Quyết định số 72-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 72-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72-CP về việc điều chỉnh địa giới Huyện An Thuỵ, thành lập huyện Đồ Sơn và huyện Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72-CP Hà N i, ngày 05 tháng 3 năm 1980 QUY T NNH S 72 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1980 V VI C I U CH NH NA GI I HUY N AN TH Y, THÀNH L P HUY N SƠN VÀ HUY N KI N AN THU C THÀNH PH H I PHÒNG H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng và Ban t ch c c a Chính ph ; QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i huy n An Thu , th xã Sơn và th xã Ki n An thu c thành ph H i Phòng như sau: 1. C t 21 xã c a huy n An Thu là các xã Tú Sơn, i H p, oàn Xá , H p c, Hoà Nghĩa, Anh Dũng, Minh Tân, Tân Phong, ông Phương, i ng, Hưng o, a Phúc, Ngũ oan, i Hà, Tân Trào, Thu Hương, Ki n Qu c, Ngũ Phúc, Thanh Sơn, H u B ng, Thu n Thiên sáp nh p v i th xã Sơn, thành m t ơn v hành chính m i l y tên là huy n Sơn. Huy n Sơn g m 22 xã Tú Sơn, i H p, oàn Xá, H p c, Hoà Nghĩa, anh Dũng, Minh Tân, Tân Phong, ông Phương, i ng, Hưng o, a Phúc, Ngũ oan, i Hà, Tân Trào, Thu Hương, Ki n Qu c, Ngũ Phúc, Thanh sơn, H u B ng, Thu n Thiên, Bàng La ( i ti u khu Bàng La thành xã Bàng La) và 1 th tr n Sơn ( a gi i c a th tr n Sơn là a gi i c a th xã Sơn cũ, tr xã Bàng La). 2. C t 16 xã còn l i c a huy n An Thu , là các xã An Thái, An Th , M c, Chi n Tháng, Tân Viên, Tân Dân, Thái Sơn, Trư ng Sơn, Qu c Tu n, An Th ng, An Ti n, Trư ng Thành, Trư ng Th , Bát Trang, Quang Hưng, Quang Trung sáp nh p v i th xã Ki n An, thành m t ơn v hành chính m i l y tên là huy n Ki n An. Huy n Ki n An g m 19 xã An Thái, An Th , M c, Chi n Th ng, Tân Viên, Tân Dân, Thái Sơn, Trư ng Sơn, Qu c Tu n, An Th ng, An Ti n, Trư ng Th , Trư ng Thành, Bát Trang, Quang Hưng, Quang Trung, ng Hoà, Nam Hà, B c Hà và 1 th tr n Ki n An ( a gi i c a th tr n Ki n An là a gi i c a th xã Ki n An cũ, tr 3 xã ng Hoà, Nam Hà, B c Hà).
  2. i u 2 - U ban nhân dân thành ph H i Phòng và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản