Quyết định số 73-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 73-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 73 - H BT NGÀY 17-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH BÌNH TRN THIÊN H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Bình Tr Thiên, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i m t s xã c a các huy n L Ninh, Tri u H i, Hương Hoá, Hương Phú, Phú L c, B n H i và c a thành ph Hu , thu c t nh Bình Tr Thiên như sau: 1. Huy n L Ninh: Thành l p m t xã m i l y tên là xã Trư ng Xuân (1) 2. Huy n Tri u H i: a. Chi xã Ba Lòng thành hai xã l y tên là xã Ba Lòng và xã Tri u Nguyên (1). b. Chia xã Tri u Vân thành hai xã l y tên là xã Tri u Vân và xã Tri u An (1). 3. Huy n Phú L c: Chia xã L c T thành hai xã l y tên là xã L c Ti n và xã L c Vĩnh (1). 4. Huy n Hương Phú: Thành l p m t xã m i l y tên là xã Dương Hoà (1). 5. Thành ph Hu : Thành l p xã Hương An trên cơ s sáp nh p các thôn Thanh Ch , C Bưu, An Lưu, B n Trì, B n Ph , An Vân Thư ng và An Hoà Thư ng tách t xã Hương H (1).
  2. 6. Huy n B n H i và huy n Hương Hoá: Sáp nh p xã Mó Ó và xã Hư ng Hi p c a huy n B n H i vào huy n Hư ng Hoá cùng t nh. i u 2: ng chí Ch t ch U ban Nhân dân t nh Bình Tr Thiên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản