Quyết định số 72/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 72/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 72/2002/qđ-ub', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 72/2002/QĐ-UB Hà N i, ngày 15 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C NÂNG C P VÀ Đ I TÊN ĐOÀN CA MÚA HÀ N I THÀNH NHÀ HÁT CA MÚA NH C THĂNG LONG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND; Căn c Công văn s 64/NTBD ngày 19/02/2002 c a C c Ngh thu t bi u di n - B Văn hóa thông tin v vi c nâng c p Đoàn ca múa Hà N i thành Nhà hát Ca múa Hà N i; Căn c công văn s 419/VHTT ngày 24/4/2002 c a Giám đ c S Văn hóa Thông tin Hà N i v vi c xin nâng c p và đ i tên Đoàn ca múa Hà N i thành Nhà hát ca múa nh c Thăng Long; Xét đ ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , QUY T Đ NH: Đi u 1: Nâng c p Đoàn Ca múa Hà N i thành Nhà hát Ca múa Thăng Long tr c thu c S Văn hóa và Thông tin Hà N i. - Tên giao d ch qu c t : THANG LONG SONG MUSIC AND DANCE THEATRE; - Tên vi t t t : THANG LONG SMADT; - Tr s đ t t i : S 31 và s 33, ph Lương Văn Can, Thành ph Hà N i. - Đi n tho i : 8 257 655 Đi u 2: Ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch c a Nhà hát Ca múa nh c Thăng Long. I. CH C NĂNG, NHI M V : 1. Ch c năng: Nhà hát Ca múa nh c Thăng Long là đơn v ngh thu t chuyên nghi p c a Thành ph Hà N i, trong h th ng t ch c văn hóa ngh thu t c a nhà nư c. T ch c các ho t đ ng bi u di n ngh thu t ca, múa, nh c đáp ng nhu c u thư ng th c ngh thu t c a m i t ng l p nhân dân; Là l c lư ng nòng c t xây d ng phong trào văn hóa, văn ngh đa phương, góp ph n tích c c b o t n và phát tri n văn hóa, ngh thu t truy n th ng c a dân t c. 2. Nhi m v : 2.1. Xây d ng chương trình ca, múa, nh c hi n đ i và truy n th ng c a dân t c, t ch c bi u di n v i ch t lư ng ngh thu t ngày càng cao, ph c v nhân dân Th đô và đông đ o khán gi yêu thích ngh thu t ca, múa, nh c trong và ngoài nư c.
  2. 2.2. Nghiên c u, khôi ph c và th nghi m các sáng tác m i, phong cách bi u di n c a ngh thu t ca, múa, nh c. B o t n và phát tri n ngh thu t ca, múa, nh c truy n th ng c a dân t c; 2.3. Đào t o b i dư ng nâng cao nghi p v cho di n viên và các thành viên khác c a nhà hát. Tham gia đào t o h t nhân văn hóa văn ngh cho các đ i văn ngh c a các đơn v trong Thành ph và các cơ s nghi p dư khác v ngh thu t sân kh u ca, múa, nh c; 2.4. Tích c c m r ng m i quan h giao lưu h c t p v i các đoàn ngh thu t, các nhà hát ca múa nh c trong nư c và nư c ngoài. 2.5. Gi gìn t t m i quan h đoàn k t n i b , h p tác trong bi u di n ngh thu t xây d ng Nhà hát Ca, múa là m t đơn v ngh thu t v ng m nh c a Th đô. Th c hi n t t nh ng nhi m v chính tr c a Thành ph giao. II. T CH C, BIÊN CH C A NHÀ HÁT CA MÚA NH C THĂNG LONG : Có Giám đ c; 1 - 2 Phó giám đ c đư c b nhi m theo qui đ nh hi n hành. Các Đoàn và các phòng, ban nghi p v do Giám đ c S Văn hóa và thông tin quy t đ nh theo nguyên t c b o đ m t ch c g n, nh , ho t đ ng có hi u qu . Biên ch cán b , công ch c và h p đ ng lao đ ng c a Nhà hát đư c U ban nhân dân Thành ph xem xét và giao ch tiêu hàng năm. C th : - Biên ch cán b , công ch c, di n viên, nhân viên đư c hư ng quĩ ti n lương t ngu n ngân sách nhà nư c, là: 59 (năm mươi chín) ngư i; - H p đ ng lao đ ng dài h n : căn c yêu c u nhi m v và th c ti n ho t đ ng c a nhà hát Ca, múa, nh c theo đ ngh c a Giám đ c S Văn hóa và Thông tin, Thành ph s xem xét h tr quĩ ti n công lao đ ng đ giúp nhà hát hoàn thành t t nhi m v đư c giao; Ngoài s biên ch và h p đ ng lao đ ng đư c hư ng quĩ ti n lương và quĩ ti n công t ngu n ngân sách c a nhà nư c, nhà hát Ca, múa nh c đư c phép s d ng m t s lao đ ng h p đ ng th i v hư ng ti n công l y t ngu n thu bán vé và các ngu n thu khác c a Nhà hát. Ch đ ti n lương, ti n công và các chính sách khác (BHXH...) c a các h p đ ng lao đ ng đư c th c hi n theo các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Giao Giám đ c S Văn hóa thông tin, Giám đ c Nhà hát Ca, múa nh c Thăng Long căn c các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph ti n hành vi c tuy n ch n, ti p nh n cán b , công ch c, nhân viên và h p đ ng lao đ ng vào làm vi c t i nhà hát đúng ch tiêu biên ch , h p đ ng lao đ ng đư c Thành ph giao. Đi u 3 : Nhà hát Ca múa nh c Thăng Long là đơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và đư c s d ng con d u riêng theo qui đ nh hi n hành. Đi u 4 : Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám đ c các S : Văn hóa thông tin, K ho ch - Đ u tư, Tài chính - V t giá và Giám đ c Nhà hát Ca múa nh c Thăng Long thi hành quy t đ nh này, k t ngày ký./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH
  3. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản