng, trung tâm d y ngh không chuNn b ư c các i u ki n c n thi t v : cơ s v t ch t, thi t b d y và h c ngh ; i ngũ giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; chương trình d y ngh và các i u ki n m b o ch t lư ng khác t ch c ho t ng d y ngh theo quy nh, thì cơ quan có thNm quy n thành l p, cho phép thành l p trư ng, trung tâm d y ngh thu h i quy t nh thành l p, cho phép thành l p i v i trư ng, trung tâm d y ngh . 2. i v i các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh ã ư c cơ quan có thNm quy n thành l p, cho phép thành l p trư c ngày ban hành Quy nh này, trong th i h n 12 tháng k t ngày Quy t nh này có hi u l c, ph i rà soát b sung các i u ki n ban hành kèm theo Quy nh này./.
 18. M u s 1a: Ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh v thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh . (1) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ S :....../.......... ................, ngày tháng năm 20..... V/v: ngh thành l p trư ng cao ng ngh ..... Kính g i: B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Lý do thành l p trư ng:…………………………………………………. ……………………………………………………………………………. - Tên trư ng cao ng ngh :........................................................................ - Tên giao d ch qu c t (n u có):…………………………………………. - a ch tr s chính:.................................................................................. - Phân hi u/cơ s ào t o (n u có):………………………………………… -S i n tho i:………………. Fax:……………….Email:……………… - Nhi m v ch y u c a trư ng:.................................................................. - Ngh ào t o và trình ào t o:……………………………………… - D ki n quy mô tuy n sinh và i tư ng tuy n sinh:................................ - Di n tích t s d ng:..............Di n tích xây d ng:.................................... -V n u tư:............................................................................................... - Th i h n ho t ng:.................................................................................. (Kèm theo án thành l p trư ng cao ng ngh ) ngh B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét quy t nh./.
 19. (2) (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) (1) Tên B , cơ quan trung ương c a T ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân c p t nh ngh thành l p trư ng cao ng ngh . (2) Ch c danh ngư i ng u cơ quan, ơn v ngh thành l p trư ng cao ng ngh . M u s 1b: Ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh v thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh . C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- ................, ngày tháng năm 20..... ƠN NGHN THÀNH L P TRƯ NG CAO NG NGH Kính g i: B Lao ng - Thương binh và Xã h i - H và tên ngư i i di n t ch c (ho c cá nhân) ngh thành l p trư ng:.................................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………….. - S ch ng minh thư nhân dân, ngày, tháng c p, nơi c p:………………… - Nơi ăng ký h khNu thư ng trú (n u là cá nhân):……………………… - Tên trư ng cao ng ngh :........................................................................ - Tên giao d ch qu c t (n u có):…………………………………………. - a ch tr s chính:.................................................................................. - Phân hi u/cơ s ào t o (n u có):………………………………………… -S i n tho i:………………. Fax:……………….Email:……………… - Nhi m v ch y u c a trư ng:..................................................................
 20. - Ngh ào t o và trình ào t o:……………………………………… - D ki n quy mô tuy n sinh và i tư ng tuy n sinh:................................ - Di n tích t s d ng:..............Di n tích xây d ng:.................................... -V n u tư:............................................................................................... - Th i h n ho t ng:.................................................................................. (Kèm theo án thành l p trư ng cao ng ngh ) Tôi xin ch p hành úng nh ng quy nh v d y ngh và pháp lu t có liên quan c a Nhà nư c. ngh B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét quy t nh./. (1) (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) (1) Ch c danh c a ngư i i di n t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân ngh thành l p trư ng cao ng ngh tư th c. M u s 2: Ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh v thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh . C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- ................, ngày tháng năm 20..... ÁN THÀNH L P TRƯ NG CAO NG NGH Ph n th nh t S C N THI T THÀNH L P TRƯ NG CAO NG NGH 1. Tình hình phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn (ho c lĩnh v c). 2. Tình hình ngu n nhân l c và nhu c u phát tri n ngu n nhân l c áp ng yêu c u c a th trư ng lao ng trên a bàn (ho c lĩnh v c).
Đồng bộ tài khoản