Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí Nghiệp Phân bón Bình Điền II thành Công ty Phân bón Bình Điền, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN II THÀNH CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN, TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP; Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2003 – 2005; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 527/CP-ĐMDN ngày 29 tháng 4 năm 2003 về việc chuyển Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II thành Công ty Phân bón Bình Điền; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam tại Tờ trình số 267/CV-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2003; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II thuộc công ty Phân bón Bình Điền trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam. Công ty Phân bón Bình Điền là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng. Tên giao dịch quốc tế. The Binh Dien Fertilizer Company. Viết tắt: BFC. Trụ sở của Công ty đặt tai: C12/21, Quốc lộ 1, Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty: - Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón. - Sản xuất kinh doanh và dịch vụ những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Điều 3. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty: 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng). Điều 4. Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Công ty Phân bón miền Nam, Công ty Phân bón Bình Điền, Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II trong việc chuyển giao, tiếp nhận theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty Phân bón Bình Điền có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam phê duyệt. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền và Giám đốc Công ty Phân bón miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Hoàng Trung Hải
Đồng bộ tài khoản