Quyết định số 72/2000/QĐ-UB-TH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 72/2000/QĐ-UB-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 nguồn vốn ngân sách tập trungdo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2000/QĐ-UB-TH

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 72/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2000 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Quy t nh s 123/1999/Q -BKH ngày 29/12/1999 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 01/2000/NQ-H và s 02/2000/NQ-H ngày 15/01/2000 c a H i ng nhân dân thành ph , khóa VI kỳ h p l n th hai v nhi m v kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 3676/KH T-TH ngày 15/12/2000 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , các cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư năm 2000 t ngu n v n ngân sách t p trung v i t ng v n u tư 103,07 t ng ( ính kèm danh m c d án u tư). i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 2 - TT H ND/TP CH TNCH - Ban Kinh t -NS H ND/TP - TT UBND/TP - VPUB : CPVP, các T , TH (5b) - Lưu. Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản