Quyết định số 73/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 73/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 73/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2001 QUY T Đ NH V/V: BAN HÀNH QUY Đ NH PHÂN C P QU N LÝ CÁN B B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Quy t nh s 49-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 1999 c a B Chính tr v Phân c p qu n lý cán b ; Hư ng d n th c hi n s 11HD/TCTW ngày 29 tháng 12 năm 1999 và Công văn s 218 CV/TCTW ngày 27 tháng 6 năm 2001 c a Ban T ch c TW tho thu n Ban cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành quy nh phân c p qu n lý cán b ; Căn c Pháp l nh cán b , công ch c s 01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 2 năm 1998 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Thông báo s 16 BCS /TB ngày 07 tháng 3 năm 2001 c a Ban cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ngh quy t kỳ h p tháng 3 năm 2001; tăng cư ng trách nhi m c a B trư ng và th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B nh m m b o th c hi n công tác cán b theo úng ư ng l i chính sách quy nh c a ng và Nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy nh phân c p qu n lý cán b trong các cơ quan ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v phân c p qu n lý cán b trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3. ChánhVăn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
  2. Lê Huy Ng QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ CÁN B TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN. (Ban hành theo quy t đ nh s 73/2001 QĐ-BNN-TCCB ngày 9 tháng 7 năm 2001) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nguyên t c qu n lý cán b . m b o nguyên t c qu n lý cán b do B chính tr quy nh: 1/ ng th ng nh t lãnh o công tác cán b và qu n lý i ngũ cán b . 1.1 Ban cán s ng B th ng nh t lãnh o công tác cán b thông qua các c p u ng, t p th lãnh o các ơn v thu c B lãnh o, t ch c th c hi n các quy t nh c a ng v cán b và công tác cán b . 1.2 Căn c ngh quy t c a c p u ng cùng c p và ý ki n c a t ch c ng c p trên tr c ti p, cán b thu c c p nào qu n lý thì c p ó có quy n và m nh n th c hi n y n i dung v qu n lý cán b quy nh t i i u 3. 2/ Th c hi n nguyên t c t p trung dân ch , t p th quy t nh i ôi v i th c hi n y trách nhi m cá nhân trong công tác qu n lý cán b . 2.1 Ban cán s ng B lãnh o, m b o quy n quy t nh công tác cán b và qu n lý i ngũ cán b c a B trư ng (sau ây g i chung là B ) và phân c p qu n lý cán b trong các cơ quan ơn v (g i chung là ơn v ) theo quy nh c a Ban cán s ng B và B . 2.2 T p th lãnh o quy t nh tuy n ch n, ánh giá, b trí s d ng, quy ho ch ào t o, b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b . 2.3 T p th lãnh o B là B trư ng và các Th trư ng. B trư ng và t p th lãnh o B ch u trách nhi m v công tác cán b c a B . T p th lãnh o ơn v là H i ng qu n tr , Th trư ng và c p phó.T p th lãnh o ơn v ch u trách nhi m v công tác cán b c a ơn v . 2.4 Cá nhân xu t, cơ quan thNm nh, t p th xem xét v cán b ph i ch u trách nhi m v xu t, thNm nh và quy t nh c a mình. 2.5 Th trư ng ơn v là ngư i ch u trách nhi m qu n lý cán b , ký các quy t nh v cán b và ch u trách nhi m v các quy t nh ó.
  3. i u 2. Phân c p qu n lý cán b : 1/ Phân c p qu n lý cán b g n v i vi c làm rõ tiêu chuNn cán b và ng th i thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công tác cán b . Phân c p qu n lý cán b nh m cao trách nhi m c a B trư ng và Th trư ng ơn v m b o th c hi n úng ư ng l i, chính sách, quy nh c a ng và Nhà nư c v công tác cán b . 2/ Trách nhi m qu n lý cán b ph i g n v i trách nhi m ki m tra th c hi n nhi m v . C p nào qu n lý công vi c c a cán b , thì c p ó có trách nhi m ki m tra th c hi n nhi m v c a cán b . i u 3. N i dung công tác qu n lý cán b : Công tác qu n lý cán b bao g m các n i dung sau: 1/ Tuy n ch n, b trí, phân công cán b . 2/ Qu n lý, s d ng và phân c p qu n lý cán b . 3/ Quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b . 4/ Nh n xét ánh giá cán b . 5/ B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m cán b . 6/ Khen thư ng, k lu t cán b . 7/ Th c hi n chính sách cán b ( ch lương, gi i quy t hưu trí...). 8/ Ki m tra công tác cán b ; gi i quy t khi u n i, t cáo v cán b . Chương 2: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N QU N LÝ CÁN B i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a B : 1/ B ch u trách nhi m trư c Chính ph qu n lý i ngũ cán b công ch c công tác cơ quan, ơn v thu c B . B trư ng trình Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m cán b c a B thu c quy n Th tư ng Chính ph quy t nh. 2/ B báo cáo Ban cán s ng quy t nh các v n thu c ch trương chính sách v cán b và công tác cán b c a B theo quy nh c a Trung ương và Chính ph . B trư ng ký quy t nh v cán b thu c ch c danh B qu n lý sau khi có Ngh quy t c a Ban cán s ng B . 3/ B ngh Ban T ch c-Cán b Chính ph tho thu n trư c khi quy t nh b nhi m m t s ch c danh cán b theo quy nh.
  4. 4/ B tho thu n v i Ch t ch UBND T nh, Thành ph trư c khi b nhi m Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5/ B ban hành quy nh v phân c p qu n lý cán b thu c B và các văn b n hư ng d n th c hi n. 6.1 6/ B quy t nh hu b nh ng quy t nh vi ph m m t trong các i u sau: 6.2 Quy t nh không úng thNm quy n. Quy t nh không th c hi n úng quy trình. i u 5. Trách nhi m và quy n h n c a Th trư ng ơn v thu c B : 1/ Th trư ng và c p u ng ơn v ch u trách nhi m trư c B trư ng và th trư ng c p trên tr c ti p qu n lý cán b công ch c công tác ơn v theo danh m c và n i dung quy nh. Phân c p qu n lý cán b cho ơn v c p dư i theo quy n h n. Th trư ng ơn v báo cáo c p u cùng c p gi i quy t v công tác cán b c a ơn v và là ngư i ký các quy t nh v cán b ư c phân c p ng th i ch u trách nhi m v các quy t nh ó. 2/ Th trư ng ơn v tham gia ý ki n b ng văn b n v cán b khi có yêu c u c a B và th trư ng c p trên. Ki n ngh v i B và th trư ng c p trên tr c ti p v các n i dung có liên quan i v i cán b thu c quy n quy t nh c a B trư ng và th trư ng c p trên hi n công tác cơ quan ơn v mình. i u 6. Trách nhi m và quy n h n c a V T ch c cán b : 1/ Nghiên c u xây d ng các quy ch , tiêu chuNn, quy trình nghi p v v công tác cán b trình B ban hành. Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các ch trương, ư ng l i, chính sách cán b c a ng, Nhà nư c và c a B trong toàn ngành. 2/ T ng h p tình hình i ngũ cán b công ch c nói chung và cán b thu c di n B trư ng qu n lý. Nghiên c u trình B trư ng v quy ho ch- k ho ch, bi n pháp xây d ng, ki n toàn i ngũ cán b c a B và ngành. 3/ Giúp B t ng h p và thNm nh ngh c a các cơ quan, ơn v v cán b thu c di n B trư ng qu n lý và quy t nh. 4/ Th c hi n các báo cáo v t ch c - cán b theo yêu c u c a Nhà nư c và Trung ương ng. 5/ Thanh tra, ki m tra các ơn v thu c B th c hi n ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c và các quy t nh c a B v công tác t ch c cán b . 6/ ư c quy n yêu c u các cơ quan, ơn v thu c B cung c p tài li u v cán b , qu n lý h sơ lý l ch cán b thu c di n B trư ng qu n lý.
  5. 7/ Gi i quy t khi u n i t cáo có liên quan n cán b thu c B qu n lý. T ng h p báo cáo B trư ng v tình hình th c hi n pháp lu t c a cán b thu c B qu n lý. 8/ ư c B u quy n quy t nh m t s v n c th v cán b không thu c danh m c B trư ng quy t nh như: Quy t nh nâng lương hàng năm cho công ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng cho kh i cơ quan B (các V , Văn phòng, Thanh tra... hư ng lương t i Văn phòng B ) theo ngh c a các ơn v ; i u ng, ti p nh n cán b thu c kh i cơ quan B ; C cán b i ào t o, b i dư ng trong nư c theo ngh c a th trư ng ơn v Chương 3: CH C DANH CÁN B DO B TR C TI P QU N LÝ VÀ PHÂN C P CHO TH TRƯ NG ƠN VN QU N LÝ i u 7. Ch c danh cán b do B tr c ti p qu n lý: Qu n lý cán b có h c hàm giáo sư, phó giáo sư, h c v ti n sĩ khoa hoc, công ch c ng ch cao c p và các ch c danh lãnh o qu n lý như sau: 1/ Cơ quan qu n lý hành chính Nhà nư c thu c B : - C c trư ng, V trư ng, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B . - Phó C c trư ng, Phó V trư ng, Phó Chánh Văn phòng B , Phó Chánh Thanh tra B . 2/ Cơ quan nghiên c u khoa h c, s nghi p kinh t , ào t o, y t tr c thu c B : - Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng các Vi n nghiên c u. - Giám c, Phó giám c Trung tâm Nghiên c u. - Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng các trư ng i h c, Cao ng, trư ng Cán b qu n lý, Trung h c, Công nhân d y ngh . - Giám c, Phó Giám c Ban qu n lý d án TW Thu l i (CPO), các Ban qu n lý d án Thu l i, Ban chuNn b u tư d án Thu l i. - Trư ng ban, Phó trư ng ban Ban qu n lý d án Nông nghi p, lâm nghi p. - Giám c, Phó Giám c các D án thu c B . - Giám c, Phó Giám c các Ban qu n lý d án u tư ư c B phê duy t. - Giám c, Phó Giám c Vư n Qu c gia. - Giám c, Phó Giám c Trung tâm Thông tin.
  6. - Giám c, Phó Giám c Trung tâm y t , Giám c Phó giám c B nh vi n. - Ch t ch, Phó Ch t ch và thành viên các H i ng thu c B . 3/ ơn v s n xu t kinh doanh: 3.1 T ng công ty: ( T ng công ty t ch c theo mô hình t i quy t nh 90/TTg và 91/TTg ngày 4 tháng 11 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph sau ây g i là T ng công ty 90 và T ng công ty 91) + T ng công ty 91: - Ch t ch H QT, T ng Giám c và các u viên H QT B ngh Chính ph quy t nh. - Phó T ng Giám c, K toán trư ng. + T ng Công ty 90: - Ch t ch H QT, T ng Giám c, U viên H QT. - Phó T ng Giám c, K toán trư ng. 3.2 Công ty, Nhà máy, Xí nghi p tr c thu c B : Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng . i u 8- Th trư ng ơn v tr c thu c B qu n lý và quy t nh: 1/ Các ch c danh không thu c di n B trư ng qu n lý và quy t nh (Quy nh t i i u 7). i v i các ch c danh Trư ng phòng T ch c cán b c a các ơn v tr c thu c B ; Trư ng phòng thu c C c và Văn phòng B ; Trư ng phòng, Trư ng b môn, Giám c Trung tâm, Giám c Công ty tr c thu c Vi n nghiên c u và Trư ng ào t o tr c thu c B ph i ư c B phê duy t trư c khi quy t nh. 2/ Phân c p qu n lý cho th trư ng ơn v c p dư i trong ph m vi quy n h n. i u 9. Quy t nh lương nh kỳ hàng năm (theo niên h n). 1/ Trách nhi m quy n h n c a B : - Nâng lương hàng năm i v i cán b có h s lương t 4,86 tr lên T ng công ty và cán b có h s lương t 4,38 tr lên các Công ty, xí nghi p tr c thu c B . - Nâng lương hàng năm i v i công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương ơn v hành chính s nghi p.
  7. - i v i ng ch chuyên viên cao c p và tương ương B xem xét, ngh Ban T ch c cán b Chính ph quy t nh. - Lương c a công ch c thu c di n B Chính tr và Ban Bí thư qu n lý B xem xét, ngh Ban T ch c Trung ương quy t nh. 2/ Trách nhi m và quy n h n c a th trư ng ơn v : - Th trư ng ơn v quy t nh ngoài các ch c danh do B quy t nh. - i v i các ơn v hành chính s nghi p thu c B , th trư ng ơn v ư c quy n quy t nh công ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng c a ơn v mình, sau khi báo cáo danh sách nâng lương và ư c V T ch c cán b có ý ki n th ng nh t b ng văn b n. i u 10. Quy n quy t nh và ch u trách nhi m qu n lý i v i cán b công ch c i nư c ngoài công tác h c t p. Phân c p m t s Vi n nghiên c u thu c B quy n quy t nh và ch u trách nhi m qu n lý i v i cán b công ch c i nư c ngoài công tác h c t p, theo quy t nh s 86/ 2000/ Q -BNN-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 2000. i u 11. T ch c th c hi n: 1/ Quy t nh này th ng nh t th c hi n các ơn v thu c B . Th trư ng ơn v thu c B căn c vào quy t nh này t ch c th c hi n ơn v . 2/ V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B có trách nhi m theo dõi t ng h p v vi c th c hi n quy t nh này. 3/ Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ơn v c n k p th i báo cáo B xem xét. Trong khi ch c p trên gi i quy t, ơn v v n ph i th c hi n úng các qui nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản