Quyết định số 74/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 74/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 74/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I TRÍ TH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i. Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v . Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. Xét ngh c a ch t ch H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam và c a V trư ng V t ch c phi chính ph . QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ I ngày 10 tháng 8 năm 2004 c a H i thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I TRÍ TH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2004/Q -BNV ngày 01/11/2004 c a B N i V )
  2. Chương 1 TÔN CH , M C ÍCH, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. H i l y tên là: H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t : VIETNAM AS-SOCIATION OF YOUNG SCIENTISTS & ENGINEERS Tên vi t t t: VAYSE H i Trí th c khoa h c và công ngh tr Vi t Nam (dư i ây g i t t là H i) là m t t ch c t nguy n c a các t p th và cá nhân ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c và công ngh , ươm t o công ngh m i, ươm t o doanh nghi p tr (ho t ng d a trên các thành t u khoa h c công ngh cao) và ph c v th trư ng công ngh trên cơ s liên k t ch t ch gi a ho t ng sáng t o và ng d ng, thương m i công ngh . i u 2. M c ích c a H i là t p h p, oàn k t trí th c tr Vi t Nam trong và ngoài nư c trao i kinh nghi m, nâng cao trình sáng t o, trình chuyên môn, nghi p v , khuy n khích phát huy tính sáng t o và tài năng ph c v s phát tri n c a th trư ng công ngh và hàng hóa, t o s i m i thi t th c và óng góp có hi u qu vào công cu c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. i u 3. H i ho t ng trong ph m vi c nư c, là H i thành viên c a Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Vi t Nam; H i viên t p th c a H i liên hi p thanh niên Vi t Nam. H i có tư cách pháp nhân, có cơ quan ngôn lu n, con d u và tài kho n t i Ngân hàng Vi t Nam. Tr s c a H i t t i Hà N i và có Văn phòng i di n t i m t s a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. H i có các nhi m v sau ây: 1. Xây d ng t ch c nh m t p h p và phát tri n H i l n m nh. 2. Phát hi n, b i dư ng, h tr phát tri n và tôn vinh các tài năng khoa h c và công ngh tr Vi t Nam. 3. Ph bi n, tuyên truy n và ào t o nâng cao trình hi u bi t pháp lu t, lý lu n và th c ti n v lĩnh v c phương pháp lu n sáng t o, chuyên môn và ngh nghi p c a h i viên theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i, góp ph n xây d ng và th c thi pháp lu t liên quan n lĩnh v c khuy n khích sáng t o, chuyên môn c a H i viên và ho t ng c a H i theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 5. H p tác bình ng và cùng có l i v i các hi p h i tương ng c a các qu c gia, t ch c trong khu v c và th gi i theo quy nh c a pháp lu t. 6. B o v các quy n l i h p pháp v ngh nghi p và ho t ng sáng t o c a h i viên khi tham gia ho t ng H i. 7. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác nhau theo quy nh c a pháp lu t và ph c v nhu c u phát tri n. i u 5. H i có các quy n h n sau ây: 1. Tuyên truy n m c ích c a H i. 2. i di n cho H i viên trong m i quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a H i. 3. B o v quy n, l i ích h p pháp c a H i và h i viên. 4. T ch c, ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung c a H i, hòa gi i tranh ch p trong n i b H i. 5. Ph bi n, hu n luy n ki n th c cho h i viên, cung c p thông tin c n thi t cho h i viên theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tư v n, ph n bi n các v n thu c ph m vi ho t ng H i theo ngh c a các t ch c, cá nhân. 7. Tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n n i dung ho t ng H i theo quy nh c a pháp lu t. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các v n liên quan t i s phát tri n H i và lĩnh v c H i ho t ng. 8. Ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n nhi m v c a H i. 9. ư c gây qu H i trên cơ s H i phí h i viên và các ngu n thu t ho t ng tư v n, d ch v theo quy nh c a pháp lu t t trang tr i v kinh phí ho t ng. 10. ư c nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 11. ư c tham gia và gia nh p làm h i viên các h i qu c t và khu v c theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Phương th c ho t ng: 1. Xây d ng và t ch c ho t ng h tr sáng t o: Qu tài năng sáng t o KHKT tr , Qu u tư m o hi m. Vư n ươm công ngh và doanh nghi p m i, Các cu c thi ý tư ng m i,…; 2. T ch c các ho t ng: h i th o, h i ngh , các khóa ào t o (chuyên ngành, phương pháp lu n sáng t o, s h u trí tu ,…), l p các nhóm chuyên ngành, ho t ng giao
  4. lưu, phát tri n d án, xây d ng trung tâm thông tin KHKT tr , h tr và tư v n ho t ng b o h quy n s h u trí tu và các lĩnh v c có liên quan n s h u trí tu trong và ngoài nư c,… nh m thúc Ny s h p tác trong ho t ng H i và ph c v các i tư ng có quan tâm. 3. Ph i h p ch t ch v i các t ch c, oàn th H i và cá nhân trong vi c xây d ng và t ch c ho t ng các mô hình nghiên c u, tri n khai ng d ng, chuy n giao công ngh ti n b KHKT, mô hình u tư m i ph c v nhu c u s n xu t và phát tri n. 4. Liên h và ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c so n th o, xây d ng, s a i, b sung các ch trương chính sách v khuy n khích s d ng nhân tài, các văn b n pháp lu t có liên quan n lĩnh v c chuyên môn và ho t ng c a H i. 5. Ti n hành các ho t ng giao lưu, g p g trao i kinh nghi m v lĩnh v c công tác và ho t ng H i gi a các H i viên trong nư c và ng nghi p nư c ngoài. 6. T ch c vi c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng và xu t b n các n phNm thông tin ph c v ho t ng thu c các lĩnh v c chuyên môn c a H i viên và ho t ng chung c a H i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 H I VIÊN i u 7. T p th và công dân Vi t Nam, tu i dư i 45, trong và ngoài nư c, ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c và công ngh , ươm t o công ngh m i, ươm t o doanh nghi p tr và phát tri n th trư ng công ngh trên cơ s liên k t ch t ch gi a ho t ng sáng t o và ng d ng công ngh , tán thành i u l H i, t nguy n tham gia công tác H i hay ng h H i, u có th xin gia nh p H i. Nh ng t ch c, cá nhân có công óng góp l n cho H i, có th ư c k t n p là H i viên danh d ho c H i viên liên k t. H i viên danh d , H i viên liên k t không ư c ng c , c vào Ban lãnh oH i và không bi u quy t các v n c a H i. i u 8. H i viên có các nhi m v sau ây: 1. Tuân th i u l H i, th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i, tích c c ho t ng trong t ch c cơ s c a H i. 2. H c t p, trao i ki n th c, không ng ng nâng cao trình sáng t o, trình chuyên môn, khoa h c k thu t và qu n lý. 3. Tuyên truy n phát tri n H i viên m i, tham gia sinh ho t và óng h i phí theo quy nh c a H i. 4. Gi gìn uy tín, thanh danh ngh nghi p c a b n thân và c a H i.
  5. 5. H i viên danh d , liên k t có nghĩa v tôn tr ng i u l H i. i u 9. H i viên có các quy n l i: 1. ư c tham gia các ho t ng c a H i. 2. Nh n s ng h c a H i v v t ch t và tinh th n, giúp b i dư ng nâng cao trình chuyên môn và nghi p v ; h tr nghiên c u, áp d ng các công ngh m i vào th c ti n. ư c tham d các h i ngh , h i th o, tham quan kh o sát, h c t p, th c t p trong và ngoài nư c do H i t ch c. 3. Th o lu n, bi u quy t, ch t v n và phê bình công tác c a H i, b u c và ng c vào cơ quan lãnh o các c p c a H i. 4. Yêu c u H i b o v quy n l i chính áng c a mình trong lĩnh v c chuyên môn và ho t ng trong các t ch c c a H i. 5. T b tư cách H i viên. Chương 3 T CH C H I i u 10. T ch c và ho t ng c a H i theo nguyên t c t nguy n, t qu n và t trang tr i kinh phí. T ch c c a H i bao g m: 1. Trung ương: H i Trí th c khoa h c và công ngh tr Vi t Nam. 2. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh): H i Trí th c Khoa h c và công ngh tr t nh. 3. cơ s : Chi h i, Các t ch c cơ s có t 05 h i viên tr lên có th thành l p Chi h i. t nh, n u có nhu c u thì thành l p H i Trí th c khoa h c và công ngh tr t nh. Vi c thành l p do y ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. H i t nh tán thành i u l H i Trí th c khoa h c và công ngh tr Vi t Nam, làm ơn xin gia nh p thì ư c công nh n là H i thành viên. i u 11. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là i h i i bi u toàn qu c ti n hành thư ng l 5 năm m t l n do Ban Ch p hành H i tri u t p. i h i có th h p b t thư ng khi có ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s y viên Ban Ch p hành H i ho c có ít nh t 1/2 t ng s h i viên chính th c ngh . Thành ph n, s lư ng i bi u d ih i do Ban Ch p hành ương nhi m c a Trung ương H i quy nh. Nhi m v c a i h i: - T ng k t, ánh giá ho t ng c a H i trong nhi m kỳ ã qua, bàn phương hư ng, k ho ch hành ng c a nhi m kỳ m i.
  6. - Thông qua, s a i i u l (n u có). - B u Ban Ch p hành và Ban Ki m tra Trung ương H i. - Quy t nh nh ng v n có liên quan nh m phát tri n H i. i u 12. Ban Ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh o c a H i gi a hai kỳ i h i. S lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương H i do i h i n nh và tr c ti p b u. Ban ch p hành có nhi m v : - Lãnh o th c hi n Ngh quy t c a i h i. - Lãnh o th c hi n i u l H i. - Phát tri n m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c, góp ph n phát tri n H i. - Ch o ho t ng các H i c p t nh. - B u Ban thư ng v Trung ương H i và Ch t ch, (các) Phó Ch t ch, T ng Thư ký. - Ban ch p hành Trung ương H i h p nh kỳ 06 tháng 01 (l n) tr trư ng h p t xu t). Khi th y c n thi t, Ban Ch p hành có th quy t nh b sung hay mi n nhi m y viên Ban ch p hành và ư c ít nh t 2/3 t ng s y viên Ban ch p hành tán thành. S y viên thay th không quá 1/3 t ng s y viên do i h i b u ra. i u 13. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Trung ương H i là Ban thư ng v g m có Ch t ch, các phó Ch t ch, T ng Thư ký và m t s y viên. Ban Thư ng v H i có nhi m v : - Lãnh o th c hi n các quy t nh c a Ban ch p hành Trung ương H i gi a hai kỳ h p c a Ban ch p hành. - L p k ho ch, báo cáo ho t ng c a H i theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương H i. - i u ph i ho t ng các H i c p t nh và các Ban chuyên môn. - Ban Thư ng v h p nh kỳ 3 tháng 1 l n. Khi c n thi t theo ngh c a Ch t ch và T ng Thư ký, Ban Thư ng v có th tri u t p h p b t thư ng. - Quy t nh các v n v t ch c, nhân s c a H i. i u 14. Ch t ch H i do Ban Ch p hành Trung ương H i b u ra trong s các y viên thư ng v , ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành Trung ương H i và Ban Thư ng
  7. v H i, i u hành vi c tri n khai các Ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương H i và Ban Thư ng v H i và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a H i. i u 15. Phó Ch t ch H i do Ban ch p hành Trung ương H i b u ra, ư c Ch t ch H i phân công lãnh o t ng m t ho t ng c a H i. i u 16. T ng Thư ký H i do Ban Ch p hành Trung ương H i b u ra, thư ng tr c gi i quy t các công vi c c a H i do Ch t ch phân công và i u hành m i ho t ng c a Văn phòng Trung ương H i. i u 17. Khi c n thi t, theo ngh c a T ng Thư ký H i, Ban Thư ng v H i có th xem xét và quy t nh thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c ph c v cho công tác phát tri n H i. Vi c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ban Ki m tra: Ban Ki m tra có nhi m v : - Ki m tra vi c th c hi n ngh quy t c a i h i, i u l , quy ch và chương trình công tác hàng năm c a H i. - Ki m tra H i viên trong các ho t ng bi u dương khen thư ng, ng th i phát hi n khi có d u hi u vi ph m pháp lu t k p th i ch n ch nh. - Ki m tra các ho t ng kinh t , tài chính c a H i và các t ch c tr c thu c H i, xem xét và gi i quy t các ơn thư khi u t . - Ban Ki m tra h p nh kỳ 06 tháng 1 l n. Khi c n thi t theo ngh c a Ch t ch H i, Ban Ki m tra có th h p b t thư ng. Chương 4 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 19. Nh ng ơn v và H i viên có thành tích xu t s c trong công tác H i s ư c H i khen thư ng ho c ngh Liên hi p các h i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, cơ quan nhà nư c có thNm quy n khen thư ng. i u 20. ơn v , H i viên nào làm trái v i i u l và Ngh quy t c a H i ho c làm t n thương n danh d và uy tín c a H i, tùy theo m c sai ph m có th b k lu t ho c b khai tr ra kh i H i. Trư ng h p có gây thi t h i v v t ch t, ngoài hình th c k lu t còn ph i b i thư ng theo pháp lu t. i u 21. Các ơn v , cá nhân c a H i trong 1 năm không n p h i phí ho c không sinh ho t 03 kỳ liên ti p không có lý do chính áng, thì b xóa tên trong danh sách h i viên. Chương 5 TÀI CHÍNH C A H I
  8. i u 22. H i là m t t ch c phi l i nhu n, t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. Qu H i d a trên các ngu n thu sau ây: 1. H i phí c a h i viên. 2. Các kho n thu h p pháp t các ho t ng khoa h c k thu t, s nghi p và ho t ng xu t b n, ào t o, óng góp c a t ch c kinh t tr c thu c… 3. Các ngu n ng h , óng góp c a các oàn th , cơ quan, các t ch c t p th , cá nhân trong và ngoài nư c. 4. Ti n h tr c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam và Nhà nư c. i u 23. Nguyên t c qu n lý tài chính c a H i là công khai, thu – chi úng quy nh, ch tài chính c a Nhà nư c và quy nh chung c a Trung ương H i. Nguyên t c qu n lý và i u hành v tài chính c a H i là h ch toán ho t ng cân b ng thu – chi và ki m kê hàng năm. i u 24. Phương th c gi i quy t tài s n, tài chính khi H i gi i th : Khi t gi i th , b gi i th , tài s n, tài chính c a H i ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6 T CH C TH C HI N i u 25. i u l H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam g m 6 chương, 25 i u ã ư c i h i l n th nh t thành l p H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam ngày 10 tháng 8 năm 2004 nh t trí thông qua. Ch có ih i i bi u toàn qu c m i có quy n b sung s a i i u l H i. i u l H i Trí th c Khoa h c và Công ngh tr Vi t Nam có hi u l c thi hành theo Quy t nh phê duy t c a B N i v ./.
Đồng bộ tài khoản