Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 73/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ I V I CÁC H DÂN ANG CƯ NG T I CÁC CHUNG CƯ CŨ BN HƯ H NG, XU NG C P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp th c hi n vi c c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p; Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Quy t nh s 65/2008/Q -UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q - UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 8065/TT-STC-BVG ngày 21 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Quy t nh này quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i các h dân ang cư ng t i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn thành ph ư c th c hi n thông qua hình th c thanh toán b ng ti n ho c b trí l i nhà trong ph m vi d án (sau khi c i t o, xây d ng l i) ho c b trí l i nhà t i các a i m khác i u 2. Phương th c b i thư ng b ng ti n 1. i v i nhà thu c s h u tư nhân (có gi y t h p pháp, h p l ): ư c tính b i thư ng 100% giá tr t theo ơn giá t tính b i thư ng và 100% giá tr nhà, v t ki n trúc theo ơn giá xây d ng m i (su t v n u tư) c a nhà, công trình do y ban nhân dân thành ph ban hành; trư ng h p chưa th c hi n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c thì ph i kh u tr s ti n ph i th c hi n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c vào s ti n b i thư ng, h tr ư c nh n. 2. i v i nhà thu c di n mua tr góp: a) i v i ph n di n tích tương ng ph n t l (%) ti n ã tr góp: tính b i thư ng b ng t l (%) s ti n ã tr góp nhân (x) v i 100% giá tr nhà và giá tr t tương ng c a nhà thu c s h u tư nhân có cùng v trí. b) i v i ph n di n tích tương ng ph n t l (%) ti n chưa tr góp: tính như nhà thu c s h u nhà nư c, ư c h tr b ng 60% giá tr nhà và giá tr t tương ng c a nhà thu c s h u tư nhân có cùng v trí. 3. i v i nhà ang thuê thu c s h u nhà nư c:
  2. a) Trư ng h p i u ki n tính h tr theo di n nhà thu c s h u nhà nư c: tính h tr b ng 60% giá tr nhà và giá tr t tương ng c a nhà thu c s h u tư nhân có cùng v trí. b) Trư ng h p không i u ki n tính h tr theo di n nhà thu c s h u nhà nư c (không i u ki n h p th c hóa và chuy n quy n thuê nhà thu c s h u nhà nư c): th c hi n theo quy nh t i i u 23 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND. Giao S Xây d ng có văn b n hư ng d n c th y ban nhân dân qu n – huy n th c hi n th ng nh t i v i các trư ng h p này. i u 3. B i thư ng b ng nhà t i các a i m khác Trư ng h p h gia ình, cá nhân b nh hư ng không nh n b i thư ng b ng ti n thì ư c i u ch nh, b trí l i căn h khác như sau: 1. Trư ng h p b trí l i căn h khác trên a bàn qu n b gi i t a ho c t i các qu n lân c n có giá tr căn h tương ương v i v trí gi i t a: a) i v i nhà thu c s h u tư nhân: ư c i u ch nh, b trí l i căn h chung cư khác theo nguyên t c b ng v i ph n di n tích nhà ph i di chuy n c a t ng h ; n u có chênh l ch thì x lý như sau: a.1) Trư ng h p di n tích nhà b trí l i l n hơn di n tích mà ph i di chuy n thì ph n giá tr chênh l ch l n hơn này, ngư i ư c b trí ph i thanh toán cho nhà u tư, c th : - i v i ph n di n tích chênh l ch gi a di n tích nhà, t b thu h i và di n tích t i thi u c a căn h 30m2, ngư i ư c b trí ph i thanh toán cho nhà u tư theo su t v n u tư c a công trình xây d ng do y ban nhân dân thành ph ban hành. - i v i ph n di n tích chênh l ch l n hơn c a căn h t i thi u 30m2, ngư i ư c b trí ph i thanh toán cho nhà u tư v i m c giá sát v i