Quyết định số 729/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 729/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 729/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 729/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 729/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 14 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1 TCVN 2265 : 2007 Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho gà. 2 TCVN 1547 : 2007 Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho lợn. 3 TCVN 4585 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc. 4 TCVN 1537: 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng can xi, đồng, sắt, magiê, mangan, kali, natri và kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. (ISO 6869 : 2000) 5 TCVN 4329 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng xơ thô - Phương pháp có lọc trung gian. (ISO 6865 : 2000) 6 TCVN 5281 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng lyzin hữu dụng. (ISO 5510 : 1984) 7 TCVN 4805 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định vỏ hạt thầu dầu - Phương pháp dùng kính hiển vi. (ISO 5061 : 2002) 8 TCVN 5283 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tryptophan. (ISO 13904 : 2005) 9 TCVN 4328-1 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô. (ISO 5983-1 : 2005) Phần 1: Phương pháp Kjeldahl. 10 TCVN 4327 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định tro thô.
  2. (ISO 5984 : 2002) 11 TCVN 1526-1 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng canxi. (ISO 6490-1 : 1985) Phần 1: Phương pháp chuẩn độ. 12 TCVN 4325 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu. (ISO 6497 : 2002) 13 TCVN 6599 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định bán định lượng aflatoxin B1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng. (ISO 6651 : 2001) 14 TCVN 4806 : 2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng hàm lượng clorua hòa tan trong nước. (ISO 6495 : 1999) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản