Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
174
lượt xem
26
download

Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG - THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 72/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ăng ký ho t ng d y ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ngư i ng u cơ quan trung ương các t ch c chính tr - xã h i có trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh ; Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c D y ngh ; Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; àm H u c - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCDN (20 b n). QUY NNH V ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh trình t , th t c ăng ký, c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh ; ăng ký b sung ho t ng d y ngh và vi c thu h i gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i: a) Các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p, tư th c và có v n u tư nư c ngoài; b) Trư ng i h c, trư ng cao ng, trư ng trung c p chuy n nghi p và các cơ s giáo d c khác có ho t ng d y ngh (sau ây g i chung là cơ s giáo d c); c) Doanh nghi p, h p tác xã, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v (sau ây g i chung là doanh nghi p) có ho t ng d y ngh trình sơ c p. 2. Quy nh này không áp d ng i v i doanh nghi p tuy n ngư i vào h c ngh , t p ngh không thu h c phí làm vi c cho doanh nghi p. i u 3. M c ích ăng ký ho t ng d y ngh ăng ký ho t ng d y ngh nh m tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng d y ngh t i các cơ s d y ngh , m b o cho ho t ng d y ngh ư c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 4. Yêu c u v ăng ký ho t ng d y ngh 1. Cơ s d y ngh quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy nh này ư c tuy n sinh h c ngh sau khi ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . 2. Vi c ăng ký ho t ng d y ngh ph i m b o tuân th các quy nh c a pháp lu t; th t c ơn gi n, thu n ti n, m b o nâng cao ch t lư ng ho t ng d y ngh . Chương II TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ VÀ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH i u 5. Quy trình ăng ký ho t ng d y ngh Quy trình ăng ký ho t ng d y ngh bao g m các bư c sau: 1. N p h sơ ăng ký ho t ng d y ngh ; 2. Ti p nh n, thNm nh h sơ ăng ký ho t ng d y ngh ; 3. C p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh .
 3. i u 6. H sơ ăng ký ho t ng d y ngh 1. i v i các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p và tư th c, h sơ ăng ký ho t ng d y ngh g m: a) ơn ăng ký ho t ng d y ngh (theo M u s 1 ban hành kèm theo Quy t nh này); b) B n sao quy t nh thành l p ho c quy t nh cho phép thành l p trư ng ho c trung tâm; c) Báo cáo th c tr ng v các i u ki n m b o cho ho t ng ào t o các ngh ăng ký ho t ng (theo M u s 2 ban hành kèm theo Quy t nh này). Báo cáo bao g m nh ng n i dung ch y u sau: - Tình hình chung v cơ s v t ch t, thi t b , cán b qu n lý, giáo viên c a trư ng. N i dung ph n này ph i bao g m các thông tin cơ b n như: t ng quan v cơ s v t ch t, các công trình, phòng h c chung; t ng s cán b giáo viên cơ h u, th nh gi ng; danh sách giáo viên gi ng d y các môn h c chung c a trư ng; - Th c tr ng v cơ s v t ch t, thi t b , giáo viên, chương trình, giáo trình, tài li u d y ngh iv i ngh ăng ký ho t ng; - N u trư ng có phân hi u/cơ s ào t o khác thì báo cáo th c tr ng cơ s v t ch t, thi t b , giáo viên ngh ăng ký phân hi u/cơ s ào t o ó; d) B n sao i u l trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , quy ch trung tâm d y ngh ã ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n phê duy t; ) Chương trình d y ngh c a các ngh ăng ký ho t ng; e) Gi y t ch ng minh các i u ki n quy nh t i i u 8 Quy nh này. 2. i v i trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh có v n u tư nư c ngoài, h sơ ăng ký ho t ng d y ngh ư c làm b ng ti ng Vi t ho c ti ng Vi t và ti ng Anh, g m: a) ơn ăng ký ho t ng d y ngh (theo M u s 1); b) B n sao Gi y phép u tư ho c Quy t nh thành l p trư ng, trung tâm; c) Báo cáo th c tr ng v các i u ki n m b o cho ho t ng ào t o các ngh ăng ký ho t ng theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này; d) B n sao i u l trư ng cao ng ngh ã ư c T ng c c trư ng T ng c c d y ngh phê duy t; i u l trư ng trung c p ngh ho c Quy ch trung tâm d y ngh ã ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, nơi có tr s chính c a trư ng, trung tâm phê duy t; ) Chương trình d y ngh các ngh ăng ký ho t ng; e) Gi y t ch ng minh các i u ki n quy nh t i i u 8 Quy nh này. 3. i v i các cơ s giáo d c và doanh nghi p quy nh t i các i m b và c kho n 1 i u 2 Quy nh này, h sơ ăng ký g m: a) ơn ăng ký ho t ng d y ngh (theo M u s 1); b) B n sao quy t nh thành l p; c) B n sao quy t nh b nhi m ho c công nh n ngư i ng u cơ s giáo d c, doanh nghi p;
 4. d) Báo cáo th c tr ng v cơ s v t ch t, trang thi t b , i ngũ giáo viên, cán b qu n lý; chương trình, giáo trình d y ngh i v i nh ng ngh ăng ký ho t ng (theo M u s 3 ban hành kèm theo Quy t nh này). Báo cáo bao g m nh ng n i dung ch y u sau: - Tình hình chung v cơ s v t ch t, thi t b , cán b qu n lý, giáo viên c a cơ s . N i dung ph n này ph i bao g m các thông tin cơ b n như: cơ s v t ch t, các công trình, phòng h c chung; t ng s cán b giáo viên cơ h u, th nh gi ng; danh sách giáo viên gi ng d y các môn h c chung và quy mô ào t o chung c a t t c các trình ào t o hi n có; - Th c tr ng v cơ s v t ch t, thi t b , giáo viên, chương trình, giáo trình, tài li u d y ngh iv i t ng ngh ăng ký ho t ng (ch báo cáo cơ s v t ch t, thi t b , giáo viên cho ngh ăng ký ho t ng, không tính chung v i các h ào t o khác); - N u cơ s có phân hi u/cơ s ào t o khác thì báo cáo th c tr ng cơ s v t ch t, thi t b , giáo viên ngh ăng ký phân hi u/cơ s ào t o ó; ) B n sao i u l ho c Quy ch t ch c ho t ng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; e) Chương trình d y ngh các ngh ăng ký ho t ng; g) Gi y t ch ng minh các i u ki n quy nh t i i u 8 Quy nh này. 4. Riêng các ngh thu c ngành y, dư c; ngh lái xe cơ gi i ư ng b , lái tàu sông, tàu bi n, tàu h a; ngh v sĩ, ngoài các quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này, trong h sơ ăng ký ho t ng d y ngh ph i có văn b n c a B chuyên ngành xác nh n các i u ki n m b o ào t o các ngh ó. i u 7. Trình t , th t c ăng ký và c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh 1. i v i trư ng cao ng ngh ; trư ng cao ng, trư ng i h c có ho t ng d y ngh : a) Trư ng cao ng ngh , trư ng cao ng, trư ng i h c n p h sơ ăng ký ho t ng d y ngh t i T ng c c D y ngh ; b) Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , T ng c c D y ngh t ch c thNm nh và c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh (theo M u s 4 ban hành kèm theo Quy t nh này); trư ng h p không c p gi y ch ng nh n thì ph i tr l i b ng văn b n, nêu rõ lý do; c) Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh , T ng c c D y ngh sao g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, nơi có tr s chính c a trư ng cao ng ngh ; trư ng cao ng, trư ng i h c b n sao gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh th c hi n qu n lý theo a bàn. 2. i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, các cơ s giáo d c khác và doanh nghi p: a) Trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, các cơ s giáo d c khác và doanh nghi p n p h sơ ăng ký ho t ng d y ngh t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi có tr s chính c a ơn v ; b) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Lao ng-Thương binh và Xã h i t ch c thNm nh và c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh (theo M u s 5 ban hành kèm theo Quy t nh này); trư ng h p không c p thì ph i tr l i b ng văn b n, nêu rõ lý do. i u 8. i u ki n c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh 1. i v i các ngh ào t o trình trung c p ngh và cao ng ngh
 5. a) Các ngh ăng ký ho t ng ph i có trong danh m c ngh ào t o do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành; Trư ng h p các ngh ào t o chưa có trong danh m c ngh ào t o thì nhà trư ng ph i báo cáo B chuyên ngành có văn b n ngh B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành b sung vào danh m c ngh ào t o trư c khi ăng ký ho t ng d y ngh . b) Có cơ s v t ch t phù h p v i ngh , quy mô, trình ào t o và ư c thi t k xây d ng theo Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCXD VN 60: 2003 “Trư ng d y ngh - Tiêu chuNn thi t k ” ư c ban hành theo Quy t nh s 21/2003/Q -BXD ngày 28/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng, c th : - Có phòng h c lý thuy t áp ng quy mô ào t o theo quy nh. L p h c lý thuy t không quá 35 h c sinh, sinh viên; - Có phòng, xư ng th c hành áp ng ư c yêu c u th c hành theo chương trình d y ngh . L p h c th c hành không quá 18 h c sinh, sinh viên. c) Có thi t b d y ngh phù h p v i ngh , quy mô và trình ào t o. Các thi t b ào t o chính ph i t m c tương ương trình công ngh c a s n xu t, d ch v hi n t i; m b o s lư ng áp ng các ngh và quy mô ào t o ã ăng ký; d) Có i ngũ giáo viên, cán b qu n lý v s lư ng, phù h p v i cơ c u ngh và trình ào t o; t tiêu chuNn, trình chuyên môn, k năng ngh và nghi p v sư ph m d y ngh ; b o m th c hi n m c tiêu, chương trình d y ngh , trong ó: - T l h c sinh, sinh viên quy i trên giáo viên quy i t i a là 20 h c sinh, sinh viên trên 01 giáo viên; - T l giáo viên cơ h u ít nh t là 70% i v i trư ng cao ng ngh , trư ng i h c, trư ng cao ng, trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p công l p; 50% i v i trư ng cao ng ngh , trư ng i h c, trư ng cao ng, trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p tư th c; ph i có giáo viên cơ h u cho t ng ngh ư c t ch c ào t o. ) Có chương trình d y ngh ư c xây d ng trên cơ s c a chương trình khung do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành. 2. i v i các ngh ào t o trình sơ c p ngh a) Có cơ s v t ch t, thi t b phù h p v i ngh , quy mô, trình ào t o sơ c p ngh . Di n tích phòng h c lý thuy t t i thi u t 1,3 m2/01 h c sinh quy i; di n tích phòng h c th c hành t i thi u t 2,5 m2/ 01 h c sinh quy i; b) Có i ngũ giáo viên t tiêu chuNn, trình chuyên môn, k năng ngh và nghi p v sư ph m theo quy nh c a pháp lu t; m b o t l h c sinh quy i trên giáo viên quy i t i a là 20 h c sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ h u cho ngh ư c t ch c ào t o; c) Có chương trình d y ngh theo quy nh. i u 9. Th m quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh 1. T ng c c D y ngh , B Lao ng Thương binh và Xã h i c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng cao ng ngh , trư ng cao ng, trư ng i h c. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, cơ s giáo d c khác và doanh nghi p.
 6. Chương III ĂNG KÝ B SUNG HO T NG D Y NGH VÀ THU H I GI Y ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH i u 10. ăng ký b sung ho t ng d y ngh 1. Các cơ s d y ngh quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy nh này ã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh , ph i th c hi n ăng ký b sung ho t ng d y ngh trong các trư ng h p sau: a) B sung ngh ào t o; b) Thay i trình ào t o; c) Tăng quy mô ào t o t 20%/năm (hai mươi ph n trăm trên năm) tr lên (k c ho t ng liên k t ào t o); d) Chuy n tr s chính ho c phân hi u/các cơ s ào t o khác n nơi khác; ) Có quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n b sung ch c năng, nhi m v ào t o cho cơ s ; e) Thành l p phân hi u/cơ s ào t o m i. 2. H sơ ăng ký b sung ho t ng d y ngh bao g m: a) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh ã ư c c p; b) ơn ăng ký b sung (theo M u s 6 ban hành kèm theo Quy t nh này); c) Báo cáo gi i trình lý do ăng ký b sung và th c tr ng v cơ s v t ch t, thi t b , i ngũ giáo viên, cán b qu n lý; chương trình, giáo trình d y ngh b o m cho vi c ăng ký b sung ho t ng d y ngh (theo M u s 7 ban hành kèm theo Quy t nh này). 3. Trình t , th t c ăng ký, i u ki n và thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký b sung ho t ng d y ngh ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 7, 8 và 9 Quy nh này. Gi y ch ng nh n ăng ký b sung ho t ng d y ngh th c hi n theo M u s 8 ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 11. Thu h i gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh 1. Các cơ s d y ngh ã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh ph i n p l i gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh cho cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh trong trư ng h p ch m d t ho t ng. 2. Cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh quy nh t i i u 9 Quy nh này có quy n thu h i gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh ã c p khi các cơ s d y ngh có các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t x ph t hành chính trong lĩnh v c d y ngh . Chương IV T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a T ng c c D y ngh 1. Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c ăng ký ho t ng d y ngh ;
 7. 2. Thanh tra, ki m tra vi c ăng ký ho t ng d y ngh ; 3. Ti p nh n h sơ, thNm nh, c p và thu h i gi y ch ng nh n ăng ký và ăng ký b sung ho t ng d y ngh theo quy nh t i kho n 1 i u 7; kho n 1 i u 9; i u 10 và i u 11 c a Quy nh này. i u 13. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Hư ng d n và t ch c th c hi n ăng ký ho t ng d y ngh t i a phương; 2. Ti p nh n h sơ, thNm nh, c p và thu h i gi y ch ng nh n ăng ký và ăng ký b sung ho t ng d y ngh theo quy nh t i kho n 2 i u 7; kho n 2 i u 9; i u 10 và i u 11 c a Quy nh này; 3. nh kỳ 6 tháng, hàng năm t ng h p, báo cáo T ng c c D y ngh v tình hình ăng ký ho t ng d y ngh trên a bàn; 4. Thanh tra, ki m tra vi c t ch c th c hi n ho t ng d y ngh t i các cơ s d y ngh ã ư cc p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng t i a phương. i u 14. Trách nhi m c a các B , ngành Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a t ch c chính tr - xã h i có cơ s d y ngh có trách nhi m: 1. Ch o các cơ s d y ngh thu c quy n qu n lý th c hi n vi c ăng ký ho t ng d y ngh ; 2. T ch c ki m tra ho t ng c a các cơ s d y ngh thu c ph m vi qu n lý. i u 15. Trách nhi m c a cơ s d y ngh 1. Trong th i h n 24 tháng k t ngày có quy t nh thành l p ho c quy t nh cho phép thành l p ho c gi y ch ng nh n u tư i v i các trư ng cao ng ngh , 12 tháng i v i các trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh , ph i th c hi n ăng ký ho t ng d y ngh ; 2. Các cơ s giáo d c và doanh nghi p quy nh t i các i m b và c kho n 1 i u 2 Quy nh này có i u ki n t ch c ho t ng d y ngh theo quy nh thì ăng ký ho t ng d y ngh ; 3. i v i các cơ s d y ngh ã ư c thành l p và ang ho t ng trư c ngày Quy nh này có hi u l c mà chưa th c hi n ăng ký ho t ng d y ngh thì trong th i h n 6 tháng k t ngày Quy nh này có hi u l c ph i th c hi n ăng ký ho t ng d y ngh ; 4. i v i các cơ s d y ngh ã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh trư c ngày ban hành Quy nh này thì trong th i h n 12 tháng k t ngày Quy nh này có hi u l c, ph i th c hi n các th t c ư c xem xét, c p l i gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh theo Quy nh này./. M u s 1 [1] CƠ QUAN CH QU N (n u có) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ S ĂNG KÝ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......
 8. ƠN ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH Kính g i:..................................................................................... 1. Tên cơ s ăng ký:........................................................................................ Tên giao d ch qu c t : ……………………………………………………….. 2. a ch tr s chính: ..................................................................................... i n tho i: ......................Fax: .......................Email:........................................, a ch phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): .........................................…... 3. Quy t nh thành l p (Gi y phép u tư): s ….; Ngày tháng năm c p: .... Cơ quan c p: …………………………............................................................. 4. H và tên Hi u trư ng/Giám c/Ngư i ng u: ................................ a ch : ............................................................................................................. S CMND/H chi u: ....................... ................................................................ 5. ăng ký ho t ng d y ngh : - Tr s chính: S Quy mô tuy n sinh Tên ngh Mã ngh Trình ào t o TT Năm Năm Năm - Phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): S Quy mô tuy n sinh Tên ngh Mã ngh Trình ào t o TT Năm Năm Năm 6. Chúng tôi xin cam k t th c hi n úng nh ng quy nh pháp lu t v d y ngh và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan./. HI U TRƯ NG/GIÁM C/NGƯ I NG U (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 2 [2] TÊN CƠ QUAN CH QU N (n u có) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ S ĂNG KÝ c l p - T do - H nh phúc
 9. ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20....... BÁO CÁO TH C TR NG V M T S I U KI N M B O CHO HO T NG D Y NGH Ph n th nh t TH C TR NG CHUNG V CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN , CÁN B QU N LÝ VÀ GIÁO VIÊN I. Cơ s v t ch t và thi t b chung c a trư ng 1. T ng quan v cơ s v t ch t chung c a trư ng : - Các công trình và t ng di n tích s d ng c a t ng công trình - Các phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có) 2. Các công trình, phòng h c s d ng chung: - Các phòng h c ư c s d ng chung - Phòng thí nghi m/th c nghi m; xư ng th c hành - Các công trình ph tr (H i trư ng; thư vi n; khu th thao; ký túc xá...) 3. Các thi t b gi ng d y s d ng chung II. Cán b qu n lý, giáo viên 1. Cán b qu n lý và giáo viên - T ng s - Cán b qu n lý - Giáo viên (cơ h u; th nh gi ng, kiêm ch c...) 2. Danh sách giáo viên gi ng d y các môn h c chung c a trư ng Ph n th hai TH C TR NG CƠ S V T CH T, THI T BN, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH D Y NGH I V I T NG NGH ÀO T O I. Ngh : ….. …; trình ào t o: …… 1. Cơ s v t ch t, thi t b d y ngh 1.1. Cơ s v t ch t
 10. - S phòng h c lý thuy t chuyên ngh - S phòng/xư ng th c hành ngh 1.2 Thi t b d y ngh TT Tên thi t b d y ngh , c tính k thu t S lư ng Năm s n xu t 1 .. 2. Giáo viên d y ngh - T ng s giáo viên c a ngh - T l h c sinh, sinh viên quy i/giáo viên quy i: - Giáo viên cơ h u (n u là cán b qu n lý tham gia gi ng d y thì ghi rõ s gi gi ng d y/năm): Trình , Trình Trình k Môn h c/mô un TT H và tên ngành, ngh nghi p v sư năng ngh gi ng d y ư c ào t o ph m 1 .. - Giáo viên th nh gi ng (n u có) Trình , Trình Môn T ng s gi Trình k TT H và tên ngành, ngh nghi p v h c/mô un gi ng năng ngh ư c ào t o sư ph m gi ng d y d y/năm 1 .. 3. Chương trình, giáo trình 3.1. Thông tin chung v chương trình, giáo trình, tài li u gi ng d y - Tên chương trình, trình ào t o, th i gian ào t o, i tư ng tuy n sinh, s lư ng môn h c, mô un. - Các lo i giáo trình, tài li u gi ng d y c a ngh 3.2. Chương trình d y ngh (có chương trình d y ngh chi ti t kèm theo) I. Ngh : ….(th hai). …; trình ào t o: …… 1. Cơ s v t ch t, thi t b d y ngh 1.1. Cơ s v t ch t - S phòng h c lý thuy t chuyên ngh
 11. - S phòng/xư ng th c hành ngh 1.2 Thi t b d y ngh TT Tên thi t b d y ngh , c tính k thu t S lư ng Năm s n xu t 1 2. Giáo viên d y ngh - T ng s giáo viên c a ngh - T l h c sinh, sinh viên quy i/giáo viên quy i: - Giáo viên cơ h u (n u là cán b qu n lý tham gia gi ng d y thì ghi rõ s gi gi ng d y/năm): Trình , Trình Trình k Môn h c/mô un TT H và tên ngành, ngh nghi p v sư năng ngh gi ng d y ư c ào t o ph m 1 .. - Giáo viên th nh gi ng (n u có) Trình , Trình Môn T ng s gi Trình k TT H và tên ngành, ngh nghi p v h c/mô un gi ng năng ngh ư c ào t o sư ph m gi ng d y d y/năm 1 .. 3. Chương trình, giáo trình 3.1. Thông tin chung v chương trình, giáo trình, tài li u gi ng d y - Tên chương trình, trình ào t o, th i gian ào t o, i tư ng tuy n sinh, s lư ng môn h c, mô un. - Các lo i giáo trình, tài li u gi ng d y c a ngh 3.2. Chương trình d y ngh (có chương trình d y ngh chi ti t kèm theo) HI U TRƯ NG/GIÁM C/NGƯ I NG U (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 3 [3] TÊN CƠ QUAN CH QU N (n u có) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ S ĂNG KÝ c l p - T do - H nh phúc
 12. ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20....... BÁO CÁO TH C TR NG V M T S I U KI N M B O CHO HO T NG D Y NGH Ph n th nh t TH C TR NG CHUNG V CƠ S V T CH T, THI T BN , CÁN B QU N LÝ VÀ GIÁO VIÊN I. Cơ s v t ch t và thi t b chung c a trư ng 1. T ng quan v cơ s v t ch t chung c a trư ng : - Các công trình và t ng di n tích s d ng c a t ng công trình - Các phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có) 2. Các công trình, phòng h c s d ng chung: - Các phòng h c ư c s d ng chung - Phòng thí nghi m, th c nghi m; xư ng th c hành - Các công trình ph tr (H i trư ng; thư vi n; khu th thao; ký túc xá...) 3. Các thi t b gi ng d y s d ng chung II. Cán b qu n lý, giáo viên 1. Cán b qu n lý và giáo viên - T ng s - Cán b qu n lý - Giáo viên (cơ h u; th nh gi ng, kiêm ch c...) 2. Danh sách giáo viên gi ng d y các môn h c chung c a trư ng III. Quy mô ào t o chung - Quy mô tuy n sinh hàng năm (cho t t c các h ) - Quy mô ào t o (T ng lưu lư ng h c sinh, sinh viên/năm h c) - Các ngành, ngh ào t o (cho t t c các h ) Ph n th hai
 13. TH C TR NG V CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH D Y NGH I V I T NG NGH ÀO T O I. Ngh : ….. …; trình ào t o: …… 1. Cơ s v t ch t, thi t b d y ngh 1.1. Cơ s v t ch t - S phòng h c lý thuy t (dùng cho d y ngh ): - S phòng/xư ng th c hành (dùng cho d y ngh ): 1.2 Thi t b d y ngh TT Tên thi t b d y ngh , c tính k thu t cơ b n S lư ng Năm s n xu t 1 2. Giáo viên d y ngh - T ng s giáo viên c a ngh - T l h c sinh, sinh viên quy i/giáo viên quy i: - Giáo viên cơ h u (n u là cán b qu n lý tham gia gi ng d y thì ghi rõ s gi gi ng d y/năm): Trình Trình , ngành Trình k Môn h c gi ng TT H và tên nghi p v sư ư c ào t o năng ngh d y ph m 1 - Giáo viên th nh gi ng Trình , Trình Môn h c T ng s gi Trình k TT H và tên ngành ư c nghi p v gi ng d y gi ng năng ngh ào t o sư ph m d y/năm 1 3. Chương trình, giáo trình 3.1. Thông tin chung v chương trình, giáo trình, tài li u gi ng d y - Tên chương trình, trình ào t o, th i gian ào t o, i tư ng tuy n sinh, s lư ng môn h c, mô un. - Các lo i giáo trình, tài li u gi ng d y c a ngh 3.2. Chương trình d y ngh (có chương trình d y ngh chi ti t kèm theo)
 14. II. Ngh : ….(th hai). …; trình ào t o: …… 1. Cơ s v t ch t, thi t b d y ngh 1.1. Cơ s v t ch t - S phòng h c lý thuy t (dùng cho d y ngh ): - S phòng, xư ng th c hành (dùng cho d y ngh ): 1.2 Thi t b d y ngh TT Tên thi t b d y ngh , c tính k thu t cơ b n S lư ng Năm s n xu t 1 2. Giáo viên d y ngh - T ng s giáo viên c a ngh - T l h c sinh, sinh viên quy i/giáo viên quy i: - Giáo viên cơ h u (n u là cán b qu n lý tham gia gi ng d y thì ghi rõ s gi gi ng d y/năm): Trình Trình , ngành Trình k Môn h c gi ng TT H và tên nghi p v sư ư c ào t o năng ngh d y ph m 1 - Giáo viên th nh gi ng Trình , Trình T ng s gi Trình k Môn h c TT H và tên ngành, ngh nghi p v gi ng năng ngh gi ng d y ư c ào t o sư ph m d y/năm 1 3. Chương trình, giáo trình 3.1. Thông tin chung v chương trình, giáo trình, tài li u gi ng d y - Tên chương trình, trình ào t o, th i gian ào t o, i tư ng tuy n sinh, s lư ng môn h c, mô un. - Các lo i giáo trình, tài li u gi ng d y c a ngh 3.2. Chương trình d y ngh (có chương trình d y ngh chi ti t kèm theo)
 15. HI U TRƯ NG/GIÁM C/NGƯ I NG U (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 4 [4] B LAO NG-THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc T NG C C D Y NGH -------- ------- Hà N i, ngày.......tháng....... năm 20....... GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH S : ……/200…/GCN- KH DN 1. Tên ơn v ăng ký (ghi b ng ch in hoa) …………….………………. Tên giao d ch qu c t : ………........................................................................... Thu c: ............................................................................................................ a ch tr s chính: ………............................................................................. ……………………………………………………………………………… i n tho i: ................................, Fax :.................., E-mail : …..................... a ch phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): .............................................. ........................................................................................................................ Quy t nh thành l p (Gi y phép u tư) s : ………ngày, tháng, năm c p:…. 2. ăng ký ho t ng d y ngh : - Tr s chính: Quy mô tuy n S TT Tên ngh ào t o Mã ngh Trình ào t o sinh/năm 1 …. - Phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): Quy mô tuy n S TT Tên ngh ào t o Mã ngh Trình ào t o sinh/năm
 16. 1 …. 3. Gi y ch ng nh n này có hi u l c k t ngày ký./. T NG C C TRƯ NG (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 5 [5] UBND T NH, THÀNH PH ........... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S L -TB VÀ XÃ H I............ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20.... GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH S : …… /GCN KDN 1. Tên ơn v ăng ký (ghi b ng ch in hoa) …………….……………… Tên giao d ch qu c t : ………....................................................................... Thu c: ............................................................................................................ a ch tr s chính : .................................................................................... ……………………………………………………………………………… i n tho i: ................................, Fax :.................., E-mail : …..................... a ch phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): ............................................ ........................................................................................................................ Quy t nh thành l p (Gi y phép u tư): s ….; Ngày, tháng, năm c p: .... Cơ quan c p: …………………………............................................................ 2. ăng ký ho t ng d y ngh : - Tr s chính: Quy mô tuy n S TT Tên ngh ào t o Mã ngh Trình ào t o sinh/năm 1
 17. …. - Phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): Quy mô tuy n S TT Tên ngh ào t o Mã ngh Trình ào t o sinh/năm 1 …. 3. Gi y ch ng nh n này có hi u l c k t ngày ký./. GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 6 [6] TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ S ĂNG KÝ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20....... ƠN ĂNG KÝ B SUNG HO T NG D Y NGH Kính g i:................................................................................................... 1. Tên cơ s ăng ký:......................................................................................... Tên giao d ch qu c t :……………………………………………………….... 2. a ch tr s chính: .................................................................................... i n tho i: ......................Fax: .......................Email:........................................, 3. Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh s : .................ngày ........ tháng ............. năm.................. 4. N i dung ăng ký b sung: - .......................................................................................................................... - Tên ngh , trình ào t o, quy mô tuy n sinh: S Trình ào Quy mô tuy n sinh Tên ngh Mã ngh TT t o Năm Năm Năm 1
 18. 5. Chúng tôi xin cam k t th c hi n úng nh ng quy nh v d y ngh và các quy nh có liên quan c a pháp lu t./. HI U TRƯ NG/GIÁM C/NGƯ I NG U (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 7 [7] TÊN CƠ QUAN CH QU N (n u có) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ S ĂNG KÝ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20....... BÁO CÁO ĂNG KÝ B SUNG HO T NG D Y NGH 1. Lý do ăng ký b sung 2. i u ki n m b o cho ho t ng d y ngh Ngh : ….. …; trình ào t o: …… 1. Cơ s v t ch t, thi t b d y ngh 1.1. Cơ s v t ch t - S phòng h c lý thuy t chuyên ngh - S phòng/xư ng th c hành ngh 1.2 Thi t b d y ngh TT Tên thi t b d y ngh , c tính k thu t S lư ng Năm s n xu t 1 2 2. Giáo viên d y ngh - T ng s giáo viên c a ngh
 19. - T l h c sinh, sinh viên quy i/giáo viên quy i: - Giáo viên cơ h u (n u là cán b qu n lý tham gia gi ng d y thì ghi rõ s gi gi ng d y/năm): Trình , Trình Trình k Môn h c gi ng TT H và tên ngành, ngh nghi p v sư năng ngh d y ư c ào t o ph m 1 - Giáo viên th nh gi ng Trình , Trình T ng s gi Trình k Môn h c TT H và tên ngành, ngh nghi p v gi ng năng ngh gi ng d y ư c ào t o sư ph m d y/năm 1 3. Chương trình, giáo trình 3.1. Thông tin chung v chương trình, giáo trình, tài li u gi ng d y - Tên chương trình, trình ào t o, th i gian ào t o, i tư ng tuy n sinh, s lư ng môn h c, mô un. - Các lo i giáo trình, tài li u gi ng d y c a ngh 3.2. Chương trình d y ngh (có chương trình d y ngh chi ti t kèm theo) HI U TRƯ NG/GIÁM C/NGƯ I NG U (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) M u s 8 [8] TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN ƠN VN C P c l p - T do - H nh phúc ------- -------- ..........., ngày.......tháng....... năm 20....... GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ B SUNG HO T NG D Y NGH (S : …/200...../GCN KBS) 1. Tên ơn v ăng ký (ghi b ng ch in hoa) …………….……………… Tên giao d ch qu c t : ……….......................................................................
 20. Thu c: ............................................................................................................ a ch tr s chính: ………......................................................................... ……………………………………………………………………………… i n tho i: ................................, Fax :.................., E-mail : …..................... a ch phân hi u/cơ s ào t o khác (n u có): …….................................... ........................................................................................................................ Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh s : ………………………… Ngày, tháng, năm c p………………………………………………………. 2. ăng ký b sung, thay i: - ……………………………………………………………………………….. - Tên ngh , quy mô ào t o, trình ào t o Quy mô tuy n S TT Tên ngh ào t o Mã ngh Trình ào t o sinh/năm 1 …. 3. Gi y ch ng nh n này có hi u l c k t ngày ký./. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u, ghi rõ h và tên) [1] ơn ăng ký ho t ng d y ngh - Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i [2] Báo cáo Th c tr ng v m t s i u ki n m b o cho ho t ng d y ngh (dành cho cơ s d y ngh ) - Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i [3] Báo cáo Th c tr ng v m t s i u ki n m b o cho ho t ng d y ngh (dành cho cơ s giáo d c, doanh nghi p) - Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i [4] M u Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh - Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i [5] M u Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh (do các S L TB&XH c p) - Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i
Đồng bộ tài khoản