Quyết định số 73/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 73/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Đập lớn Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 73/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I P L N VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a H i p l n Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph . QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i p l n Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ I ngày 11 tháng 7 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i p l n Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I P L N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73/2004/Q -BNV ngày 01/11/2004) Chương 1
  2. TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. Tên g i Tên t ch c là: H i p l n Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t là Vietnam National Committee On Large Dams, vi t t t là VNCOLD. i u 2. Tôn ch , m c ích. H i p l n Vi t Nam là h i ngh nghi p, t p h p nh ng t ch c và cá nhân quan tâm, ho t ng trong các lĩnh v c có liên quan n phát tri n p l n (nghiên c u, quy ho ch, kh o sát, thi t k , xây d ng, ch t o thi t b , s n xu t v t li u, công ngh thông tin, môi trư ng, qu n lý, kinh doanh,…) t nguy n tham gia H i nh m: * Nêu cao nhi t tình và ý th c trách nhi m ngh nghi p, * Trao i thông tin và kinh nghi m, trau d i ngh nghi p, * Tư v n chuyên ngành và thNm nh xã h i, * M r ng h p tác khoa h c và công ngh , liên k t u tư vì s nghi p phát tri n p l n an toàn, b n v ng và hi u qu t i Vi t Nam. i u 3. Quan h H i p l n Vi t Nam h p tác, gia nh p các t ch c H i khoa h c k thu t khác trong nư c, trong khu v c và th gi i theo quy nh c a pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và thông l qu c t . i u 4. Ph m vi ho t ng H i p l n Vi t Nam ho t ng trên ph m vi c nư c, có tư cách pháp nhân, tr s t t i Hà N i. Cơ quan ngôn lu n c a H i là B n tin và T p chí c a H i. H i có bi u tư ng, con d u, tài s n, tài chính và tài kho n riêng (ti n Vi t Nam và ngo i t ) t i Ngân hàng. Chương 2 NHI M V , QUY N H N i u 5. Nhi m v c a H i 1. ng viên nhi t tình và kh năng sáng t o, nêu cao ý th c trách nhi m ngh nghi p c a h i viên nh m phát tri n p l n t hi u qu cao v u tư, an toàn khi khai thác s d ng t ng h p, b n v ng v môi sinh.
  3. 2. Khuy n khích và giúp h i viên nâng cao trình ngh nghi p (k thu t, qu n lý,…) góp ph n ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao v phát tri n p l n t i Vi t Nam. 3. Thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c v các lĩnh v c khoa h c công ngh liên quan n phát tri n p l n. 4. Th c hi n công tác tư v n, ph n bi n và óng góp ý ki n v i các cơ quan nhà nư c v nh ng ch trương, cơ ch , chính sách, các d án quy ho ch, xây d ng, qu n lý v n hành p l n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n y trách nhi m i v i Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam và các t ch c xã h i mà H i là thành viên, c ng tác v i các h i và các t ch c chuyên ngành khác. 6. Tăng cư ng quan h v i y h i p l n Th gi i (International Commission on Large Dams – ICOLD) và các t ch c qu c t theo các quy nh c a Nhà nư c. 7. B o v quy n l i h p pháp c a các t ch c thành viên và h i viên trong ho t ng ngh nghi p. i u 6. Quy n h n c a H i. 1. Ti n hành i h i, tri u t p các h i ngh , thành l p các t ch c c a H i. 2. Ti n hành h i th o trao i và ph bi n kinh nghi m, trình bày các k t qu nghiên c u, gi i thi u nh ng thành t u m i v phát tri n p l n. 3. C h i viên tham gia h i ngh , h i th o, nhóm công tác trong và ngoài nư c v p l n theo các quy nh hi n hành. 4. Ti n hành t p hu n, ào t o ngh nghi p cho h i viên và nh ng ngư i có nhu c u v các lĩnh v c liên quan n phát tri n p l n. 5. Tham gia ý ki n v các chính sách, các chương trình, d án, ki n ngh nh ng gi i pháp v i Nhà nư c v phát tri n p l n ph c v các m c tiêu kinh t - xã h i. 6. Tham gia tư v n, ph n bi n, thNm nh, giám sát k thu t các d án pl nv i trách nhi m xã h i ho c theo yêu c u chuyên ngành. 7. Ph i h p v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c trao i thông tin, cùng nghiên c u, u tư phát tri n p l n. 8. Ho t ng kinh t theo quy nh c a pháp lu t thông qua các công vi c tư v n, thông tin, d ch v s n xu t và qu n lý (quy ho ch, thi t k , ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t, công ngh tiên ti n…), h p tác và liên k t u tư phát tri n p l n. 9. Xu t b n các n phNm, công trình nghiên c u, tài li u tra c u và ph bi n ki n th c ngh nghi p theo quy nh c a Lu t Xu t b n.
  4. 10. Chi d ng các ngu n thu h p pháp. 11. Phát th và các ch ng ch ngh nghi p cho h i viên. 12. Khen thư ng và k lu t i v i các h i viên và t ch c c a H i. Chương 3 H I VIÊN i u 7. H i viên Các t ch c c a Vi t Nam và cá nhân là công dân Vi t Nam ho t ng ho c quan tâm n các lĩnh v c liên quan t i p l n t i Vi t Nam, tán thành i u l H i và t nguy n ăng ký và gia nh p H i u có th tr thành h i viên c a H i p l n Vi t Nam. 1. H i viên t p th là nh ng t ch c, t p th nghiên c u, s nghi p, ào t o, tư v n, xây d ng, ch t o thi t b , qu n lý, kinh doanh,… thu c các thành ph n kinh t . H i viên cá nhân là nh ng nhà qu n lý, nhà khoa h c, chuyên gia, k thu t viên, doanh nhân, ho t ng xã h i. 2. H i viên t p th và cá nhân c a H i khác, n u ch p nh n i u l H i và làm ơn t nguy n gia nh p H i thì v n ư c k t n p vào H i viên H i p l n Vi t Nam. 3. H i viên (t p th ho c cá nhân) có th thu c lo i: * H i viên chính th c là nh ng h i viên trong nư c, có i u ki n tham gia y các ho t ng và quy t nh các v n c a H i. * H i viên liên k t là nh ng h i viên ch y u nư c ngoài, có nhi t tình óng góp cho H i nhưng không có i u ki n tham gia y các ho t ng c a H i. * H i viên danh d là nh ng cá nhân có uy tín và trình cao nhưng không có i u ki n tham gia tr c ti p ho t ng c a H i, ư c tôn vinh làm H i viên danh d . H i viên liên k t và h i viên danh d không ư c quy n tham gia b u c , ng c vào Ban Ch p hành, các ch c v ch ch t c a H i, không ư c quy n bi u quy t các v n quan tr ng c a H i. i u 8. Nhi m v c a H i viên 1. Ch p hành i u l H i, th c hi n các Ch th , Ngh quy t c a H i, tích c c ho t ng cho H i theo kh năng c a mình và s phân công c a H i. Tham gia sinh ho t chung và óng H i phí. 2. Không ng ng trau d i trình và gi gìn phNm ch t o c ngh nghi p.
  5. 3. B o v danh d và l i ích h p pháp c a H i, v n ng m i ngư i hư ng ng các ho t ng c a H i, tuyên truy n phát tri n H i viên m i. 4. + H i viên t nguy n khi không mu n tham gia H i, c n g i ơn cho Ban ch p hành H i. + H i viên (t p th và cá nhân) b khai tr ra kh i H i trong trư ng h p vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l H i, b các cơ quan nhà nư c ình ch ho t ng, b gi i th ho c b tuyên b phá s n. i u 9. Quy n l i c a H i viên. 1. Tham gia các ho t ng, th o lu n các công vi c, b u c ho c b nhi m các cơ quan lãnh o c a H i. 2. Hư ng l i ích v t ch t, tinh th n tương x ng v i nh ng óng góp cho H i. 3. ư c H i giúp , cung c p thông tin và b i dư ng trình chuyên môn v phát tri n p l n. 4. ư c H i b o tr , t o i u ki n th c hi n các sáng ki n, phát minh ho c công trình nghiên c u c a mình theo kh năng c a H i. 5. ư c H i b o v quy n l i h p pháp trong ho t ng ngh nghi p trong ph m vi thNm quy n c a H i. 6. Ki n ngh v i cơ quan ch c năng nhà nư c nh ng v n chính sách, ch liên quan n ho t ng ngh nghi p thông qua t ch c c a H i. Chương 4 T CH C H I i u 10. Nguyên t c t ch c H i p l n Vi t Nam ư c t ch c theo nguyên t c t nguy n, t p trung dân ch , t qu n, t trang tr i v tài chính. H i và các t ch c c a H i ư c i u hành theo quy nh c a Nhà nư c v H i và theo i u l này. i u 11. ih i i bi u toàn qu c i h i i bi u toàn qu c ti n hành thư ng l 5 năm m t l n do Ban Ch p hành Trung ương H i tri u t p. i h i b t thư ng ư c tri u t p khi có trên 2/3 s y viên Ban Ch p hành Trung ương H i ho c trên 1/3 t ng s h i viên chính th c ngh . i h i th o lu n và thông qua các Báo cáo c a Ban Ch p hành Trung ương H i nhi m kỳ ã qua, s a i i u l H i (n u c n) và quy t nh nhân s Ban Ch p hành Trung ương H i nhi m kỳ m i. i u 12. Ban Ch p hành Trung ương
  6. Ban Ch p hành Trung ương là cơ quan lãnh o cao nh t c a H i gi a hai nhi m kỳ i h i, h p m i năm m t l n. S lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương do i h i i bi u toàn qu c quy t nh. Ban Ch p hành Trung ương H i có nhi m v : 1. Th c hi n Ngh quy t c a ih i i bi u toàn qu c và i u l H i; 2. Quy t nh v chương trình ho t ng, ngân sách, t ch c c a H i; 3. Quy t nh nhân s cho các ch c v : Ch t ch, các Phó Ch t ch, y viên oàn Ch t ch, T ng Thư ký, Ban Ki m tra. i u 13. oàn Ch t ch Ban Ch p hành Trung ương oàn Ch t ch là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Trung ương, có nhi m v i u hành vi c th c hi n các Ngh quy t c a i h i và Ban Ch p hành Trung ương. oàn Ch t ch g m Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký và các y viên. oàn Ch t ch h p nh kỳ 6 tháng m t l n và có th h p b t thư ng do Ch t ch tri u t p ho c khi có a s thành viên yêu c u. i u 14. Ban Thư ký và Văn phòng Ban Thư ký là b ph n thư ng tr c, ti p nh n và t ng h p thông tin, i u hành Văn phòng H i. Ban Thư ký g m T ng Thư ký, các Phó T ng Thư ký và các u viên do oàn Ch t ch ch nh. Văn phòng H i làm nơi làm vi c c a Ban Thư ký g m các b ph n Văn thư, T ch c, Tài chính. i u 15. Ban Ki m tra Trung ương Ban Ki m tra Trung ương có nhi m v ki m tra vi c th c hi n i u l c a Ban Ch p hành Trung ương, các Chi h i và h i viên, ki m tra tài chính c a H i và báo cáo t i các kỳ i h i, các phiên h p c a Ban Ch p hành Trung ương và c a oàn Ch t ch. Ban Ki m tra Trung ương do m t Phó Ch t ch H i làm Trư ng ban. Các Phó Trư ng ban và y viên do Ban Ch p hành Trung ương ch nh. i u 16. Các Ban chuyên môn và t ch c tr c thu c oàn Ch t ch xem xét và quy t nh thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c kinh t (trung tâm, doanh nghi p, d ch v …) ph c v các ho t ng c a H i. Vi c thành l p và ho t ng các t ch c theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Chi h i
  7. Chi h i ư c t ch c t i các vùng có t 10 H i viên chính th c tr lên theo quy t nh c a oàn Ch t ch. Chi h i ti n hành i h i toàn th h i viên thư ng kỳ hai năm rư i (30 tháng) m t l n : a) Th o lu n và thông qua Báo cáo ho t ng c a Chi h i. b) Th o lu n các Báo cáo c a H i. c) Quy t nh nhân s c a Ban Ch p hành Chi h i và c i bi u i d i h i toàn qu c. S lư ng y viên Ban Ch p hành Chi h i do i h i Chi h i quy t nh. Chương 5 TÀI CHÍNH C A H I i u 18. Thu và chi c a H i Qu c a H i ư c hình thành t các ngu n: h i phí và ng h c a h i viên (ch y u là các h i viên t p th ), các ho t ng kinh t (các t ch c kinh t , các ho t ng d ch v …), các kho n tài tr và các ngu n thu h p pháp khác. Các kho n chi c a H i: a) Chi ho t ng ph c v phát tri n ngh nghi p (thông tin, t p hu n…) và qu n lý hành chính. b) Chi v lương, ph c p, công tác phí, b o hi m, phúc l i cho cán b chuyên trách công tác H i. c) N p niên li m cho y h i p l n Th gi i và th c hi n các nghĩa v i v i các t ch c mà H i là thành viên. d) Các kho n chi h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Qu n lý tài chính, k toán Tài chính, k toán ư c qu n lý theo quy ch tài chính, k toán c a H i ngh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. Khi H i gi i th ho c b gi i th thì tài s n, tài chính c a H i ư c gi i quy t theo các quy nh c a pháp lu t. H i l p văn b n báo cáo B Nông nghi p và phát tri n nông thôn và B N i v . Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 20. Khen thư ng
  8. T ch c, h i viên có thành tích xu t s c trong công tác h i ho c trong lĩnh v c ho t ng p l n ư c H i khen thư ng ho c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n khen thư ng. i u 21. K lu t T ch c, h i viên làm t n h i n uy tín, danh d c a H i, làm trái i u l H i thì tùy theo m c t n h i mà áp d ng hình th c k lu t. N u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo pháp lu t. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH i u 22. S a i và b sung i u l Vi c s a i, b sung i u l thu c thNm quy n c a i h i i bi u toàn qu c nh t trí thông qua trình B N i v phê duy t m i có hi u l c thi hành. i u 23. Hi u l c thi hành B n i u l này g m 7 chương, 23 i u, ã ư c i h i toàn qu c l n th I c a H i p l n Vi t Nam thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2004, có hi u l c thi hành theo quy t nh c a B N i V .
Đồng bộ tài khoản