Quyết định số 71-BT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 71-BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71-BT về việc đưa một số xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình về huyện Kim Bôi cùng tỉnh do Phủ thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71-BT

  1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71-BT Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1970 QUY T NNH V VI C ƯA M T S XÃ THU C HUY N LƯƠNG SƠN T NH HÒA BÌNH V HUY N KIM BÔI CÙNG T NH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Căn c vào i u 2 c a quy t nh s 40-CP ngày 26 tháng 2 năm 1970 c a H i ng Chính ph v vi c chuy n nhi m v qu n lý công tác t ch c c a Nhà nư c t B N i v v Ph Th tư ng. Căn c vào quy t nh s 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 c a H i ng Chính ph y nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n vi c phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính t nh Hòa Bình. QUY T NNH: i u 1. – Nay phê chuNn vi c ưa các xã Tân Thành, H p Châu, Cao Dương, Cao Th ng, Long Sơn, Thanh Lương, H p Thanh và Thanh Nông thu c huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình v huy n Kim Bôi cùng t nh. i u 2. - y ban hành chính t nh Hòa Bình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG PH TH TƯ NG Tr n H u D c
Đồng bộ tài khoản