giá chuy n như ng th c t trên th trư ng. a.2) Trư ng h p di n tích nhà b trí nh hơn di n tích nhà ph i di chuy n, thì ph n giá tr chênh l ch này nhà u tư ph i thanh toán cho ngư i dân theo m c giá b i thư ng t i v trí thu h i. b) i v i nhà thu c di n mua tr góp và nhà ang thuê thu c s h u nhà nư c: Ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c b thu h i ư c thuê nhà t i nơi tái nh cư (theo s s p x p c a y ban nhân dân qu n – huy n và H i ng B i thư ng c a d án); di n tích thuê m i t i nơi tái nh cư phù h p v i di n tích thuê cũ; ư c mua, ư c thuê nhà theo quy nh c a Chính ph v nhà thu c s h u nhà nư c. 2. Trư ng h p b trí l i căn h khác trên a bàn các qu n, huy n có giá tr căn h th p hơn v trí gi i t a: a) i v i nhà thu c s h u tư nhân: ư c i u ch nh, b trí l i căn h chung cư khác v i di n tích tiêu chuNn ư c hư ng xác nh theo công th c sau: Di n tích nhà nơi cũ ư c ơn giá b i thư ng nhà, Di n tích tiêu chu n ư c x = b i thư ng t nơi cũ hư ng ơn giá nhà, t th c t nơi b trí a1) Trư ng h p di n tích nhà b trí l i l n hơn di n tích tiêu chuNn ư c hư ng, thì ph n giá tr chênh l ch l n hơn này, ngư i ư c b trí ph i thanh toán cho nhà u tư như sau: - Trư ng h p di n tích tiêu chuNn ư c hư ng nh hơn 30m2/h , thì nhà u tư b trí thêm b ng 30m2/h và ngư i b trí không ph i tr ti n i v i ph n di n tích này; ph n di n tích chênh l ch còn
  3. l i (n u có) ngư i ư c b trí ph i thanh toán cho nhà u tư v i m c giá sát v i giá chuy n như ng th c t trên th trư ng; - Trư ng h p di n tích tiêu chuNn ư c hư ng l n hơn 30m2/h , ngư i ư c b trí ph i thanh toán cho nhà u tư ph n chênh l ch gi a di n tích tái b trí và di n tích tiêu chuNn ư c hư ng theo m c giá sát v i giá chuy n như ng th c t trên th trư ng. a2) Trư ng h p di n tích nhà b trí nh hơn di n tích tiêu chuNn ư c hư ng, thì ph n giá tr chênh l ch này ch u tư ph i thanh toán cho ngư i dân theo m c giá b i thư ng t i v trí thu h i. b) i v i nhà thu c di n mua tr góp và nhà ang thuê thu c s h u nhà nư c: ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c b thu h i ư c thuê nhà t i nơi tái nh cư (theo s s p x p c a y ban nhân dân qu n – huy n và H i ng B i thư ng c a d án); di n tích thuê m i t i nơi tái nh cư ư c xác nh theo công th c nêu t i i m a kho n này và phù h p v i thi t k căn h chung cư ư c b trí; ư c mua, ư c thuê nhà theo quy nh c a Chính ph v nhà thu c s h u nhà nư c. 3. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n phê duy t giá bán sát v i giá chuy n như ng th c t trên th trư ng quy nh t i kho n 1 và 2 i u này, H i ng B i thư ng c a d án t ch c th c hi n. i u 4. B i thư ng b ng nhà trong ph m vi d án n u có (sau khi c i t o, xây d ng l i) 1. Vi c b i thư ng b ng nhà trong ph m vi d án n u có (sau khi c i t o, xây d ng l i) cũng ư c th c hi n theo nguyên t c t i kho n 1 i u 3 c a Quy t nh này. 2. Trong th i gian ch b trí nhà m i, các h dân ư c b trí t m cư (n u có qu nhà) ho c h tr chi phí t m cư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 5. Các kho n h tr khác 1. Trư ng h p h gia ình ông ngư i (t 08 nhân khNu tr lên) và có nhu c u mua thêm căn h , thì ch u tư d án có trách nhi m ưu tiên xem xét, gi i quy t bán thêm căn h khác trong cùng d án theo giá sát v i giá chuy n như ng th c t trên th trư ng (giá kinh doanh). 2. i v i các t ch c, h gia ình, cá nhân thu c di n tái nh cư không ph i n p l phí trư c b khi c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà (theo quy nh t i i m c kho n 4 M c II Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph ). 3. Trư ng h p c bi t các h thu c di n nghèo và chính sách, ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n, ph n di n tích ph i tr ti n ư c y ban nhân dân qu n – huy n xem xét cho phép tr góp trong 15 năm. Trư ng h p các h gia ình này không có kh năng tr góp và không có nhu c u tái nh cư thì th c hi n phương th c b i thư ng b ng ti n theo quy nh và ư c y ban nhân dân thành ph t o i u ki n các h ư c thuê ho c thuê mua nhà thu c qu nhà xã h i (n u có) c a thành ph . i u 6. Quy n l i c a nhà u tư s d ng ngu n v n ngoài ngân sách 1. Nhà u tư d án (k c nhà u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c) ư c mi n ti n s d ng t, ti n thuê t i v i toàn b di n tích t ư c giao (ho c thuê) th c hi n d án (k c ph n di n tích ư c phép chuy n m c ích s d ng t trong ph m vi d án theo phương án ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Nhà u tư d án c i t o xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong 15 năm, k t khi b t u ho t ng kinh doanh, ư c mi n thu trong 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 09 năm ti p theo; i v i di n tích nhà ph c v tái nh cư t i ch không thu c di n ph i n p thu giá tr gia tăng.
  4. i u 7. Nghĩa v c a nhà u tư s d ng ngu n v n ngoài ngân sách 1. Trư ng h p th c hi n phương th c b i thư ng b ng ti n, thì sau khi tính b i thư ng, h tr cho ngư i ang thuê nhà thu c s h u nhà nư c theo quy nh (h tr b ng 60% giá tr nhà, t), ph n giá tr còn l i (40% giá tr nhà, t) nhà u tư ph i n p vào ngân sách thành ph theo quy nh; trư ng h p ngư i ang thuê nhà thu c s h u nhà nư c không i u ki n tính h tr , thì toàn b s ti n b i thư ng, h tr v nhà, t thu c s h u nhà nư c nhà u tư n p vào ngân sách thành ph theo quy nh. Riêng i v i nhà thu c di n mua tr góp, thì nhà u tư có th th a thu n v i ngư i dân ng trư c ti n n p ngân sách thành ph ph n ti n ngư i dân còn n nhà nư c; s ti n nhà u tư ng trư c này ư c kh u tr vào ti n b i thư ng, h tr c a t ng h dân ư c nh n (sau khi ã n p ti n thì ư c tính b i thư ng, h tr theo di n nhà thu c s h u tư nhân). 2. Trư ng h p th c hi n phương th c b i thư ng b ng nhà khác: a) Trư ng h p b i thư ng b ng nhà trong ph m vi d án ho c căn h khác trên a bàn qu n b thu h i có giá tr tương ương v i v trí gi i t a: i v i nhà thu c di n mua tr góp và nhà ang thuê thu c s h u nhà nư c, nhà u tư ph i giao l i cho Nhà nư c b ng v i s lư ng nhà và di n tích tương ng t i v trí gi i t a. Trư ng h p di n tích nhà m i nhà u tư giao l i cho Nhà nư c l n hơn di n tích nhà nơi cũ, thì ph n di n tích chênh l ch này ngân sách nhà nư c (s d ng t ngu n bán nhà thu c s h u nhà nư c ã n p ngân sách) s thanh toán cho ch u tư theo su t v n u tư ư c phê duy t c ng v i lãi nh m c theo quy nh. b) Trư ng h p b trí l i căn h khác trên a bàn các qu n, huy n có giá tr căn h th p hơn v trí gi i t a: i v i nhà thu c di n mua tr góp và nhà ang thuê thu c s h u nhà nư c, nhà u tư ph i giao l i cho Nhà nư c v i di n tích nhà ư c xác nh theo công th c quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này. Trư ng h p di n tích nhà m i nhà u tư giao l i cho Nhà nư c l n hơn di n tích quy i theo giá tr , thì ph n di n tích chênh l ch này ngân sách nhà nư c (s d ng t ngu n bán nhà thu c s h u nhà nư c ã n p ngân sách) s thanh toán cho ch u tư theo su t v n u tư ư c phê duy t c ng v i lãi nh m c theo quy nh. c) Giao y ban nhân dân qu n – huy n ti p nh n, qu n lý và b trí qu nhà nêu t i i m a, i m b kho n này cho ngư i b thu h i và th c hi n bán ho c cho thuê nhà theo quy nh c a Chính ph v nhà thu c s h u nhà nư c. Trư ng h p th c hi n bán nhà cho ngư i b thu h i thì ph n di n tích tăng thêm ngư i dân ph i mua theo giá b o toàn v n. 3. Các công trình h t ng xã h i hi n có như nhà tr , trư ng h c, tr m y t và các công trình khác thu c khu v c d án, n u ph i phá d thì ch u tư d án có trách nhi m hoàn tr cho ch s h u công trình m i phù h p v i quy ho ch chi ti t khu v c, theo tiêu chuNn do Nhà nư c quy nh. i u 8. T ch c th c hi n 1. D án c i t o xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p thu c d án ch nh trang ô th : y ban nhân dân thành ph th c hi n vi c thu h i t và giao cho các ch u tư th c hi n d án; xem xét cho phép ch u tư d án ư c chuy n m c ích s d ng m t ph n di n tích t ph c v nhu c u kinh doanh d ch v trên cơ s m b o phù h p v i quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t. 2. Vi c c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ ư c th c hi n theo nguyên t c xã h i hóa, khai thác l i ích t d án t cân i v tài chính và áp ng qu nhà ph c v nhu c u tái nh cư, h n ch vi c u tư t ngân sách, m b o hài hòa l i ích c a ngư i s d ng nhà , l i ích c a nhà u tư.
  5. 3. Trư ng h p c bi t i v i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p c p nguy hi m, có nguy cơ s p và ã có k t lu n c a cơ quan có thNm quy n v ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng yêu c u ph i phá d khNn c p, n u chưa xác nh ư c ch u tư d án thì y ban nhân dân qu n – huy n có trách nhi m t ch c di chuy n ngay các h ang s d ng n t m cư t i qu nhà c a qu n – huy n và thành ph m b o an toàn v tính m ng và tài s n cho ngư i dân. Vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh này. 4. Trong quá trình th c hi n Quy t nh này, n u có vư ng m c, phát sinh ngoài thNm quy n thì y ban nhân dân qu n – huy n có văn b n báo cáo, xu t g i các S chuyên ngành ư c hư ng d n th c hi n. Trư ng h p vư t thNm quy n thì báo cáo, xu t g i S Tài chính t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 9. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i (10) ngày, k t ngày ký. Bãi b Công văn s 2937/UB- B ngày 21 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư khi di d i các h dân ang cư ng trong các chung cư hư h ng n ng có nguy cơ s p trên a bàn thành ph . 2. Các quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư không quy nh t i Quy t nh này, thì áp d ng theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph . 3. i v i nh ng d án ã th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư; nh ng d án ang th c hi n chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư theo phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c phê duy t trư c khi ban hành Quy t nh này, thì th c hi n theo phương án ã phê duy t, không áp d ng ho c i u ch nh theo quy nh c a Quy t nh này. i u 10. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 10; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; B Xây d ng; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n QPPL – B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y (BT, PBT/TT); Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - TTUB: CT, các PCT; - Các Ban H ND thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; TMT (5); - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, ( TMT/C) H.
Đồng bộ tài khoản