Quyết định số 72/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 72/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2006/QĐ-BNN về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2006/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 72/2006/Q -BNN Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s : 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 220/2005/Q -TTg ngày 09/9/2005 c a Th tư ng Chính ph Thành l p Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam; Xét ngh c a Giám c Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c công ngh và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành i u l T ch c và Ho t ng c a Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam, i u l g m VI chương 18 i u kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v i u l T ch c và ho t ng c a Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam và i u l T ch c và ho t ng c a ơn v tr c thu c Vi n trái v i i u l này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B và Giám c Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Cao c Phát I UL T CH C VÀ HO T NG C A VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh S : 72/2006/Q -BNN ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I TÊN G I, VN TRÍ, CH C NĂNG
  2. i u 1. Tên và v trí Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam (sau ây g i chung là Vi n) ư c thành l p t i Quy t nh s 220/2005/Q -TTg ngày 09/9/2005 c a Th tư ng Chính ph , là ơn v s nghi p khoa h c công l p, ư c x p h ng c bi t theo Quy t nh s 581/Q -BNV ngày 29/3/2006 c a B trư ng B N i v . Vi n tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Vi n có tên giao d ch Qu c t ti ng Anh là: Vietnamese Academy of Agricultural Sciences, vi t t t là: VAAS. Tr s chính c a Vi n t t i thành ph Hà N i. i u 2. Ch c năng Vi n là t ch c: nghiên c u khoa h c, bao g m nghiên c u cơ b n và nghiên c u ng d ng, chuy n giao công ngh ; ào t o sau i h c ph c v phát tri n nông nghi p, nông thôn và yêu c u qu n lý nhà nư c c a Ngành. i u 3. Nhi m v 1. Xây d ng và trình B trư ng chi n lư c, chương trình, k ho ch nghiên c u dài h n, năm năm, hàng năm; các d án phát tri n công ngh thu c lĩnh v c công nghê sinh h c nông nghi p, cây tr ng, t, phân bón, b o v th c v t; qu gen th c v t và vi sinh v t; b o qu n nông s n; h th ng canh tác; môi trư ng nông nghi p và nông thôn. 2. ThNm nh, phê duy t cương nghiên c u, d toán, quy t toán và nghi m thu k t qu tài nghiên c u khoa h c, d án s n xu t th , th nghi m công ngh c a các ơn v tr c thu c Vi n theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Th c hi n nghiên c u khoa h c thu c các lĩnh v c: a) Thu th p, lưu gi , ánh giá và khai thác tài nguyên di truy n th c v t và vi sinh v t nông nghi p; b) a d ng sinh h c nông nghi p; c) Công ngh sinh h c, sinh lý, sinh hoá, di truy n nông nghi p; d) Ch n t o gi ng cây tr ng và k thu t canh tác; ) Quy lu t phát sinh, phát tri n sâu b nh, c d i và bi n pháp phòng tr ; thu c b o v th c v t và u tranh sinh h c; e) Quy lu t phát sinh, phân lo i, s d ng, c i t o, nâng cao phì nhiêu c a t; b o v , ch ng thoái hoá và sa m c hoá t nông lâm nghi p; phân bón và dinh dư ng cây tr ng g) Công ngh b o qu n nông s n; h) H th ng nông nghi p; i) Nông lâm k t h p; k) Môi trư ng nông nghi p, nông thôn; l) Ch t lư ng v t tư và s n phNm nông nghi p.
  3. 4. Chuy n giao k t qu nghiên c u khoa h c công ngh vào s n xu t. 5. Lưu gi , nhân gi ng tác gi và gi ng siêu nguyên ch ng cây tr ng và vi sinh v t (c gi ng n m ăn và n m dư c li u). 6. Kh o nghi m gi ng cây tr ng, cây th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t và phân bón m i. 7. ào t o sau i h c và tham gia ào t o ngu n nhân l c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 8. H p tác qu c t v nghiên c u, chuy n giao công ngh , h p tác chuyên gia và ào t o ngu n nhân l c trong lĩnh v c nông nghi p, phát tri n nông thôn theo quy nh c a Nhà nư c. 9. H p ng liên doanh, liên k t v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , th nghi m k thu t m i, ào t o ngu n nhân l c thu c lĩnh v c ư c giao v i các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c. 10. S n xu t kinh doanh theo úng quy nh c a ph¸p lu t. 11. Qu n lý ngu n nhân l c, kinh phí, tài s n và các ngu n l c khác c giao và t ch c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t Chương II CƠ C U T CH C, TRÁCH NHI M, QUY N H N i u 4. Cơ c u t ch c Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo ch th trư ng, mb o nguyên t c t p trung dân ch , cơ c u t ch c bao g m: 1. Lãnh o Vi n có Giám c Vi n và các Phó Giám c. a) Giám c Vi n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trư c pháp lu t v toàn b t ch c và ho t ng c a Vi n. b) Phó Giám c Vi n là ngư i giúp Giám c ph trách, ch o v m t ho c m t s lĩnh v c công tác c a Vi n theo phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c, trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công, ư c quy n quy t nh nh ng v n thu c ph m vi nhi m v và quy n h n do Giám c u quy n và ch u trách nhi m cá nhân trư c các quy t nh ó. c) Trư ng h p Giám c Vi n v ng m t, m t Phó Giám c Vi n ư c Giám c u quy n gi i quy t công vi c thu c quy n h n c a Giám c và báo cáo Giám c khi Giám c có m t. 2. Các Ban tham muu giúp vi c Giám c Vi n: a) Ban T ch c, Hành chính và Xây d ng cơ b n; b) Ban Khoa h c và H p tác qu c t ; c) Ban Tài chính; d) Ban ào t o sau i h c; e) Ban Thông tin.
  4. Các Ban có Trư ng ban, các Phó Trư ng ban. 3. Các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n: a) Vi n Di truy n nông nghi p, b) Vi n Th như ng nông hoá, c) Vi n B o v th c v t, d) Vi n Cây lương th c và Cây th c phNm, e) Vi n Nghiên c u Ngô, f) Vi n Nghiên c u Rau qu , g) Vi n Khoa h c k thu t nông lâm nghi p mi n núi phía B c, h) Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p B c Trung B , i) Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p duyên h i Nam Trung B , k) Trung tâm Tài nguyên th c v t. Các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n trên ây ư c thành l p theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy t nh s 220/2005/Q -TTg ngày 09/9/2005 c a Th tư ng Chính ph v Thành l p Vi n khoa h c Nông nghi p Vi t Nam. Các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n ư c s d ng con d u, m tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh. i u 5. T ch c b máy c a các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n 1. Lãnh o và K toán trư ng: a) Lãnh o: Vi n có Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng; Trung tâm có Giám c và các Phó Giám c Trung tâm; Vi n trư ng, Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c Giám c Vi n, trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao. Phó Vi n trư ng, Phó Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng, Giám c Trung tâm, trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao. b) K toán trư ng. 2. Các Phòng qu n lý có: Phòng Khoa h c và H p tác qu c t , Phòng T ch c Hành chính, Phòng Tài chính k toán. Căn c i u ki n th c t c a t ng ơn v , Giám c Vi n có th quy t nh b trí 01 Phòng qu n lý t ng h p. 3. Các t ch c tr c thu c các ơn v nghiên c u tr c thu c các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n là: B môn, Trung tâm, Tr m nghiên c u và ph c v nghiên c u, Doanh nghi p. i u 6. B nhi m, mi n nhi m và luân chuy n cán b
  5. 1. Nguyên t c b nhi m, mi n nhi m và luân chuy n cán b . a) Vi c b nhi m viên ch c gi ch c v lãnh o ư c th c hi n: theo yêu c u, nhi m v c a t ng ơn v , tiêu chuNn, i u ki n c a v trí lãnh o, th c hi n theo thNm quy n và trình t th t c quy nh v b nhi m cán b , viên ch c lãnh o, theo th i h n, khi h t m t nhi m kỳ 04 năm ph i ư c xem xét b nhi m l i và không b nhi m quá 02 nhi m kỳ liên ti p cho m t ch c danh lãnh o; b) Viên ch c gi ch c v lãnh o ư c c p có thNm quy n xem xét cho mi n nhi m và b trí công tác khác không ch h t th i h n b nhi m trong các trư ng h p: do nhu c u công tác, do s c kho không b o m, do không hoàn thành nhi m v , do vi ph m k lu t nhưng chưa n m c b hình th c cách ch c. c) Cán b viên ch c c a Vi n ch p hành s i u ng và luân chuy n cán b theo các quy nh hi n hành. 2. ThNm quy n b nhi m a) Giám c, Phó Giám c Vi n do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m. b) Vi n trư ng, Giám c Trung tâm, Trư ng ban tr c thu c Vi n do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo ngh c a Giám c Vi n. c) Phó Vi n trư ng, Phó Giám c Trung tâm, Phó Trư ng ban, K toán trư ng các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n, do Giám c Vi n b nhi m theo quy trình hi n hành. M i ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n có 02 c p Phó; trư ng h p c bi t ph i có ý ki n th ng nh t c a t p th lãnh o Vi n, trên 03 ngư i ph i ư c B trư ng cho phép. d) C p trư ng tr c thu c các ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n: Giám c Vi n b nhi m Giám c các Trung tâm có con d u, tài kho n, riêng theo ngh c a Th trư ng ơn v ; Các ch c danh còn l i do Th trư ng ơn v nghiên c u tr c thu c Vi n b nhi m theo quy trình hi n hành (C p trư ng các ch c danh còn l i, trư c khi b nhi m ph i có s thNm nh b ng văn b n c a Giám c Vi n). i u 7. H i ng khoa h c và H i ng chuyên môn 1. H i ng Khoa h c Vi n (sau ây g i t t là H i ng) do Giám c Vi n quy t nh thành l p, là cơ quan tư v n cho Giám c v khoa h c công ngh và các lĩnh v c liên quan.. 2. H i ng chuyên môn do Giám c Vi n thành l p khi có yêu c u gi i quy t m t nhi m v c th . 3. Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng khoa h c Vi n và H i ng chuyên môn do Giám c Vi n ban hành. i u 8. Nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c c a Vi n 1. Biên ch c a Vi n do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh theo ngh c a Giám c Vi n, phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao, nh m c và quy trình hi n hành. 2. Nhân l c c a Vi n bao g m: a) Lao ng thư ng xuyên: Viên ch c h p ng không th i h n và có th i h n; h p ng theo Ngh nh 68/2000/N -CP ngày 17/11/2000 c a Chính ph ;
  6. b) Lao ng không thư ng xuyên; c) C ng tác viên, chuyên gia trong nư c và ngoài nư c. 3. Vi c ký k t các h p ng làm vi c, h p ng lao ng ph i úng thNm quy n, úng quy nh c a pháp lu t, phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính. 4. Vi n có trách nhi m hư ng d n ch o các ơn v tr c thu c Vi n th c hi n ch qu n lý lao ng và tr ti n lương, ti n công, các kho n thu nh p khác, ch b o hi m i v i viên ch c và lao ng h p ng t ngu n kinh phí c a ơn v theo úng qui nh c a Nhà nư c. Chương III QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Trách nhi m c a Vi n và các ơn v tr c thu c. 1. Vi n th ng nh t qu n lý i v i các ơn v tr c thu c v các lĩnh v c sau: T ch c b máy và nhân s ; K ho ch nghiên c u khoa h c; Tài chính; Xây d ng cơ b n. 2. Vi n là u m i qu n lý các ơn v tr c thu c v nh ng lĩnh v c sau: H p tác qu c t ; Chuy n giao công ngh ; H p tác v i a phương; ào t o ngu n nhân l c. 3. Các ơn v ư c t ch trong các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Quy ch làm vi c. Giám cVi n Khoa h c nông nghi p Vi t Nam ban hành quy ch làm vi c c th hoá các m i quan h trong Vi n, các t ch c ng, oàn th . Chương IV K HO CH, TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 11. Công tác k ho ch, ch báo cáo 1. Vi n ph i xây d ng k ho ch ho t ng, k ho ch tài chính i v i các kho n kinh phí ư c Nhà nư c u tư, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. Sau khi ư c duy t, Vi n s giao cho các t ch c, ơn v th c hi n. 2. T ch c ánh giá k t qu th c hi n nh kỳ, làm căn c i u ch nh, xây d ng k ho ch.
  7. 3. Th c hi n úng ch báo cáo, th ng kê, k toán theo quy nh (v th i gian báo cáo k ho ch năm sau g i vào tháng 6 năm trư c). i u 12. Tài chính c a Vi n 1. Ngu n tài chính: a) Kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p: - Kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c công ngh c a Nhà nư c do các cơ quan Nhà nư c giao, t hàng ho c thông qua tuy n ch n, u th u và ư c c p theo phương th c khoán, h p ng; - Kinh phí ho t ng thư ng xuyên; -V n u tư xây d ng cơ b n; v n i ng d án, kinh phí s a ch a l n và mua s m tài s n; b) Kinh phí t h p tác nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v i các b , ngành, i phương, doanh nghi p; c)Ngu n thu t d ch v khoa h c công ngh , phát hành n phNm, phí và l phí; d) V n vay, qu phát tri n khoa h c công ngh và các lo i qu khác; e) V n vi n tr phát tri n chính th c và vi n tr không hoàn l i c a Chính ph , t ch c phi Chính ph , t ch c qu c t và cá nhân ngư i nư c ngoài cho chương trình, d án h p tác qu c t ; f) Các ngu n tài chính h p pháp khác. 2. N i dung chi: a) Chi th c hi n nhi m v ư c giao; b) Chi ho t ng thư ng xuyên; c) Chi ho t ng d ch v ; d) Chi thuê tư v n và chuyên gia; e) Các kho n chi khác theo qui nh. i u 13. Tài s n c a Vi n Tài s n c a Vi n g m: t ai, nhà c a, thi t b , b n quy n khoa h c công ngh , d liêu, tiêu ban, ph n m m tin h c, ư c hình thành t b t kì ngu n kinh phí nào d u ư c qu n lý va s d ng theo quy nh c a pháp lu t . i u 14. Ch qu n lý tài chính tài s n Ch qu n lý tài chính, k toán, tài s n c a Vi n ư c th c hi n theo Lu t ngân sách Nhà nư c, Lu t K toán và các quy nh khác c a Nhà nư c. Giám c Vi n, Th trư ng các ơn v tr c thu c có trách nhi m qu n lý, s d ng có hi u qu ngu n tài chính, tài s n c a ơn v ; th c hi n các nghĩa v v i Nhà nư c, trích l p các qu theo qui nh hi n hành.
  8. Chương V KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 15. Khen thư ng 1. Cán b , viên ch c, ngư i lao ng, các t ch c trong Vi n hoàn thành xu t s c nhi m v , có nhi u thành tích trong công tác ư c Vi n khen thư ng ho c ngh Nhà nư c, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khen thư ng v v t ch t và tinh th n theo quy nh hi n hành. 2. Giám c Vi n ư c t ng danh hi u: "Chi n s thi ua c p cơ s ", "Lao ng tiên ti n", "Chi n s tiên ti n", "T p th lao ng tiên ti n", " ơn v tiên ti n" và "Gi y khen" cho t p th và cá nhân thu c Vi n phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. i u 16. K lu t 1. Cán b , viên ch c, lao ng h p ng vi ph m i u l , n i qui, qui ch làm vi c và nh ng qui nh khác c a Vi n, c a ơn v s b k lu t hành chính, n bù v v t ch t theo qui nh. 2. Cán b , viên ch c, ngư i lao ng vi ph m các quy nh c a pháp lu t s b x lý vi ph m theo quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c và các quy nh khác c a Nhà nư c. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 17. Giám c Vi n căn c i u l này xây d ng quy ch làm vi c c th c a Vi n và quy nh i u l t ch c và ho t ng c a các ơn v tr c thu c không trái v i i u l này. i u 18. Vi c s a i, b sung i u l này do Giám c Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch và các ơn v liên quan ngh B trư ng xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản