Quyết định số 737/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 737/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 737/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành Điều lệ đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 737/2001/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 737/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 737/2001/Q -BGTVT NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2001 BAN HÀNH I U L Ư NG NGANG Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 39/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch v n t i B Giao thông v n t i và T ng Giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành " i u l ư ng ngang" kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th i u l ư ng ngang ã ban hành theo Quy t nh s 575/Q ngày 24 tháng 5 năm 1977 c a B Giao thông v n t i. i u 3: Chánh Văn phòng B , các V trư ng các V thu c B Giao thông v n t i, T ng Giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông v n t i, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và m i t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý, xây d ng, s d ng, khai thác ư ng ngang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) I UL Ư NG NGANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 737 /2001 Q - BGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2001 c a B Giao thông v n t i )
 2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. 1. ư ng ngang nói trong i u l này là nơi ư ng s t và ư ng b giao nhau trên cùng m t m t b ng, ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh xây d ng b o m an toàn giao thông. 2. Nh ng quy nh trong i u l này không áp d ng i v i: m t c u chung ( ư ng s t và ư ng b cùng trên m t m t c u ) và nơi ư ng s t giao c t v i ư ng b trong n i b ga, c ng, bãi hàng, nhà máy, xí nghi p. i u 2. Ph m vi ư ng ngang bao g m: 1. o n ư ng b i qua ư ng s t n m gi a hai ch n ho c n m gi a hai ray chính ngoài cùng và hai bên ư ng s t cách má ray ngoài cùng tr ra 6 m nơi không có ch n; 2. o n ư ng s t n m gi a hai vai ư ng b t i i m giao (Ph l c s 1 ). i u 3. ư ng ngang ư c phân lo i như sau: 1. Theo th i gian s d ng: a) ư ng ngang s d ng lâu dài; b) ư ng ngang s d ng có th i h n; c) ư ng ngang thư ng xuyên óng; 2.Theo cách t ch c phòng v : a) ư ng ngang có ngư i gác có giàn ch n ho c c n ch n, có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t ho c không có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t; b) ư ng ngang không có ngư i gác bao g m: b.1. Có c n ch n t ng, có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, không có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t; b.2. Không có c n ch n, có tín hi u c nh báo t ng, có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, không có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t; b.3. Có bi n báo hi u, có c c tiêu ho c hàng rào, có v ch k ư ng; 3. Theo cơ quan qu n lý:
 3. a) Cơ quan qu n lý ư ng s t Vi t Nam qu n lý: ư ng ngang nơi ư ng b giao nhau v i ư ng s t chính ho c ư ng s t chuyên dùng c a ngành ư ng s t g i là ư ng ngang công c ng và ư ng ngang nơi ư ng b chuyên dùng giao nhau v i ư ng s t g i là ư ng ngang n i b ; b) Cơ quan qu n lý ư ng b qu n lý: ư ng ngang nơi ư ng b giao nhau v i ư ng s t chuyên dùng không do ư ng s t qu n lý g i là ư ng ngang chuyên dùng. i u 4. ư ng ngang ư c phân thành các c p c th như sau: 1. ư ng ngang c p I: ư ng s t chính giao nhau v i ư ng b c p I, c p II, c p III; 2. ư ng ngang c p II: ư ng s t chính giao nhau v i ư ng b c p IV, c p V; 3. ư ng ngang c p III: ư ng ngang còn l i không thu c ư ng ngang quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này; 4. ư ng ngang n m trong n i ô, n i th ( thành ph , th xã, th tr n ) ư c x p vào c p tương ng do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. i u 5. Vi c phòng v ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. ư ng ngang c p I, c p II ph i t ch c phòng v theo quy nh t i i m a ho c i m b.1, i m b. 2 kho n 2 i u 3 i u l này. 2. Căn c quy nh t i i m b.3 kho n 2 i u 3 i u l này, Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam quy t nh vi c t ch c phòng v ư ng ngang c p III c a ư ng s t qu n lý và ư ng ngang n i b . ơn v tr c ti p qu n lý ư ng ngang n i b ph i th c hi n úng Quy t nh v vi c t ch c phòng v ư ng ngang c a Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam; C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy t nh i v i ư ng ngang chuyên dùng. i u 6. H th ng báo hi u ư ng ngang là tài s n c a Nhà nư c, là phương ti n b o m an toàn giao thông, phòng ng a tai n n, m i ngư i u có trách nhi m b o v nh ng báo hi u trên ư ng ngang; không ư c t ý di chuy n, chi m o t, làm hư h ng ho c làm gi m hi u l c và tác d ng c a nh ng báo hi u trên ư ng. i u 7. Hàng năm, cơ quan qu n lý ư ng s t và cơ quan qu n lý ư ng b ph i h p ki m tra, l p k ho ch s a ch a ư ng ngang. ư ng ngang thu c ph m vi qu n lý c a ư ng s t Vi t Nam do cơ quan qu n lý ư ng s t ch trì ki m tra, cơ quan qu n lý ư ng b tham gia.
 4. ư ng ngang chuyên dùng do cơ quan qu n lý ư ng b ch trì ki m tra, cơ quan qu n lý ư ng s t chuyên dùng tham gia. i u 8. L c lư ng Thanh tra giao thông ư ng s t, ư ng b có trách nhi m ki m tra, ki m soát vi c ch p hành pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông t i ư ng ngang. Chương 2 T M NHÌN, VN TRÍ, GÓC GIAO C T i u 9. T m nhìn t i thi u cho ngư i lái xe, lái tàu ph i b o m như sau: 1. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b trong i u ki n th i ti t bình thư ng cách ư ng ngang m t kho ng cách b ng t m nhìn hãm xe i v i c p ư ng ó có th nhìn th y oàn tàu cách ư ng ngang ít nh t 400 m ( i m 8.3.3 ph b n I ); 2. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t v trí c a mình trong i u ki n th i ti t bình thư ng có th nhìn th y ư ng ngang t 1000 m tr lên ( Hình.6, i m 8.3.1 ph b n I). i u 10. V trí t ư ng ngang ph i tho mãn các i u ki n: 1. t o n ư ng s t th ng. N u ph i t ư ng ngang o n ư ng s t cong thì bán kính ư ng cong ph i t 300 m tr lên; 2. t cách c a h m, m c u ư ng s t t 100 m tr lên; 3. t ngoài tín hi u vào ga, trư ng h p khó khăn ư c phép t cách ghi y t h u c a ga t 50 m tr lên và cách ghi khác ( k c ghi trên khu gian) t 12 m tr lên. Trư ng h p c bi t, cho phép t ư ng ngang cách ghi y t h u t 25 m tr lên i v i các ga như ng tránh tàu; 4. C m t ư ng ngang vào o n hoãn hoà c a ư ng s t ho c qua ghi ư ng s t. i u 11. Góc giao c t gi a ư ng s t và ư ng b là 900; trư ng h p a hình khó khăn góc giao c t không ư c nh hơn 450. Chương 3 CÔNG TRÌNH VÀ KI N TRÚC Ư NG NGANG i u 12. o n ư ng b t i các ư ng ngang ngoài vi c ph i b o m các quy nh c a Tiêu chuNn ngành TCVN 4054-98 v ư ng ô tô, còn ph i b o m các quy nh c th sau: 1. ư ng b t má ray ngoài cùng tr ra ph i th ng trên m t o n dài b ng kho ng cách t m nhìn quy nh t i i u 9 c a i u l này, trư ng h p khó khăn v a hình
 5. cũng không ư c nh hơn 15 m; trên o n ư ng th ng này t các g các phương ti n giao thông ư ng b gi m t c và tăng cư ng chú ý trư c khi vào ư ng ngang; 2. Chi u r ng ph n xe ch y c a ư ng ô tô t i ch giao nhau trên cùng m t m t b ng v i ư ng s t trong ph m vi 200 m tính t tim c a ư ng s t v hai phía không ư c nh hơn 6 m. Trên các ư ng ngang c p I, c p II và ư ng ngang n m trong n i ô, n i th , nơi ông dân cư ph i có ph n ư ng dành riêng cho ngư i i b trong ph m vi ư ng ngang ó; 3. T ray ngoài cùng tr ra, ư ng b ph i là ư ng b ng trên m t o n dài 10 m n u là n n ư ng b p và 15 m n u là n n ư ng b ào. Ti p theo o n ó ph i có m t o n dài ít nh t 20 m d c không quá 3%, vùng núi và a hình khó khăn không ư c quá 6%; 4. thoát nư c d c 2 bên ư ng s t n u c n làm c ng ngang qua n n ư ng b ph i theo úng quy nh trong quy ph m k thu t ư ng b hi n hành và không làm xói, l n n ư ng b và n n ư ng s t. i u 13. M t lát ư ng b trong ph m vi ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. M t lát ư ng b n m gi a hai ray chính ngoài cùng và t m i bên ray ngoài cùng tr ra m t o n ít nh t 10 m r i b ng bê tông nh a ho c á dăm r i nh a ho c lát b ng các t m bê tông c t thép. Khi dùng các t m bê tông c t thép lát ư ng ngang trong lòng ư ng s t ( n m gi a hai ray chính ) thì lát ti p t mép ray ngoài cùng tr ra ít nh t 1 m, ti p sau ó r i b ng bê tông nh a ho c á dăm r i nh a ít nh t 10 m; 2. cao c a m t lát ư ng ngang trong lòng ư ng s t b ng cao m t lăn c a ray chính và ư c phép cao hơn m t lăn ray chính không quá 10 mm; 3. cao c a m t lát ư ng ngang ti p giáp phía ngoài ray chính b ng cao m t lăn c a ray chính và ư c phép th p hơn m t lăn ray chính không quá 5 mm; 4. M t lát ư ng ngang ph i n nh. Các t m bê tông c t thép ph i ư c liên k t ch t ch . i u 14. o n ư ng s t trong ph m vi ư ng ngang ph i b o m các yêu c u sau: 1.Yêu c u v k thu t: a) D c theo má trong c a ray chính trên ư ng th ng ho c trên ư ng cong bán kính t 500 m tr lên ph i có khe ray r ng 50 - 80 mm còn trên ư ng cong bán kính nh hơn 500 m ph i có khe ray r ng 90 mm; b) Chi u sâu khe ray ít nh t là 45 mm; c) Chi u dài o n có khe ray ít nh t ph i b ng b r ng gi a 2 vai ư ng b .
 6. d) ư c dùng ray ph t n m ho c t ng ho c dùng các t m bê tông c t thép có c u t o c bi t t o khe ray. Khi dùng ray ph t ng ph i t các gián cách, các gián cách cách nhau không quá 1,5 m và dùng bu lông su t liên k t ray ph v i ray chính. Hai u khe ray ph i n i r ng vào phía trong lòng ư ng s t ch u mút khe ray r ng 250 mm, i m b t u n i r ng cách u mút khe ray 500 mm. ) Không t u m i ray trong ph m vi ư ng ngang. N u ư ng ngang dài ph i hàn li n m i ray, khi chưa hàn ư c thì d n ray làm cháy m i. e) Các ph i ki n n i gi ray trong ph m vi ư ng ngang ph i y , liên k t ch t ch . 2. Yêu c u v v t li u: a) Tà v t t trong ph m vi ư ng ngang ph i dùng tà v t bê tông ho c tà v t s t, h n ch dùng tà v t g . N u t b ng tà v t g ph i ch n lo i g t t và ph i tNm d u phòng m c; b) N n ba lát t i ư ng ngang ph i b ng á dăm s ch, dày á b o m tiêu chuNn quy nh. i u 15. Nhà gác ư ng ngang ch ư c xây d ng khi có quy t nh c a Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam và ph i b o m các i u ki n sau: 1. ư ng ngang có b trí ngư i gác; 2. t v trí có th quan sát ư c hai phía ư ng b và ư ng s t; thu n ti n cho công tác c a nhân viên gác ư ng ngang; không làm c n tr t m nhìn c a ngư i tham gia giao thông trên ư ng s t và ư ng b ; 3. B ph n g n nh t c a nhà gác ư ng ngang ph i cách má ray ngoài cùng và cách mép ph n xe ch y ít nh t 3,5 m và không xa quá 10 m. C a ra vào m v phía ư ng b , tư ng nhà ph i có c a s l p kính nhìn rõ ư c ư ng b và ư ng s t; n n nhà ph i cao hơn ho c cao b ng m t ray; di n tích làm vi c trong nhà gác ư ng ngang là 8 m2, ngoài ra ph i có bu ng v sinh, nư c s ch, ánh sáng; di n tích nhà làm vi c l n hơn 8 m2 ph i ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. Chương 4 BÁO HI U Ư NG NGANG M c I : Ư NG NGANG TIÊU CHU N T M NHÌN i u 16. D c hai bên l ư ng b d n vào ư ng ngang ph i tr ng c c tiêu theo quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành ( Ph b n II ). C c tiêu g n ư ng s t nh t ph i cách ray ngoài cùng là 2,5 m, chi u dài m i hàng c c tiêu tính t ray ngoài cùng ra ít nh t là 20 m.
 7. Trên ư ng ngang có t ch c phòng v , nh ng c c tiêu t ch n ư ng b n ư ng s t ph i thay b ng hàng rào c nh, nh c t hàng rào c nh ph i t thanh ngang su t ph m vi hàng rào. i u 17. Trên m t ư ng b d n vào ư ng ngang c p I, c p II n u m t ư ng r i bê tông nh a ho c lát t m bê tông c t thép thì t ch n ư ng b tr ra 3 m nơi có ch n ho c t má ray ngoài cùng tr ra 5 m nơi không có ch n, ph i sơn ho c lát m t v ch tr ng li n, c t ngang m t ư ng b ( "v ch d ng "1.12 Ph l c s 8 ). Quy cách các lo i v ch này ph i theo úng quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành ( Ph b n II i u 50, 51, 52, 53 và Ph l c s 8 ). i u 18. Trên hai phía ư ng b i vào ư ng ngang ph i t bi n báo hi u theo quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành: 1. Trư c ư ng ngang có ngư i gác:bi n "giao nhau v i ư ng s t có rào ch n" ( Bi n 210 Ph b n IX ); 2. Trư c ư ng ngang không ngư i gác: bi n " giao nhau v i ư ng s t không có rào ch n " ( Bi n 211 Ph b n IX ); 3. Bi n ph " ch ư ng s t c t ư ng b " ( Bi n 508a ho c 508b Ph l c s 7 ) t trên ư ng b cách ray ngoài cùng c a ư ng s t là 10 m b sung cho bi n s 211 nói t i kho n 2 i u này. i u 19. ư ng ngang có t ch c phòng v ph i t èn báo hi u và chuông i n trên ư ng b . èn báo hi u và chuông i n trên ư ng b ( tr trư ng h p ư ng b giao c t ư ng b ch y song song v i ư ng s t ) ph i t trư c ch n ư ng b ( ho c li n v i tr ch n ư ng b ) ho c t cách ray ngoài cùng t 6 m tr lên. i u 20. èn báo hi u và chuông i n trên ư ng b quy nh t i i u 19 i u l này ph i t các yêu c u sau: 1. èn báo hi u ph i có hai èn t ngang nhau, hai èn này thay phiên nhau nh p nháy khi b t sáng. Khi có tàu s p t i ư ng ngang èn báo hi u b t sáng; c m m i s i l i qua ư ng ngang. Khi tàu ra h t ư ng ngang, ch n ã m hoàn toàn, èn báo hi u t t, i l i trên ư ng b tr l i bình thư ng; Th i i m èn báo hi u b t sáng ph i b o m trư c lúc tàu t i ư ng ngang ít nh t là: a) 50 giây khi dùng èn báo hi u t ng và ch n ư ng b t ng; b) 90 giây khi dùng èn báo hi u t ng và ch n ư ng b không t ng; c) 120 giây khi dùng èn báo hi u không t ng ( i n ho c d u ). T i các ư ng ngang c p I, c p II ph i dùng èn báo hi u b ng i n.
 8. 2. Chuông i n ph i ư c l p t trên cùng c t èn báo hi u, khi chuông kêu ph i có âm lư ng to ngư i i b cách xa 15 m nghe th y. Chuông kêu khi tàu t i g n ư ng ngang. Chuông t t khi ch n óng hoàn toàn. i u 21. 1. ánh sáng và góc phát sáng c a èn báo hi u ph i b o m ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b nhìn th y ư c tín hi u t kho ng cách 100 m tr lên. 2. Ánh sáng c a èn báo hi u không ư c chi u v phía ư ng s t. Sơ èn báo hi u trên ư ng b xem Ph b n III. i u 22. Trên hai phía ư ng s t i t i ư ng ngang ph i t bi n "Kéo còi". V trí, quy cách bi n quy nh trong Quy trình tín hi u ư ng s t Vi t Nam. i u 23. Trên hai phía ư ng s t i t i ư ng ngang có ngư i gác khi c n ph i t tín hi u ngăn ư ng thì Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam quy t nh, tr nh ng ư ng ngang sau: 1. ư ng ngang mà ch n ư ng b thư ng xuyên óng ho c có c n ch n t ng ho c tín hi u c nh báo t ng; 2. ư ng ngang n m trong ph m vi phòng v c a tín hi u vào ga, ra ga, ho c tín hi u bãi d n, tín hi u thông qua trên ư ng s t có thi t b óng ư ng t ng ho c tín hi u phòng v khác, khi các tín hi u trên cách ư ng ngang dư i 800 m. i u 24 1. Tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t t cách ư ng ngang ( tính t vai ư ng b cùng phía) t 100 m n 500 m. Nơi nhi u ư ng ngang có ngư i gác g n nhau và kho ng cách gi a hai ư ng ngang nh hơn 500 m mà chưa c i t o ư c theo quy nh t i i u 49 i u l này thì tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t b trí hai u khu v c chung cho các ư ng ngang ó. 2. Tín hi u ngăn ư ng ph i t bên trái theo hư ng tàu ch y vào ư ng ngang. Trư ng h p khó khăn c bi t, n u ư c Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam cho phép thì t bên ph i theo hư ng tàu ch y vào ư ng ngang. 3. T m nhìn c a tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t ph i b o m ít nh t 800 m. Trư ng h p a hình khó khăn t m nhìn c a tín hi u ngăn ư ng không ư c nh hơn 400 m. i u 25 1. Tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t là tín hi u màu , tín hi u ngăn ư ng b t sáng báo h u ng ng tàu.
 9. 2. Khi tín hi u ngăn ư ng t t, tàu ho t ng bình thư ng. Khi có tr ng i trên ư ng ngang nh hư ng n an toàn ch y tàu thì nhân viên gác ch n m i chuy n tín hi u này b t sáng. 3. ư ng ngang có ngư i gác n m trên khu gian có thi t b óng ư ng t ng thì b t k có tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t hay không, u ph i l p t thi t b chuy n tín hi u óng ư ng g n ư ng ngang nh t v tr ng thái óng nhân viên gác ch n thao tác k p th i khi trên ư ng ngang có tr ng i nh hư ng n ch y tàu. i u 26. Trong nhà gác ư ng ngang ph i có các thi t b thông tin tín hi u như i n tho i ho c i n tho i và thi t b thông báo t ng cho nhân viên gác ch n bi t khi tàu t i g n ư ng ngang. i u 27. ư ng ngang có ngư i gác nơi có ngu n i n lư i qu c gia ph i trang b èn chi u sáng v ban êm và ban ngày khi có sương mù. ánh sáng èn ngư i i u khi n phương ti n giao thông nhìn rõ tín hi u c a ngư i gác ch n. i u 28. Các thi t b tín hi u và thi t b phòng v ư ng ngang có ngư i gác ho t ng b ng i n ph i i u khi n t p trung t i nhà gác ư ng ngang. Các thi t b này ph i luôn t t, s d ng ư c và ph i i u khi n ư c b ng tay n u thi t b t ng b h ng t xu t. Trư ng h p không th i u khi n t p trung ư c ph i ư c Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam cho phép. i u 29. ư ng ngang có ngư i gác ph i t ch n hai u ư ng b i vào ư ng ngang. Xà ch n t cách má ray ngoài cùng 6 m. Trư ng h p i hình h n ch , xà ch n không ư c vi ph m kh gi i h n ti p giáp ki n trúc c a ư ng s t. Xà ch n có th làm trơn ho c treo các lá kim lo i ho c lư i kim lo i. Xà ch n ( tr xà ch n t ng ) u ph i có b ph n ch t hãm ch n không th t di ng. i u 30. ư ng ngang có ngư i gác, khi ch n ã óng, xà ch n ph i ch n ngang h t m t ư ng b , li n sát v i hàng rào c nh và ph i cao hơn m t ư ng b t 1 n 1,2 m. Ch n ph i b t u óng t phía bên ph i ư ng b (theo hư ng i vào ư ng ngang) sang phía trái. ư ng ngang có nhi u ch n ph i óng ch n phía bên ph i trư c, óng ch n phía trái ti p theo cho n ch n t n cùng phía bên trái. Khi ch n m , không m t b ph n nào c a ch n ư c c n tr tĩnh không m t ư ng b . C m giàn ch n, xà ch n v trí lơ l ng. i u 31. Ch n ư ng ngang có ngư i gác có 2 lo i: c n ch n và giàn ch n. Quy cách, tiêu chuNn k thu t c a c n ch n, giàn ch n ư c quy nh theo sơ t i Ph b n IV.
 10. i u 32. ư ng ngang c p I, c p II có t ch c phòng v ph i trang b c n ch n t ng ho c tín hi u c nh báo t ng. Khi chưa có c n ch n t ng ho c tín hi u c nh báo t ng thì ph i có ngư i gác. i u 33. 1. Hai phía ư ng b i vào ư ng ngang ph i ư c óng ch n hoàn toàn trư c khi tàu t i ư ng ngang ít nh t: a) 40 giây i v i ch n t ng; b) 60 giây i v i ch n i n và t i; c) 90 giây i v i ch n th công. 2. Không óng ch n trư c quá 3 phút i v i ư ng ngang c p I, c p II và trư c quá 5 phút i v i ư ng ngang c p III trư c khi tàu t i ư ng ngang ( tr các ư ng ngang có quy nh riêng c a B Giao thông v n t i ). i u 34. Các cơ c u và thi t b ch n t ng ph i b o m ho t ng theo trình t sau: 1. Khi tàu t i g n ư ng ngang, èn báo hi u trên ư ng b và èn trên xà ch n t ng b t sáng, chuông báo hi u t ng kêu. Sau 7- 8 giây c n ch n b t u óng. Khi c n ch n óng hoàn toàn, chuông báo hi u t ng t t; 2. Khi tàu qua kh i ư ng ngang, c n ch n t ng m . Khi ch n ã m hoàn toàn, èn trên xà ch n và èn báo hi u trên ư ng b t ng t t. ư ng ngang l p t ch n t ng và không b trí ngư i gác ch dùng lo i c n óng 1/2 ho c 2/3 m t ư ng b . Ph n ư ng b còn l i không có c n ch n ph i r ng ít nh t 3m và bên trái c a xe ch y vào ư ng ngang. M c II: Ư NG NGANG KHÔNG TIÊU CHU N T M NHÌN i u 35. 1. Nơi ư ng b ch y song song v i ư ng s t có ư ng r vào ư ng s t mà o n ư ng b t ch r n má ray ngoài cùng c a ư ng s t cùng phía nh hơn 10 m thì ph i b trí giao c t l p th ho c làm ư ng b i vòng kéo dài o n ư ng r t bi n báo hi u, c c tiêu, v ch k ư ng. 2. Vi c t bi n báo hi u trên o n ư ng b nói t i i u này quy nh như sau: a) Chi u dài o n ư ng b nh hơn 10 m, không t bi n báo hi u nguy hi m; b) Chi u dài o n ư ng b t 10 m n 50 m, ch t m t bi n ph "ch ư ng s t c t ư ng b " ( Bi n 508a ho c 508b );
 11. c) Chi u dài o n ư ng b trên 50 m, t các bi n báo hi u theo quy nh t i i u 18 i u l này. 3. M t bi n báo hi u trên ư ng b t vuông góc v i chi u xe i vào ư ng ngang và t trong ph m vi o n ư ng r vào ư ng s t. i u 36. T i ngã ba, ngã tư ư ng b có nhánh ư ng b i vào ư ng ngang có t ch c phòng v , khi kho ng cách t ngã ba, ngã tư ó n ư ng ngang nh hơn 50 m thì cơ quan qu n lý ư ng b ph i: 1. t èn báo hi u trên ư ng b ngã ba, ngã tư n u ngã ba, ngã tư không có èn i u khi n giao thông báo cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b s p i vào ư ng ngang l i trư c ngã ba, ngã tư khi ch n ư ng b t i ư ng ngang phía trư c ang óng; N u ngã ba, ngã tư có èn i u khi n giao thông ư ng b thì èn này ph i có bi u th phù h p v i èn báo hi u trên ư ng b t trên o n ư ng b i vào ư ng ngang. 2. èn báo hi u trên ư ng b song song v i ư ng s t ph i có bi u th phù h p v i bi u th tín hi u ư ng s t ( khi ư ng b vào ư ng ngang óng cho tàu ch y; ư ng b song song v i ư ng s t ph i thanh thoát ). i u 37. ư ng b cùng m t lúc giao c t c ư ng s t và ư ng b ch y song song v i ư ng s t, vi c t bi n báo hi u trên ư ng b i vào ư ng ngang quy nh như sau: 1. Phía ư ng b i vào ư ng ngang có giao c t ư ng b sau ó giao c t ư ng s t, th c hi n như quy nh t i i u 35 c a i u l này. 2. Phía ư ng b i vào ư ng ngang không giao c t v i ư ng b , th c hi n theo quy nh t i i u 18 i u l này. Chương 5 QUY NNH V GIAO THÔNG TRÊN Ư NG NGANG i u 38. Ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b khi qua ư ng ngang ph i th c hi n theo quy nh như sau: 1. Ph i ưu tiên cho các phương ti n giao thông ho t ng trên ư ng s t; 2. Ph i ch p hành hư ng d n c a ngư i gác ư ng ngang ho c tín hi u phòng v ư ng ngang: a) Hi u l nh c a ngư i gác ch n, c , bi n , èn ; b) Ch n ư ng b ; c) Tín hi u èn,tín hi u chuông;
 12. 3. Khi có báo hi u d ng (hi u l nh c a ngư i gác ch n, c , bi n , èn , chuông kêu, ch n ã óng), ngư i và t t c các phương ti n tham gia giao thông ư ng b ( k c nh ng xe có quy n ưu tiên ) u ph i d ng l i v bên ph i ư ng c a mình và cách báo hi u d ng ( trư c v ch d ng" nêu t i i u 17 i u l này) ít nh t 3 m; 4. Nghiêm c m ngư i không có nhi m v t ý m ch n ư ng ngang khi ch n ã óng. 5. i v i ư ng ngang nói t i i m b.3 kho n 2 i u 3 i u l này ( ch có bi n báo hi u, c c tiêu ho c hàng rào, có v ch k ư ng ) ngư i và t t c các phương ti n tham gia giao thông ư ng b khi s p i vào ư ng ngang ph i chú ý quan sát bi n báo, l ng nghe còi tàu, quan sát trên ư ng s t t xa 2 phía ư ng ngang, n u th y tàu ho c phương ti n giao thông ư ng s t s p t i ư ng ngang thì ph i d ng trư c ư ng ngang cách má ray ngoài cùng tr ra ít nh t 5 m và ph i t ch u hoàn toàn trách nhi m n u x y ra tai n n. i u 39. Trong ph m vi ư ng ngang c m quay xe và xe. Khi c n ph i xe g n ư ng ngang, ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b ph i ch p hành theo các bi n ch d n giao thông ư ng b , nơi không có bi n ch d n thì ph i xe cách xa ch n ư ng b ít nh t 10 m nơi có ch n ho c cách xa má ray ngoài cùng ít nh t 20 m nơi không có ch n. i u 40. Xe bánh xích, các lo i xe lu bánh s t, các phương ti n v n t i chuyên ch hàng siêu trư ng, siêu tr ng, quá kh gi i h n lưu thông trên ư ng b , trư c khi i qua ư ng ngang ph i báo trư c v i nhân viên gác ch n ngư i ó b trí và hư ng d n i qua ư ng ngang. Nơi không có nhân viên gác ch n thì ph i báo trư c cho ơn v qu n lý tr c ti p o n ư ng s t ó c ngư i phòng v và hư ng d n i qua ư ng ngang. i u 41. Khi phương ti n giao thông ư ng b b h ng, b tai n n ho c hàng hoá rơi t i ư ng ngang không có nhân viên gác ch n mà i m g n nh t c a xe ho c c a hàng hoá cách ray ngoài cùng nh hơn 1,7 m thì ngư i i u khi n phương ti n giao thông ó ph i tìm bi n pháp báo cho tàu ng ng trư c chư ng ng i (Ph b n V) i u 42. oàn xe thô sơ, àn súc v t khi qua ư ng ngang ph i ư c chia ra t ng t p nh theo quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng b hi n hành. i v i súc v t qua ư ng ngang ngư i coi d n súc v t ph i d n d t chúng. i u 43. C m ngư i không có trách nhi m leo trèo, xê d ch, ng ch m vào các tín hi u, thi t b ư ng ngang; vào nhà gác ư ng ngang. i u 44. Khi s p t i ư ng ngang, ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ph i kéo còi, chú ý tín hi u ngăn ư ng, tín hi u c nh báo ư ng ngang (n u có), chú ý quan sát ư ng ngang nhanh chóng hãm tàu khi th y có tín hi u d ng tàu ho c có tr ng i trên ư ng ngang.
 13. i u 45. 1. Khi duy tu, s a ch a ư ng s t c n ph i tàu trên ư ng ngang nh hư ng n giao thông ư ng b ph i ư c phép c a Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam và ý ki n th ng nh t b ng văn b n ( khi c n thi t ) c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. 2. Trư ng h p b t bu c ph i , d ng tàu trên ư ng ngang; d n tàu ho c gi i th , l p tàu thì ngư i ph trách ph i tìm m i cách ư ng b ư c nhanh chóng thanh thoát. 3. Khi ph i tàu trên ư ng ngang thì th i gian không ư c vư t quá 3 phút trên ư ng ngang c p I, c p II, không ư c quá 5 phút trên ư ng ngang c p III ( tr nh ng ư ng ngang có quy nh riêng c a B Giao thông v n t i ). Chương 6 T CH C PHÒNG V Ư NG NGANG i u 46. T i ư ng ngang có b trí ngư i gác ph i: 1.Trang b y phương ti n, thi t b theo quy nh; 2.Thư ng tr c liên t c su t ngày êm theo ch ban kíp. i u 47. 1. Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c qu n lý, phòng v ư ng ngang thu c ph m vi qu n lý c a ư ng s t Vi t Nam. 2. C c Trư ng C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c qu n lý,phòng v ư ng ngang chuyên dùng thu c ư ng b Vi t Nam qu n lý. 3. B trư ng B Giao thông v n t i u nhi m cho Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam hư ng d n c th v t ch c phòng v ư ng ngang. Chương 7 QU N LÝ VÀ XÂY D NG Ư NG NGANG i u 48. 1. Vi c xây d ng m i khu dân cư, công nghi p, vui chơi gi i trí, trư ng h c, thương m i, b nh vi n và các công trình khác ph i th c hi n úng quy nh t i i u 28, i u 29 Ngh nh 39 /CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t. 2. Vi c xây d ng công trình nêu t i kho n 1 i u này n u ph i làm ư ng ngang qua ư ng s t thì ph i có kho ng cách t i m g n nh t c a công trình thu c khu ó n tim ư ng s t ít nh t là 25 m và ph i có tho thu n b ng văn b n c a Cơ quan qu n lý Nhà nư c v ư ng s t .
 14. i u 49. 1. ư ng s t chính giao nhau v i ư ng b c p I, c p II, c p III làm m i ho c nâng c p và ngư c l i ph i làm c u vư t ho c ư ng ng m. i v i ư ng ngang hi n có thì t ng bư c thay b ng c u vư t ho c ư ng ng m; 2. Trong thành ph , th xã, th tr n ông dân cư, n u kho ng cách gi a hai ư ng ngang dư i 500 m, nơi khác n u kho ng cách gi a hai ư ng ngang dư i 1000 m thì ph i làm c u vư t ho c ư ng ng m; 3. T ch c có nhu c u m ư ng ngang m i, làm c u vư t ho c ư ng ng m m i qua ư ng s t ph i ư c B Giao thông v n t i cho phép. i u 50. ThNm quy n quy t nh thành l p, bãi b , chuy n c p ư ng ngang quy nh như sau: 1. ư ng ngang c p I, c p II, B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh; 2. i v i ư ng ngang n m trong n i ô, n i th , B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh sau khi có ý ki n ngh c a B Xây d ng và U ban nhân dân thành ph ,th xã. 3. ư ng ngang c p III, ư ng ngang nơi ư ng b giao nhau v i ư ng s t chuyên dùng c a ngành ư ng s t qu n lý, ư ng ngang n i b , Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam quy t nh; 4. ư ng ngang nơi ư ng b giao nhau v i ư ng s t chuyên dùng ( không do ngành ư ng s t qu n lý ), C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy t nh; 5. Ch ư c ti n hành xây d ng ư ng ngang sau khi có quy t nh thành l p và h sơ thi t k ã ư c cơ quan có thNm quy n duy t; 6. Vi c xây d ng m i ư ng ngang có nh ng c thù riêng ph i ư c B trư ng B Giao thông v n t i cho phép. i u 51. 1. Chính quy n a phương nơi có ư ng s t i qua có trách nhi m t ch c d b các ư ng ngang không có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n quy nh t i i u 50 i u l này. i v i ư ng b do t nh, huy n, xã qu n lý n u c n m ư ng ngang thì U ban nhân dân c p ư c giao qu n lý làm th t c xin m ư ng ngang. Khi ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thì có trách nhi m th c hi n úng quy nh. 2. ơn v qu n lý ư ng s t có trách nhi m ch ng ph i h p v i chính quy n a phương d b ư ng ngang b t h p pháp; i u 52.
 15. 1. Vi c xin thành l p, bãi b , chuy n c p ư ng ngang u ph i có ơn theo m u quy nh t i Ph b n VI và g i cho Ngư i có thNm quy n theo quy nh t i i u 50 c a i u l này. 2. Các công trình, thi t b ư ng ngang sau khi thi công xong u ph i ư c nghi m thu và bàn giao cho ơn v ư ng s t qu n lý theo úng các quy nh hi n hành. T ch c nghi m thu ph i có thành ph n và i di n c a ơn v thi công, ơn v qu n lý ư ng s t và ư ng b . 3. Các ơn v qu n lý ư ng s t và qu n lý ư ng b có trách nhi m theo dõi các ư ng ngang s d ng có th i h n yêu c u các ơn v s d ng d b khi h t h n. i u 53. M i t ch c xin thành l p ư ng ngang, nâng c p, làm ư ng ng m, c u vư t qua ư ng s t ph i tuân theo quy nh v v n u tư xây d ng, c th như sau: 1. ư ng s t làm m i c t ngang ư ng b do ch u tư ư ng s t m nhi m; 2. Qu c l làm m i c t ngang ư ng s t do ch u tư qu c l m nhi m ; 3. T nh l , huy n l , ư ng liên xã làm m i c t ngang ư ng s t do ngân sách a phương, ngu n v n khác và nhân dân óng góp; 4. Cơ quan, Xí nghi p, Công ty... làm ư ng ngang m i ph i t gi i quy t kinh phí. i u 54. V n dành cho qu n lý và s a ch a ư ng ngang do ngành ư ng s t và ngành ư ng b qu n lý ư c b trí t ngu n v n ngân sách. V n qu n lý và s a ch a ư ng ngang chuyên dùng khác do cơ quan qu n lý và s d ng ư ng ngang ch u trách nhi m. Cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p ư ng ngang ph i ch nh rõ ngu n v n qu n lý và s a ch a ư ng ngang ó. i u 55. Ph m vi qu n lý ư ng ngang quy nh như sau: 1. ư ng s t qu n lý: a) Các bi n báo hi u, tín hi u, thông tin, chi u sáng trên ư ng s t và trên ư ng b thu c ph m vi ư ng ngang; b) Nhà gác ch n; n n, m t ư ng b , hàng rào c nh trong ph m vi ư ng ngang. 2. ư ng b qu n lý: n n, m t ư ng b , c c tiêu, bi n báo hi u, các v ch k ư ng trên m t ư ng ph n ư ng d n vào n ph m vi ư ng ngang. 3. ơn v qu n lý ph i b o m các công trình, thi t b , tín hi u ư c giao luôn tr ng thái ho t ng bình thư ng trên các ư ng ngang. i u 56. Khi s a ch a ư ng ngang có nh hư ng n giao thông ư ng b , ơn v thi công ư ng s t ph i bàn th ng nh t v i cơ quan qu n lý ư ng b , không ư c làm ách t c giao thông ư ng b và ư ng s t trong th i gian s a ch a. Trong khi s a
 16. ch a ph i b o m an toàn giao thông, khi c n ph i c ngư i hư ng d n ngư i và các phương ti n tham gia giao thông ư ng b qua l i ư ng ngang; ph i t các bi n báo hi u, ban êm ph i th p èn ; khi t m ngh gi a hai t s a ch a ph i b trí ngư i i u khi n và hư ng d n các phương ti n tham gia giao thông ư ng b qua l i ư ng ngang an toàn. Trư ng h p c bi t c n phong to ư ng b ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. ư ng ngang sau khi s a ch a xong ph i t ch c nghi m thu, bàn giao theo quy nh. Chương 8 I U KHO N CU I CÙNG i u 57. Vi c xây dưng m i ư ng ngang ph i tuân theo quy nh t i i u l này. Nh ng ư ng ngang hi n có chưa phù h p các quy nh c a i u l này ph i t ng bư c c i t o và s a ch a theo kh năng ngu n v n ư c cân i. Trong khi chưa c i t o, s a ch a ư ng ngang theo úng các quy nh c a i u l này thì các ơn v qu n lý ư ng ngang ph i có các bi n pháp c n thi t b o m an toàn giao thông.
Đồng bộ tài khoản