Quyết định số 716/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 716/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 716/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 716/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 716/Q -BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N THN TR N LIÊN NGHĨA, HUY N C TR NG, T NH LÂM NG LÀ Ô THN LO I IV B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 c a B Xây d ng và Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n v phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Lâm ng t i T trình s 3631/TTr- UBND ngày 29/5/2009 v vi c ngh công nh n th tr n Liên Nghĩa, huy n c Tr ng, t nh Lâm ng là ô th lo i IV; Xét ngh c a C c trư ng C c Phát tri n ô th . QUY T NNH: i u 1: Công nh n th tr n Liên Nghĩa, huy n c Tr ng, t nh Lâm ng là ô th lo i IV. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lâm ng; Ch tich U ban nhân dân huy n c Tr ng và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : N i v , KH& T, TC, TN&MT,GTVT, VH TT & DL; - S : XD, N i v t nh Lâm ng; - Lưu: VP, C c PT T. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản