Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
75
lượt xem
9
download

Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về việc thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ******** ******** S : 74/2006/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH V TH T C KIÊM KÊ B T BU C HI N TR NG KHUÔN VIÊN NHÀ, Đ T VÀ TÀI S N G N LI N TRÊN Đ T Đ PH C V CÔNG TÁC B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và Thông tư s 116/2004/TT-BTC, ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Ngh đ nh s 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a các Ngh đ nh hư ng d n thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Quy t đ nh s 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 2901/TNMT-ĐKKTĐ, ngày 12 tháng 4 năm 2006 và S Tư pháp thành ph t i Công văn s 637/STP-VB ngày 27 tháng 02 năm 2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ph m vi áp d ng Quy đ nh này quy đ nh quy trình, th t c ki m kê b t bu c hi n tr ng khuôn viên nhà, đ t và tài s n g n li n trên đ t khi Nhà nư c thu h i đ t, áp d ng đ i v i trư ng h p ngư i b thu h i đ t (đã có quy t đ nh thu h i đ t c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n) không n p b n kê khai theo th i gian quy đ nh, v ng m t ho c gây c n tr , không h p tác v i H i đ ng b i thư ng h tr và tái đ nh cư c a d án (ho c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng) đ ti n hành ki m kê. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các d án s d ng đ t vào m c đích phát tri n kinh t mà Nhà nư c không th c hi n vi c thu h i đ t theo quy đ nh t i kho n 6, Đi u 36 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph . Đi u 2. Đi u ki n áp d ng - Đ i v i các Quy t đ nh thu h i đ t ban hành trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì ph i có: Quy t đ nh thu h i và giao đ t (cho thuê đ t), Quy t đ nh đ u tư d án (ho c văn b n giao nhi m v gi i phóng m t b ng đ chu n b th c hi n d án), Quy t đ nh đi u ch nh di chuy n dân cư, Quy
  2. đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư, ho c phương án b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t và ban hành. - Đ i v i trư ng h p thu h i đ t sau khi quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đư c phê duy t, công b mà chưa có d án đ u tư đư c duy t và d án có quy t đ nh thu h i đ t c a cơ quan có th m quy n sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì ngoài quy t đ nh thu h i đ t, phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư, còn ph i có thông báo công khai trư c 90 ngày đ i v i đ t nông nghi p, 180 ngày đ i v i đ t phi nông nghi p và quy t đ nh thu h i đ t c th đ i v i t ng th a đ t do h gia đình cá nhân, c ng đ ng dân cư và t ch c đang s d ng (có trong khu đ t đã thu h i). Đi u 3. Nguyên t c khi t ch c ki m kê b t bu c Trư c khi ki m kê b t bu c ph i ti n hành ti p xúc gi i thích, tuyên truy n, v n đ ng ngư i b thu h i đ t tuân th pháp lu t theo quy đ nh (có Biên b n ghi nh n ti p xúc và ký xác nh n c a cơ quan, cán b công ch c, viên ch c th c hi n nhi m v và c a ngư i dân đư c ti p xúc; trư ng h p ngư i dân không đ ng ý ký xác nh n khi ti p xúc thì v n l p biên b n và có ý ki n c a đ i di n T dân ph ). Trong quá trình ti n hành ki m kê b t bu c ph i th c hi n đúng trình t th t c, công khai dân ch , b o đ m đ y đ , chính xác và khách quan. Trong quá trình ki m kê b t bu c, cá nhân, t ch c gây thi t h i đ n tài s n, l i ích h p pháp c a ngư i b thu h i đ t ho c c a ngư i khác thì có trách nhi m ph i b i thư ng và x lý theo quy đ nh pháp lu t. Ngư i c tình gây c n tr , ch ng đ i ngư i thi hành nhi m v s b x lý t theo quy đ nh pháp lu t. Đi u 4. Trình t , th t c th c hi n ki m kê b t bu c 1. V n đ ng sau khi có quy t đ nh thu h i đ t: H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư, Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n - huy n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c, các đoàn th ; y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) cùng cán b nòng c t khu ph , p, t dân ph ti p xúc gi i thích, tuyên truy n, v n đ ng ngư i s d ng nhà, đ t th c hi n vi c ki m kê và hư ng ng ch trương, quy t đ nh thu h i đ t và phương án b i thư ng, h tr , tái đ nh cư. N u ngư i s d ng nhà, đ t b thu h i v n không h p tác thì l p biên b n và ban hành Thông báo nêu rõ th i gian 07 ngày đ ngư i s d ng đ t có ý ki n ph i h i. Thông báo đư c g i cho ngư i s d ng đ t b thu h i, y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) nơi có nhà, đ t b thu h i và H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư, cùng Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng t ng h p danh sách đ l p th t c chu n b ki m kê b t bu c. Quá th i h n 07 ngày mà ngư i s d ng nhà, đ t v n không h p tác, H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư ho c Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n - huy n l p danh sách chính th c báo cáo và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n thành l p T ki m kê b t bu c (n u chưa đư c thành l p) và quy t đ nh ki m kê b t bu c (các trư ng h p ph i ki m kê b t bu c). 2. Ban hành quy t đ nh ki m kê b t bu c: a) Th m quy n ký quy t đ nh ki m kê b t bu c (m u 1 đính kèm) do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ký ban hành.
  3. b) Quy t đ nh ki m kê b t bu c ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ra quy t đ nh; căn c ra quy t đ nh; n i dung ki m kê; h tên, nơi cư trú, tr s c a cá nhân, t ch c b ki m kê; đ a đi m ki m kê; ch ký c a ngư i ra quy t đ nh, d u c a cơ quan ra quy t đ nh. N i dung quy t đ nh ki m kê b t bu c ph i ghi rõ th i gian đ ngư i b thu h i đ t t giác th c hi n và th i gian th c hi n vi c ki m kê b t bu c. 3. Ban hành quy t đ nh thành l p T ki m kê b t bu c: a) Th m quy n ký quy t đ nh thành l p T ki m kê b t bu c do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ký quy t đ nh thành l p. b) Thành ph n chính c a t ki m kê b t bu c: Thư ng tr c H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư; Ch t ch y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n); Đ i di n Ch đ u tư; Ban b i thư ng; M t tr n T qu c qu n - huy n, phư ng (xã, th tr n); Công an qu n - huy n, phư ng (xã, th tr n); Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và Phòng Qu n lý đô th . Ngoài thành ph n ch y u trên, căn c vào tình hình th c t c a t ng đ a phương mà Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n theo th m quy n quy t đ nh thành ph n c a T đ th c hi n t t nhi m v ki m kê b t bu c. c) Nhi m v c a t ki m kê b t bu c: Xây d ng k ho ch, s li u, tài li u v đ i tư ng ki m kê, chu n b các bi u m u, biên b n b o đ m tính khách quan, ch t ch , lưu gi tài li u h sơ pháp lý. Khi k t thúc vi c ki m kê thì bàn giao cho Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n - huy n lưu gi tài li u h sơ pháp lý đ qu n lý lâu dài; Thuy t ph c, v n đ ng nhân dân thi hành pháp lu t và giám sát quá trình ki m kê đ m b o đ y đ , chính xác và khách quan; b o đ m t ch c l c lư ng cho quá trình ki m kê đ t đư c k t qu an toàn, nhanh g n, hi u qu , đúng pháp lu t. 4. T ch c th c hi n ki m kê b t bu c. Đi u 5. T ch c th c hi n ki m kê b t bu c 1. Chu n b th c hi n: - H p các thành viên T ki m kê đ thông qua k ho ch th c hi n. - Ki m tra công tác chu n b . - Chu n b đi u ki n v con ngư i, phương ti n v t ch t đ m b o trư c khi th c hi n vi c ki m kê b t bu c. 2. T ch c th c hi n: a) Vi c ki m kê b t bu c ph i đư c thông báo cho cá nhân, t ch c b ki m kê, y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) nơi ngư i đó cư trú, t ch c có tr s trên đ a bàn ho c cơ quan ngư i đó công tác trư c khi ti n hành ki m kê 07 ngày, tr trư ng h p đ c bi t vi c thông báo s gây tr ng i cho vi c ti n hành ki m kê. b) Vi c ki m kê ph i th c hi n vào ban ngày (t 8 gi sáng đ n 17 gi chi u). c) Khi ti n hành ki m kê ph i có m t ngư i s d ng nhà, đ t (ho c ngư i đã thành niên trong gia đình) đ i di n cho t ch c b ki m kê, đ i di n Ban đi u hành khu ph , p, đ i di n t dân ph , t nhân dân. N u t ch c, cá nhân ph i thi hành quy t đ nh v ng m t, thì v n ti n hành ki m kê
  4. nhưng b t bu c ph i có t dân ph , khu ph ; T công tác (T ki m kê b t bu c) đ n đ a đi m nơi có tài s n ph i ki m kê đ đ c quy t đ nh ki m kê b t bu c. d) Các thành viên ti n hành ki m kê theo k ho ch đã phân công; Trong su t quá trình th c hi n nhi m v ph i ghi nh n đ y đ rõ ràng theo biên b n (m u 2 đính kèm) và t t c thành viên trong T thông qua đ ng ý và ký tên; Sau khi k t thúc vi c ki m kê ti n hành niêm phong tài s n (niêm phong c a hàng rào khuôn viên nhà) và bàn giao cho đ a phương qu n lý (đ i v i trư ng h p ch tài s n v ng m t). 3. Kinh phí th c hi n Kinh phí th c hi n vi c ki m kê b t bu c đư c tính vào kinh phí ph c v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án (kinh phí 2%). Đi u 6. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Đi u 7. Chánh Văn phòng, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng (xã, th tr n), Trư ng Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n - huy n, các t ch c, h gia đình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 7; PHÓ CH T CH - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Tài chính, B Xây d ng; - C c Ki m tra VB QPPL - B TP; - TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UB Nguy n Văn Đua - y ban M t tr n T qu c TP; - Các cơ quan đoàn th thành ph ; - Văn phòng Đoàn đ i bi u Qu c h i; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các T NCTH, ĐT (3b); - Lưu (ĐT-C) H.560 M U1 THÀNH PH H CHÍ MINH Y C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN NHÂN DÂN QU N …………. Đ c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------ S : /QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 200… QUY T Đ NH
  5. V ki m kê b t bu c hi n tr ng khuôn viên nhà, đ t và tài s n g n li n trên đ t đ ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trong d án………………………. Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N) Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và Thông tư s 116/2004/TT-BTC c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t đ nh s ……../2006/QĐ-UBND ngày…. tháng…. năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th t c ki m kê b t bu c khuôn viên nhà, đ t………………………….. Căn c Thông báo s ……… ngày……. Đ n nay đã h t th i gian thông báo và đ đ m b o vi c thu h i đ t theo Quy t đ nh s ………… QUY T Đ NH: Đi u 1. Áp d ng bi n pháp ki m kê b t bu c hi n tr ng khuôn viên nhà, đ t và các tài s n g n li n trên đ t đ th c hi n vi c thu h i đ t theo Quy t đ nh ……………… đ i v i (Ghi rõ h , tên, đ a ch t ch c, cá nhân c n ki m kê). Đi u 2. Giao T ki m kê b t bu c th c hi n trong th i gian …. k t ngày ký. T ch c h gia đình và cá nhân có trách nhi m th c hi n theo yêu c u c a T ki m kê b t bu c. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân Qu n, Chánh Thanh tra qu n, Trư ng phòng tư pháp qu n, Đ i trư ng Đ i qu n lý tr t t đô th qu n, Ch t ch H i đ ng b i thư ng c a d án, Ch đ u tư, Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng, T trư ng T ki m kê b t bu c, Ch t ch y ban nhân dân phư ng – xã, th tr n và t ch c, Ông (Bà)…………………. có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  6. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN QU N - HUY N - Như Đi u 4; CH T CH - - - - - - M U2 THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N-HUY N:…..…………. Đ c l p – T do – H nh phúc Phư ng-xã:…………………….. ------------------ Biên b n s :…………../BBKK TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 200… BIÊN B N KI M KÊ B T BU C HI N TR NG KHUÔN VIÊN NHÀ Đ T VÀ TÀI S N G N LI N TRÊN Đ T Đ PH C V B I THƯ NG, H TR THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T Tên d án:............................................................................................................................... H và tên ch h :....................................................... ; Đ a ch (thư ng trú, t m trú):.................. ............................................................................................................................................... Qu n - huy n:................................................... Phư ng (xã)………………….. T ( p).................
  7. ............................................................................................................................................... Đ a ch (đ a đi m) nơi ki m kê:................................................................................................... Thành ph n tham gia ki m kê: Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Ông (Bà).............................................. Ch c v …………….. Đ i di n........................................ Đ i di n ch tài s n b nh hư ng: Ông (Bà).............................................. Ông (Bà).............................................. Ông (Bà).............................................. N i dung ki m kê: - Đ t (th a, b n đ ),………………: Lo i đ t:................................................................................................................................. Đ t nông nghi p:........................................................... Di n tích:............................................ Đ t s n xu t nông nghi p:............................................. Di n tích:............................................ + Tr ng cây hàng năm:.................................................. Di n tích:............................................ + Tr ng cây lâu năm:.................................................... Di n tích:............................................ Đ t lâm nghi p:............................................................ Di n tích:............................................
  8. Đ t nuôi tr ng th y s n:................................................ Di n tích:............................................ Đ t làm mu i:............................................................... Di n tích:............................................ Đ t nông nghi p khác:................................................... Di n tích:............................................ - Đ t phi nông nghi p: Đ t :.......................................................................... Di n tích:............................................ Đ t s n xu t kinh doanh:............................................... Di n tích:............................................ Đ t tôn giáo, tín ngư ng:............................................... Di n tích:............................................ Đ t nghĩa trang nghĩa đ a:.............................................. Di n tích:............................................ Đ t phi nông nghi p khác:............................................. Di n tích:............................................ Nhà, công trình: Nhà :......................................................................... Di n tích, k t c u, c p nhà:.................. Công trình:................................................................... Công trình, k t c u, lo i:....................... Cây tr ng: Cây l y g :................................................................... S lư ng (cây):……. Lo i:.................... Cây ăn trái:.................................................................. S lư ng (cây):……. Lo i:.................... Cây khác:.................................................................... S lư ng (cây):……. Lo i:.................... Hoa màu: 2 Lo i hoa màu:............................................................... S lư ng (m ):……. Lo i:..................... M mã: M xây:....................................................................... S lư ng:........................................... M đ t:........................................................................ S lư ng:........................................... Lo i khác:.................................................................... S lư ng:........................................... Ghi chú (n u có phát sinh): - Tài s n khác:.............................................................. S lư ng:........................................... Đ i di n thành ph n T ki m kê Ch h , t ch c
  9. (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản