Quyết định số 73/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 73/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2000/QĐ-BVGCP về việc quy định thu chênh lệch giá clinker nhập khẩu do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2000/QĐ-BVGCP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 73/2000/QĐ-BVGCP Hà N i, ngày 06 tháng 09 năm 2000 QUY T Đ NH V/V QUY Đ NH THU CHÊNH L CH GIÁ CLINKER NH P KH U TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 01/CP, ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 3078/VPCP-KTTH, ngày 26/07/2000, v vi c b o đ m clinker cho s n xu t xi măng năm 2000. QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay quy đ nh t l thu chênh l ch giá 10% (ngoài thu nh p kh u hi n hành 30%) đ i v i Clinker nh p kh u trong năm 2000, n p vào qu h tr xu t kh u, t i các c a kh u Vi t Nam; Đi u 2. T l thu chênh l ch giá nêu trên đư c tính b ng ph n trăm (%) trên giá nh p kh u CIF; Điêu 3. T ng công ty Xi măng Vi t Nam có nhi m v n p kho n thu chênh l ch này cùng lúc v i n p thu nh p kh u và theo quy ch n p thu nh p kh u. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Nguy n Ng c Tu n
Đồng bộ tài khoản