Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LONG AN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 72/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T NĂM 2009 TRÊN Đ A BÀN T NH LONG AN Y BAN NHÂN DÂN T NH LONG AN Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph và Thông tư s 114/2004/TT.BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài chính v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a các ngh đ nh hư ng d n thi hành Lu t Đ t đai và Ngh đ nh s 187/2004/NĐ-CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình tư, th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c ý ki n c a Đ i bi u HĐND t nh – khóa VII t i kỳ h p th 19, t ngày 03 – 05/12/2008; Xét đ ngh s 2475/STC-QLNN ngày 30/10/2008 c a S Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này b ng giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh Long An. Đi u 2. B ng giá đ t t i Đi u 1 c a quy t đ nh này đư c s d ng làm căn c đ : 1) Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a Pháp lu t; 2) Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3) Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 4) Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 5) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a Pháp lu t; 6) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 7) Tính ti n b i thư ng và xác đ nh m c đ x ph t vi ph m hành chính đ i v i ngư i có hành vi vi ph m Pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a Pháp lu t. Đi u 3. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t, ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá theo quy đ nh t i Đi u 1. Quy t đ nh này không áp d ng đ i v i ngư i có quy n s d ng đ t th a thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng quy n s d ng đ t. Đi u 4. Các t ch c đư c Nhà nư c cho phép chuy n m c đích s d ng đ t, chuy n t hình th c thuê đ t sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t, giao đ t có thu ti n s d ng đ t không thông qua hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t; Nhà nư c b i thư ng thi t h i - 1 -
 2. khi thu h i đ t; doanh nghi p Nhà nư c ti n hành c ph n hóa l a ch n hình th c giao đ t mà giá đ t t i quy t đ nh này chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng thì UBND các huy n, th xã d ki n m c giá đ ngh cơ quan có ch c năng th m đ nh trình UBND t nh quy t đ nh m c giá c th cho phù h p đ th c hi n và quy t đ nh này đư c g i đ n Thư ng tr c HĐND t nh đ báo cáo. Đi u 5. Trư ng h p trong năm 2009 UBND các huy n th xã c n b sung ho c đi u ch nh giá đ t t i m t s v trí c a m t s lo i đ t thì ph i l p văn b n nêu rõ cơ s hình thành, nguyên nhân đ ngh b sung ho c đi u ch nh giá đ t g i cơ quan có ch c năng th m đ nh trình UBND t nh xem xét quy t đ nh và quy t đ nh này đư c g i đ n Thư ng tr c HĐND t nh đ báo cáo. Đi u 6. - Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 đ n ngày 31/12/2009. - Các trư ng h p h gia đình, cá nhân s d ng đ t đã n p đ h sơ h p l xin c p Gi y ch ng nh n, xin chuy n m c đích s d ng đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t trư c ngày 01/01/2009 (có xác nh n b ng văn b n c a cơ quan ti p nh n) thì đư c áp d ng theo giá đ t do UBND t nh quy t đ nh t i th i đi m n p đ h sơ h p l . - Các phương án b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đư c UBND c p có th m quy n phê duy t trư c ngày 01/01/2009 đã công b ra dân và đang th c hi n chi tr thì th c hi n theo phương án đã phê duy t. - Giao Ch t ch UBND các huy n, th xã, Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n niêm y t công khai b ng giá đ t c a đ a phương. Đi u 7. Chánh Văn phòng UBND t nh, th trư ng các s ban ngành, Đoàn th , Ch t ch UBND các huy n, th xã, Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n và ngư i s d ng đ t trên đ a bàn t nh Long An thi hành quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH T CH - B Tài chính; - B Tài nguyên và MT; - B Tư pháp – C c ki m tra văn b n; - TT.TU, TT.HĐND t nh; - CT, PCT.UBND t nh; - Như đi u 7; - Phòng NC.TH; Dương Qu c Xuân - Lưu: VT, STC, Nh; QD_GIA DAT_2009 B NG GIÁ CÁC LO I Đ T Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 72/2009/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 c a y ban nhân dân t nh Long An A. NH NG QUI Đ NH CHUNG: I. V NGUYÊN T C XÁC Đ NH GIÁ CÁC LO I Đ T: 1- Đ i v i nhóm đ t nông nghi p: Giá đ t đư c xác đ nh d a vào đi u ki n thu n l i v giao thông theo t ng đ a bàn xã, phư ng, th tr n và theo t ng lo i đ t. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n vi c chuy n đ i h th ng ch tiêu mã (ký hi u) các lo i đ t ghi trên gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t trư c đây (theo Lu t Đ t đai năm 1993) sang các lo i đ t: đ t tr ng cây hàng năm, đ t tr ng cây lâu năm, đ t r ng s n xu t, đ t nuôi tr ng th y s n (theo Lu t Đ t đai năm 2003) đ áp d ng đơn giá đ t t i ph n II, ph l c I c a quy t đ nh này. 2- Đ i v i nhóm đ t phi nông nghi p: a- Đ i v i đ t : Giá đ t đư c xác đ nh c th theo t ng đ a bàn huy n, th và t ng v trí đ t d a vào các đi u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh và cung c p d ch v . - 2 -
 3. b- Đ i v i đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p: Giá đ t đư c xác đ nh b ng 90% giá đ t . c- Đ i v i đ t nghĩa trang, nghĩa đ a: Giá đ t đư c xác đ nh b ng giá đ t nông nghi p cùng v trí ho c lo i đ t nông nghi p li n k , trư ng h p li n k nhi u lo i đ t thì tính theo giá đ t nông nghi p cao nh t. Riêng trư ng h p s d ng vào m c đích kinh doanh đư c xác đ nh b ng giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p. d- Đ i v i đ t xây d ng tr s cơ quan, đ t xây d ng các công trình s nghi p c a Nhà nư c: Giá đ t đư c xác đ nh b ng giá đ t . e- Đ i v i đ t phi nông nghi p khác: Giá đ t đư c xác đ nh b ng giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p. 3- Đ i v i nhóm đ t chưa s d ng: Đ i v i các lo i đ t chưa xác đ nh m c đích s d ng (đ t b ng chưa s d ng) thì căn c vào giá đ t c a lo i đ t nông nghi p li n k đ xác đ nh. Đ i v i đ t chưa s d ng đư c c p có th m quy n cho phép đưa vào s d ng thì căn c vào giá đ t cùng lo i, cùng m c đích s d ng đ xác đ nh giá đ t. II. V NGUYÊN T C ÁP D NG GIÁ Đ T: 1- Giá đ t ph i đư c xác đ nh theo đúng m c đích s d ng đ t ghi trên gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đư c c p theo qui đ nh c a pháp lu t; quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n m c đích s d ng đ t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 2- Trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng đ t đ i v i th a đ t có 02 cách tính giá thì giá đ t đ tính thu thu nh p chuy n quy n s d ng đ t và l phí trư c b đư c xác đ nh theo giá đ t áp d ng cho ngư i nh n quy n s d ng đ t. 3- Trư ng h p th a đ t có nhi u ph m vi tính thì giá đ t đ th c hi n nghĩa v tài chính đư c xác đ nh theo đơn giá đ t bình quân gia quy n c a th a đ t. 4- Trong trư ng h p tính toán c th mà đơn giá đ t th p hơn đơn giá đ t nông nghi p thì đư c tính b ng giá đ t nông nghi p, đ ng th i chi c c thu ph i có trách nhi m báo cáo UBND huy n, th xã bi t đ ki n ngh đi u ch nh l i cho phù h p trong th i gian g n nh t. 5- Khi ti p nh n h sơ c a các t ch c đư c Nhà nư c cho phép chuy n m c đích s d ng đ t, chuy n t hình th c thuê đ t sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t, giao đ t có thu ti n s d ng đ t S Tài nguyên và Môi trư ng có văn b n yêu c u UBND huy n, th xã liên quan có ý ki n v giá đ t g i cơ quan có ch c năng t ch c th m đ nh: - Trư ng h p giá th m đ nh cao hơn b ng giá đ t hi n hành thì ph i trình UBND t nh xem xét quy t đ nh; - Trư ng h p giá th m đ nh b ng giá đ t hi n hành thì l p văn b n báo cáo UBND t nh. 6- Đ đ m b o tính chính xác trong vi c xác đ nh giá c a t ng th a đ t, cơ quan ch c năng có th m quy n đo đ c ch u trách nhi m v vi c th hi n đúng trên b n đ đ a chính v trí đ t theo các đo n, đư ng giao thông th y b và di n tích đ t theo t ng ph m vi tính c a th a đ t như quy đ nh c a b ng giá đ t. 7- Đ i v i cá nhân, h gia đình khi đư c áp d ng cách tính có l i nh t cho ngư i s d ng đ t t i đi m 2, m c II, Ph l c II đ i v i đ t thì giá đ t nông nghi p đư c áp d ng theo quy đ nh t i ph n II, ph l c I đ xác đ nh kho n chênh l ch ti n s d ng đ t ph i n p khi đư c chuy n m c đích s d ng đ t t đ t nông nghi p sang đ t phi nông nghi p là đ t . 8- Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh thì UBND huy n, th xã ph n nh b ng văn b n v cơ quan ch c năng bi t đ ph i h p v i các cơ quan có liên quan đ xu t hư ng x lý trình UBND t nh xem xét quy t đ nh. B. GIÁ CÁC LO I Đ T: Đư c s p x p theo 03 ph l c như sau: PH L C I: B NG GIÁ NHÓM Đ T NÔNG NGHI P PH L C II: B NG GIÁ Đ T PH L C III: B NG GIÁ Đ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P PH L C I - 3 -
 4. B NG GIÁ NHÓM Đ T NÔNG NGHI P (ĐVT: đ/m2) I. B NG GIÁ NHÓM Đ T NÔNG NGHI P: Đư c xây d ng riêng cho t ng huy n, th và chia ra thành 03 ph n như sau: Ph n I: Đ t nông nghi p (không phân bi t lo i đ t) có v trí ti p giáp đư ng giao thông. Ph n II: Đ t nông nghi p (phân bi t theo lo i đ t tr ng cây hàng năm, cây lâu năm, r ng s n xu t và nuôi tr ng th y s n) không thu c quy đ nh t i ph n I và ph n III. Ph n III: Đ t nông nghi p (không phân bi t lo i đ t) có v trí ti p giáp sông, kênh. II. NH NG QUY Đ NH Đ I V I B NG GIÁ NHÓM Đ T NÔNG NGHI P: 1. Trong ph m vi 50m đ u ven đư ng giao thông th y, b : a) Th a đ t nông nghi p có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b ho c th a đ t nông nghi p không có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b nhưng cùng ch s d ng v i th a đ t có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b thì đư c áp d ng theo giá đ t t i ph n I ho c ph n III, ph l c I B ng giá đ t nông nghi p. b) Th a đ t nông nghi p không có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b và không cùng ch s d ng v i th a đ t có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b đư c tính b ng 70% đơn giá đ t t i ph n I ho c ph n III, ph l c I B ng giá đ t nông nghi p. Sau khi tính toán n u th p hơn đơn giá đ t t sau mét th 50 đ n mét th 100 đ i v i Qu c l và Đư ng t nh thì đư c áp d ng theo đơn giá đ t t sau mét th 50 đ n mét th 100 ho c n u th p hơn đơn giá đ t t i ph n II đ i v i các đư ng giao thông th y, b còn l i thì đư c áp d ng theo đơn giá đ t t i ph n II. 2. T sau mét th 50 tr vào: Áp d ng theo đơn giá đ t t i ph l c I B ng giá đ t nông nghi p đ i v i th a đ t nông nghi p có v trí ti p giáp và không ti p giáp đư ng giao thông th y, b . 3. Th a đ t nông nghi p áp d ng đư c nhi u cách tính: Trư ng h p th a đ t nông nghi p có v trí ti p giáp nhi u đư ng giao thông th y, b như qui đ nh t i ph n I và ph n III nên có nhi u giá đ t khác nhau thì ph n di n tích đ t trong ph m vi 50m đ u s đư c xác đ nh l n lư t theo ph m vi tính có giá đ t cao nh t, ph n di n tích đ t còn l i t sau mét th 50 tr vào (n u có) cũng đư c xác đ nh theo cách tính nêu trên. PH N I: Đ T NÔNG NGHI P CÓ V TRÍ TI P GIÁP ĐƯ NG GIAO THÔNG PH M VI TÍNH T sau mét th 50 đ n T sau mét 50m đ u STT V TRÍ mét th 100 th 100 tr vào và bên Phư ng, Th Phư ng, Th Xã Xã trong tr n tr n A QU C L Áp d ng theo giá đ t t i 1 QL 1A 162.000 135.000 135.000 108.000 ph n II, ph 2 QL 50 135.000 108.000 108.000 90.000 l cI 3 QL 62 Th xã Tân An 162.000 135.000 135.000 108.000 Th Th a 135.000 108.000 108.000 90.000 M c Hóa 70.000 50.000 50.000 40.000 Th nh Hóa, Tân 90.000 70.000 70.000 60.000 Th nh, 4 QL N2 B nL c 135.000 108.000 108.000 90.000 Đ c Hòa 135.000 108.000 108.000 90.000 Th Th a 108.000 90.000 90.000 70.000 Th nh Hóa 70.000 50.000 50.000 40.000 - 4 -
 5. PH M VI TÍNH T sau mét th 50 đ n T sau mét 50m đ u STT V TRÍ mét th 100 th 100 tr vào và bên Phư ng, Th Phư ng, Th Xã Xã trong tr n tr n Tân Th nh 30.000 B ĐƯ NG T NH 1 Th xã Tân An 162.000 135.000 135.000 108.000 2 B nL c 135.000 108.000 108.000 90.000 3 Đ c Hòa 135.000 108.000 108.000 90.000 Riêng ĐT 830 n i 108.000 90.000 90.000 70.000 dài 4 Tân Tr 108.000 90.000 70.000 50.000 5 Châu Thành 108.000 90.000 70.000 50.000 Riêng ĐT 827D 70.000 50.000 (L Thanh niên) 6 Th Th a 108.000 90.000 90.000 70.000 7 C n Đư c 135.000 108.000 108.000 60.000 8 C n Giu c (k c 135.000 108.000 108.000 65.000 ĐH 11, HL 12 và HL 19) 9 Đ c Hu 60.000 40.000 40.000 16.000 10 Th nh Hóa 60.000 40.000 40.000 35.000 11 Tân Th nh ĐT 829 85.000 50.000 60.000 35.000 ĐT 837 50.000 30.000 30.000 26.000 12 M c Hóa 50.000 30.000 20.000 12.000 13 Vĩnh Hưng 30.000 20.000 20.000 12.000 14 Tân Hưng 30.000 20.000 20.000 12.000 50m đ u C ĐƯ NG HUY N T sau mét th 50 tr vào và bên trong Phư ng, Th Xã tr n 1 Th xã Tân An Áp d ng theo giá đ t t i ph n II, ph l c I 2 B nL c 108.000 90.000 3 Đ c Hòa 108.000 90.000 4 Tân Tr 90.000 70.000 5 Châu Thành 90.000 70.000 6 Th Th a 90.000 70.000 7 C n Đư c 108.000 60.000 8 C n Giu c 108.000 65.000 9 Đ c Hu 40.000 16.000 10 Th nh Hóa 40.000 35.000 - 5 -
 6. PH M VI TÍNH T sau mét th 50 đ n T sau mét 50m đ u STT V TRÍ mét th 100 th 100 tr vào và bên Phư ng, Th Phư ng, Th Xã Xã trong tr n tr n 11 Tân Th nh 50.000 30.000 12 M c Hóa 20.000 12.000 13 Vĩnh Hưng 20.000 12.000 14 Tân Hưng 20.000 12.000 D CÁC ĐƯ NG KHÁC 50m đ u I Các đư ng có tên b ng ch ho c T sau mét th 50 b ng s và các khu dân cư t p trung Phư ng, Th tr vào và bên trong Xã (tr các QL, ĐT qui đ nh t i đi m A, tr n B nêu trên) 1 Th xã Tân An - Phư ng 1, 2, 3 162.000 - Phư ng 4, 5, 6, 7, Tân Khánh, 135.000 108.000 Khánh H u và các xã còn l i Áp d ng theo giá đ t t i ph n II, ph l c I 2 B nL c 162.000 135.000 3 Đ c Hòa 90.000 70.000 4 Tân Tr 108.000 90.000 5 Châu Thành 90.000 70.000 6 Th Th a 135.000 108.000 7 C n Đư c 135.000 108.000 8 C n Giu c 135.000 108.000 9 Đ c Hu 60.000 40.000 Áp d ng theo giá đ t 10 Th nh Hóa 60.000 40.000 t i ph n II, ph l c I 11 Tân Th nh 50.000 30.000 12 M c Hóa 50.000 30.000 13 Vĩnh Hưng 30.000 20.000 14 Tân Hưng 30.000 20.000 II Các đư ng chưa có tên và đư ng giao thông khác n n đư ng ≥ 3m, có tr i đá, s i đ , bêtông ho c nh a 1 Huy n Đ c Hòa 80.000 70.000 2 Th xã Tân An và các huy n còn l i Áp d ng giá đ t nông nghi p Áp d ng theo giá đ t cao nh t trên đ a bàn xã, t i ph n II, ph l c I phư ng, th tr n t i ph n II, ph l c I PH N II: Đ T NÔNG NGHI P KHÔNG THU C QUY Đ NH T I PH N I VÀ PH N III - 6 -
 7. Đ t tr ng Đ t nuôi Đ t tr ng Đ t r ng STT ĐƠN V cây hàng tr ng th y cây lâu năm s n xu t năm s n TH XÃ TÂN AN 1 - Phư ng 85.000 85.000 45.000 55.000 - Xã 75.000 75.000 40.000 50.000 B NL C - Th tr n B n L c và các xã M Yên, Long Hi p, Phư c L i, Thanh 90.000 90.000 70.000 70.000 Phú, Tân B u - Các xã Nh t Chánh, Th nh Đ c, 2 80.000 80.000 60.000 60.000 An Th nh - Các xã Lương Hòa, Lương Bình, 65.000 65.000 45.000 45.000 Tân Hòa - Các xã Bình Đ c, Th nh L i, 50.000 50.000 35.000 35.000 Th nh Hòa Đ C HÒA - Th tr n Đ c Hòa, Th tr n H u Nghĩa và các xã Đ c Hòa Đông, 60.000 60.000 45.000 45.000 Đ c Hòa H , H u Th nh - Các xã M H nh B c, M H nh Nam, Đ c L p Thư ng, Đ c L p 55.000 55.000 40.000 40.000 3 H , Đ c Hòa Thư ng, Hòa Khánh Đông - Th tr n Hi p Hòa và các xã Tân M , Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh 45.000 45.000 30.000 30.000 Tây, Tân Phú, Hi p Hòa - Các xã L c Giang, An Ninh Đông, 40.000 40.000 25.000 25.000 An Ninh Tây TÂN TR 4 - Th tr n Tân Tr và các xã Bình Lãng, L c T n, Quê M Th nh, M 65.000 65.000 40.000 50.000 Bình, An Nh t Tân, Bình T nh - Các xã Tân Phư c Tây, Bình Trinh 55.000 55.000 30.000 40.000 Đông, Nh t Ninh, Đ c Tân CHÂU THÀNH - Th tr n T m Vu và các xã Hòa 5 Phú, Vĩnh Công, Bình Qu i, Dương 50.000 50.000 30.000 30.000 Xuân H i, Long Trì, Phú Ngãi Tr , Hi p Th nh - Các xã An L c Long, Phư c Tân Hưng, Thanh Phú Long, Thu n M , 40.000 40.000 30.000 30.000 Thanh Vĩnh Đông 6 TH TH A - Th tr n Th Th a (phía nam) và 65.000 65.000 45.000 45.000 các xã Nh Thành, Bình Th nh - Th tr n Th Th a (phía b c) và các xã M Phú, Bình An (phía nam), 55.000 55.000 40.000 40.000 M An (phía đông) - 7 -
 8. Đ t tr ng Đ t nuôi Đ t tr ng Đ t r ng STT ĐƠN V cây hàng tr ng th y cây lâu năm s n xu t năm s n - Các xã M Th nh, M L c và Bình An (phía b c), M An (phía tây t 40.000 40.000 25.000 25.000 R ch Hàng B n – Ti n Giang) - Long Thu n, Long Th nh, Tân 30.000 30.000 15.000 15.000 Thành, Long Thành, Tân L p C N ĐƯ C - Th tr n C n Đư c và các xã Long Khê, Long Đ nh, Long Tr ch, Long 65.000 65.000 50.000 50.000 Hòa, Long Cang, Long Sơn, Tân 7 Tr ch, Phư c Vân - Các xã M L , Tân Lân, Phư c Đông, Tân Ân, Tân Chánh, Phư c 55.000 55.000 45.000 45.000 Tuy, Long H u Đông và Long H u Tây C N GIU C - Th tr n C n Giu c và các xã 65.000 65.000 40.000 40.000 Phư c Lý, Long Thư ng, Tân Kim - Các xã Long H u, Phư c H u, M 8 L c, Trư ng Bình, Long An, Thu n 55.000 55.000 35.000 35.000 Thành và Phư c Lâm - Các xã Tân T p, Phư c Vĩnh Đông, Phư c Vĩnh Tây, Đông 50.000 50.000 35.000 35.000 Th nh, Phư c L i và Long Ph ng Đ C HU - Th tr n Đông Thành và xã Bình 14.000 16.000 10.000 10.000 9 Hòa Nam, M Quí Tây - Các xã M Th nh Đông, M Th nh 10.000 12.000 6.000 6.000 B c, Bình Hòa B c và Bình Thành - Các xã Bình Hòa Hưng, M Quí 8.000 9.000 5.000 5.000 Đông, M Th nh Tây, M Bình TH NH HÓA - Th tr n Th nh Hóa, Tân Đông, 30.000 35.000 30.000 20.000 Thu n Nghĩa Hòa - Các xã Tân Tây, Th y Đông 20.000 25.000 20.000 10.000 10 - Các xã Th nh Phư c, Th nh Phú, 15.000 18.000 15.000 8.000 Th y Tây - Các xã Tân Hi p, Thu n Bình, 10.000 15.000 10.000 6.000 Th nh An 11 TÂN TH NH - Các xã Tân Hòa, Nhơn Ninh, Tân 26.000 26.000 14.000 13.000 Ninh và Tân Thành - Các xã H u Th nh Đông, Nhơn 22.000 22.000 14.000 11.000 Hòa L p, Tân L p - 8 -
 9. Đ t tr ng Đ t nuôi Đ t tr ng Đ t r ng STT ĐƠN V cây hàng tr ng th y cây lâu năm s n xu t năm s n - Th tr n Tân Th nh và các xã Nhơn Hòa, Tân Bình, H u Th nh Tây, B c 18.000 18.000 14.000 11.000 Hòa, Ki n Bình 12 M C HÓA 10.000 10.000 8.000 8.000 13 VĨNH HƯNG 10.000 10.000 8.000 8.000 14 TÂN HƯNG 10.000 10.000 8.000 8.000 PH N III: Đ T NÔNG NGHI P CÓ V TRÍ TI P GIÁP SÔNG, KÊNH 50m đ u T sau mét th 50 tr STT ĐƠN V Phư ng, Xã vào và bên trong Th tr n 1 Đ c Hòa Sông Vàm C Đông 90.000 80.000 Kênh An H 70.000 Kênh Th y Cai và kênh ranh 364 70.000 Các kênh sư n c a kênh An H , kênh 60.000 Th y Cai, kênh ranh 364 và các kênh nhánh c a sông Vàm C Đông 2 Châu Thành Ven sông Vàm C Tây 50.000 Áp d ng theo giá đ t t i ph n II, ph l c I 3 C n Đư c Ven sông Vàm C , sông Vàm C Đông, 100.000 Kênh Nư c M n, sông R ch Cát Ven đê bao sông Vàm C , sông Vàm C 100.000 Đông, Kênh Nư c M n, sông R ch Cát Ven sông, kênh, đê bao còn l i áp d ng theo giá đ t t i ph n II, ph l c I 4 Th nh Hóa a Ven sông Vàm C Tây - Các xã Thu n Nghĩa Hòa, Th y Tây, 40.000 Th tr n Th nh Hóa - Các xã Tân Đông, Tân Tây, Th y Đông 35.000 Áp d ng theo giá đ t - Th nh Phư c, Th nh Phú 25.000 t i ph n II, ph l c I Ven các kênh Dương Văn Dương, An 35.000 b Xuyên c Ven kênh Nam L 62 - Ranh Th Th a – Kênh 19 48.000 - Kênh 19 – Kênh 21 40.000 - Kênh 21 – C u Bún Bà C a 35.000 d Ven các kênh c p l GTNT 35.000 - 9 -
 10. 50m đ u T sau mét th 50 tr STT ĐƠN V Phư ng, Xã vào và bên trong Th tr n Ven sông, kênh còn l i áp d ng theo giá e đ t t i ph n II ph l c I 5 M c Hóa 20.000 12.000 6 Vĩnh Hưng Sông Vàm C - Lò G ch; sông Măng Đa 15.000 12.000 – C Môn, sông Cái C - Long Kh t; Áp d ng theo giá đ t Kênh 28; Kênh Hưng Đi n; Kênh Tân t i ph n II, ph l c I Thành – Lò G ch 7 Tân Hưng Ven sông Vàm C 15.000 12.000 Ven các kênh H ng Ng , Sông Trăng, 15.000 12.000 79, Cái C , Phư c Xuyên, Tân Thành, Lò G ch Ven sông, kênh còn l i áp d ng theo giá đ t t i ph n II ph l c I PH L C II B NG GIÁ Đ T (ĐVT: đ/m2) I. B NG GIÁ Đ T : Đư c xây d ng riêng cho t ng huy n, th và chia ra thành 03 ph n như sau: Ph n I: Đ t có v trí ti p giáp đư ng giao thông. A. Các tuy n đư ng qu c l B. Các tuy n đư ng t nh C. Các tuy n đư ng huy n D. Các tuy n đư ng khác I- Các đư ng có tên II- Các đư ng chưa có tên Các tuy n đư ng giao thông n n đư ng l n hơn ho c b ng 3m, có tr i đá, s i đ , bê tông, ho c nh a. E. Các khu dân cư t p trung Ph n II: Đ t không thu c quy đ nh t i ph n I và ph n III. Ph n III: Đ t có v trí ti p giáp sông, kênh. * GHI CHÚ: + Đư ng giao thông là tên g i nói chung, bao g m: Qu c l ; Đư ng t nh; Đư ng huy n; Hương l ; các đư ng có tên b ng ch ho c b ng s ; các đư ng chưa có tên; l i đi công c ng; h m; b kênh công c ng xe g n máy hai bánh lưu thông đư c. + N n đư ng là b r ng c a đư ng bao g m m t đư ng và l đư ng. + Đ t có v trí ti p giáp sông, kênh ph m vi tính đư c xác đ nh như sau: . Phía có b sông, kênh: Ph m vi tính đư c xác đ nh t mép b sông, kênh. . Phía không có b sông, kênh: ph m vi tính đư c xác đ nh t mép sông, kênh. II. NH NG QUI Đ NH Đ I V I B NG GIÁ Đ T : 1. Ph m vi tính: a) Trong ph m vi 50 m đ u ven đư ng giao thông th y, b : - 10 -
 11. a1- Th a đ t có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b ho c th a đ t không có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b nhưng cùng ch s d ng v i th a đ t có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b thì đư c áp d ng theo giá đ t t i ph n I ho c ph n III, m c I B ng giá đ t . a2- Th a đ t không có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b và không cùng ch s d ng v i th a đ t có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b đư c tính b ng 70% đơn giá đ t t i ph n I ho c ph n III, m c I B ng giá đ t . b) T sau mét th 50 tr vào: b1- Đ i v i Qu c l , Đư ng t nh (đi m A, B ph n I, m c I B ng giá đ t ): - T sau mét th 50 đ n mét th 100 đư c tính b ng 30% đơn giá đ t t i ph n I, m c I B ng giá đ t . - T sau mét th 100 tr vào đư c tính theo đơn giá đ t t i ph n II, m c I B ng giá đ t . b2- Các đư ng giao thông th y, b còn l i (tr Qu c l , Đư ng t nh) đư c tính theo đơn giá đ t t i ph n II, m c I B ng giá đ t . 2. Th a đ t áp d ng đư c nhi u cách tính: - Trư ng h p th a đ t có v trí ti p giáp nhi u đư ng giao thông th y, b như qui đ nh t i ph n I và ph n III nên có nhi u giá đ t khác nhau thì ph n di n tích đ t trong ph m vi 50m đ u s đư c xác đ nh l n lư t theo ph m vi tính có giá đ t cao nh t, ph n di n tích đ t còn l i t sau mét th 50 tr vào (n u có) cũng đư c xác đ nh theo cách tính nêu trên. - Trư ng h p th a đ t không có v trí ti p giáp đư ng giao thông th y, b như qui đ nh t i đi m a2, đi m b nêu trên ho c thu c nhóm đ t t i ph n II, m c I B ng giá đ t thì áp d ng cách tính có l i nh t cho ngư i s d ng đ t. 3. Đ i v i đ t t i các giao đi m thu c đo n, đư ng giao thông th y b nào thì tính theo giá đ t c a đo n, đư ng giao thông th y b đó, trư ng h p t i giao đi m chưa rõ v trí đ áp d ng giá đ t thì đư c xác đ nh theo tim đư ng ho c tâm đi m c a v trí đ nh giá (không tính giá trung bình c ng). 4. Giá đ t sau khi tính theo qui đ nh t i đi m 1 và đi m 2 n u th p hơn giá đ t t i ph n II thì áp d ng theo giá đ t t i ph n II. 1. TH XÃ TÂN AN ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ PH N I: NHÓM Đ T CÓ V TRÍ TI P GIÁP ĐƯ NG GIAO THÔNG A QU C L (QL) 1 QL 1A Ranh TXTA và Th Th a – Ngã 3 1.600.000 Th Th a Ngã ba Th Th a – QL 62 2.500.000 QL 62 – H t Trư ng Lý T Tr ng 3.300.000 H t Trư ng Lý T Tr ng – H t ranh 2.100.000 khu Du l ch h Khánh H u H t ranh khu Du l ch h Khánh H u – 1.600.000 Ranh Ti n Giang và Long An 2 Đư ng tránh TXTA 1.300.000 3 QL 62 Qu c l I A – H t trư ng THCS 6.000.000 Th ng Nh t H t trư ng THCS Th ng Nh t – Đư ng tránh Th xã Tân An 4.500.000 Đư ng tránh Th xã Tân An - C ng 2.800.000 C nĐ t - 11 -
 12. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ C ng C n Đ t – UBND xã L i Bình 2.500.000 Nhơn UBND xã L i Bình Nhơn - Ranh 2.000.000 TXTA và Th Th a B ĐƯ NG T NH (ĐT) 1 ĐT 833 (đư ng T ng Qu c l I A - C u T ng U n 1.500.000 U n) C u T ng U n – H t ranh Th xã 1.200.000 2 ĐT 834 (đư ng vào Th Qu c l I A – Đư ng dây đi n 220KV Th a) 1.300.000 3 ĐT còn l i Đư ng dây đi n 220KV - H t ranh 900.000 Th xã C ĐƯ NG HUY N, TH D CÁC ĐƯ NG KHÁC I Các đư ng có tên * Các đư ng có tên b ng ch 1 B ch Đ ng 5.000.000 2 Bùi Th Đ ng (m t đo n đư ng s 3) 5.000.000 3 B o Đ nh C ng sau B n xe khách LA – Hùng 4.000.000 Vương 4 Đư ng s 9 (Bình Quân Qu c l 1A – Nguy n C u Vân 1.500.000 1) 5 Đư ng s 10 (Bình Qu c l 1A – Nguy n C u Vân Quân 2) 1.000.000 6 Châu Th Kim Nguy n Đình Chi u – Huỳnh Văn 4.500.000 T o Huỳnh Văn T o - B Kênh Phư ng 3 4.000.000 B kênh Phu ng 3 – Đư ng 277 2.500.000 Đư ng 277 – C u cây B n 1.700.000 C u cây B n – C u Bà Lý 900.000 C u Bà Lý - H t ranh Th xã 800.000 7 C Luy n (Đư ng vào Qu c l 1A – Cao Văn L u 1.700.000 Cty Lương th c) Cao Văn L u – B n đò 1.000.000 8 Cao Văn L u 800.000 9 Cách M ng Tháng Tám Phan Văn Đ t – Nguy n Hu 3.500.000 Nguy n Hu - Nguy n Trung Tr c 6.000.000 - 12 -
 13. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ Nguy n Trung Tr c – Hai Bà Trưng 5.200.000 10 Đ Trình Tho i Qu c l IA - UBND xã Hư ng Th 1.300.000 Phú UBND xã Hư ng Th Phú – H t 900.000 ranh Th xã 11 Huỳnh Văn G m 3.300.000 12 H Văn Long 3.300.000 13 Huỳnh Th Mai Nguy n Trung Tr c - Trương Đ nh 1.800.000 14 Huỳnh Văn Đ nh Nguy n Đình Chi u - Nguy n Thái 1.800.000 Bình 15 Huỳnh Văn Nh t Phía bên trái tính t đư ng Hùng 1.800.000 Vương Phía bên ph i tính t đư ng Hùng 1.000.000 Vương 16 Huỳnh Văn T o Nguy n Đình Chi u - Châu Th Kim 1.800.000 17 Huỳnh Vi t Thanh 3.300.000 18 Hoàng Hoa Thám 3.300.000 19 Huỳnh H u Th ng Nguy n Đình Chi u – Huỳnh Văn 1.800.000 Nh t 20 Hai Bà Trưng 6.000.000 21 Hùng Vương Qu c l 62 - Qu c l IA 8.000.000 Qu c l IA – Đư ng s 2 16.000.000 Đư ng s 2 (Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n) – Nguy n C u Vân 12.000.000 Nguy n C u Vân – Huỳnh Văn Nh t 1.800.000 Huỳnh Văn Nh t – Nguy n Đình 13.000.000 Chi u 22 L Dương C ng 1 Lăng Nguy n Huỳnh Đ c – 1.200.000 C ng 2 23 Lý Thư ng Ki t 2.400.000 24 Lê L i Trương Đ nh - Ngô Quy n 9.000.000 25 Lê Văn Tao 4.500.000 26 Lê Th Thôi Ph n láng bê tông nh a nóng 2.600.000 Ph n láng bê tông xi măng 1.500.000 27 Lãnh Binh Ti n Nguy n Duy - Nguy n Trung Tr c 9.000.000 28 Lý Công U n Trương Đ nh – Th Khoa Huân 4.500.000 29 Mai Th T t Trương Đ nh – Hùng Vương 10.000.000 30 Nguy n Thái Bình 3.000.000 31 Nguy n Thanh C n 3.000.000 - 13 -
 14. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ 32 Nguy n Đình Chi u Tr n Hưng Đ o - Trương Đ nh 6.000.000 Trương Đ nh – Châu Th Kim 9.000.000 Châu Th Kim – Nguy n Văn Rành 6.000.000 Nguy n Văn Rành – Kênh 6 Nguyên 3.000.000 Kênh 6 Nguyên – H t ranh Th xã 2.000.000 33 Nguy n Duy Trương Đ nh - Ngô Quy n 9.000.000 34 Nguy n Th H nh Huỳnh Văn G m - C ng R ch 1.400.000 Mương C ng R ch Mương – H t đư ng 1.000.000 35 Nguy n Thái H c 3.500.000 36 Nguy n Hu Hoàng Hoa Thám – Th Khoa Huân 5.000.000 37 Ngô Quy n Nguy n Trung Tr c - Nguy n Hu 6.000.000 38 Nguy n Văn Rành Nguy n Đình Chi u – Sông B o Đ nh 1.500.000 39 Phan Văn Đ t Cách m ng tháng 8 – Nguy n Hu 3.500.000 (Phía trên) Cách m ng tháng 8 – Th Khoa 2.000.000 Huân (Phía b sông) 40 Nguy n Thông Nguy n Đình Chi u – Huỳnh Văn 4.500.000 Đ nh Huỳnh Văn Đ nh – Tr n Văn Nam 3.700.000 Nguy n Minh Trư ng – H t ranh 2.000.000 B nh vi n H t ranh B nh vi n – H t ranh Th xã 1.400.000 41 Nguy n Công Trung Nguy n Thông - Nguy n Thái Bình 1.400.000 42 Nguy n Trung Tr c QL 1A – Võ Văn T n 11.000.000 Võ Văn T n – Trương Đ nh 14.000.000 Trương Đ nh – Cách m ng tháng 8 12.000.000 43 Nguy n Minh Trư ng Nguy n Đình Chi u – Nguy n Thông 1.500.000 Nguy n Thông – Đê phư ng 3 – 1.300.000 Bình Tâm Đê phư ng 3 – Bình Tâm – Sông 1.000.000 Vàm C Tây 44 Nguy n C u Vân Phía bên ph i tính t Hùng Vương – Đư ng vào nhà công 2.500.000 đư ng Hùng Vương v Đư ng vào nhà công v - H t đư ng 1.600.000 Phía bên trái tính t Hùng Vương – Đư ng vào nhà công 1.250.000 đư ng Hùng Vương v Đư ng vào nhà công v - H t đư ng 800.000 45 Ph m Th Đ u Hùng Vương - QL 62 4.200.000 - 14 -
 15. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ 46 Ph m Văn Chiêu Qu c l 62 - H t đư ng 2.500.000 47 Phan B i Châu 3.000.000 48 Phan Đình Phùng 3.000.000 49 Phan Văn L i Đ u đư ng đ n ngã tư Phan Văn 2.000.000 Tr ch 50 Quy t Th ng Bên có l 700.000 Bên kênh không l 500.000 51 Tr n Minh Châu B n đò Chú Ti t - ĐT 833 700.000 52 Th Khoa Huân Hai Bà Trưng - Đ u h m 216 Thu 4.500.000 Khoa Huân H m 216 đ n h t đư ng – Phía trên 3.500.000 H m 216 đ n h t đư ng – Phía b 2.000.000 sông 53 Tr n Hưng Đ o Nguy n Đình Chi u – Nguy n Hu 4.500.000 54 Tr n Văn Nam Sông Vàm C – Nguy n Thái Bình 1.300.000 Nguy n Thái Bình – Nguy n Đình 1.800.000 Chi u 55 Trương Đ nh Lý Thư ng Ki t– Nguy n Đình Chi u 5.000.000 Nguy n Đình Chi u – Nguy n Trung 14.000.000 Tr c Nguy n Trung Tr c – C u Trương 11.000.000 Đ nh C u Trương Đ nh - Võ Văn T n 7.000.000 Võ Văn T n - Qu c l I A 8.000.000 56 Trương Công Xư ng Lê L i - Nguy n Đình Chi u 5.000.000 57 Võ Th K Huỳnh Vi t Thanh – Nguy n Thanh 2.800.000 C n 58 Võ Văn T n Trương Đ nh – QL 1A 11.000.000 59 Võ Công T n Th Khoa Huân – Cách M ng Tháng 5.500.000 Tám Cách M ng Tháng Tám – Th Khoa 5.000.000 Huân 60 Sương Nguy t Anh QL 62 – Hùng Vương 3.500.000 61 Nguy n Th B y Nút giao thông P6 QL 62 – Phan Văn 2.100.000 L i Phan Văn L i – QL 62 1.600.000 62 Võ Ng c Qu n Nguy n Th B y - Ph m Văn Tr ch 1.600.000 63 Ph m Văn Tr ch Phan Văn L i – Võ Ng c Qu n 1.000.000 64 Xuân Hòa – P6 QL 62 (phư ng 6) – Ranh phư ng 4 900.000 65 Xuân Hòa – P4 Ranh phư ng 4 – 6 đ n QL 1A 900.000 - 15 -
 16. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ 66 Xuân Hòa – Khánh H u Ranh đư ng Xuân Hòa phư ng 4-6 đ n L Dương 900.000 67 Sương Nguy t Anh (Cư Hùng Vương - Đư ng s 4 xá) 2.500.000 Các đư ng có tên g i * khác L Gi ng Dinh (Đư ng L Dương - 1 L Dương - Kinh Xáng 450.000 Kênh Xáng) - Khánh H u Đê bao p 1, 2 - 2 Đê bao T nh - đê bao p 2 350.000 Hư ng Th Phú Đê bao p 2 - Hư ng 3 Đê bao T nh - đê bao p 1, 2 550.000 Th Phú Đê Bao Kinh xáng – 4 Kinh Xáng - l p Dinh 400.000 Khánh H u Hùng Vương - Sương Nguy t Anh 5 Đư ng 68 - P2 2.000.000 (cư xá) Đư ng 129 - phư ng 6 Châu Th Kim - Nguy n Đình Chi u 1.200.000 3 (c p Th Đ i) Đư ng 144 (cư xá H i Châu Th Kim - đư ng s 2 khu tái 7 1.200.000 quan) – P3 đ nh cư đ i di n công viên th xã Đư ng 277 (kênh 6 8 Châu Th Kim - 827 700.000 Nguyên) - P7 9 Đư ng 3 Ngàn - P7 Châu Th Kim - đư ng 827 800.000 Đư ng 30/4 - Tân C u Th T u - L Lò Lu 700.000 10 Khánh Ngã tư Lò Lu - L pC u 500.000 Đư ng 471 (c p Nguy n Đình Chi u - Tr n Văn 11 1.200.000 UBND phư ng 3) Nam 12 Đư ng 5 An Châu Th Kim - ranh xã Trung Hòa 250.000 Đư ng 51 (H m 6) - 13 Nguy n Thông - Huỳnh Văn Đ nh 1.400.000 Phư ng 3 Đư ng p 1 – Hư ng 14 Đ Trình Tho i - đê bao T nh 550.000 Th Phú Đư ng p 2 – Bình Nguy n Thông đ n đê bao 15 1.000.000 Tâm Phư ng 3 - Bình Tâm Đư ng p 3 (l C ng Đ Trình Tho i (c p UBND Xã 16 Vàng)- Hư ng Th 650.000 Hư ng Th Phú) - ngã 3 l p3 Phú Đư ng p 4 - Hư ng Trư ng h c c p 2 Hư ng Th Phú 17 700.000 Th Phú (cũ) – ngã 3 đê bao t nh 18 Đư ng p 5 - P5 ĐT 833 - c u Bà R a 600.000 - 16 -
 17. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ Đư ng p C u - Tân 19 Qu c l I A - L 30/4 500.000 Khánh Đư ng p Dinh - 20 L dương - đê bao Kinh Xáng 450.000 Khánh H u Đư ng p Nhơn Phía đư ng t TL 833 - đê Nhơn 600.000 Thu n – Nhơn Th nh Tr 21 Trung (TL 833 - Đê Nhơn Tr ) Phía kênh t TL 833 - đê Nhơn Tr 400.000 Đư ng B c Th T u - 22 QL 1A – Nguy n C u Vân 600.000 Khánh H u Đư ng b n đò Đ ng Nguy n Đình Chi u - B n đò Đ ng 23 500.000 Dư – Bình Tâm Dư Đư ng B n đò Sáu Nguy n Đình Chi u - b n đò Sáu 24 500.000 Bay - Bình Tâm Bay Đư ng Bình Cư 3 - 25 QL62 - Nguy n Th H nh 1.500.000 Phư ng 6 Đư ng Bình Đông -P3 Nguy n Thông đ n Đê bao 26 800.000 (Xóm vư n g n) Phư ng 3 - Bình Tâm Đư ng Bình Trung – Phía đư ng t TL 833 đ n đê P5 – 500.000 Nhơn Th nh Trung NTT 27 (TL 833 - c ng trư ng Phía kênh t TL 833 đ n đê P5 – h c) 400.000 NTT Đư ng c p Cty Chăn 28 QL62 - Nguy n Th B y 1.000.000 nuôi - P6 Châu Th Kim - h t ranh Th xã Đư ng C u Bà Lý - An 29 (đư ng đi xã Trung Hòa - Ti n 300.000 Vĩnh Ngãi Giang) Đư ng C u Đình 30 Nhơn Tr - Nhơn C u Đình – Đê bao Nhơn Tr 400.000 Th nh Trung Đư ng c u Phú Tâm - 31 Nguy n Thông – C u Phú Tâm 500.000 Bình Tâm Đư ng c ng R ch Rót 32 Phan Văn L i - đư ng 378 700.000 - P6 33 Đư ng đê p 5 - P5 C u Bà R a - giáp ranh Th Th a 500.000 Đư ng đê ch ng lũ - T Qu c l 62(Ch R ch Chanh) - 34 400.000 L i Bình Nhơn sông Vàm C Tây Đư ng đê đ i 7 khu 35 đư ng p 5 - ĐT 833 500.000 ph Th Cang - P5 Đư ng đê Nhơn Tr – 36 TL 833 - đư ng C u Đình 450.000 Nhơn Th nh Trung Đư ng đê phư ng 3 - Nguy n Minh Trư ng - Nguy n 37 600.000 Bình Tâm Thông - 17 -
 18. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ Tr n Minh Châu - ranh NTT 550.000 Đư ng đê phư ng 5 - 38 Ranh P5 - NTT (TMC) đ n c ng Nhơn Th nh Trung 500.000 ông D m Đư ng đê R ch 39 Chanh – R ch G c - QL 62 – R ch G c 400.000 L i Bình Nhơn Đư ng đê r ch Châu Cao Văn L u - ĐT 833, Tr n Minh 40 550.000 Phê (2 bên) - P5 Châu - Nhơn Hoà 1 Đư ng đê R ch G c – 41 Kênh Xáng – L i Bình R ch G c - Kênh Xáng 400.000 Nhơn Đư ng đê T nh – 42 Ngã 3 l p 4 – H t ranh 500.000 Hư ng Th Phú Đư ng Đình An Tr - 43 Châu Th Kim - Sông B o Đ nh 800.000 P7 Đư ng Đình Bình L p Nguy n Thái Bình - H m 147 NTB 1.000.000 44 - P3 H m 147 NTB - Tr n Văn Nam 700.000 Đư ng gi a ch Tân Trương Đ nh - đ u nhà l ng ch 45 8.000.000 An - P1 Tân An Đư ng GTNT p Bình T kênh Chín B c đ n đê ch ng lũ 46 350.000 An A - L i Bình Nhơn R ch Chanh - R ch G c Đư ng GTNT p Bình 47 Tư nguyên đ n Đư ng Cao T c 300.000 An B Đư ng GTNT p Bình 48 T c ng Tư Dư - quán ông Cung 300.000 An B Đư ng GTNT p Ngãi 49 T khu đô th đ n p Ngãi L i A 400.000 L i Đư ng GTNT p Ngãi T kênh Chín B c đ n đê ch ng lũ 50 350.000 L i B - L i Bình Nhơn R ch G c - Kênh Xáng Đư ng GTNT c p 6 - 51 T c u Máng đ n c u M i 400.000 L i Bình Nhơn Đư ng GTNT liên p 52 Ngãi L i A - Bình An A Kênh 9 B c - nhà anh Út M m 350.000 – L i Bình Nhơn Đư ng Hai Tình – An 53 Châu Th Kim - Sông B o Đ nh 300.000 Vĩnh Ngãi Đư ng h m 139 Nguy n Đình Chi u (c p S Tư 54 Nguy n Đình Chi u, 1.000.000 pháp t nh Long An) - h t đư ng Phư ng 1 Đư ng h m 147 Nguy n Thái Bình - đư ng đình 55 1.000.000 Nguy n Thái Bình Bình L p Đư ng h m 182 - 56 Châu Th Kim - HVN 1.200.000 Châu Th Kim – P3 - 18 -
 19. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ 57 Đư ng H m 203 - P6 Nhà bà Châu - Nhà Ông Th m 750.000 Đư ng h m 278 - 58 CTK - h t đư ng 800.000 Châu Th Kim – P7 QL1 - h t đư ng (gi a trư ng Lê Đư ng h m 401 QL 59 Qúy Đôn và B o tàng t nh Long 400.000 1A - P4 An) Đư ng h m 46 Th 60 Th Khoa Huân - h t đư ng 1.000.000 Khoa Huân, Phư ng 1 Đư ng h m 61 Sương 61 Nguy t Anh, Phư ng Sương Nguy t Anh - Qu c l 62 1.500.000 2 Đư ng h m 62, Nguy n C u Vân - nhánh đư ng 62 1.000.000 Phư ng 4 s 1 Đư ng h m thông QL 63 62 - Khu dân cư Ki n Qu c l 62 - khu dân cư Ki n Phát 1.500.000 Phát Đư ng kênh 25 – có l Nguy n Th H nh - Khu dân cư 64 400.000 - P6 trung tâm phư ng 6 Đư ng kênh 25 – Nguy n Th H nh - Khu dân cư 65 300.000 không l - P6 trung tâm phư ng 6 Nguy n Minh Trư ng - h t đo n 1.000.000 Đư ng kênh 6 Văn - (bên đư ng) 66 Phư ng 3 Nguy n Minh Trư ng - h t đo n 400.000 (bên kênh) Đư ng kênh 9 B ng Có l 300.000 67 (Xuân Hòa 2) – P6 Không l 250.000 Đư ng kênh Ba Mao - Có l 400.000 68 P6 Không l 250.000 Đư ng kênh Chính Đê R ch Chanh R ch G c - c u 69 400.000 B c - L i Bình Nhơn Máng Đư ng kênh Chính 70 T c u Máng đ n l Gi ng Dinh 400.000 Nam - L i Bình Nhơn Đư ng kênh Khánh Có l 500.000 71 H u Đông – Xuân Hòa 2 - P6 Không l 300.000 Đư ng kênh Lò G ch 72 Xuân Hòa - h t đư ng 350.000 (Xuân Hòa 2) - P6 Đư ng kênh Năm 73 CTK – TL 827 600.000 Giác, P7-AVN Đư ng Kênh Tình 74 Châu Th Kim – ĐT 827 300.000 Tang - An Vĩnh Ngãi - 19 -
 20. ĐƠN GIÁ (đ/m2) STT TÊN ĐƯ NG ĐO N T ...Đ NH T PHƯ NG XÃ Đư ng liên xã Bình Nguy n Thông đ n Đê bao 75 Tâm - Bình Đông 600.000 Phư ng 3 - Bình Tâm (Xóm vư n xa) Đư ng liên xã Bình L p 4 (827B) - cu i p Bình Nam 76 600.000 Tâm – Bình Nam (827A) Châu Th Kim – Đư ng Xóm Ng n 500.000 77 Đư ng l 30/4 - P7 Ranh Phư ng 7 - Vĩnh Hòa 300.000 Đư ng L Đình -Nhơn 78 TL 833 - c u Đình 650.000 Th nh Trung Đư ng l liên xã An 79 Vĩnh Ngãi - Khánh Châu Th Kim – Sông B o Đ nh 400.000 H u - An Vĩnh Ngãi Qu c l I A - C u Liên xã - An Vĩnh Đư ng Lò Lu - Tân 600.000 80 Ngãi (bên trái) Khánh Bên ph i (có kinh Lò Lu) 450.000 Đư ng l Nhơn Hòa 1 81 ĐT 833 - Tr n Minh Châu 700.000 - P5 Đư ng l Tư Vĩnh - An Châu Th Kim – Đư ng l Năm 82 350.000 Vĩnh Ngãi Giác 83 Đư ng Sáu Bé - P4 Khu nhà công v - h t đư ng 800.000 Đư ng Sáu Qu n - An 84 Châu Th Kim - l t Trung Hòa 300.000 Vĩnh Ngãi C ng chính Đài Truy n hình - 85 Đư ng s 1 - P2 10.000.000 Đư ng s 3 Đư ng s 1 (đư ng QL 1A - Đư ng tránh TXTA 1.100.000 86 p 4) Phư ng 5- Đư ng tránh TXTA - ngã 3 đư ng Hư ng Th Phú 700.000 l p4 Đư ng s 1 (nhánh), 87 Đư ng s 1 - Nguy n C u Vân 1.000.000 Phư ng 4 Đư ng s 1- P4 B o Đ nh - Đ n h t ph n đư ng có 88 (Đư ng vào T nh Xá 3.000.000 bê tông nh a Ng c Thành) Qu c l 1A - b nh xá Công an 89 Đư ng s 11 - P4 700.000 (H u c n) 90 Đư ng s 2 - P2 B o Đ nh - Trương Đ nh 11.000.000 Đư ng s 2 (đư ng 91 QLI - Nguy n C u Vân 2.000.000 ch Phư ng 4) Đư ng s 2 (đư ng 92 QL1 - ĐT 833 1.500.000 Xóm Bún) - P5 93 Đư ng s 3 - P2 Đư ng s 1 - Đư ng s 2 8.000.000 - 20 -
Đồng bộ tài khoản