Quyết định số 732/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 732/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 732/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 732/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 732/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1 TCVN 7391 - 6 : 2007 Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. (ISO 10993-6 : 1994) Phần 6: Phép thử hiệu ứng tại chỗ sau cấy ghép. 2 TCVN 7391-11 : 2007 Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. (ISO 10993-11 : 2006) Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân. 3 TCVN 7391-12 : 2007 Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. (ISO 10993-12 : 2002) Phần 12: Chuẩn bị mẫu và vật liệu chuẩn. 4 TCVN 7303-2-1 : 2007 Thiết bị điện y tế. (IEC 60601-2-1 : 1998) Phần 2-1: Yêu cầu riêng về an toàn của máy gia tốc điện tử trong dải từ 1 MeV đến 50 MeV. 5 TCVN 7303-2-6 : 2007 Thiết bị điện y tế. (IEC 60601-2-6 : 1984) Phần 2-6: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị điều trị bằng sóng vi ba. 6 TCVN 7303-2-11 : 2007 Thiết bị điện y tế. (IEC 60601-2-11 : 1997) Phần 2-11: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị điều trị bằng chùm tia gama. 7 TCVN 7303-2-16 : 2007 Thiết bị điện y tế. (IEC 60601-2-16 : 1998) Phần 2-16: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị thẩm tách máu, thẩm lọc máu và lọc máu.
  2. 8 TCVN 7303-2-20 : 2007 Thiết bị điện y tế. (IEC 60601-2-20 : 1990) Phần 2-20: Yêu cầu riêng về an toàn của lồng ấp vận chuyển. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản