Quyết định số 71-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 71-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71-CP về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 71-CP Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 1977 QUY T NNH V VI C B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN CÁC C P H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 32 và 33 c a Pháp l nh b u c H i ng nhân dân các c p ngày 18- 01-1961; Theo ngh c a Ban t ch c c a Chính ph ; Căn c vào ngh quy t c a H i ng Chính ph trong phiên h p h i ngh Thư ng v ngày 10-03-1977, QUY T NNH: i u 1. – Quy t nh c a H i ng Chính ph s 248-CP ngày 28-12-1976 v vi c b uc i bi u H i ng nhân dân các c p, nay thay i như sau: 1. Vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c n nh ti n hành vào ngày 17 tháng 04 năm 1977 nay lùi l i n ngày 15 tháng 05 năm 1977. 2. Vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các huy n, khu ph , qu n, thành ph thu c t nh, th xã, xã, phư ng và th tr n trư c n nh s ti n hành xong trư c ngày 30 tháng 04 năm 1977 nay lùi l i n ngày 31 tháng 05 năm 1977. Vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các xã, phư ng, th tr n thu c các t nh, thành ph t Qu ng Nam – à N ng tr vào phía Nam nh ng nơi chuNn b b u c ch m cũng ph i ti n hành xong trư c ngày 30 tháng 06 năm 1977. Căn c vào th i gian trên, các y ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c trung ương n nh l i ngày b u c cho các huy n, khu ph , qu n, thành ph thu c t nh, th xã, xã, phư ng và th tr n trong t nh, thành ph . i u 2. – Các ông B trư ng Ph th tư ng, Trư ng ban t ch c c a Chính ph và các ông Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHINH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản