intTypePromotion=3

Quyết định Số: 719/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 719/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 719/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 719/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 719/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương số 1644-QĐNS/TW, ngày 07 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Trịnh Đình Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Chính trị (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Nguyễn Tấn Dũng phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (5); - Lưu: VT, TCCV.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản