Quyết định số 73/2000/QĐ-UB-CNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 73/2000/QĐ-UB-CNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 73/2000/qđ-ub-cnn', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2000/QĐ-UB-CNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 73/2000/QĐ-UB-CNN TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÂN B H N M C G R NG T NHIÊN TRONG NƯ C Đ LÀM HÀNG G XU T KH U THU C CH TIÊU NĂM 2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v xu t kh u s n ph m g , lâm s n và nh p kh u nguyên li u g , lâm s n ; Theo Công văn s 3590/BNN-PTNT ngày 23 tháng 10 năm 2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v phân b h n m c g r ng t nhiên trong nư c đ làm hàng g xu t kh u thu c ch tiêu năm 2000 cho thành ph H Chí Minh ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph t i T trình s 1181/TT-LN ngày 13 tháng 12 năm 2000 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay phân b h n m c g r ng t nhiên trong nư c đ làm hàng g xu t kh u thu c ch tiêu năm 2000 cho 34 doanh nghi p v i t ng kh i lư ng g tròn là 11.200m3 (mư i m t ngàn, hai trăm mét kh i) ; trong đó có 2.600m3 (hai ngàn sáu trăm mét kh i) g nhóm 1 và nhóm 2 (theo danh sách đính kèm). Đi u 2.- Căn c danh sách kèm theo quy t đ nh này, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph c p phi u giao h n m c cho t ng doanh nghi p. Kh i lư ng h n m c còn l i là 800m3 (tám trăm mét kh i) ; trong đó, có 400m3 (b n trăm mét kh i) g nhóm 1 và nhóm 2, giao Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph đi u ph i, c p phi u giao h n m c cho các doanh nghi p có nhu c u. Đi u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Th trư ng các đơn v có liên quan và Giám đ c các doanh nghi p có trong danh sách đính kèm t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như đi u 3 KT. CH T CH - TTUB : CT, PCT/TT
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S KH&ĐT/TP, S TM PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Chi c c Ki m lâm - H i quan : C ng, Sân bay - VPUB : PVP/KT T TM, CNN - Lưu. Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản