Quyết định số 73/QĐ-UBND

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 73/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 73/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TỈNH ĐỒNG NAI VỀ LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 28/BCĐ127/ĐP-QLTT ngày 04/12/2006 và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 353/CAT(PV11) ngày 28/06/2006 về việc đề nghị bổ sung, thay đổi thành viên, tổ chuyên viên, tổ kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh Đồng Nai; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1899/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Tổ Kiểm tra Liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (sau đây gọi tắt là Tổ Kiểm tra Liên ngành 127/ĐP) gồm các ông, bà có tên sau đây: - Tổ trưởng: Ông Trần Quang Khải - Phó phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai. - Tổ phó: Ông Hồ Văn Trường - Cán bộ phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Đồng Nai. - Tổ viên: 1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 2. Ông Từ Hội - Thanh tra viên, Sở Y tế. 3. Ông Tạ Văn Cường - Cán bộ phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai.
  2. 4. Ông Đỗ Lam Sơn - Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ. 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. Ông Trương Quang Thông - Cán bộ Chi cục Thuế Đồng Nai. 7. Ông Trương Quốc Cường - Cán bộ phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai. Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này là bản “Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại”. Điều 3. Tổ Kiểm tra Liên ngành được tổ chức và hoạt động theo bản “Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại”. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 441/QĐ.CT.UBT ngày 20/02/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh. Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh Đồng Nai; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TỈNH ĐỒNG NAI VỀ LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) Chương 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM Điều 1. Chức năng
  3. Tổ Kiểm tra Liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là Tổ Kiểm tra Liên ngành) là tổ chức liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong xuất nhập khẩu hàng hóa, sản xuất và kinh doanh trên thị trường nội địa theo quyền hạn được giao. Địa bàn hoạt động toàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Nhiệm vụ - Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh; việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm chống các hành vi buôn bán nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi gian lận thương mại. - Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch được phê duyệt. Điều 3. Quyền hạn Tổ Kiểm tra Liên ngành được quyền: - Yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng từ và những vấn đề liên quan đến việc kiểm tra. - Niêm phong, tạm giữ tang vật, giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh… của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. - Lập biên bản kiểm tra và yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra đọc lại biên bản, ký tên. Trường hợp các tổ chức, cá nhân được kiểm tra không đồng ý ký tên thì phải có nhân chứng hoặc chính quyền địa phương nơi kiểm tra xác nhận. Biên bản kiểm tra được lập thành 3 bản: 1 bản gửi Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/ĐP), 1 bản Tổ Kiểm tra lưu và 1 bản đối tượng bị kiểm tra giữ. - Quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh thu thập số liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác kiểm tra và yêu cầu các cơ quan chức năng giám định tang vật vi phạm khi cần thiết. - Đối với các vụ việc vi phạm, Tổ Kiểm tra Liên ngành đề nghị giải quyết, xử phạt theo thẩm quyền của từng ngành được pháp luật quy định. Trường hợp vụ việc vi phạm có liên quan đến thẩm quyền nhiều cơ quan, Tổ Kiểm tra Liên ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP xem xét, quyết định. Điều 4. Trách nhiệm
  4. Khi thi hành nhiệm vụ, Tổ Kiểm tra Liên ngành có trách nhiệm: - Tuân thủ pháp luật, chấp hành quy chế công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi và quyết định của mình. - Thực hiện đúng nội dung kiểm tra theo kế hoạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và gây thiệt hại cho lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra. - Báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị biện pháp giải quyết cho Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP theo quy định. Chương 2: TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Điều 5. Tổ chức biên chế - Tổ Kiểm tra Liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP và Giám đốc Sở Nội vụ. - Tổ Kiểm tra Liên ngành có 01 Tổ trưởng, 01 đến 02 Tổ phó và các thành viên của Tổ do Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 127/ĐP đề cử hoặc có thể cử thêm người ở đơn vị và được Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP đề nghị. - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Liên ngành chịu trách nhiệm chung, xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo kết quả công tác và công việc của tổ cho Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP. Tổ phó giúp Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Khi Tổ trưởng vắng, Tổ phó được Tổ trưởng ủy nhiệm giải quyết công việc trong phạm vi được Tổ trưởng giao. Các Tổ viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Tổ phó, đồng thời có trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của tổ. Điều 6. Điều kiện làm việc - Tổ Kiểm tra Liên ngành hoạt động theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP; chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ trước Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Ban Chỉ đạo 127/ĐP. - Tổ Kiểm tra Liên ngành được sử dụng ấn chỉ, tài khoản và con dấu của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai, biên lai thu phạt của Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai; được sử dụng các phương tiện của các Sở, ngành liên quan để phục vụ cho công tác. - Tổ Kiểm tra Liên ngành sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần, có chuẩn bị nội dung sinh hoạt và ph ương hướng cho thời gian tới.
  5. Điều 7. Kinh phí hoạt động Lấy từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp theo các dự toán hàng năm của Ban Chỉ đạo 127/ĐP tỉnh. Tổ Kiểm tra L iên ngành được hưởng chế độ theo Thông tư 72/2004/TT- BTC ngày 15/ 0 7/2004; Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 và Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/ 0 5/2006 của Bộ Tài chính. Điều 8. Giám đốc các Sở, b an, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ Kiểm tra L iên ngành hoàn thành nhiệm vụ. Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật Tổ Kiểm tra L iên ngành và các thành viên của tổ có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định; nếu vi phạm tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự . Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 10. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các b an, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Tổ Kiểm tra L iên ngành có trách nhiệm thực hiện tốt Q uy chế này. Điều 11. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái
Đồng bộ tài khoản