intTypePromotion=3

Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT về việc ban hành Khung Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) do Ủy ban dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT

 1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S 74/2007/Q -UBDT Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH KHUNG L TRÌNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II (2006 - 2010) B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 51/2003/N -CP ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 07/2006/TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình Phát tri n Kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng dân t c thi u s và mi n núi; Căn c Văn b n s 7179/VPCP-VX ngày 07/12/2006 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao cho B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ban hành Khung L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Dân t c, V trư ng V Pháp ch : QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Khung L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n 2006 - 2010 (sau ây g i làm Khung L trình) v i m c tiêu: 1. Tăng cư ng hi u qu c a công tác l p k ho ch, ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n Chương trình 135 giai o n II t i các a phương. 2. Nâng cao ch t lư ng công tác qu n lý th c hi n chương trình hoàn thành m c tiêu hàng năm, m c tiêu c a Chương trình 135 giai o n II (2006 - 2010) theo t ng n i dung c th c a các h p ph n chương trình. i u 2. T ch c th c hi n: 1. Ch t ch U Ban Nhân dân các t nh thu c Chương trình 135 giai o n II có trách nhi m: a. Căn c n i dung Khung L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II, tình hình th c t c a a phương, phân công trách nhi m cho cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c p t nh ch u trách nhi m ph i h p v i các s , ngành liên quan xây d ng L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II c p t nh. b. Xây d ng k ho ch tri n khai Chương trình 135 hàng năm c a t nh theo L trình, m b o th c hi n thành công các m c tiêu c a Chương trình 135 giai o n II t i a phương. c. Báo cáo k ho ch, k t qu th c hi n Chương trình 135 giai o n II theo l trình hàng năm cho H i ng Nhân dân t nh và Ban Ch o Chương trình 135 Trung ương theo quy nh. 2. Các b , ngành liên quan: a. Căn c nhi m v và trách nhi m theo Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t Chương trình 135 giai o n II, tri n khai, ph i h p t ch c th c hi n các n i dung liên quan trong Khung L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II. b. Ph i h p ki m tra, theo dõi và ôn c các a phương tri n khai th c hi n Chương trình 135 giai o n II theo L trình c p t nh theo nh ng lĩnh v c ư c phân công trong Quy t nh s 07/2006/Q - TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006. c. Trên cơ s Khung L trình th c hi n Chương trình 135 giai o n II, t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n Chương trình 135 giai o n II hàng năm cho Ban Ch o Chương trình 135 Trung ương . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. B trư ng các B K ho ch u tư, Nông nghi p Phát tri n Nông thôn, Lao ng Thương binh và Xã h i, Tài chính, Xây d ng, Giao thông V n t i, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t nh này./.
 2. KHUNG L TRÌNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II (2006-2010) Ph n 1: C I TI N CHÍNH SÁCH, CƠ CH
 3. N i dung K t qu c n t ư c D ki n k t qu trung gia (2006 – 2010) 2006 2007 2008 Có h th ng - Quy t nh 163/2006 - Công b danh sách xã, - Công b danh sách xã, qu n lý và theo dõi thông Q -TTg, và Quy t nh thôn, b n thu c di n thôn, b n thu c di n u t tin i tư ng u tư minh 164/2006 Q -TTg, ngày u tư CT (các Q b CT (các Q b sung). b ch, rõ ràng ( c bi t 11/7/2006 v các xã thu c sung). - Xác nh h nghèo ư c lưu ý v n gi i) CT135/ G 2 và các xã - S h nghèo c a Xã th hư ng Chương trình 1 ã hoàn thành m c tiêu (s d ng k t qu c a , G II ( Chú ý n danh c a CT135/ G 1. B L TBXH) sách các h nghèo c a B S xã(%) và thôn (%) - Q 170/2005/Q -TTG L TB&XH) trong chương trình là các - V n hành, hoàn thi n và Q 393/2005/Q - xã và thôn nghèo nh t h th ng qu n lý và Ti n hành ánh giá gi a k UBDT. theo ánh giá d a trên các theo dõi thông tin i các m c tiêu c a CT135/2 d li u áng tin c y v - Thông tư liên t ch s tư ng u tư CT trong bao g m vi c i u ch nh ói nghèo 676/2006/TTLT-UBDT ph m vi c nư c. tiêu chí và quy trình l a ch n/ ưa ra kh i chương -KHDT-TC-XD- trình d a trên nh ng s li Xác nh i NNPTNT ư c ban hành v ói nghèo áng tin c y tư ng - Xác nh danh sách các nh t. xã, thôn b n ư c ti p t c u tư Danh sách các xã hoàn Xây d ng ư c các tiêu Báo cáo/ ánh giá hàng Rà soát, công b danh sác thành, chưa hoàn thành chí phân b v n minh năm v chi tiêu c a các xã, thôn b n hoàn thàn m c tiêu CT 135, G 2 b ch và công khai c p chương trình kh ng m c tiêu CT 135, G 2 cơ s . nh vi c phân b kinh Các ngu n l c c a Ti n hành ánh giá gi a k phí là hư ng t i ngư i chương trình ã ư c Ban hành văn b n hư ng cho CT135/G 2 nh m nghèo và d a trên k t phân b n nh ng xã, d n tiêu chí xác nh các th ng nh t v các tiêu chí qu ho t ng. s li u thôn và h nghèo nh t xã, thôn b n hoàn thành phân b ã i u ch nh chi ti t n t n xã và theo các tiêu chí v m c tiêu CT thôn. nghèo ói và k t qu th c hi n Có hư ng d n l ng -Thông tư Liên t ch s - Thu th p và x lý ch - K ho ch tri n khai th c ghép, phân c p, giao 676/2006 QD-TTg ư c s rõ ràng, phù h p hi n các h p ph n, theo d quy n và tham gia ban hành trong ó khuy n theo dõi di n bi n, ti n giám sát, ánh giá và duy khích s tham gia có tri n khai th c ti n b o dư ng. Có minh ch ng cho thông tin có ngư i dân và phát huy s tham th y s tham gia tích vào quá trình l p k ho ch gia. c c và có thông tin c a và th c hi n chương trình, ngư i dân vào các ho t - Có s tay ( cNm d a trên Quy t nh s 80 ng l p k ho ch, th c nang))hư ng d n th c hi n hành (v giám sát hi n và giám sát hi n s tham gia c a c ng ng) và Quy t nh chương trình, và s c ng ng. và thông L p k ho ch s 192 (v minh b ch ph i h p gi a các n qua v i chi n lư c có s tham trong qu n lý tài chính) l c phát tri n c p xã truy n thông c th và gia ư c c i thi n, bao g m - Các a phương có tiêu k ho ch tăng cư ng c s ph i h p gi a các chí phân b v n công năng l c ư c th c h p ph n. khai, minh b ch hi n ) - Có hư ng d n v phân - Các a phương có c p, trao quy n và tham văn b n hư ng d n th c gia hi n s tham gia c a c ng ng: ( C th hoá quy trình tham gia, trách nhi m các bên, h th ng ph n h i Có cơ ch theo dõi dòng - Có cơ ch qu n lý dòng - Báo cáo hàng năm v ánh gi á cơ ch qu n lý v ti n ( m b o chương ti n cho các h p ph n ( vi c phân b và chi tiêu hi u qu c a dòng ti n ,kh trình t ư c s minh chú ý n h p ph n Phát (theo nguyên t c công năng huy ng ngu n l c b ch và trách nhi m tri n s n xu t, nâng cao khai minh b ch ) cho duy tư b o dư ng Qu n lý tài gi i trình trong qu n lý i s ng , ào t o...) - Th c hi n so sánh i - Th c hi n so sánh i chính và báo cáo tài chính - Có cơ ch xây d ng chi u hàng quý v s chi u hàng quý v s li u t t c các c p, và thành ngu n l c cho duy tu b o li u chi tiêu và l p sơ chi tiêu và l p sơ dòng qu c a chương trình dư ng dòng ti n ti n . ư c thông tin r ng rãi ) Có h th ng TDGSDG - Có h th ng ch s - Thi t k và th c hi n Ti n hành ánh giá nghèo khách quan, có s tham TDGSDG tác ng và k t b s li u g c bao g m ói có s tham gia và s gia c a các bên h u qu u ra (2006 ) c các nhóm i chi u d ng các th báo cáo nh m
 4. Ph n 2: TH C HI N CÁC NHI M V C A CHƯƠNG TRÌNH N i dung K t qu c n t ư c D ki n k t qu trung gia (2006-2010) 2006 2007 2008 - n năm 2010 70% s - Văn b n hư ng d n c a - Các a phương tri n - B sung, hoàn thi n cơ c h thu nh p 3,5 tri u B NNPTNT ư c tham khai th c hi n k ho ch chính sách ng/năm /ngư i v n r ng rãi và ban hành. và các chính sách ã - K ho ch chuy n i cơ ban hành.. - Các h nghèo s d ng c u kinh t NN , NT c a c nhi u d ch v h tr sinh a phương có s tham gia Phát tri n k hư ng n th trư ng c a c ng ng. s n xu t và chuy n d ch 20 % s h thu nh p 3,5 30 % s h thu nh p 3,5 50 % s h thu nh p 3,5 cơ c u tri u ng/năm /ngư i tri u ng/năm /ngư i tri u ng/năm /ngư i - K ho ch ào t o nâng Tri n khai th c hi n (Khuy n nông, khuy n lâm, mô cao năng l c v PTSX và nhu c u, hư ng t i th trư ng, hi u qu , tính b n v n phát tri n nông thôn có s Lưu ý: M t chu i ch s u vào, u ra và k t qu c tham gia c a c ng ng năm 2007, 2008, 2009, 2010 - n năm 2010 trên - Ban hành Văn b n - Rà soát, tri n khai u Ki m tra, i u ch nh, c p 80% xã có: ư ng giao hư ng d n v qu n lý u tư theo quy ho ch ư c nh t b sung hư ng d n thông t i các thôn b n, tư và xây d ng. duy t - Rà soát, tri n khai u tư công trình thu l i nh , - L p và i u ch nh Quy - Ban hành Tiêu chí xã theo quy ho ch ư c duy i n c m dân cư. ho ch CSHT các xã, thôn i u ki n làm ch - ánh giá l i tiêu chí cho - 100% xã có trư ng, l p b n. u tư. phù h p v i i u ki n c h c và tr m y t kiên c , Phát tri n - Xây d ng tiêu chí xã nư c cơ s h i u ki n làm ch u tư. t ng - n năm 2010, 100% - 25% s xã làm ch u 35% s xã làm ch u 60% s xã làm ch u tư xã làm ch u tư công tư các công trình CSHT. tư các công trình các công trình CSHT. trình CSHT. CSHT. Nghiên c u v ho t ng Tri n khai áp ng các m - H t ng cơ s do các nhóm duy tu b o Th nghi m mô hình tiêu c th chương trình u tư ư c dư ng nh kỳ và thư ng nghiên c u duy trì t t xuyên - n năm 2010, 100% - Văn b n hư ng d n th c - Ban hành tài liêu - Tri n khai th c hi n. cán b xã/c ng ng hi n. khung chương trình ào - Rà sóat i u ch nh, b năng l c qu n lý th c t o, b i dư ng và tri n ào t o, b i - Khung chương trình ào sung n i dung, k ho ch hi n CT. khai th c hi n dư ng, t o, b i dư ng. chương trình ào t o, b i nâng cao - Năng l c c ng ng và - Tiêu chí ánh giá h dư ng. - K ho ch ào t o, b i năng l c cán b c p thôn b n ư c có kh năng l p k dư ng c a các a phương - S (%) h có kh năng l cán b CS nâng cao ho ch, qu n lý kinh t và tri n khai th c hi n k ho ch, qu n lý kinh t h và c ng h gia ình, phát tri n Có s li u cho th y các gia-dình, phát tri n s n xu ng - m b o các ngu n l c s n xu t c ng ng ã áp d ng phân b cho H p ph n - S xã (%) và thôn (%) nh ng hành vi ã ư c - S xã (%) và thôn (%) “ ào t o, b i dư ng, thu c CT c p nh t và th c h c (như giám sát các thu c CT hoàn t t k nâng cao năng l c cán b hi n các k ho ch u tư c công trình u tư) trong ho ch u tư cho nhi u CS và c ng ng” ư c s tham gia và ngoài các ho t ng năm có s tham gia và s d ng h tr công có kh năng th c hi n
 5. ngòai chương trình tác l p k ho ch có s các k ho ch này. - T l Ban Giám sát Xã c tham gia c p cơ s kh năng giám sát và ki m - n năm 2010, trên tra các d án u tư a 70% s ngư DTTS t phương 16 – 25 tu i ư c tham gia các khoá ào t o, d y (25%) S ngư i ư c ào (35%) S ngư i ư c (45%) S ngư i ư c ào ngh ng n h n t o ào t o t o S ngu i (%) ngư i S ngư i (%) DTTS t S ngư i (%) DTTS t 16 DTTS t 16-25 tu i ư c 16-25 tu i ư c ào t o 25 tu i ư c ào t o y ào t o y ngh ng n y ngh ng n h n ngh ng n h n h n - 100% các h nghèo Xây d ng/ban hành chính - Hư ng d n giám sát, - Danh sách các h nghèo ư c h tr các d ch v sách. ánh giá th c hi n a ư c th hư ng chính sách công, chính sách xã h i. phương. - Hư ng d n xác nh i - Rà soát, i u ch nh, b - 100% i tư ng th tư ng th hư ng chính sách - Danh sách các h sung danh sách theo t ng hư ng chính sách ư c c a Chương trình nghèo ư c th hư ng năm. h tr u tư chính sách. Nâng cao i s ng 25% i tư ng th 45% i tư ng th hư ng nhân dân hư ng chính sách ư c chính sách ư c h tr u h tr u tư tư Có kh năng và kinh · M t s T nh/Huy n/Xã có văn b n và k ho ch th hi n c th vi c l ng ghép gi nghi m l ng ghép các ch ph i h p, ngu n l c) chương trình/d án và · Xây d ng b ch s theo dõi, báo cáo, giám sát và ánh gia có s tham gia k t qu ph i h p gi a các ban M c tiêu Thiên niên k c a Viêt Nam). ngành · 2007 : Tri n khai m t s n i dung c a H tr k thu t TA ( Nâng cao năng l c, T · 2008 và 2010 ánh giá kh năng và k t qu , tác ng c a l ng ghép (có úc rút k PH L C: CƠ S THEO DÕI VI C TH C HI N KHUNG L TRÌNH PH N I: C I TI N CHÍNH SÁCH, CƠ CH N i dung K t qu c n t ư c (2006- Ch s ( u vào, u ra, k t qu , tác 2010) ng) - Có h th ng qu n lý và theo dõi T l nghèo ói, t l nghèo ói c a thông tin i tư ng u tư minh ngư i dân t c; s h tái nghèo, phát sinh b ch, rõ ràng ( c bi t lưu ý v n nghèo (chung và dân t c/phân theo gi i/ch gi i) h là n ) - Danh sách các xã hoàn thành và chưa hoàn thành m c tiêu H th ng qu n lý và theo dõi thông tin Xác nh i Chương trình 135 giai o n II tư ng Các Văn b n hư ng d n (có i u ch nh - Các ngu n l c c a chương trình theo nhu c u, k t qu TDGS G) ã ư c phân b n nh ng xã, thôn và h nghèo nh t theo các tiêu chí v nghèo ói và k t qu Danh sách hàng năm các xã hoàn thành th c hi n và chưa hoàn thành Tiêu chí xác nh xã ư c th c hi n và ph bi n r ng rãi thông qua các văn b n, tài li u hư ng d n 2007
 6. Báo cáo ánh giá gi a kỳ (2008) và cu i kỳ (2010) kh ng nh vi c CT n úng ư c i tương ( S xã, thôn thu c di n nghèo nh t d a trên tiêu chí ã th ng nh t) K ho ch PTSX ư c th hi n v i s tham gia c a các h và c ng ng Ph n nghèo ư c xu t n i dung, tham gia các l p t p hu n và các mô hình PTSX phù h p v i mình Giáo trình ào t o v l p KH có s tham gia c a c ng ng S h i th o/tham v n v văn ki n, chính sách c p TƯ và a phương S góp ý c a a phương vào các văn ki n S ý ki n ư c ti p thu vào văn ki n S cán b a phương t ng ra t Có hư ng d n l ng ghép, phân ch c và hư ng d n các l p ào t o c p, giao quy n và tham gia Có nh ng minh ch ng nói a) lên s c i Có minh ch ng cho th y s ti n trong vi c ph i h p gi a các co quan, Công tác l p k tham gia tích c c và có thông ban nghành b) ngư i dân, cán b v n d ng ho ch có s tin c a ngư i dân vào các ho t nh ng ki n th c, k năng thu ho ch ư c t tham gia ng l p k ho ch, th c hi n và các l p ào t o, t p hu n giám sát chương trình, và s ph i h p gi a các n l c phát 100% các xã làm ch u tư (2010) tri n c p xã ư c c i thi n, bao g m c s ph i h p gi a các h p ph n. S ph n là thành viên các Ban Giám sát Xã S ngày lao ng óng góp c a ngư i dân, s ngày lao ng làm thuê cho nhà th u c a ngư i dân a phương (chung và nghèo); S lư t ngư i dân tham gia h p l a ch n công trình. Nh n th c v quy n l i kinh t -xã h i: t l ngư i dân hi u ư c quy n c a mình trong tham gia l a ch n công trình; t l ngư i dân bi t n i dung cơ b n các h p ph n c a chương trình; ngư i dân bi t nh ng l i ích mà chương trình mang l i. Nh n th c v trách nhi m: M c óng góp c a ngư i dân cho vi c duy tu b o dư ng các công trình Năng l c c a cán b : s cán b trư ng thôn có kh năng qu n lý d án HTCS nh ;
 7. t l xã báo cáo y thông tin, úng th i gian quy nh (theo m u quy nh), s xã th c hi n quy trình giám sát có s tham gia c a ngư i dân. S d án, chương trình ư c niêm y t, ph bi n công khai Lưu ý : Tính b n v ng c a s ư c th hi n thông qua các ch s liên quan n tham gia, gi m d n bao c p, s n xu t theo nhu c u th trư ng, kh năng qu n lý cán b , h th ng t ch c a phương…v.v.… S li u tài chính phân b hàng năm theo T nh, huy n, xã, thôn và úng i tư ng (nói lên chính sách có l i cho i tư ng nghèo) S li u các xã tri n khai có hi u qu , úng Có cơ ch theo dõi dòng ti n ti n (d a trên 1 sô tiêu chí ánh giá ) ( m b o chương trình t ư c s minh b ch và trách nhi m S ti n và ngu n ti n dành cho duy tu b o gi i trình trong qu n lý và báo dư ng qua t ng năm Qu n lý tài chính cáo tài chính t t c các c p, và thành qu c a chương trình ư c thông tin r ng rãi ) S l n ki m toán theo c p và theo cơ quan/t ch c (kèm theo báo cáo) Có nh ng minh ch ng v s công khai minh b ch tài chính, qu n lý và h th ng báo cáo công khai r ng rãi v các k t qu c a CT Hê th ng TDGS G (có s tham gia c a các bên h u quan và c ng ng) Báo cáo TDGS G (nêu rõ phương pháp) t các c p và th hi n s so sánh các k t qu Có h th ng TDGSDG khách th c t so v i d ki n. quan, có s tham gia c a các bên h u quan và c ng ng Kinh phí hàng năm dành cho TDGS G Hòan thành ánh giá các k t Các công c h tr (ví d như b n nghèo qu u ra c a chương trình, so – Poverty mapping, Report cards) sánh k t qu t ư c v i các ch s ã th ng nh t . Các báo cáo i u tra nghiên c u , ánh giá chính th c ho c/và c l p Có m t h th ng qu n lý thông Theo dõi giám sát tin ư c ng d ng có hi u qu Hi u qu ( nh lư ng và nh tính)s d ng h th ng MIS o B n k ho ch t ng th v truy n Trung ương và a phương có thông a d ng, hi n i và hi u qu Truy n thông m t h th ng truy n thông a o B n k ho ch truy n thông c p d ng, hi n i và hi u qu T nh có ch t lư ng o Kinh phí dành cho truy n thông
 8. (phân theo c p, theo ngu n) o Chi phí s d ng cho truy n thông (phân theo các kênh truy n thông) o B tài li u truy n thông (in b ng ti ng dân t c) o S ngư i ư c h i bi t v chương trình 135 và các h p ph n o S ngư i, cán b ti p c n ư c và s d ng b tài li u truy n thông o S mô hình truy n thông có hi u qu , sáng t o ( theo vùng, a phương...) o K t qu t ư c t công tác truy n thông ( d a và các k t qu d ki n trong b n k ho ch truy n thông t ng năm...) o ... Chú ý : Các ch s k t qu trong ph n này mang nhi u nh tính hơn là nh lư ng PH N II.: K T QU TH C HI N M T S V N CH Y U T tr ng giá tr s n xu t phân theo năm, loa xã thu c 135 (so sánh v i s li u i u tra cơ b n – baseline survey) S l p chuy n giao công ngh , khuy n nông S ngư i tham d (phân theo gi i) - n năm 2010 70% s h thu nh p 3,5 tri u ng/năm /ngư i S h ng d ng ki n th c, k năng h c ư c t các l p ào t o chuy n giao k thu t, khuy n nông, các mô hình trình di n Phát tri n s n xu t (phân theo gi i) và chuy n d ch cơ - Các h nghèo s d ng nhi u c u d ch v h tr sinh k hư ng S h hài lòng v các c i ti n c a d ch v n th trư ng khuy n nông S kinh nghi m b n a ư c ti p thu Ngu n l c phân b và s d ng dành cho h p ph n này (tr c ti p t CT 135, gián ti p t các CT khác) S h p tác gi a các “Nhà” (Nhà nông, Nhà nư c, Nhà Khoa h c, Ngân hàng, Nhà doanh nghi p...) S gi ng m i, hi u qu cao, gi m r i ro
 9. S ti n h tr ( gi m bao c p) cho v t ư phân bón và s n phNm àu ra. Lưu ý : Phân lo i các ch s trên có liên quan n gi i (trong ph m vi cho phép) S (%) các xã làm ch u tư các công trình CSHT c a Chương trình S xã (%) tri n khai l a ch n th u ho c u th u. S d án có s tham gia c a c ng ng, óng góp - n năm 2010 trên 80% xã có: ư ng giao thông t i các thôn b n, công trình thu l i S ti n ti t ki m t các d án u tư do nh , i n c m dân cư. s tham gia, TDGS G c a c ng ng - 100% xã có trư ng, l p h c và (2007) tr m y t kiên c , . S xã (%) có d án CSHT t tiêu - S xã/(%) có các d án h chuNn ch t lư ng t t (như ã ư c th hi n t ng cơ s có ch t lư ng t t trong các báo cáo ánh giá gi a kỳ và cu i (như th hi n trong các báo cáo kỳ Phát tri n cơ s h t ng gi a kỳ và cu i kỳ) S công trình ư c tri n khai úng k - n năm 2010, 100% các xã ho ch làm ch u tư các công trình CSHT c a CT S d án, chương trình ư c niêm y t, ph bi n công khai - Có s li u cho th y các h t ng cơ s do chương trình u S ngày lao ng óng góp c a ngư i tư ư c duy trì t t dân, s ngày lao ng làm thuê cho nhà th u c a ngư i dân a phương (chung và nghèo); S lư t ngư i dân tham gia h p l a ch n công trình. Tính b n v ng c a CT s ư c th hi n thông qua các ch s liên quan n tham gia, gi m d n bao c p, s n xu t theo nhu c u th trư ng, kh năng qu n lý cán b , h th ng t ch c a phương…v.v.… - n năm 2010, 100% cán b Giáo trình ư c biên so n và th xã/c ng ng năng l c qu n nghi m (có s tham kh o, tham gia c a lý th c hi n CT. chuyên gia a phương và các Cơ quan ào t o a phương trong quá trình biên so n ) - Năng l c c ng ng và cán b c p thôn b n ư c nâng cao Ch cho cán b tham d các l p t p hu n S l p ào t o, t p hu n ( phân theo - n năm 2010, trên 70% s i tư ng, k c Ban Giám sát Xã) ngư DTTS t 16 – 25 tu i ư c tham gia các khoá ào t o, S h c viên / máy cái tham d (theo d y ngh ng n h n loai h , gi i, theo n i dung, th i gian)
 10. - Có s li u cho th y các c ng S h c viên v n d ng ki n th c vào ng ã áp d ng nh ng hành vi công vi c s n xu t c a mình ( dùng phương ã ư c h c (như giám sát các pháp “Theo v t h c viên” – Tracer study) công trình u tư) trong và ngoài các ho t ng ngòai S l n i tham quan, chia s kinh chương trình nghi m gi a các a phương S Ban Giám sát xã (%) có kh năng ki m tra, ôn óc các công trình u tư trên a bàn ào t o và nâng T l Ban Giám sát Xã có kh năng cao năng l c giám sát và ki m tra các d án u tư a phương S (%) h có kh năng l p k ho ch, qu n lý kinh t h gia-dình, phát tri n s n xu t S xã (%) và thôn (%) thu c CT c p nh t và th c hi n các k ho ch u tư có s tham gia S cán b a phương có kh năng t ch c và tham gia hư ng d n t i các khóa t p hu n S xã t t ch c và i u hành các l p t p hu n/h i th o Nâng cao i - 100% các h nghèo ư c h o S h nghèo nh t, d b t n thương s ng văn hoá xã tr các d ch v công, chính sách ti p c n, hài lòng v i các d ch v cơ b n h i xã h i. (phương pháp PPA, Report cards) o T l b h c c a h c sinh - 100% i tư ng th hư ng chính sách ư c h tr u tư o S lư t ngư i dân ư c khám ch a b nh t i tr m xá xã - Có kh năng và kinh nghi m o Di n tích t ch ng tư i tiêu l ng ghép các chương trình/d tăng thêm án và ph i h p gi a các ban ngành o S h ư c s d ng i n sinh ho t o T l suy dinh dư ng tr em o S h có TV o T l thôn/b n có i n tho i o S h ư c s d ng nư c s ch sinh ho t o T l ngư i dân không ư c tr giúp pháp lý khi có nhu c u o S h s ng trong nhà t m/không an toàn Các văn b n, các báo cáo minh ch ng s ph i k t h p (nhân l c, tài l c, phương pháp…)
 11. Ngoài ra s d a vào các ch s , ch tiêu trong văn ki n CT 135 và Q 07, k t h p v i M c tiêu Thiên niên k c a Vi t Nam (VDGs) và luôn luôn xiuyên su t ư c ph n nh y u t gi i )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản