Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
189
lượt xem
18
download

Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 73/2007/Q -BGD T Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V HO T NG Y T TRONG CÁC TRƯ NG TI U H C, TRƯ NG TRUNG H C CƠ S , TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG VÀ TRƯ NG PH THÔNG CÓ NHI U C P H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; Căn c Ch th s 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác y t trong các trư ng h c; Xét ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ho t ng y t trong các trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Vũ Lu n
  2. QUY NNH V HO T NG Y T TRONG CÁC TRƯ NG TI U H C, TRƯ NG TRUNG H C CƠ S , TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG VÀ TRƯ NG PH THÔNG CÓ NHI U C P H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73/2007/Q -BGD T ngày 04 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v ho t ng y t trong các trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c, bao g m: m c ích, n i dung ho t ng và các i u ki n m b o. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng cho các trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c (sau ây g i chung là trư ng ph thông). Chương 2 M C ÍCH, N I DUNG HO T NG i u 3. M c ích Ho t ng y t trong các trư ng ph thông nh m b o v , giáo d c và chăm sóc s c kh e cho h c sinh, giáo viên, cán b và nhân viên nhà trư ng. i u 4. N i dung ho t ng 1. Qu n lý và chăm sóc s c kh e trong nhà trư ng, c th : a. T ch c khám s c kh e nh kỳ và phân lo i s c kh e cho h c sinh ít nh t m i năm m t l n vào u năm h c; b. Qu n lý và lưu h sơ theo dõi s c kh e c a h c sinh; c. Mua, b o qu n và c p thu c theo quy nh; d. Sơ c u, c p c u ban u; chăm sóc s c kh e ban u theo quy nh c a B Y t ; Chuy n b nh nhân n cơ s y t trong nh ng trư ng h p c n thi t.
  3. 2. Tuyên truy n, giáo d c, tư v n các v n liên quan n s c kh e cho h c sinh, giáo viên, cán b , nhân viên nhà trư ng và cha m h c sinh. V n ng h c sinh tham gia b o hi m y t t nguy n. 3. T ch c th c hi n v sinh h c ư ng, v sinh môi trư ng, phòng ch ng các d ch b nh, b nh, t t h c ư ng, m b o v sinh an toàn th c phNm, phòng ch ng tai n n thương tích, phòng ch ng HIV/AIDS, các b nh xã h i và th c hi n các ho t ng khác v y t trư ng h c. 4. Ph i h p v i cơ s y t , các ơn v liên quan t i a phương, các ơn v , t ch c, oàn th trong trư ng tri n khai, th c hi n các ho t ng y t trư ng h c và các ho t ng y t khác, xây d ng môi trư ng trư ng h c lành m nh, an toàn. 5. T ch c th c hi n s ch o c a ngành y t a phương v chuyên môn, nghi p v . 6. Sơ k t, t ng k t và báo cáo k t qu công tác y t trư ng h c theo quy nh. Chương 3 CÁC I U KI N MB O i u 5. T ch c, cán b 1. S lư ng cán b làm công tác y t trư ng h c theo quy nh biên ch viên ch c hi n hành c a Nhà nư c. 2. Trình c a cán b làm công tác y t trư ng h c t trung c p y tr lên. Cán b làm công tác y t trư ng h c ư c tham gia các cu c h i th o, l p t p hu n, l p ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v v công tác y t do ngành giáo d c, ngành y t và các ban, ngành khác c a a phương t ch c. i v i cán b làm kiêm nhi m công tác y t trư ng h c ph i ư c b i dư ng chuyên môn, nghi p v v công tác y t trư ng h c. 3. Cán b làm công tác y t trư ng h c thu c biên ch T Văn phòng theo quy nh t i i u l trư ng ti u h c và i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành; ư c hư ng lương, ch , chính sách, ph c p ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. i u 6. Phòng làm vi c M i trư ng ph thông b trí m t phòng làm vi c (phòng y t h c ư ng) m b o các yêu c u: - V sinh; - Di n tích t 12m2 tr lên; - Thu n ti n cho công tác sơ c u, c p c u ban u; chăm sóc s c kh e ban u và v n chuy n b nh nhân.
  4. i u 7. Trang thi t b và thu c 1. Phòng y t h c ư ng có t thu c m b o cơ s thu c thi t y u theo quy nh c a B Y t ; Có s qu n lý, ki m tra và i chi u xu t, nh p thu c theo quy nh. 2. ư c trang b y các trang thi t b chuyên môn thi t y u theo quy nh c a B Y t ; Có ít nh t 01 giư ng khám b nh và lưu b nh nhân theo dõi. 3. Có bàn, gh , t , thi t b làm vi c thông thư ng khác. i u 8. Kinh phí 1. Kinh phí th c hi n công tác y t trư ng h c ư c l y t : a. Ngân sách nhà nư c chi cho s nghi p giáo d c và ào t o hàng năm c a các cơ s giáo d c theo phân c p ngân sách hi n hành; b. Kinh phí ư c l i t Qu khám, ch a b nh b o hi m y t t nguy n c a h c sinh; c. Các kho n tài tr , h tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; d. Các ngu n thu h p pháp khác (n u có). 2. Kinh phí chi cho công tác y t trư ng h c ư c qu n lý, s d ng úng m c ích, úng ch theo quy nh hi n hành. 3. Công tác l p d toán, ch p hành d toán và quy t toán kinh phí th c hi n công tác y t trư ng h c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Ch o tri n khai th c hi n công tác y t trư ng h c. 2. Thành l p Ban ch o liên ngành v công tác y t trư ng h c do Lãnh o y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm Trư ng ban, các thành viên là i di n ngành giáo d c, ngành y t và m t s ban, ngành, oàn th khác. 3. Tăng cư ng u tư v nhân l c, kinh phí, cơ s v t ch t và trang thi t b cho công tác y t trư ng h c. 4. T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này. i u 10. Trách nhi m c a s giáo d c và ào t o
  5. 1. Ph i h p v i cơ s y t t i a phương và các ơn v liên quan trong vi c ch o, t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng y t trư ng h c thu c a bàn ph trách. 2. Tr c ti p ch o, ki m tra, giám sát, ôn c các phòng giáo d c và ào t o, trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c có c p h c cao nh t là c p trung h c ph thông thu c a bàn ph trách th c hi n Quy nh này. i u 11. Trách nhi m c a phòng giáo d c và ào t o 1. Ph i h p v i cơ s y t t i a phương và các ơn v liên quan trong vi c ch o, t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng y t trư ng h c thu c a bàn ph trách. 2. Tr c ti p ch o, ki m tra, giám sát, ôn c các trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s và trư ng trung h c ph thông có nhi u c p h c có c p h c cao nh t là c p trung h c cơ s thu c a bàn ph trách th c hi n Quy nh này. i u 12. Trách nhi m c a Hi u trư ng nhà trư ng T ch c th c hi n các n i dung c a Quy nh này trong ph m vi nhà trư ng./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Vũ Lu n
Đồng bộ tài khoản