Quyết định số 72-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 72-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72-CT về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở Y tế của Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72-CT Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 1986 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 72-CT NGÀY 25-3-1986V CH TR C P TI N THU C VÀ TI N ĂN CHO NGƯ I B NH T I CÁC CƠ S Y T C A NHÀ NƯ C CH TNCH H I NG B TRƯ NG. Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Ti p theo Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng v c i ti n ch ti n lương c a công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang và Ngh nh s 236-H BT ngày 19-9-1985 c a H i ng B trư ng v vi c b sung, s a i m t s ch , chính sách v thương binh xã h i; Theo ngh c a B trư ng các B Y t , Tài chính, Lao ng, sau khi th a thu n v i T ng Công oàn Vi t Nam. QUY T NNH: i u 1. - Các cơ s Y t c a Nhà nư c (b nh vi n, vi n có giư ng b nh, vi n i u dư ng, nhà h sinh, v.v...) th c hi n ch khám b nh, ch a b nh và c p thu c không ph i tr ti n i v i các i tư ng công nhân, viên ch c và quân nhân hư ng lương ho c lương hưu, tr c p, m t s c hàng tháng; thương binh và b nh binh các h ng, nh ng ngư i hư ng chính sách như thương binh, b nh binh; cán b ho t ng cách m ng trư c cách m ng tháng 8 năm 1945 ã hư ng sinh ho t phí hàng tháng, cán b chính quy n và oàn th không thu c di n hư ng lương ho c sinh ho t phí; anh hùng lao ng, i bi u Qu c h i ương nhi m không hư ng lương ho c sinh ho t phí; Ngư i có công giúp cách m ng trong di n ư c hư ng ch tr c p hàng tháng; H c sinh các trư ng i h c, trung h c, sơ h c chuyên nghi p, các trư ng d y ngh ; Cha m già y u, con dư i 18 tu i c a công nhân viên ch c, sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p t i ch c, ngh hưu ho c ã ch t; Cha m , v , ch ng, con dư i 16 tu i c a li t sĩ; ng bào các dân t c vùng cao, mi n núi, ngư i i khai hoang xây d ng vùng kinh t m i trong 3 năm u. B Y t cùng B Tài chính quy nh tr giá thu c bình quân m i l n c p cho ngư i b nh di u tr nh ng b nh thông thư ng, mà tình tr ng b nh chưa c n ph i vào i u tr n i trú. i u 2. - Ngư i b b nh d ch, b tai n n vì thiên tai, ch ho , ngư i tàn t t, tr m côi, ngư i g p khó khăn c bi t trong i s ng ư c khám b nh, ch a b nh và c p thu c không ph i tr ti n.
  2. Ngư i m c các b nh xã h i ư c c p thu c i u tr không ph i tr ti n. i u 3. - Nh ng ngư i không thu c các l c lư ng vũ trang và các i tư ng ghi i u 1 và i u 2 trên ây, khi khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t c a Nhà nư c, u ư c mi n tr ti n vi n phí bao g m các d ch v khán b nh và ch a b nh, ch ph i tr ti n ăn và ti n thu c. i u 4.- Nhà nư c tr c p m t ph n ho c toàn b su t ăn cơ b n hàng ngày cho ngư i b nh i u tr n i trú t i các b nh vi n, vi n có giư ng b nh vi n i u dư ng, tr m y t cơ s có giư ng b nh như sau: a) Công nhân viên ch c và quân nhân hư ng lương: 50% b) Ngư i ngh hưu và công nhân viên ch c hư ng tr c p m t s c hàng tháng: 60%. c) Cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 hư ng tr c p hàng tháng; cán b xã, phư ng hư ng sinh ho t phí hàng tháng; h c sinh các trư ng i h c, trung h c, sơ h c chuyên nghi p và trư ng d y ngh ; cha m già y u và con dư i 18 tu i c a công nhân viên ch c sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p t i ch c, ngh hưu ho c ã ch t : 70% d) Nh ng i tư ng còn l i thu c i u 1 quy t nh này : 80% e) Nh ng i tư ng nói trong i u 2 quy t nh này : 100% i u 5. - Trên cơ s Quy t nh này, B Qu c phòng và B N i v sau khi th ng nh t v i B Y t và B Tài chính quy nh ch c p thu c và tr c p ti n ăn cho ngư i b nh thu c các l c lư ng vũ trang. i u 6. - Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 4 năm 1986. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . B Y t cùng B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này i u 7. - B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản