Quyết định số 72/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 72/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Đầu tư xây dựng năng lượng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 72/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I U TƯ XÂY D NG NĂNG LƯ NG VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ I ngày 13 tháng 8 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I U TƯ XÂY D NG NĂNG LƯ NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2004/Q -BNV ngày 18/10/2004)
  2. Chương 1 TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i l y tên là: Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t : VIETNAM ENERGY ASSOCIATION Vi t t t: VEA. i u 2. Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam (dư i ây g i t t là Hi p h i) là m t t ch c t nguy n c a các t ch c pháp nhân và công dân Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c u tư và xây d ng năng lư ng ( i n, than, d u khí) ho c liên quan n u tư và xây d ng năng lư ng. M c ích c a Hi p h i là liên k t, h p tác, h tr nhau v kinh t - k thu t trong nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, d ch v ; i di n và b o v l i ích h p pháp c a h i viên; làm c u n i gi a doanh nghi p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c; góp ph n t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng c a ngư i lao ng. i u 3. Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và tài kho n riêng. Tr s chính c a Hi p h i ư c t t i thành ph Hà N i. Hi p h i có Văn phòng i di n trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c. Hi p h i ch u s qu n lý nhà nư c c a B Công nghi p trong các ho t ng u tư, xây d ng năng lư ng ho c liên quan n u tư xây d ng năng lư ng. Hi p h i ho t ng theo pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này. Chương 2 NHI M V , QUY N H N C A HI P H I i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i. Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam th c hi n các nhi m v , quy n h n, nghĩa v quy nh t i Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Tuyên truy n, ph bi n h i viên hi u rõ ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t Nhà nư c v xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, xây d ng và phát tri n ngành năng lư ng Vi t Nam, b o m theo úng k ho ch ã ư c duy t, úng các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng chuyên ngành năng lư ng.
  3. 2. i di n cho h i viên ki n ngh v i các B , ngành Nhà nư c v nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp khuy n khích, giúp phát tri n ngành, b o v quy n l i chính áng c a H i viên, gi i quy t các trư ng h p v vi c gây thi t h i n quy n l i c a ngành và c a H i viên; th c hi n các nghĩa v i v i nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3. ng viên nhi t tình và kh năng lao ng sáng t o c a H i viên; oàn k t, h p tác, giúp nhau v kinh t , k thu t trong nghiên c u công ngh , s n xu t, kinh doanh, d ch v … trên cơ s trao i kinh nghi m, ph bi n, ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh m i. 4. Tham gia ý ki n, tư v n, ph n bi n, thNm nh ho c tham gia tư v n, ph n bi n, thNm nh v quy ho ch chi n lư c phát tri n, u tư xây d ng, cơ ch , chính sách, nh m c kinh t - k thu t, giá c s n phNm, các d án u tư xây d ng, s n xu t kinh doanh, ch t o thi t b , c p gi y phép ho t ng…, và các công vi c qu n lý nhà nư c khác thu c ngành năng lư ng ( i n, than, d u khí, các d ng năng lư ng khác) khi có yêu c u. 5. H tr , tư v n cho các t ch c, cá nhân trong Hi p h i trong quá trình săp x p l i t ch c, chuy n i cơ c u qu n lý phù h p v i phát tri n ngh nghi p. 6. Cung c p thông tin v kinh t , k thu t, th trư ng, giá c h i viên b trí l i s n xu t, kinh doanh t hi u qu kinh t cao. 7. T ch c các h i ngh , h i th o trao i kinh nghi m ngh nghi p, khuy n khích h p tác liên k t gi a các h i viên cùng t n t i và phát tri n; Ny m nh công tác xây d ng các thương hi u s n phNm c a doanh nghi p. 8. Xúc ti n thương m i gi a các doanh nghi p v i h i viên, gi a các h i viên v i các t ch c kinh t . 9. T ch c ào t o b ng các hình th c thích h p giúp các doanh nghi p qu n lý kinh doanh, nâng cao trình công ngh , s n xu t trong u tư và xây d ng các công trình năng lư ng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Hoà gi i các b t ng, tranh ch p gi a các h i viên thông qua thương lư ng hoà gi i và h p tác. 11. Xây d ng t ch c Hi p h i và phát tri n h i viên, xây d ng cơ s v t ch t và m r ng ph m vi c a Hi p h i. 12. Xây d ng và phát tri n các quan h qu c t v i các cá nhân và các t ch c trong khu v c ông Nam Á và trên th gi i theo quy nh c a pháp lu t. 13. T ch c các Trung tâm ào t o, d ch v , tư v n… tr c thu c Hi p h i khi có nhu c u theo quy nh c a pháp lu t. 14. Xu t b n T p chí Năng lư ng và i s ng, B n tin kinh t - k thu t - qu n lý theo quy nh c a pháp lu t.
  4. Chương 3 H I VIÊN i u 6. H i viên 1. H i viên chính th c: Các doanh nghi p, pháp nhân, công dân Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c u tư xây d ng năng lư ng ho c liên quan n u tư xây d ng năng lư ng, tán thành i u l c a Hi p h i, t nguy n vi t ơn gia nh p Hi p h i óng góp l phí gia nh p Hi p h i và H i phí, u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i. Ngư i ư c c làm i di n tham gia Hi p h i ph i là ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p, pháp nhân. Trư ng h p ngư i ư c c làm i di n tham gia Hi p h i ngh hưu ho c chuy n công tác khác, thì H i viên là doanh nghi p, pháp nhân s c ngư i thay th . 2. H i viên liên k t: Các doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài (sau ây g i t t là doanh nghi p có y u t nư c ngoài) ho t ng trong lĩnh v c u tư xây d ng năng lư ng t i Vi t Nam, có óng góp cho s phát tri n c a Hi p h i, tán thành i u l Hi p h i, có ơn xin gia nh p Hi p h i, thì ư c Hi p h i xem xét công nh n là H i viên liên k t c a Hi p h i. 3. H i viên danh d : Nh ng công dân, các nhà qu n lý, khoa h c k thu t và t ch c pháp nhân, có công lao, nhi t tình v i s nghi p phát tri n ngành nói chung và v i Hi p h i nói riêng, n u có nguy n v ng s ư c Hi p h i m i làm H i viên danh d . i u 7. Th t c ch m d t quy n H i viên. 1. H i viên t nguy n xin rút kh i Hi p h i, c n g i ơn cho Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. 2. H i viên b khai tr ra kh i Hi p h i trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng i u l Hi p h i, làm nh hư ng n th di n, uy tín và tài chính c a Hi p h i. 3. Xóa tên trong danh sách H i viên khi b cơ quan nhà nư c ình ch ho t ng, b gi i th hay tuyên b phá s n. 4. Quy n và nghĩa v c a H i viên ch m d t sau khi Ban ch p hành trung ương Hi p h i ra thông báo. Ban ch p hành trung ương Hi p h i thông báo danh sách h i viên rút kh i Hi p h i, H i viên b khai tr và H i viên b xóa tên cho t t c các H i viên trong Hi p h i bi t. i u 8. Quy n l i c a H i viên. 1. ư c tham gia i h i, b u c i bi u tham d i h i c a Hi p h i. 2. ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a Hi p h i; ư c ki n ngh , xu t ý ki n c a mình v i cơ quan Nhà nư c thông qua Hi p h i.
  5. 3. ư c ng c , c và b u Ban ch p hành Trung ương Hi p h i và các ch c v khác c a Hi p h i. 4. ư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m s n xu t, b i dư ng ngh nghi p, nâng cao trình khoa h c - k thu t và công ngh thông qua các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, thao di n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát trong và ngoài nư c. 5. ư c Hi p h i giúp , b o tr trong các công trình nghiên c u riêng, các sáng ki n, phát minh trong ngh , b o v quy n l i chính áng theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. 6. ư c Hi p h i giúp , gi i thi u v i các cơ s trong và ngoài ngành h p ng s n xu t, u tư, kinh doanh, d ch v làm chuyên gia k thu t… 7. ư c quy n ra kh i Hi p h i. 8. H i viên liên k t và H i viên danh d ư c hư ng các quy n như H i viên chính th c, tr quy n ng c , b u c và bi u quy t. i u 9. H i viên có nghĩa v . 1. Nghiêm ch nh ch p hành ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t Nhà nư c và các quy nh t i i u l này; th c hi n Ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n H i viên m i. 2. Tham gia các ho t ng và sinh ho t và sinh ho t c a Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các H i viên khác xây d ng t ch c Hi p h i ngày càng v ng m nh. 3. Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. 4. óng phí gia nh p Hi p h i và h i phí y theo quy nh. Chương 4 T CH C HI P H I i u 10. Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng v i m i h i viên. Các cơ quan ch p hành c a Hi p h i ho t ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh o t p th , thi u s ph c tùng a s . i u 11. T ch c c a Hi p h i g m: - i h i toàn th các thành viên; - Ban ch p hành Trung ương Hi p h i;
  6. - Ban Thư ng tr c Hi p h i; - Ban Ki m tra; - Văn phòng Hi p h i; - Văn phòng i di n; - Các ơn v tr c thu c Hi p h i. i u 12. i h i toàn th các thành viên. 1. i h i toàn th các thành viên là cơ quan có thNm quy n cao nh t c a Hi p h i. i h i ư c t ch c 4 năm m t l n. 2. Nhi m v chính c a i h i: - Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t ng nhi m kỳ m i c a Hi p h i; - Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; - Quy t nh s a i, b sung i u l c a Hi p h i; - Th o lu n và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá thNm quy n c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i; - Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính nhi m kỳ và thông qua k ho ch tài chính khóa m i; quy nh m c h i phí c a Hi p h i. - B u Ban ch p hành Trung ương Hi p h i; Ban ki m tra c a Hi p h i. 3. i h i i bi u có th ư c tri u t p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Hi p h i theo ngh c a 2/3 y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i ho c trên 1/2 s Hi p h i yêu c u. i bi u d i h i b t thư ng là các i bi u ã d i h i nhi m kỳ li n trư c ó. i u 13. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. 1. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i là cơ quan lãnh o c a Hi p h i gi a hai nhi m kỳ i h i. S lư ng y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i do i h i quy t nh và ư c b u tr c ti p b ng phi u kín ho c bi u quy t. Ngư i trúng c t trên 50% s phi u b u h p l . y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i có th b bãi nhi m trư c th i h n theo ngh 1/2 s h i viên, ho c b u b sung khi c n thi t do Ban ch p hành Trung ương th c hi n.
  7. Nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i là 4 năm, ho t ng theo quy ch ư c i h i thông qua. 2. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. 3. Nhi m v , quy n h n c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n Ngh quy t, chương trình ho t ng nhi m kỳ c a i h i. - Quy t nh chương trình, k ho ch công tác hàng năm c a Hi p h i và thông báo k t qu ho t ng c a Hi p h i do h i viên bi t. - Phê duy t k ho ch và quy t toán tài chính hàng năm c a Hi p h i. - Quy nh t ch c và ho t ng c a Văn phòng Hi p h i, các Ban chuyên môn, Văn phòng i di n các khu v c. - Quy nh các nguyên t c, ch s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i. - B u c , bãi nhi m các ch c danh lãnh o Hi p h i: Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký, Phó T ng Thư ký. - B u b sung ho c bãi mi n các y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i (khi c n thi t), trên cơ s s lư ng y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i ã ư c i h i thông qua. - Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c H i ngh i bi u hàng năm. - Thông qua n i dung, chương trình ngh s trình i h i. - Xem xét và quy t nh các v n v phát tri n H i viên. i u 14. Ban Thư ng tr c Hi p h i. 1. Ban Thư ng tr c Hi p h i do Ban ch p hành Trung ương Hi p h i b u, g m: Ch t ch, m t s Phó Ch t ch, T ng thư ký, Phó T ng thư ký, và m t s y viên. S lư ng U viên do Ban ch p hành Trung ương Hi p h i quy nh. 2. Ban Thư ng tr c thay m t Ban ch p hành Trung ương Hi p h i ch o, i u hành ho t ng c a Hi p h i gi a hai kỳ h p c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i và ph i báo cáo tình hình th c hi n công tác trong các kỳ h p c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. 3. C Chánh, Phó Văn phòng Hi p h i; Trư ng, Phó Ban chuyên môn, Trư ng Văn phòng i di n c a Hi p h i các khu v c. 4. ChuNn b n i dung, chương trình ngh s và tài li u ih i trình Ban ch p hành Trung ương Hi p h i thông qua.
  8. 5. Ban Thư ng tr c ho t ng theo quy ch ư c Ban ch p hành Trung ương Hi p h i thông qua. i u 15. Ch t ch và Phó Ch t ch Hi p h i. 1. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: - i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t; - T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các Quy t nh c a Ban Thư ng tr c, c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. - Ch trì cu c h p c a Ban ch p hành, Ban Thư ng tr c Hi p h i. - Quy t nh nhân s Văn phòng Hi p h i, các Ban chuyên môn, Văn phòng i di n c a Hi p h i, các T ch c pháp nhân tr c thu c Hi p h i. 2. Các phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công ph trách và gi i quy t t ng v n c th và m t Phó Ch t ch có th ư c Ch t ch y quy n i u hành công vi c c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. i u 16. T ng thư ký và Phó T ng thư ký Hi p h i. 1. T ng thư ký: - Là ngư i tr c ti p i u hành m i ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. - Xây d ng Quy ch ho t ng c a Văn phòng Hi p h i, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban thư ng tr c Hi p h i phê duy t. - L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các H i viên. - Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Trung ương Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. 2. Phó T ng thư ký: là ngư i giúp vi c cho T ng thư ký, ư c T ng thư ký phân c ng ph trách và gi i quy t t ng v n c th , thay m t T ng thư ký i u hành và gi i quy t công vi c khi T ng thư ký v ng m t. i u 17. Văn phòng Hi p h i 1. Văn phòng Hi p h i ư c t ch c và ho t ng Quy ch do T ng thư ký trình Ban Thư ng v Hi p h i phê duy t. 2. Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ư c tuy n d ng và làm vi c theo ch h p ng có th i h n theo pháp lu t lao ng quy nh.
  9. 3. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng Hi p h i do T ng thư ký d trù, trình Ban Thư ng tr c Hi p h i phê duy t. i u 18. Ban Ki m tra c a Hi p h i. 1. Ban Ki m tra c a Hi p h i do i h i toàn qu c Hi p h i b u ra. S lư ng y viên Ban Ki m tra do i h i quy t nh. 2. Ban Ki m tra ho t ng theo Quy ch Ban ch p hành Trung ương Hi p h i thông qua. Chương 5 TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 19. Ngu n thu c a Hi p h i. - L phí gia nh p Hi p h i. - H i phí c a H i viên óng góp theo quy nh. - Tài tr c a t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. - Các kho n thu h p lý khác. i u 20. Các kho n chi c a Hi p h i. ư c chi theo Quy t ch Tài chính c a Hi p h i như tr lương cao cho nhân viên, b i dư ng c ng tác viên, cho cơ s h t ng, giao t , t thi n và các kho n chi h p lý khác do Ban Thư ng tr c Hi p h i quy t nh. i u 21. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n. 1. Ban Ch p hành Trung ương Hi p h i quy nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 2. Ban Ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho h i viên bi t. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 22. Khen thư ng. Nh ng h i viên, y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, Ban Thư ng tr c Hi p h i, Ban Ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích óng góp vào s phát tri n chuyên ngành u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam, xây d ng Hi p h i
  10. s ư c Hi p h i khen thư ng x ng áng và có th ư c Hi p h i ngh các cơ quan nhà nư c khen thư ng. i u 23. K lu t H i viên, y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, Ban Thư ng tr c, Ban Ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i ho t ng trái v i i u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n h i n uy tín, danh d , tài chính c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính áng; không óng H i phí m t năm, s tùy m c mà phê bình, khi n trách, c nh cáo ho c xóa tên trong danh sách H i viên, ho c ngh các cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH. i u 24. B n i u l này ã ư c i h i toàn qu c nhi m kỳ I Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam nh t trí thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2004. Vi c s a i, b sung i u l ph i ư c i h i toàn qu c Hi p h i u tư xây d ng năng lư ng Vi t Nam nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản