Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 71/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A BAN THÚ Y XÃ, THN TR N; CÁN B THÚ Y PHƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Thú y ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c vào Thông tư s 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n nhi m v c a cán b , nhân viên chuyên môn, k thu t ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công tác trên a bàn c p xã; Căn c Ngh quy t s 14/2008/NQ-H ND ngày 09/12/2008 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i v vi c quy nh m c ph c p i v i m t s cán b chuyên ngành xã; Xét ngh c a Liên ngành: N i v - Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình liên ngành s : 76/LN: NV-NN&PTNT ngày 21 tháng 4 năm 2009 v vi c ban hành Quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng trên a bàn thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 43/2000/Q - UB ngày 03/5/2000 c a UBND Thành ph v vi c ban hành Quy nh v t ch c, ho t ng c a Thú y xã, phư ng, th tr n trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 1497/2004/Q /UB ngày 29/12/2004 c a UBND t nh Hà Tây v vi c thành l p Ban chăn nuôi – thú y xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh Hà Tây. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , Tài chính, Nông nghi p & Phát tri n nông thôn; Th trư ng các s , ban, ngành liên quan, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Nông nghi p và PTNT ( báo cáo); - TT Thành y, TT H ND TP ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n QPPL – B Tư pháp ( ki m tra) Tr nh Duy Hùng - Website Chính ph , Trung tâm Công báo UBND TP; - Chi c c Thú y Hà N i ( th c hi n); - VPUB: các PVP, NN (Túy, Hùng), KT, TH; - Lưu VT.
  2. QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A BAN THÚ Y XÃ, THN TR N; CÁN B THÚ Y PHƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 71/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1. VN TRÍ, CH C NĂNG i u 1. Ban Thú y xã, th tr n là t ch c chuyên môn v lĩnh v c chăn nuôi, thú y, th y s n c a UBND xã, th tr n. Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng ch u s ch o, qu n lý v t ch c và phân công công tác c a UBND xã, phư ng, th tr n (g i chung là UBND c p xã); ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a Tr m thú y qu n, huy n, thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là Tr m Thú y c p huy n). i u 2. Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng có ch c năng tham mưu giúp UBND c p xã và Tr m thú y c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c và d ch v v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n i v i v t nuôi trên a bàn xã, phư ng, th tr n. Chương 2. T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. T ch c 1. các xã, th tr n: Thành l p Ban Thú y g m có: a) M i xã, th tr n b trí 01 Trư ng Ban Thú y b) M i thôn, b n b trí 01 nhân viên thú y (s lư ng nhân viên thú y thôn, b n theo s lư ng thôn, b n ư c c p có thNm quy n công nh n) 2. phư ng: M i phư ng b trí 01 cán b thú y 3. ThNm quy n qu n lý a) Ban Thú y xã, th tr n do UBND c p xã quy t nh thành l p sau khi có th a thu n c a Tr m Thú y c p huy n; b) Trư ng Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng do UBND c p xã tuy n ch n và ký h p ng, sau khi th ng nh t v i Tr m Thú y c p huy n. c) Nhân viên thú y thôn, b n do UBND xã, th tr n ký h p ng trên cơ s xu t c a Trư ng ban Thú y xã, th tr n và ư c s th a thu n c a Tr m Thú y c p huy n. d) Th i h n ký h p ng i v i Trư ng ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng; nhân viên thú y thôn, b n là 01 năm. i u 4. Tiêu chuNn Trư ng ban thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng và nhân viên thú y thôn, b n. 1. Trư ng Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng có trình t trung c p chăn nuôi, thú y tr lên;
  3. 2. Nhân viên thú y thôn, b n có trình t sơ c p chăn nuôi, thú y, th y s n tr lên ho c qua l p b i dư ng chuyên môn nghi p v v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n t 3 tháng tr lên do các trư ng chuyên ngành chăn nuôi, thú y, th y s n ho c Chi c c Thú y t ch c; 3. tu i: theo quy nh c a Lu t Lao ng; 4. Có s c kh e áp ng yêu c u nhi m v ; 5. Có phNm ch t o c t t, có ý th c trách nhi m và nhi t tình trong ho t ng chuyên môn. i u 5. Nhi m v c a Ban Thú y c p xã 1. Giúp UBND c p xã công tác qu n lý nhà nư c v chăn nuôi, thú y, th y s n; tham mưu cho UBND c p xã xây d ng k ho ch và các gi i pháp th c hi n các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n theo quy nh c a pháp lu t; tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v các ch trương, chính sách c a Nhà nư c và chuyên môn nghi p v v chăn nuôi, thú y, th y s n; v n ng nhân dân và các t ch c có liên quan cùng tham gia th c hi n. 2. Ki m tra n m b t tình hình chăn nuôi; t ng h p báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn ph trách. 3. Ki m tra theo dõi d ch b nh trên àn v t nuôi, khi có bi u hi n nghi có d ch b nh k p th i báo cáo UBND c p xã và Tr m thú y c p huy n, ng th i ch ng t ch c th c hi n công tác kh ng ch khoanh vùng d p d ch theo hư ng d n c a cơ quan Thú y. 4. T ch c và hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các ho t ng chuyên môn trong công tác chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn: Tiêm phòng, v sinh tiêu c, k thu t chăn nuôi, … theo hư ng d n c a Tr m thú y c p huy n. 5. Th c hi n các d ch v k thu t v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n cho ngư i chăn nuôi. 6. Ph i h p v i Tr m thú y c p huy n qu n lý công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , v sinh thú y trên a bàn ph trách. 7. Th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng gi ng v t nuôi, th c ăn chăn nuôi và v sinh an toàn th c phNm trên a bàn ph trách theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên. 8. Có nhi m v b o qu n, s d ng úng m c ích có hi u qu tài s n, v t tư phương ti n k thu t ư c c p. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng 1. Nhi m v : a) T ch c các ho t ng qu n lý Nhà nư c và d ch v v chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn xã, phư ng, th tr n theo i u 5 Quy nh này; th c hi n báo cáo v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn ph trách theo quy nh v i UBND c p xã và Tr m Thú y c p huy n; b) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND c p xã, Tr m trư ng Tr m Thú y c p huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban Thú y ho c công tác thú y trên a bàn ph trách; 2. Quy n h n: a) Tr c ti p tham mưu v i Ch t ch UBND c p xã v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n.
  4. b) Tham gia các cu c h p c a UBND c p xã có n i dung liên quan n công tác chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn. c) Tham gia các cu c h p giao ban, t p hu n, ư c cung c p các tài li u v qu n lý và chuyên môn do Tr m Thú y c p huy n tr c thu c t ch c. d) xu t v i UBND c p xã và Tr m thú y c p huy n v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn. i u 7. Nhi m v , quy n h n c a nhân viên thú y thôn, b n 1. Th c hi n vi c ki m tra, giám sát phát hi n d ch b nh t i các h chăn nuôi; t ch c th c hi n các bi n pháp phòng b nh; ch ng d ch theo k ho ch, hư ng d n và ch o c a Trư ng Ban thú y xã, th tr n và Tr m thú y c p huy n. 2. Báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình chăn nuôi, d ch b nh ng v t, công tác phòng, ch ng d ch b nh ng v t trên a bàn ph trách cho Trư ng ban Thú y xã, th tr n. 3. Th c hi n nhi m v khác do Trư ng ban Thú y, UBND xã, th tr n và Tr m thú y c p huy n giao. 4. Tham gia các cu c h p c a Ban thú y xã, th tr n và các cu c h p m r ng v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n do UBND c p xã, Tr m thú y c p huy n t ch c. 5. D các cu c h p giao ban c a Ban thú y xã, th tr n; tham gia t p hu n, cung c p các tài li u, thông tin v chuyên môn nghi p v do Tr m Thú y c p huy n t ch c. 6. xu t v i Trư ng ban Thú y v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y, th y s n trên a bàn. i u 8. Ch ph c p 1. Ch ph c p c a Trư ng ban thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng và nhân viên thú y ư c th c hi n theo Quy t nh s 72/2008/Q -UBND ngày 31/12/2008 c a y ban thành ph Hà N i v vi c quy nh m c ph c p i v i m t s cán b chuyên ngành xã, phư ng, th tr n và thôn, b n trên a bàn thành ph Hà N i, c th như sau: - Trư ng Ban thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng ư c hư ng ph c p hàng tháng b ng h s 1,0 m c lương t i thi u; - Nhân viên thú y thôn, b n ư c hư ng ph c p hàng tháng theo h s 0,3 m c lương t i thi u. 2. Ban thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng ư c phép thu, chi t các ho t ng d ch v trong công tác chăn nuôi, thú y, th y s n t i a phương theo quy nh; vi c qu n lý, s d ng phí và l phí trong công tác thú y th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng và nhân viên thú y thôn, b n ư c thanh toán ch ph c p hàng tháng theo quy nh, trên cơ s có xác nh n m c hoàn thành các nhi m v ư c giao c a Tr m thú y c p huy n. i u 9. a i m làm vi c c a Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng do UBND các xã, phư ng, th tr n b trí. Chương 3. T CH C TH C HI N
  5. i u 10. Trách nhi m c a các ngành, các c p 1. Các s , ngành liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao, ph i h p v i UBND c p huy n th c hi n quy nh này. 2. UBND c p huy n có trách nhi m ch o, ôn c, ki m tra th c hi n quy nh này t i a phương. 3. UBND c p xã có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm túc, y nh ng n i dung c a quy nh này; ch ng ph i h p v i Tr m Thú y c p huy n t o i u ki n thu n l i cho Ban Thú y xã, th tr n; cán b thú y phư ng ho t ng có hi u qu . i u 11. Khen thư ng và x lý vi ph m T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c s ư c khen thư ng theo quy nh; n u vi ph m Pháp l nh Thú y và các quy nh v công tác chăn nuôi, thú y, th y s n s b xem xét, x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 12. i u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ph n ánh v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản