Quyết định số 73/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 73/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 73/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N NGÀNH HÓA CH T THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 19/2001/CT-UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t -xã h i thành ph t năm 2001 n năm 2005 ; Xét ngh c a S Công nghi p t i Công văn s 151/CN3 ngày 04 tháng 3 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t Chương trình m c tiêu phát tri n ngành Hóa ch t thành ph H Chí Minh n năm 2005 v i m c tiêu t m c tăng trư ng bình quân 20%/năm và t o ra t 50% n 60% giá tr s n xu t hóa ch t c a c nư c ; ti p t c phát tri n các s n phNm hóa ch t mà thành ph H Chí Minh ang có th m nh ; phát tri n m t s lĩnh v c thu c ngành Hóa d u, Hóa ch t tinh khi t, Hóa ch t công ngh cao, t o ra s n phNm u vào ph c v công nghi p s n xu t thu c tr sâu, sơn, ch t tNy r a, hóa dư c, hóa th c phNm,…; ng th i phát tri n ngành Hóa ch t có ngu n nguyên li u t th c v t, nh m khai thác ti m năng c a ngành Nông nghi p khu v c phía Nam, góp ph n nâng cao giá tr s n xu t c a ngành Nông nghi p. i u 2.- Phê duy t tri n khai th c hi n các Chương trình và D án phát tri n ngành Hoá ch t (danh sách các Chương trình và D án ban hành kèm theo Quy t nh này). i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các cơ quan ư c giao nhi m v th c hi n Chương trình và D án c n khNn trương tri n khai k ho ch t ch c th c hi n ; kinh phí th c hi n t kinh phí ho t ng do ngân sách thành ph c p cho các ơn v . i u 4.- ng chí Mai Qu c Bình, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p ch o th c hi n xây d ng các Chương trình và D án phát tri n ngành Hóa ch t. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch-Ki n
  2. trúc, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/KT, T - T CNN, TH, TM, T - Lưu (TH/H) Lê Thanh H i DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN U TƯ PHÁT TRI N NGÀNH HÓA CH T THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ). A.- CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NGÀNH HÓA CH T : I. CHƯƠNG TRÌNH : T O NGU N V N U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HÓA CH T. C th : 1- Xây d ng chính sách ưu ãi, khuy n khích u tư phát tri n công nghi p hóa ch t thành ph H Chí Minh. 2- Xây d ng k ho ch kêu g i u tư trong và ngoài nư c th c hi n các D án : 2.1- Xây d ng nhà máy s n xu t LAB (Liear Alkyl Benzen) công su t 50.000 t n/năm ; 2.2- Xây d ng nhà máy s n xu t dung môi d u h a t condensate công su t 50.000 t n/năm ; 2.3- Xây d ng nhà máy s n xu t MTBE (Metyl Tertiary Butyl Ether) công su t 50.000 t n/năm ; 2.4- Xây d ng nhà máy s n xu t Formalin công su t 50.000 t n/năm ; 2.5- Xây d ng nhà máy s n xu t ch t d o DOP (Dioctylphtalat) công su t 30.000 t n/năm ; 2.6- Xây d ng nhà máy s n xu t Tá dư c cho dư c phNm, công su t 10.000 t n/năm ; 2.7- Xây d ng nhà máy trích ly dư c li u công su t 10.000 t n/năm ; 2.8- Xây d ng nhà máy tách chi t tinh d u qu công su t 1.000 t n/năm ; 2.9- Xây d ng nhà máy s n xu t c n công su t 1.000 lít/năm ;
  3. 2.10- Xây d ng nhà máy s n xu t Acid Acetic c n công su t 500.000 lít/năm. Giao S Công nghi p ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, T ng Công ty Hóa ch t, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư th c hi n và trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trư c ngày 30 tháng 6 năm 2003. II. CHƯƠNG TRÌNH : ÀO T O NGU N NHÂN L C. Nghiên c u phương án hình thành phân ban ào t o ngu n nhân l c cho ngành Hóa ch t t i Trư ng Trung h c Công nghi p thu c S Công nghi p. Giao S Công nghi p ch trì ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, i h c Bách khoa thành ph , S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng nghiên c u xu t gi i pháp th c hi n và trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trư c ngày 30 tháng 6 năm 2003. B.- CÁC D ÁN PHÁT TRI N NGÀNH HÓA CH T : D án 1 : Xây d ng trang Web chuyên ngành Hóa ch t h tr doanh nghi p trong vi c tìm ki m thông tin v s n phNm, ngành hàng, th trư ng, khoa h c-công ngh và kêu g i u tư phát tri n ngành Hóa ch t. Giao S Công nghi p ch trì ph i h p v i Hi p h i Hóa ch t, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng nghiên c u th c hi n D án và trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trư c ngày 30 tháng 6 năm 2003. D án 2 : Ti n hành nghiên c u kh năng xây d ng Khu công nghi p hóa ch t t p trung t i thành ph H Chí Minh. Giao S Công nghi p ch trì ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc, Hi p h i Hóa ch t, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng nghiên c u th c hi n D án và trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trư c ngày 31 tháng 8 năm 2003. D án 3 : Liên k t v i m t s a phương th c hi n quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u ph c v công nghi p hóa ch t c a thành ph . Giao S Công nghi p ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư làm vi c v i t nh Qu ng Ngãi, t nh Long An và t nh B n Tre quy ho ch, xây d ng D án phát tri n vùng nguyên li u t th c v t ph c v công nghi p hóa ch t thành ph và trình y ban nhân dân thành ph trư c ngày 30 tháng 7 năm 2003./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản